Ćwiczenia rezerwy 2023 – jak się odwołać?

Czym są ćwiczenia rezerwy?

Ćwiczenia rezerwy są określoną formą ćwiczeń wojskowych, na które powoływania zostają żołnierze rezerwy. Tylko w 2023 roku MON chce powołać do ćwiczeń wojskowych nawet 200 tys. osób. Powołania powinny przede wszystkim dotyczyć osób z ustalonym przydziałem mobilizacyjnym.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), ćwiczenia wojskowe odbyć muszą żołnierze rezerwy biernej. tj. osoby pozostające w uregulowanym stosunku ze służbą wojskową, ale nie pełniące innej służby wojskowej, niepodlegające militaryzacji oraz niemające ukończonych 55 lat (podoficer lub stopień oficerski – 63.wiek).

Art. 26 Konstytucji RP mówi także, że Specjalizacja sił zbrojnych i związana z tym modernizacja techniczna sił zbrojnych determinuje konieczność szkolenia rezerwistów i przygotowania ich do pracy z nowoczesnym sprzętem systematycznie wchodzącym w skład arsenału sił zbrojnych.

Rezerwiści pozostający w działaniach mobilizacyjnych bez regularnego szkolenia tracą z czasem wiedzę i umiejętności zdobyte w wojsku. Dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie ich w dobrej kondycji, szkolenie oraz zapoznawanie z nowoczesną techniką wojskową i jej zastosowaniem.

O powołaniu rezerwisty na ćwiczenia wojskowe decyduje dowódca jednostki, do której rezerwista przydzielił rozkaz mobilizacyjny.

Pracodawcy muszą zapewnić pracownikom bezpłatny urlop podczas ćwiczeń wojskowych. W przypadku wezwania w trybie zwykłym lub dobrowolnym urlop udzielany jest na wniosek rezerwisty, a w trybie niezwłocznym po zawiadomieniu przez kierownika wojskowego ośrodka rekrutacji.

Jak wyglądają ćwiczenia rezerwy i ile trwają?

W pierwszej kolejności uczestnicy szkolenia odświeżą zdobytą w przeszłości wiedzę. Ponadto zostaną zaznajomieni z najnowszego rodzaju bronią, sprzętem, aktualną technologią obronną i nowymi warunkami w wojsku. Plany szkoleniowe różnią się w zależności od ilości czasu, jaki rezerwiści spędzają w jednostce.

Osoba powołane na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe (do 30 dni) zostanie przeszkolona w garnizonie, jak i na poligonach. Szczegółowe plany są ustalane przez dowódcę danej jednostki wojskowej.

Program zależny jest od tego, dokąd trafią rezerwiści – wówczas w różnym stopniu wykorzystane mogą być ich dotychczasowe doświadczenia i umiejętności. Ponadto rezerwiści mogą uczestniczyć w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i akcjach poszukiwawczych. Jednak głównym celem ćwiczeń jest szkolenie umiejętności wojskowych.

Ćwiczenia, na które wzywani są rezerwiści bierni, mogą trwać następujący okres czasu: 1 dzień (do 24 godzin), krótkoterminowy (do 30 kolejnych dni), długoterminowy (do 90 kolejnych dni) lub rotacyjny (do 30 łącznie dni w roku, z przerwami w określone dni).

Jak uniknąć ćwiczeń rezerwy?

Przede wszystkim warto pamiętać, że od decyzji o poborze do wojska przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wezwania. Obowiązek ten jest co do zasady odraczany do czasu kiedy np. zły stan zdrowia przeminie lub dana osoba wróci zza granicy i dopiero wówczas będzie mogła stawić się na czasowych ćwiczeniach wojskowych.

W przypadku niepojawienia się żadnego odwołania oraz powodu, można zostać zabranym i doprowadzonym na ćwiczenia przez policję, więc należy uważać.

Powołanie do wojska można odroczyć w czasie kiedy na przykład zachodzi konieczność opieki nad osobą bliską lub podczas nauki w szkole średniej, na studiach lub w seminarium duchowym. Kolejnym powodem aby uniknąć ćwiczeń rezerwy mogą być trudna sytuacja życiowa i problemy zawodowe.

Innym powodem może być ciężka choroba lub opieka nad chorą osobą, żoną, dzieckiem lub rodzicem. Może to być również sytuacja, w której komuś akurat urodziło się małe dziecko. Najczęściej w odwołaniu jednak stosuje się i powołuje na sprawy zawodowe.

Dla przykładu często stara się udowodnić, że ćwiczenia wojskowe mogą mieć szeroki zakres konsekwencji, w tym straty ekonomiczne, w zależności od charakteru zawodu i wykonywanej pracy. Taki problem może dotyczyć np. lekarza, który w danym terminie ma dużą ilość bardzo ważnych zabiegów.

Konsekwencje niestawienia się na ćwiczenia wojskowe

Wojskowe ćwiczenia rezerw są obowiązkowe dla wszystkich, którzy otrzymali wezwanie. Każda z osób może jednak odwołać się do z szefa Wojskowego Ośrodka Rekrutacji. Należy jednak uczynić to w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania.

Wezwani rezerwiści są zobowiązani do udziału w szkoleniu do czasu, aż nie otrzymają pozytywnego rozpatrzenia odwołania.

W przypadku kiedy osoba wezwana nie stawi się na ćwiczenia żołnierzy rezerwy, konsekwencje nieprzestrzegania przepisów określa art. 682 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o bezpieczeństwie wewnętrznym. Takie osoby mogą zostać zatrzymane przez policję i doprowadzone na ćwiczenia siłą. Ponadto grozi jej grzywna lub kara pozbawienia wolności.

Ćwiczenia rezerwy a pobyt za granicą

Obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych określony jest w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Oznacza to, że rezerwiści, którzy zostali uznani za zdolnych do wykonania czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, podlegają obowiązkowi stawienia się na wezwanie do odbycia ćwiczeń rezerwy wojskowej. Osoby posiadające status rezerwistów, a zameldowane na stałe za granicą nie podlegają powołaniu.

Samo przebywanie za granicą lub wyjazd na wakacje nie zwalnia z obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które stale mieszkają za granicą i wykazały to właściwym organom. Dowodem stałego pobytu za granicą jest np. brak meldunku na terytorium RP lub dowód stałego pobytu w innym państwie.

Należy również pamiętać, że według prawa obywatele polscy, zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej, kończący w danym roku kalendarzowym 19 lat, są zobowiązani do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Polscy obywatele będący jednocześnie obywatelami innych państw i stale przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej również nie podlegają powołaniu na ćwiczenia wojskowe co również, że nie podlegają oni obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Przydatne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jak umotywować wniosek o przeniesienie na inny dział w pracy?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o przeniesienie do innego działu <-- które pobierzesz poniżej: [product id="21741"] Kiedy pracowników przenosi się na inne działy? Jak zostało wspomniane, pracownik może zostać przesunięty na inny dział z inicjatywy pracodawcy lub na własną prośbę. Pracodawca najczęściej przenosi osoby zatrudnione ze względu na konieczność cięcia etatów lub w celu zastąpienia innego pracownika, na przykład przebywającego na zwolnieniu czy urlopie. Pracownik może natomiast wnioskować o przeniesienie z dowolnych powodów, choć z reguły jego motywy mają związek z życiem prywatnym.  Warto wspomnieć tutaj o szczególnym rodzaju przeniesienia pracownika z woli pracodawcy - takiego, co do którego przełożony nie potrzebuje zgody pracownika na przesunięcie. Mowa o powierzeniu pracownikowi innych obowiązków na okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe. Pracodawca może dokonać takiego przeniesienia - nawet wbrew woli pracownika - jeśli: jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy, przeniesienie nie wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia pracownika, powierzona pracownikowi praca odpowiada jego kwalifikacjom. Najczęstsze przyczyny przeniesienia Wielu pracowników zastanawia się, jak umotywować wniosek o przeniesienie na inny dział w pracy. Uzasadnienie takiej prośby jest bardzo ważne, ponieważ to od użytych argumentów w głównej mierze zależy, czy pracodawca wyrazi zgodę na prośbę pracownika. [uwaga]Natomiast okoliczności przeniesienia mogą być różne.[/uwaga] Najczęściej pracownicy motywują swoje wnioski w tej sprawie: zmianą sytuacji życiowej - pracownik może dążyć do zmiany stanowiska na wyższe, jeśli podwyższył swoje kompetencje lub do rezygnacji z funkcji kierowniczej, jeśli nie radzi sobie z nowymi obowiązkami, jest pod wpływem silnego stresu, ciężko choruje, powiększyła się jego rodzina i chce mieć więcej wolnego czasu, i tak dalej, chęcią rozwoju - pracownicy często odnajdują się w miejscu bez perspektyw, jeśli pracując na danym dziale, nie mają możliwości rozwoju, chcą szukać nowych umiejętności i nowych doświadczeń na innym stanowisku, samorozwój jest natomiast bardzo dobrym argumentem dla przeniesienia,  zwiększanie szans na awans - praca na różnych stanowiskach pozwala zdobyć cenne doświadczenie, które stanowi ogromny atut pracownika, wyróżniając go na tle innych kandydatów na funkcję kierowniczą, pozwala też nie martwić się o stabilność zatrudnienia (taki pracownik jest cenny dla pracodawcy), życiowa równowaga - dla wielu osób kolejne awanse często odbywają się kosztem braku wolnego czasu, w tym również czasu dla rodziny, jeśli pracownik stwierdzi, że brakuje mu życiowej równowagi, może zdecydować się na degradację, aby odzyskać czas na własne pasje. Wymienione argumenty to tylko przykładowe odpowiedzi na pytanie “jak uzasadnić wniosek o przeniesienie na inny dział w pracy?”. Powodów tych może być znacznie więcej i nie muszą one mieć związku z samą pracą. Wniosek o przeniesienie może wiązać się nawet z chęcią unikania innego pracownika.  [pomoc]Wniosek o przeniesienie pracownika to pismo o charakterze oficjalnym.[/pomoc] Spraw tego typu zwykle nie załatwia się w ramach rozmowy z pracodawcą, lecz właśnie na piśmie, ponieważ przeniesienie to także zmiana warunków pracy, a takie zmiany wprowadza się do umowy o pracę na piśmie.  Podanie o przeniesienie do innego działu musi mieć odpowiedni układ i zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym: oznaczenie daty i miejsca sporządzenia, dane pracownika, adres zamieszkania pracownika, dane pracodawcy, tytuł pisma, treść wniosku ze wskazaniem, na jakie stanowisko pracy chce zostać przeniesiony pracownik, uzasadnienie, podpis pracownika.  Należy pamiętać, że wniosek o przeniesienie do innego działu nie musi zostać pozytywnie rozpatrzony przez pracodawcę - nie ma on takiego obowiązku - dlatego kluczowym elementem pisma jest jego uzasadnienie.  Jak przenosi się pracownika na inny dział? Zmiana działu, czyli zmiana stanowiska pracy, to zmiana warunków świadczenia pracy, a te ustala się w obowiązującej strony umowie. Takich zmian pracownik nie może wprowadzić samodzielnie. Również pracodawca nie może zmusić pracownika do pracy na innym stanowisku, chyba że zdecyduje się na wspomniane wyżej rozwiązanie, czyli powierzenie pracownikowi innych obowiązków na okres maksymalnie 3 miesięcy. Poza tym przełożony może też nakazać pracownikowi wykonywanie innych obowiązków w ramach polecenia służbowego. Zakres obowiązków pracowniczych wynika bowiem z treści umowy o pracę, która nie musi określać stanowiska w sposób konkretny. Może wskazywać jedynie na charakter pracy. Jeśli więc polecenie służbowe nie jest sprzeczne z określonym w umowie charakterem pracy, przełożony może na tej podstawie powierzyć pracownikowi inne obowiązki. Jeśli chodzi o stałe przeniesienie osoby zatrudnionej, to jest ono możliwe na podstawie: porozumienia zmieniającego - zgodę na przeniesienie wyraża pracownik i pracodawca,  wypowiedzenia zmieniającego - pracownik lub pracodawca nie wyrażają zgody na przeniesienie, więc składają wypowiedzenie warunków płacy i pracy.  Jeżeli pracownik i pracodawca podejmują zgodnie decyzję o przeniesieniu na inny dział, sporządzają aneks do umowy o pracę, w którym ustalają nowe warunki świadczenia pracy. To najprostsze i najkorzystniejsze z punktu widzenia pracownika rozwiązanie. [rada]W przypadku, kiedy pracownik lub pracodawca nie wyrażają zgody na przeniesienie, składają wypowiedzenie umowy o pracę, a dokładniej wypowiedzenie zmieniające dotychczasowe warunki świadczenia pracy.[/rada] Jeśli druga strona zaakceptuje nowe warunki pracy, wejdą one w życie wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli zaś nie dojdzie do akceptacji proponowanych w wypowiedzeniu nowych warunków umowy, to stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Kilka słów na koniec Jak wygląda przeniesienie pracownika do innego działu? Pracownik, składając podanie o zmianę działu, zmienia równoznacznie stanowisko pracy. Jeśli pracodawca godzi się na zmianę stanowiska pracy, podpisuje z pracownikiem porozumienie zmieniające. Jeśli jednak pracodawca nie godzi się na zmianę działu przez pracownika lub gdy pracownik nie godzi się na zmianę działu, o którą prosi pracodawca - strony zawierają wypowiedzenie zmieniające. [pomoc]W zakładach pracy bardzo często miejsce ma przesunięcie pracownika do innego działu na okres nieprzekraczający trzech miesięcy - bez jakichkolwiek formalności – wtedy powierzenie innych zadań pracownikowi odbywa się na podstawie polecenia służbowego, o ile jego kompetencje na to pozwalają.[/pomoc] Pracownicy z różnych powodów pragną zmienić zajmowane stanowisko, bądź dział w zakładzie pracy, może przecież chodzić o kwestie lepszego wynagrodzenia, troska o doświadczenie zawodowe i jego rozwój, znudzenie się obecnie pełnionymi obowiązkami itd. [rada]Pamiętaj, że oprócz właściwej formy prośby o zmianę działu, jeszcze ważniejsze jest uzasadnienie prośby![/rada] Pomocne wzory pism: Podanie o przeniesienie na inny oddział szpitalny Podanie nauczyciela o przeniesienie wzór Podanie o przeniesienie do innego oddziału Podanie o przeniesienie do innego sklepu Podanie o przeniesienie na inną zmianę

Wezwanie do WKU a pobyt za granicą

Czym są ćwiczenia wojskowe rezerwy? Rezerwa aktywna wiąże się z większą ilością ćwiczeń oraz dodatkowymi przywilejami. Jest utworzona na wzór rozwiązań, jakie obowiązują w Stanach Zjednoczonych. Do aktywnej rezerwy zaliczane są osoby, które złożyły przysięgę wojskową, nie ukończyły 55 roku życia, nie pełnią żadnego innego rodzaju służby. Oznacza to, że do rezerwy trafić mogą na przykład emerytowani żołnierze, byli żołnierze, żołnierzy WOT, osoby po odbyciu służby przygotowawczej. Służba w rezerwie aktywnej wykonywana jest na podstawie powołania na nieokreślony czas. Żołnierze rezerwy aktywnej mogą również wyjechać na misję. Wiąże się to oczywiście z częstymi szkoleniami oraz ćwiczeniami. Żołnierz rezerwy aktywnej musi stawić się zatem w koszarach, a także wykonywać szereg ćwiczeń i aktywności. Dzięki czemu żołnierze są w stanie podtrzymywać swoje umiejętności bojowe, a także zwiększać kondycję i stopień przygotowania. [paragraf]Jednak szkolenie rezerw obejmuje również rezerwę pasywną, do której należy większość poborowych. Są to osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wojskową, mają kurs wojskowy, ale także złożyły przysięgę wojskową.[/paragraf] Rezerwiści pasywni powoływani są na ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe, czyli do 30 dni bez przerw, jednodniowe, rotacyjny oraz długotrwały, czyli do 90 dni bez przerw. Żołnierze rezerwy pasywnej mogą wykonywać ćwiczenia wojskowe podczas udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych, likwidacji skutków klęsk oraz aktywności w akcjach poszukiwawczych. Ćwiczenia rezerwy a praca za granicą Wiele osób zastanawia się, czy praca za granicą zwalnia z odbycia ćwiczeń wojskowych. Okazuje, że odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę przebywającego za granicą nie jest obowiązkowe pod warunkiem, że pobyt ma charakter stały oraz zostanie właściwie udowodniony. Obowiązkowi stawienia się na ćwiczenia wojskowe zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej podlegają żołnierze rezerwy, którzy są uznani za zdolnych do realizowania czynnej służby wojskowej. Natomiast powołaniu nie podlegają ci żołnierze rezerwy, którzy na stałe przebywają za granicą. [rada]Jednak sam fakt przebywania poza granicami kraju nie oznacza zwolnienia z obowiązku stawienia się w określonym czasie do ćwiczeń wojskowych oraz kwalifikacji wojskowej.[/rada] Z obowiązku wyłącza się tylko osoby, które zgłosiły właściwym urzędom swój stały pobyt za granicą. Dowodem może być między innymi brak meldunku na terenie Polski, zaświadczenie potwierdzające stałe zamieszkanie na obszarze innego kraju. Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych? Do jednostek wojskowych stawić się muszą wszystkie osoby, które otrzymały powołanie na ćwiczenia wojskowe, a pobyt za granicą oznacza zwolnienie z tego obowiązku. Osoby, które nie chcą lub nie mogą odbywać ćwiczeń wojskowych, powinny złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej. Adresatem odwołania powinien być organ wydający decyzję, zatem wojskowy komendant uzupełnień. Dokument można zanosić osobiście lub wysłać listem poleconym. Odwołanie jest uzasadnieniem w określonych warunkach. Może to być na przykład choroba przeciwnego konieczność opieki nad dzieckiem i osobą starszą, ciąża. Odwołanie ma charakter oficjalny, dlatego poza elementami stałymi, czyli datą i miejscem sporządzenia, danymi adresata i nadawcy należy zawrzeć również odpowiednie uzasadnienie. Warto wymienić przyczyny niemożliwości obowiązku odbycia szkolenia, takie jak choroba, wprowadzenie własnej działalności gospodarczej, wyjazd za granicę, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub trudną sytuację rodzinną Oczywiście wszystkie te elementy muszą być rzeczowo uzasadnione. [informacja]W przypadku choroby warto zawrzeć również dokument potwierdzający stan zdrowia, badania lekarskie lub opinię lekarską. Na końcu odwołanie musi zostać podpisane własnoręcznie.[/informacja] Konsekwencje niestawienia się na ćwiczenia wojskowe Otrzymując wezwanie do WKU na ćwiczenia wojskowe, należy stawić się w terminie. Wszelkie ćwiczenia w jednostkach wojskowych są bezsprzecznie obowiązkowe. Natomiast ich unikanie lub niestawienie się na czas do jednostki obarczony jest karą grzywny, lecz również karą pozbawienia wolności. Obowiązkowi stawienia się do ćwiczeń wojskowych i kwalifikacji wojskowej podlegają obywatele polscy, mężczyźni oraz kobiety, którzy ukończyli w danym roku kalendarzowym 19 rok życia. W przypadku niestawienia się bez uzasadnionej przyczyny starosta właściwy wobec stałego pobytu lub pobytu czasowego na komendanta Uzupełnień może zarządzić przymusowe doprowadzenie powołanego przez organy ścigania do określonej jednostki wojskowej. Jest to zgodne z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.61). Jak długo trwają ćwiczenia woskowe rezerwy? Wprowadzona w kwietniu 2022 r. ustawa o ochronie ojczyzny określa nowe sposób podziału rezerwistów, wprowadza również pojęcie rezerwy aktywnej oraz pasywnej. Żołnierzy rezerwy pasywnej obowiązują ćwiczenia wojskowe odbywające się od jednego do 90 dni. Zgodnie z artykułem 249 ustawy o ochronie ojczyzny żołnierze rezerwy pasywnej mogą zostać wyzwani na ćwiczenia jednodniowe rotacyjne – łącznie trwają do 30 dni, jednak odbywają się z przerwami w ciągu danego roku krótkotrwałe – trwają nieprzerwanie do 30 dni długotrwałe – trwają nieprzerwanie do 90 dni. Natomiast służba w aktywnej rezerwie realizowana jest na podstawie powołania na nieokreślony czas. Dlatego wiąże się z częstszymi szkoleniami. Żołnierze muszą także stawiać się w koszarach jednorazowo na 14 dni przynajmniej raz w ciągu trzech lat przez 2 dni w okresie wolnym od pracy przynajmniej raz na kwartał. [pomoc]Służba może być również pełniona w trybie stawiennictwa natychmiastowego. Ponadto żołnierze rezerwy aktywnej mogą zostać  skierowani do pełnienia służby w wojskowych kontyngentach polskich.[/pomoc] Przydatne wzory pism: Wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych wzór Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór