Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – czym jest i jak ją założyć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana także spółką z o.o.) stała się najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności w Polsce. Jest ona w miarę prosta do założenie, nie wymaga znacznego kapitału zakładowego, co więcej daje szerokie możliwości regulowania jej struktury i sposobu zarządzania.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – czym jest i jak ją założyć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych. Zasady jej powstania i funkcjonowania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanego k.s.h.) oraz Kodeks cywilny (dalej zwany k.c.).

Kto może założyć Spółkę z o.o.

Zgodnie z art. 151 k.s.h. spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób. Wspólnikiem spółki może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, (np. spółka jawna, spółka akcyjna, a także inna spółka z o.o.). Spółki z o.o., natomiast utworzyć nie może spółka cywilna, gdyż nie posiada ona zdolności prawnej. Co więcej, art. 151 § 2 k.s.h. stanowi, że spółka z o.o. nie może być utworzona, jeżeli jej jedynym wspólnikiem jest jednoosobowa spółka z o.o.

Kiedy Spółka z o.o. nabywa osobowość prawną?

W chwili zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Natomiast spółka „właściwa” powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy miejscowo dla siedziby spółki. Z tą samą chwilą Spółka z o.o. nabywa osobowość prawną.

Przesłanki powstania Spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami art. 163 k.s.h., do założenia Spółki z o.o. spełnione muszą zostać  łącznie następujące przesłanki:

 1. zawarcie umowy spółki;
 2. wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego;
 3. powołanie zarządu;
 4. ustanowienie innych organów, jeśli taki obowiązek nakłada k.s.h.
 5. wpis do rejestru.

Zawarcie umowy spółki

Przepis art. 157 normuje, iż umowa spółki powinna określać:

 • firmę i siedzibę spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Firma spółki czy jej nazwa  może być dobrana dobrowolnie. Musi jednakże być ona unikalna i dostatecznie odróżniać spółkę od innych podmiotów. Dodatkowo firma na końcu nazwy musi posiadać dodatek „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Siedzibą spółki, zgodnie z art. 41 k.c., jest miejscowość, w której przebywał będzie organ zarządzający spółki. Siedziba spółki ma wpływ na właściwość sądu rejestrowego, urzędu skarbowego oraz oddziału ZUS. Zmiana siedziby (nie chodzi tu o zmianę adresu) wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki.

Przedmiot działalności spółki możemy ustalić na podstawie klasyfikacji PKD. Przepisy prawa nie ograniczają liczby rodzajów działalności, które można zawrzeć w umowie spółki. Jedynie we wpisie do rejestru należy podać jedynie 10 wybranych rodzajów działalności, w jeden wiodący.

Wysokości kapitału zakładowego spółki, jest ustalana wg. liczby i wartości udziałów. Z kolei udziały te należy rozdzielić pomiędzy wspólników. Art. 154 k.s.h. stanowi minimalną wysokość kapitału zakładowego i wynosi on 5 tys. zł. Przy czym jeden udział nie może być niższy niż 50 zł. Udziały w kapitale zakładowym mogą być o równej wartości, wtedy też kapitał dzieli się na udziały o jednakowej wartości; oraz o nierównej, wówczas wspólnicy posiadają po jednym udziale o różnej wartości.

Czas trwania spółki można oznaczyć przez wskazanie określonej daty (np. 05 maja 2020 r.), terminu (np. za 5 lat) lub zdarzenia, które ma powodować rozwiązanie umowy spółki (np. zakończenie budowy). W momencie nadejścia zdarzenia następuje otwarcie likwidacji spółki. Jeżeli zarząd spółki zdecyduje o przedłużeniu umowy spółki, powinni oni wydać stosowną uchwałę przed otwarciem likwidacji.

Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wyjątek stanowi art. 1571. § 1, który mówi, że umowa spółki może zostać zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy

Wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy można pokryć wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Zgodnie z art. 158. § 1. jeżeli wkładem do spółki ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (tzw. aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu. Powinna zawierać także osobę wspólnika, a także liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Powołanie zarządu

Przepisy art. 18 k.s.h. statuują, iż członkiem zarządu, komisji rewizyjnej albo rady nadzorczej może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Może być to więc osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona.

Nie może natomiast pełnić tej funkcji osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko ochronie informacji; wiarygodności dokumentów; mieniu; obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Wpis do rejestru

Po zawarciu umowy spółki zawiązana zostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Zarząd ma obowiązek zgłosić taką spółkę do KRS.

Warunkiem koniecznym do zgłoszenia spółki do rejestru jest wniesienie przez wszystkich wspólników całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w przewidzianej formie. Spółkę należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. W przypadku przekroczenia tego terminu umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Opłata od wniosku o rejestrację spółki z o.o. wynosi 500 zł. Dodatkowe 100 zł  kosztuje ogłoszenie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wpis do rejestru, sąd rejestrowy potwierdza przysłanym na adres spółki odpisem postanowienia o wpisie. Wraz ze wpisem nadany zostaje numerem KRS.

Podstawa prawna:

 • ustawę z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (U nr 94, poz. 1037).
 • ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (U nr 16, poz. 93).

Polecane wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Spółka jawna – jak ją założyć?

Spółka jawna jest bardzo elastyczną formą prowadzenia działalności. Daje ona duże możliwości dostosowania umowy spółki do potrzeb założycieli. Ta forma spółki wykorzystywana jest zwykle do prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw – do większych firm odpowiedniejsza jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasady działania spółki jawnej Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Nie jest jednocześnie inną spółką handlową. Każdy wspólnik spółki odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Umowa spółki jawnej Aby spółka jawna uzyskała osobowość prawną, konieczne jest zawarcie umowy spółki i uzyskanie wpisu do KRS. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do KRS. Pierwszym etapem zawiązywania spółki jest sporządzenie jej umowy. Umowa spółki jawnej musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Przepis art. 25 k.s.h. nakłada na założycieli obowiązek kształtowania umowy spółki jawnej w taki sposób by ta zawierała: firmę (tj. nazwę) i siedzibę spółki; określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość; przedmiot działalności spółki; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Firma spółki jawnej, czyli jej nazwa, powinna zawierać nazwiska lub nazwy firm wszystkich wspólników. Może również zawierać nazwisko albo nazwę firmy jednego albo kilku wspólników. Na końcu nazwy musi znajdować się oznaczenie „spółka jawna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”. Siedzibą spółki, zgodnie z art. 41 k.c., jest miejscowość w której dokonywane są czynności prowadzenia spraw i reprezentacji spółki. Siedziba spółki ma wpływ na właściwość sądu rejestrowego, urzędu skarbowego oraz oddziału ZUS. Zmiana siedziby (nie chodzi tu o zmianę adresu) wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Przedmiot działalności spółki można ustalić na podstawie klasyfikacji PKD. Przepisy prawa nie ograniczają liczby rodzajów działalności, które można zawrzeć w umowie spółki. Jedynie we wpisie do rejestru należy podać jedynie 10 wybranych rodzajów działalności, w jeden wiodący. Czas trwania spółki można oznaczyć przez wskazanie określonej daty (np. 05 maja 2020 r.), terminu (np. za 5 lat) lub zdarzenia, które ma powodować rozwiązanie umowy spółki (np. zakończenie budowy). Zgodnie z art. 25 k.s.h. spółka może być założona także na czas nieokreślony. W umowie spółki jawnej fakultatywnie można uregulować także: kwestie zbywalności udziału w spółce w przypadku wystąpienia ze spółki wspólnika i wstąpienia nowego; sposób reprezentacji spółki - umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem; zasady wprowadzania zmian w umowie spółki; zasady uczestnictwa w zyskach i stratach spółki; [rada]Niektórych kwestii nie możemy jednak dowolnie regulować w umowie.[/rada] W k.s.h. znajdują się przepisy, które bezwzględnie wiążą wspólników do określonego zachowania. Do takich spraw należą m.in.: zasady odpowiedzialności wobec osób trzecich za zobowiązania spółki; powierzenie prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników; ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki; rozwiązanie spółki przez sąd; zasady rozliczenia z występującym ze spółki wspólnikiem. Rejestracja spółki w KRS Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS dokonywany jest na wniosek. Wniosek ten składa się na urzędowym formularzu. Aby zarejestrować spółkę, należy wypełnić formularz KRS-W1 wraz z załącznikami KRS-WB, KRS-WK i KRS-WM. Wraz z formularzami należy złożyć dokumenty będące podstawę wpisu. Są to: umowa spółki; wykaz adresów wspólników albo ich adresy do doręczeń; do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. dowód uiszczenia opłaty. Opłata sądowa w kwocie 500 zł oraz dodatkowe 100 zł za ogłoszenie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 26 § 3 k.s.h., każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do KRS. Jeżeli złożony wniosek jest prawidłowy, sąd rejestrowy wpisze spółkę jawną do rejestru przedsiębiorców KRS. NIP i REGON Po rejestracji w KRS sąd rejestrowy dane podstawowe spółki przekazuje do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników oraz rejestru REGON. CRP KEP przekazuje dane do ZUS.. Po przekazaniu danych spółki do CRP KEP i REGON, spółka otrzymuje NIP i REGON. Nadane numery z urzędów trafiają do sądu rejestrowego i zostają zamieszczone w KRS. Wpisy NIP i REGON do KRS są wolne od opłat, nie podlegają również ogłoszeniu w MSiG. Urząd skarbowy nie wydaje odrębnego zaświadczenia o nadaniu NIP, ujawnienie tego numeru w KRS stanowi potwierdzenie jego nadania. Obowiązki wobec urzędów Spółka w terminie 21 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS ma obowiązek złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8. Dane uzupełniające z CRP KEP są przekazywane do rejestru REGON i ZUS. ! Należy pamiętać, ze w spółce jawnej każdy ze wspólników jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Spółka natomiast jest płatnikiem składek jedynie za osoby objęte obowiązkiem ubezpieczeń, czyli pracowników. Dodatkowo każdy ze wspólników musi dokonać zgłoszenia siebie jako płatnika składek ZUS (druk ZUS ZFA) oraz jako osobę ubezpieczoną (druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA). [uwaga]Czytaj też: Zwołanie zgromadzenia wspólników spółki z. o.o. wzór[/uwaga] PCC od umowy spółki Spółka jawna, bez wezwania fiskusa, w terminie 14 dni, zobowiązana jest złożyć deklarację PCC (formularz PCC-3). Wraz z deklaracją spółka powinna wpłacić podatek do urzędu skarbowego. Termin 14 dni liczony jest od daty zawarcia umowy spółki. Jeżeli spółka nie zostanie zarejestrowana w KRS, wtedy wspólnicy mogą żądać zwrotu zapłaconego podatku od umów cywilnych. Podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki. Chodzi o wartość wkładów ustalonych przez wspólników i określonych w umowie spółki (nie o wartość rynkową). Od podstawy opodatkowania należy odjąć wynagrodzenie notariusza za zawarcie umowy (o ile umowę sporządzi notariusz) i koszt rejestracji w KRS. Podatek od umowy spółki jawnej  wynosi 0,5%. [informacja]Podstawa prawna: ustawę z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (U nr 94, poz. 1037). ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (U nr 16, poz. 93).[/informacja] Polecane: Umowa spółki jawnej wzór

Wypadek przy pracy – rodzaje świadczeń

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Ponadto na takiej samej zasadzie traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:  w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Dodatkowe okoliczności wymienia art 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Z jakich świadczeń można skorzystać? Poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy może skorzystać z następujących świadczeń: ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje zasiłek chorobowy, ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje zasiłek wyrównawczy, ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie, członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty przysługuje jednorazowe odszkodowanie, ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczonemu, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje renta szkoleniowa, członkowi rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje renta rodzinna, sierocie zupełnej przysługuje dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.[/informacja] Polecane wzory pism: Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Wzór pisma o odszkodowanie za złamanie Pozew o odszkodowanie w związku ze śmiercią poszkodowanego