W czym może nam pomóc kancelaria adwokacka?

Z pewnością nie każdy miał okazję korzystać z usług kancelarii adwokackiej, jednak każdy miał sposobność spotkać się z tym terminem. Zwykle wizyta u prawnika nie kojarzy się zbyt dobrze - zazwyczaj ma związek z udziałem w jakiejś sprawie, która wiąże się ze stresem. Zawiłość przepisów prawa nie poprawia tej sytuacji, zaś wiąże się z koniecznością zaufania wybranemu adwokatowi. Praca kancelarii adwokackiej nie ogranicza się jednak do uczestnictwa w procesach sądowych. Świadczy również inne usługi, które mogą być niezwykle przydatne podczas pisania pism czy składania różnego rodzaju wniosków.
kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka – pomoc w wielu sytuacjach

Kancelaria adwokacka to miejsce, w którym spotkać można specjalistów z różnych dziedzin prawa. Zwykle z ich pomocy korzystają osoby, którym potrzebna jest jednorazowa pomoc prawna lub które poszukują osoby do reprezentowania ich przed sądem.

Współpraca z profesjonalistą na każdej płaszczyźnie to gwarancja prawidłowo przygotowanej dokumentacji procesowej oraz bardzo duże szanse na wygranie sprawy.

Jakie usługi oferuje kancelaria adwokacka?

Kancelaria adwokacka prowadzi pomoc prawną w różnych dziedzinach prawa. Korzystając z pomocy doświadczonego, prawnika można wiele dowiedzieć się o procedurach, dokumentach czy postępowaniu w poszczególnych sytuacjach. Przy każdej sprawie warto skorzystać z pomocy adwokata, by dowiedzieć się, jakie stanowisko prezentować, jakie należy wypełnić czynności czy jakie wnioski należy przygotować.

Kancelaria prawna może reprezentować interesy klienta we wszystkich rodzajach spraw przed sądami wszystkich instancji. Oznacza to, że można zwrócić się do niej praktycznie z każdym problemem związanym z prawem.

Doświadczony specjalista z pewnością rozwieje wszystkie wątpliwości i poinstruuje co do kolejnych kroków, zachowując przy tym najwyższy poziom usług, zgodnie ze standardami wynikającymi z zasad etyki zawodu adwokata oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Przykładem spraw, w których kancelaria adwokacka może udzielić profesjonalnej pomocy, są między innymi sprawy:

  • rodzinne – ustalenie alimentów, rozwody, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
  • administracyjne – dotyczące prawa budowlanego, postępowań przed inspekcją nadzoru budowlanego czy pozwoleń budowlanych;
  • gospodarcze – dotyczące przede wszystkim obsługi prawnej przedsiębiorstw;
  • karne – obejmujące obronę skazanego lub też osoby poszkodowanej.

Najlepsza kancelaria adwokacka – jak ją znaleźć?

Współpraca z kancelarią adwokacką wiąże się z powierzeniem jej swoich spraw i obdarzenie adwokata dużym zaufaniem. Warto jednak korzystać z takiej pomocy, zwłaszcza gdy nie ma się wiedzy na temat swoich praw czy ich egzekwowania.

Szukanie najlepszej kancelarii prawnej zwykle rozpoczyna się w Internecie, warto też wziąć pod uwagę polecenia bliskich osób. W pierwszym przypadku dobrze jest zapoznać się z opiniami klientów na temat wybranej kancelarii, po czym można już ze spokojem oddać w jej ręce prowadzenie sprawy lub też skorzystać z jej porad tudzież innych usług prawniczych.

Artykuł partnera

Admin
Admin

więcej porad

Zatrudnienie Ukraińców – jak pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Jak wskazuje Polska Agencja Prasowa - Polska jest gotowa na zatrudnienie Ukraińców w liczbie ponad 500 tys. ich obywateli. Warto jednak pamiętać, że zdecydowana większość osób poszukujących pracy będą stanowiły kobiety, gdyż większość młodych mężczyzn zostało na Ukrainie broniąc jej niepodległości. [reklama-ads] Zatem pracodawcy planujący zatrudniać na stanowiskach predysponowanych dla kobiet, chcąc pomóc powinni zastanowić się nad skierowaniem swoich ogłoszeń wobec obywateli Ukrainy. Ogłoszenie o pracę Chcąc zatrudnić obywatela Ukrainy pracodawca powinien skierować swoje kroki ku Powiatowemu Urzędowi Pracy. W instytucji tej istnieje możliwość opublikowania ogłoszeń o pracę. Dodatkowo pracownicy urzędów będą mogli pomóc pracodawcom, jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy formalne. W celu zgłoszenia oferty pracy, pracodawca powinien przygotować następujące informacje: nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej; nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; ogólny zakres obowiązków; miejsce wykonywania pracy; rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy; wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto; datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej; wskazania w przedmiocie oczekiwań wobec kandydatów do pracy, w szczególności wymagania dotyczące poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języka polskiego oraz/lub języków obcych.  [reklama-ads] W treści oferty warto podkreślić, iż oferta ta kierowana jest do obywateli Ukrainy. Jest to o tyle istotne, że wówczas pracownicy urzędów pracy będą mieli jasność, iż pracodawcy zależy na zatrudnieniu konkretnych osób – tutaj pracowników pochodzenia ukraińskiego. [rada]Aby zwiększyć dostępność oferty pracy, urzędy świadczą pomoc przy tłumaczeniu jej treści na język ukraiński. Warto z tego skorzystać.[/rada] Zobacz także: Co składa się na cenę profesjonalnego tłumaczenia prawniczego?  Zatrudnienie Ukraińców a oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy Na chwilę obecną polski ustawodawca nie dostosował jeszcze omawianej kwestii do sytuacji jaka rozgrywa się na terenie Ukrainy. W dalszym ciągu pracodawców dotyczy obowiązek uzyskania zezwolenie na pracę. Spełniając jednak pewne przesłanki, zatrudnienie może odbywać się w tzw. procedurze uproszczonej, czyli w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. [reklama-ads] Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy pracodawca uzyska w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na swoją siedzibę. Dopiero po wpisaniu przez urząd wspominanego oświadczenia do ewidencji oświadczeń, zatrudniony obywatel ukrainny będzie mógł legalnie podjąć pracę. Wpisu oświadczenia należy dokonywać w formie elektronicznej na stronie www.praca.gov.pl. Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wzór oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego stanowią załączniki nr 16 i 17 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. [rada]Powiatowy Urząd Pracy rejestruje oświadczenia w ciągu 7 dni. Wpis można przedłużać bezpośrednio po zakończeniu ważności poprzedniego dokumentu [/rada] Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia został wydłużony do 24 miesięcy. Aktualnie nie obowiązuje również przepis o 12. miesięcznym okresie rozliczeniowym, dzięki czemu można przedłużyć pracę cudzoziemcowi na podstawie kolejnego oświadczenia. Okres ten obejmuje wykonywanie pracy u wszystkich pracodawców, na rzecz których miała ona miejsce w tym okresie. [reklama-ads] Zatrudnienie Ukraińców a praca sezonowa Warto pamiętać, że praca wykonywana na oświadczenie nie może być pracą uznaną przez przepisy prawa za pracę sezonową. Praca ta wymaga uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. Jest ona najczęściej wykonywana w takich sektorach gospodarki jak: rolnictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, rybactwo, łowiectwo i leśnictwo. Szczegóły dotyczące prascy sezonowej zostały określone w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca Obowiązki pracodawcy Najważniejszą informacją dla nowozatrudnionych pracowników jest to, że wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od wysokości wynagrodzenia polskich obywateli wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Oznacza to, że pracodawca nie może zatrudnić Ukraińca oferując mu niższą stawkę, niż robiłby to względem Polaków. [reklama-ads] Pracodawca ma również obowiązek informacyjny. Podmiot, który zatrudnił obywatela Ukrainy, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, ma obowiązek pisemnego powiadamia właściwego PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń. Z kolei, jeśli cudzoziemiec nie stawi się w wyznaczonym terminie u pracodawcy i nie podpisze stosownej umowy o pracę lub zlecenia, podmiot zatrudniający jest zobowiązany - w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia pracy wpisanej w oświadczeniu - poinformować o tym fakcie PUP Co, jeżeli urząd odmówi? W przypadku otrzymania decyzji odmownej w przedmiocie wpisu oświadczenia do ewidencji pracodawca ma możliwość zaskarżenia decyzji. Odwołanie należy złożyć do ministra właściwego ds. pracy, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania (niewydania) decyzji odmownej. [informacja]Szczegółowe informacje w przedmiocie złożenia oświadczenia znajdują się na stronie biznes.gov.pl[/informacja] [reklama-ads]

Jak długo czeka się na rozwód bez orzekania o winie

Co to w praktyce oznacza? Trwały rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że nie ma żadnych szans na powrót małżonków do siebie, a zupełny rozkład wskazuje na brak więzi łączących małżonków, takich jak emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. Sąd bada, czy rozwód ma pozytywne przesłanki dla stron i czy są negatywne przesłanki rozwiązania małżeństwa przez rozwód. [reklama-ads] Należy jednak pamiętać, że rozwód za porozumieniem stron wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Były małżonek może ubiegać się o alimenty od drugiej strony, jednak w stopniu ograniczonym. Zgodnie z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku rozwodu bez orzekania o winie były małżonek może wnieść roszczenie o alimenty w momencie, gdy znajdzie się w złej sytuacji finansowej spowodowanej utratą pracy lub chorobą i nie stać go na opłaty mieszkaniowe, zakup jedzenia lub koszty leczenia. Były małżonek musi udowodnić przed sądem niedostatek, w którym się znalazł, przedstawiając dokumenty lub przesłuchując świadków. W przypadku zawarcia ponownego małżeństwa lub po upływie pięciu lat obowiązek alimentacyjny wygaśnie. W bardzo rzadkich przypadkach sąd może wydłużyć czas ubiegania się o alimenty. Na czym polega rozwód za porozumieniem stron? [reklama-ads] Przy rozwodzie bez orzekania o winie trzeba złożyć wniosek, który wskazuje na zgodne stanowiska małżonków, co do najważniejszych wspólnych spraw. Na jego podstawie, sąd nie orzeka o winie żadnego z małżonków. Trzeba pamiętać o tym, że w momencie, gdy jeden z małżonków zmieni zdanie i chce wnioskować o orzekanie winy, ma prawo do zmiany swojego stanowiska. Co należy umieścić we wniosku za porozumieniem stron? Trzeba pamiętać przede wszystkim o: podaniu imion, nazwisk, adresu oraz peselu, zarówno powoda, jak i pozwanego wskazaniu sądu, do którego wniosek będzie przekazany kluczowe jest określenie, czy jest to pozew z orzekaniem o winie, czy za porozumieniem stron Jak długo czeka się na rozwód bez orzekania o winie? [reklama-ads] Większość osób chce jak najszybciej się rozwieźć i nie chce, aby sprawa rozwodowa się przedłużała. Chcą to mieć już za sobą. Od momentu złożenia pozwu, czeka się około 3 miesiące na pierwszą rozprawę. Długość oczekiwania zależy również od sądu, do którego został złożony pozew. Z pewnością rozwód przebiegnie dużo sprawniej, gdy strony dojdą do porozumienia w sprawach rozstrzyganych przez sąd, takich jak: władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi jak często będzie się kontaktował rodzic z dzieckiem, który na co dzień z nim nie mieszka określenie wysokości alimentów na dziecko W przypadku rozwodu za porozumieniem stron postępowanie trwa zwykle krócej, aniżeli rozwód z orzekaniem o winie. Jeśli małżonkowie doszli do porozumienia w sprawie kwestii dotyczących rozstania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozwód zapadnie na pierwszej lub drugiej rozprawie. [reklama-ads] O co może pytać sąd na rozprawie rozwodowej? Sąd na rozprawie chce uzyskać odpowiedź, czym spowodowane jest rozstanie małżonków? Czy były kłótnie i jaki był ich powód? Nie należy odpowiadać, że nie pamiętamy powodu kłótni, ponieważ sąd może nabrać wątpliwości co do szczerości podjęcia decyzji o rozwodzie. Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Kancelaria Walterowicz chętnie na nie odpowie oraz pomoże Ci w procesie rozwodowym i nie tylko. Polecane wzory pism: Wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy Odpowiedź na pozew o rozwód - brak zgody wzór Wzór wniosku o odpis wyroku rozwodowego wzór Odpowiedź na pozew rozwodowy wzór Wycofanie pozwu rozwodowego WZÓR Cofnięcie pozwu o rozwód wzór Artykuł partnera [reklama-ads]