Telepraca

W ostatnich latach coraz popularniejsza staje się telepraca. Coraz więcej osób decyduje się zatrudniać pracowników na jej zasadach, co z wielu powodów, chociażby braku konieczności wynajmu biura często jest opłacalne. Jednak pracodawcy musza pamiętać o tym, że prawo reguluje zasady telepracy, więc zasad tych musza przestrzegać.

Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Natomiast telepracownikiem nazywamy pracownika, który wykonuje pracę w określonych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Warunki stosowania telepracy

Pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, lub organizacjami winien określić z góry warunki telepracy. Pamiętajmy, że jeśli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, pracodawca w regulaminie określa warunki pracy. Musi przy tym uwzględnić ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia.

Jeśli natomiast w przypadku danego pracodawcy zakładowe organizacje związkowe nie funkcjonują wówczas zasady wykonywania telepracy określone zostają w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Umowa o pracę a  telepraca

Jeśli osoba zatrudniana jest na umowę o pracę w formie telepracy w umowie określa się warunki wykonywania pracy. Jeśli natomiast w trakcie zatrudnienia ma miejsce zmiana warunków wykonywania pracy, pracodawca powinien, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy.

Zaprzestanie stosowania telepracy

Po 3 miesiącach wykonywania telepracy zarówno pracownik, jak i pracodawca może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony po tym powinny ustalić termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, ma się to odbyć w terminie do 30 dni od momentu wpłynięcia porozumienia. Jeśli pracownik złoży wniosek upływie 3 miesięcy pracodawca powinien uwzględnić ten wniosek.

Odmowa telepracy przez pracownika

Jeśli pracownik odmówi wykonywania telepracy, nie może to stanowić przesłanki do wypowiedzenia mu umowy o pracę.

Obowiązki pracodawcy

W Kodeksie pracy określone są obowiązki pracodawcy, które ten musi spełnić wobec pracownika. Pracodawca powinien:

  • dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego,
  • ubezpieczyć sprzęt,
  • pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
  • zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu
  • chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej, w odrębnej umowie.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.