Służebność drogi koniecznej

W sytuacji, kiedy właściciel posesji nie posiada dostępu do drogi publicznej, konieczne jest ustanowienie służebności drogi na nieruchomości sąsiada, czyli powinna zostać ustanowiona służebność drogi koniecznej

Zgodnie z art. 145 § 1 k.c. w przypadku, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej, tzw. drogi koniecznej.

Powyższy przepis przewiduje możliwość ustanowienia prawa do przejazdu i przechodu przez grunty sąsiada. Ustanowienie służebności drogi jest konieczne, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich.

Przy czym pamiętać należy, że właściciel nieruchomości obciążonej ową służebnością może z tego tytułu żądać wynagrodzenia, które przysługuje mu także wówczas, gdy nie poniósł on żadnej szkody w związku z ustanowieniem służebności.

Służebność drogi koniecznej – kiedy może być ustanowiona?

Kodeks cywilny daje nam prawo do ustanowienia służebności nie tylko w sytuacji, kiedy nieruchomość w ogóle nie ma dostępu do drogi publicznej lub do należących do niej budynków gospodarskich, ale także, wtedy gdy dostęp istnieje, jednakże jest on silnie nieodpowiedni.

Przyjąć należy, że dostęp do nieruchomości uznać możemy za nieodpowiedni, jeżeli z drogi nie da się korzystać tak, aby możliwy był przejazd i przechód przez każdą osobę oraz pojazd o każdej porze roku.

Służebność drogi koniecznej – zasady ogólne

Przy ustanowieniu drogi koniecznej art. 145 § 3 k.c. nakazuje uwzględniać interes społeczno-gospodarczy. Należy to rozumieć jako przeprowadzenie drogi koniecznej w taki sposób, aby nie doprowadzić do przyszłych konfliktów sąsiedzkich oraz by nie utrudniać sąsiadowi korzystanie z jego nieruchomości.

Co do zasady koszty niezbędne do urządzenia i przebiegu drogi koniecznej powinien ponieść zainteresowany jej ustanowieniem, tak by ciężar przejazdu przez sąsiednią działkę nie był zbyt dotkliwy dla sąsiada.

W myśl art. 626 k.p.c. służebność drogi koniecznej jest ustanawiana orzeczeniem sądowym w postępowaniu nieprocesowym. Dodatkowo może być ustanowiona w umowie między właścicielem nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej i właścicielem nieruchomości, przez którą będzie prowadzić droga.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
  • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).

Polecane wzory pism:

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

więcej porad

Wypadek przy pracy – rodzaje świadczeń

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Ponadto na takiej samej zasadzie traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:  w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Dodatkowe okoliczności wymienia art 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Z jakich świadczeń można skorzystać? Poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy może skorzystać z następujących świadczeń: ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje zasiłek chorobowy, ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje zasiłek wyrównawczy, ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie, członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty przysługuje jednorazowe odszkodowanie, ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczonemu, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje renta szkoleniowa, członkowi rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje renta rodzinna, sierocie zupełnej przysługuje dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.[/informacja] Polecane wzory pism: Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Wzór pisma o odszkodowanie za złamanie Pozew o odszkodowanie w związku ze śmiercią poszkodowanego

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może złożyć skazany, który nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a więc przed przyjęciem go do zakładu karnego bądź aresztu śledczego. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności - regulacje Odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności opisane zostało w art. 150 oraz 151 k.k.w. Instytucję tę możemy podzielić na taką, którą właściwy sąd orzeka obligatoryjnie. Wraz z momentem ziszczenia się określonych w ustawie przesłanek oraz fakultatywnie – udzielenie odroczenia wykonania kary zależy od subiektywnej decyzji orzekającego składu sądu. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności - obowiązek Artykuł 150 k.k.w. mówi, iż sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu ustania przeszkody. W wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary przez skazanego. Kodeks nie definiuje pojęcia ciężkiej choroby, pozostawiając każdorazowo ocenę stanu zdrowia skazanego sądowi. Jedynie § 2 powyższego artykułu stwierdza krótko, że za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. W praktyce kwestię stanu zdrowia skazanego sąd pozostawia do rozpoznania biegłych sądowych stosownych specjalizacji. To od ich opinii zależało będzie czy skazany cierpiący na poważne schorzenie lub ciężką chorobę będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na rok Artykuł 151 k.k.w. daje nam możliwość odroczenia przez sąd wykonania kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Dodatkowo w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę  nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, przy czym łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku lub 3 lat (kobiety w ciąży lub osoby samotnie wychowujące dzieci). Zgodnie z § 4 niniejszego przepisu sąd odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu, lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych. [uwaga]Czytaj też: Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wzór[/uwaga] Należy pamiętać, by do wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności dołączyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu wydania przez sąd decyzji w przedmiocie odroczenia. Jest to istotne, gdyż może dojść do sytuacji, że przed wydaniem postanowienia w przedmiocie odroczenia kary. Właściwy sąd wyda postanowienie o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności przez skazanego i wezwie go do zakładu penitencjarnego celem obycia owej kary, natomiast w przypadku niestawienia się skazanego w wyznaczonym przez sąd zakładzie karnym, sąd może wydać nakaz doprowadzenia osoby skazanej przez Policję. W efekcie wniosek o odroczenie osoby osadzonej staje się bezprzedmiotowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wynosi 80 zł. [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy.  ustawa z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych.[/informacja] Podobne wzory pism: Wniosek o odroczenie prac społecznych wzór Wniosek o odroczenie zapłaty należności sądowych Wniosek o przywrócenie prac społecznych wzór Wniosek o umorzenie prac społecznych wzór Sprzeciw od wyroku nakazowego wzór Sprzeciw od nakazu zapłaty wzór