Wynajem długoterminowy samochodów – czy korzystniejszy od leasingu?

Wynajem długoterminowy samochodu (inaczej abonament) jest jedną z form finansowania pojazdu. Abonament stanowi alternatywę dla zakupu samochodu, przy którym w większości wypadków nabywcy zmuszeni są do posiłkowania się kredytem bankowym lub leasingiem.

Wynajem długoterminowy polega na wydzierżawieniu pojazdu na konkretny okres czasu. Wysokość miesięcznych rat czynszu jest związana bezpośrednio z wartością wynajętego pojazdu. Wysokość ta liczona jest proporcjonalnie do wysokości utraty wartości auta na przestrzeni miesięcy czy lat użytkowania wynajętego pojazdu przez najemcę.

Wynajem odróżnia od leasingu fakt, iż za wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu odpowiada wynajmujący (przedsiębiorca zajmujący się profesjonalnie wynajmem samochodów).

Charakterystyka wynajmu

Abonament samochodu przypomina leasing operacyjny w tej kwestii, że decydując się na wynajem, po zakończeniu umowy, nie ma konieczności wykupienia samochodu. Finansowanie usługi wynajmu długoterminowego samochodów odbywa się więc przy pomocy umowy leasingu operacyjnego.

W umowie najmu zawarta jest wartość rezydualna pojazdu, tj. wartość końcowa, zależna od okresu najmu, marki i modelu pojazdu, jego wyposażenia, a nawet koloru nadwozia i zadeklarowanego przebiegu pojazdu – to od niej zależy wysokość miesięcznych rat czynszu. Dodatkowo od wartości wykupu do końca naliczane są odsetki, przez co im wyższy wykup i im dłużej trwa umowa, tym odsetki są wyższe.

Plusem tego typu finansowania jest przeniesienie na wynajmującego kosztów związanych z utrzymaniem pojazdu (m.in. koszty wymiany oleju, tarcz hamulcowych i hamulców, naprawa uszkodzonych elementów).

Trzeba mieć przy tym świadomość, że przez cały okres umowy najmu właścicielem samochodu pozostaje przedsiębiorstwo wynajmujące pojazd, jednakże to najemca decyduje, w jaki sposób będzie dysponował autem (może je wykorzystywać zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych, jak również pożyczać do używania członkom rodziny).

Cechą charakterystyczną umowy wynajmu długoterminowego – co dla niektórych może być dużym minusem – jest określenie w umowie maksymalnego rocznego przebiegu samochodu. Oczywiście nie oznacza to, że wynajmujący nie może przekroczyć wskazanego limitu, jednakże musi się wówczas liczyć z obowiązkiem niesienia dodatkowych nadprogramowych kosztów.

Umowa abonencka może zostać zawarta na minimum miesiąc, zaś jej górna granica czasowa wyznaczana jest zazwyczaj na 5 lat. Co więcej, do podpisania umowy najmu nie jest potrzebny wkład własny, jednakże wpłata kapitału początkowego znacznie obniża wysokość rat czynszu.  

Niestety wynajem długoterminowy nie daje możliwości finansowania używanych aut, co oznacza, że w większości wypadku na abonament mogą pozwolić sobie osoby majętne lub przedsiębiorcy.

Kto może skorzystać z wynajmu długoterminowego?

Z abonamentu na samochód skorzystać mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne.

Należy przy tym pamiętać, że wynajem dla osób prywatnych będzie mniej opłacalny, gdyż nie będą mogły one wliczyć w koszty rat czynszu oraz odliczyć naliczonego podatku VAT.

Omawiana forma finansowania nie będzie również korzystna dla osób, które chciałyby po spłaceniu ceny pojazdu zostawić sobie samochód na własność.

Dodatkowo odstraszający może być także zakładany z góry roczny przebieg samochodu. Umowa wynajmu może okazać się zbyt droga dla osób, które planują autem rocznie pokonywać częste i długie trasy. Tańszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie zawarcie oferty leasingu operacyjnego.

Wynajem długoterminowy a leasingu

Wynajem od leasingu wyróżnia głównie fakt, że nie ma potrzeby wnoszenia wkładu własnego. Co więcej, nie ma obowiązku wykupowania pojazdu po zakończeniu umowy. Dodatkowo abonament charakteryzuje się niższymi kosztami użytkowania niż leasing.

Jednakże w przypadku wynajmu cena wykupu pojazdu jest o wiele wyższa – przy leasingu cena ta jest niewielka, standardowo wynosi do 5 proc. wartości pojazdu.

Dodatkowo abonamentowa nie daje możliwości wynajmu aut używanych, gdzie leasing pozwala zazwyczaj sfinansować zakup pojazdów nie starszych niż 5 lat.

Reasumując, wynajem długoterminowy z uwagi na możliwość odliczenia kosztów jest przeznaczony  głównie dla przedsiębiorców, w tym dla osób, które nie chcą wiązać z pojazdem na wiele lat. Jest to idealne rozwiązanie dla kogoś, kto co np. 2 czy 3 lata chciałby zmieniać samochód na nowszy.

Dla osób, które jednak chciałyby opłacony samochód zostawić dla siebie i korzystać z niego przez dłuższy okres czasu, lepszym rozwiązaniem będzie leasing. Co więcej, przy leasingu, można sobie pozwolić na auto używane, które przy tej samej wysokości rat będzie stanowiło pojazd o klasę wyższą, niż to oferowane w abonamencie.

Polecane wzory pism:

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

więcej porad

Zawarcie umowy między przedsiębiorcami – na co zwracać uwagę?

Należy zdać sobie sprawę, że zawarcie umowy z innym przedsiębiorcą powinno zostać gruntownie przemyślane. Taka umowa powinna regulować wszelkie kluczowe dla danego rodzaju działalności kwestie, a także zawierać potrzebne klauzule współmiernie chroniące interesy obu kontrahentów. Jest to bardzo ważne, gdyż próba renegocjacji ustaleń umownych po jej podpisaniu może stać się niemożliwa bądź utrudniona. Z kolei dochodzenie swoich racji przed sądem zazwyczaj jest czasochłonne i drogie. [reklama-ads] Potwierdzenie danych kontrahenta Pierwszą i podstawową czynnością jaką powinien wykonać przedsiębiorca przed podjęciem negocjacji ze swoim kontrahentem jest dokładne zebranie informacji o nim. Najistotniejsze dane znajdują się w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dla osób prawnych) oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla osób fizycznych). Rejestry te zawierają podstawowe dane identyfikujące przedsiębiorcę lub prowadzoną przez niego firmę, m.in. wskazują informację o dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej kontrahenta, formie i trybie prowadzenia przedsiębiorstwa, dokładnym adresie siedziby firmy, danych wspólników i osób reprezentujących przedsiębiorstwo oraz wysokości kapitału zakładowego firmy. Przed podpisaniem umowy warto jest zwrócić także uwagę, czy nasz przyszły partner biznesowy nie posiada dyskwalifikującego go zadłużenia oraz, czy nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe, ugodowe lub windykacyjne. Takich informacji dowiemy się z powyższych rejestrów oraz z różnego rodzaju Krajowych Rejestrów Długów, np. Biura Informacji Gospodarczej SA oraz BIG InfoMonitor. Jednocześnie należy pamiętać, że dane w rejestrach przedsiębiorców w przeciwieństwie do rejestrów długów, w większości uzupełniane są bezpośrednio przez samych przedsiębiorców. Wiąże się to z ryzykiem, że informacje o przedsiębiorcy będą nieaktualne lub nieprawdziwe. [reklama-ads] Dlatego też dobrą praktyką jest potwierdzenie informacji o przedsiębiorcy w Internecie - możliwe jest wyszukanie kontrahenta w ogólnodostępnych porównywarkach czy wyszukiwarkach firm oraz zapoznanie się z ocenami, oraz opiniami o danej firmie. Oświadczenia i zapewnienia stron Projekt umowy na wstępie powinien zawierać oświadczenia i zapewnienia przedsiębiorców, tj. stanowiska stron składane w celu zapewnienia prawidłowości wykonania postanowień zawieranej umowy. Kontrakty rozbudowane i szczegółowe, a także umowy nienazwane (nieuregulowane kompleksowo przez Polskie prawo) powinny zawierać także preambułę, która to służy przede wszystkim właściwemu zrozumieniu intencji, zamiarów oraz celów stron umowy. Ma także bardzo istotne znaczenie interpretacyjne w przypadku ewentualnego sporu sądowego między kontrahentami. Najistotniejsze elementy umowy Najistotniejszymi, a częstokroć także obligatoryjnymi elementami każdej umowy jest jej przedmiot, termin jej realizacji oraz wynagrodzenie stron. Co więcej w umowie warto zawrzeć zapisy pomocnicze oraz techniczne, czyli takie, które mają na celu ułatwienie wywiązanie się z umowy w sposób właściwy i akceptowalny dla stron. Wśród ww. zapisów możemy wyróżnić m.in.: [reklama-ads] zasady ponoszenia kosztów związanych z transakcjami; zasady przenoszenia ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru; zapisy o reklamacji bądź z rękojmi za wady fizyczne i prawne; zasady postępowania w razie niewywiązania się lub niewłaściwego wywiązania się przez jedną lub obie ze stron z postanowień umownych; zasady postępowania w razie pogorszenia się sytuacji materialnej którejś ze stron; zasady zastrzegania prawa własności; zasady dokonywania cesji praw z umowy. Prawidłowo skonstruowana umowa powinna zawierać także regulacje mające na celu ochronę interesów stron w razie nieuczciwego lub nierzetelnego postępowania którychś z kontrahentów. Właściwe wykonanie umowy bardzo dobrze zabezpieczają takie instytucje, jak kara umowna, gwarancja, zastaw hipoteczny lub rejestrowy czy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Istotne dla obu stron umowy będzie zawsze szczegółowe opisanie warunków zawieszenia bądź rozwiązania zawartego kontraktu. Należy pamiętać również, że bardzo ważne jest, aby sposób formułowania zapisów w umowach był jak najbardziej jednoznaczny i czytelny. Przesadny formalizm, nadużywanie języka specjalistycznego czy zawarcie w kontrakcie zbyt wielu klauzul umownych sprawi, że umowa stanie się niezrozumiała dla odbiorcy, może także wzbudzić podejrzenia stron umowy. Umowę należy więc konstruować w sposób jak najbardziej prosty, posługując się w miarę możliwości językiem ogólnym. Dodatkowym atutem umowy będzie również skonstruowanie słowniczka pojęć umownych, w którym zostaną zawarte definicje słów oraz zwrotów mogących przysporzyć problemy w zrozumieniu lub interpretacji. [uwaga]Czytaj też: Umowa zlecenia wzór[/uwaga] Klauzule i gwarancje umowne Prawidłowo skonstruowana umowa będzie miała na celu także ochronę interesów zawierających ją kontrahentów. Poniżej omówione klauzule i gwarancje mają szeroki i dosyć ogólny charakter, dzięki czemu można jest stosować w większości umów biznesowych. Klauzule klauzula arbitrażowa – jest to zapis, na mocy którego przedsiębiorcy w razie konfliktu wynikającego z podpisanej umowy, w pierwszej kolejności poddadzą się pod sąd polubowny (w takiej sytuacji pozew skierowany do sądu powszedniego jest niedopuszczalny); klauzula siły wyższej – zawierana jest w związku z możliwością wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze przypadkowym i niedającym się uniknąć (powódź, pożar, huragan). Dzięki temu strony są w stanie zmniejszyć swoje ewentualne straty w przypadku np. przejścia klęsk żywiołowych; klauzula hardship – zapis ten pozwala na renegocjacje warunków umowy w sytuacji, kiedy w wyniku zaistnienia zdarzenia o charakterze szczególnym, dalsza realizacja umowy staje się dla obu stron nieopłacana; klauzula poufności – jeżeli zawarcie umowy wiąże się z możliwością ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa, co mogłoby mieć negatywne skutki dla jednego z przedsiębiorców, zapis ten zobowiązuje drugiego z kontrahentów do zachowania w tajemnicy wszystkiego czego dowiedział się w trakcie wykonywania umowy. [reklama-ads] Gwarancje: gwarancja bankowa – jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty wierzycielowi kwoty wskazanej w gwarancji, tj. sumy gwarancyjnej, w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji (jeden z kontrahentów) na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania; gwarancja ubezpieczeniowa – jest pisemnym zobowiązaniem zakładu ubezpieczeń do wypłaty na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik nie realizuje swoich zobowiązań określonych w umowie. [uwaga]Czytaj też: Umowa o dzieło wzór[/uwaga] Język umowy Jeżeli umowa zostaje zawierana z zagranicznym przedsiębiorcą, ważnym z punktu widzenia interpretacji postanowień zawartych w kontrakcie, jest ustalenie języka lub języków umowy. W takich sytuacjach zaleca się sporządzenie kontraktów w językach macierzystych wszystkich stron umowy obu oraz wskazanie umowy wiążącej. Będzie to miało istotne znaczenie, jeżeli okaże się koniecznym przeprowadzenie postępowania sądowego - sformułowanie umowy w jednym języku może utrudniać postępowanie dowodowe dla strony, która w tym języku się nie posługuje. Zawarcie umowy między przedsiębiorcami - podsumowując Zawarcie umowy między przedsiębiorcami powinno zawsze być poprzedzone negocjacjami, tak aby każda ze stron umowy była świadoma, czego się zobowiązuje i na co może liczyć od swojego kontrahenta. Zapobiega to również sytuacjom, kiedy po zawarciu umowy jedna ze stron czuje się pokrzywdzona i już na starcie próbuje ona ją zerwać lub renegocjować. Ważnym dla przedsiębiorcy powinna także kwestia, czy jego przyszły partner biznesowy jest podmiotem uczciwym, rzetelnym oraz wypłacalnym. Dlatego też przed rozpoczęciem współpracy należy dokładnie zbadać przyszłego kontrahenta. Jeżeli wszystkie wstępne kwestie są jasne i nie budzą wątpliwości, przedsiębiorca powinien zadbać, aby zawierana umowa była skonstruowana w sposób prawidłowy (nie posiadała elementów, które czynią ją niezgodną z przepisami prawa) oraz aby właściwie zabezpieczała interesy wszystkich stron umowy. [reklama-ads] Polecane wzory pism: Referencje budowlane wzór Referencje dla firmy budowlanej Aneks do umowy współpracy wzór Umowa współpracy między firmami budowlanymi Zaproszenie do współpracy wzór Pismo o nawiązanie współpracy wzór

Czyste Powietrze 2019 – zasady dofinansowania

Program Czyste Powietrze jest prowadzony przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Program rozpoczął się w 2018 roku, wznowiono ją 21stycznia 2019 roku i ma trwać w trybie ciągłym do jej zakończenia w 2029 roku. Jak zapewnia rząd Czyste Powietrze to kompleksowy program, mający na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te mają pomóc nie tylko chronić środowisko, lecz także zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom. [reklama-ads] Program kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy. Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co w ramach dofinansowania? Program przewiduje zwrot poniesionych kosztów modernizacji domu do 90 proc. Maksymalny koszt remontu, od którego liczona jest dotacja, to 53 tys. zł, przy czym jeżeli koszty inwestycji przekroczą ową kwotę, dodatkowe koszty mogą zostać sfinansowane środkami z pożyczki również udzielonej przez WFOŚ. Minimalny koszt dofinansowania wynosi 7 tys. zł. Osoby starające się o dofinansowanie, uzyskane kwoty mogą przeznaczyć na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe); zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu; docieplenie przegród budynku; wymianę okien i drzwi; montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej); montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Formy dofinansowania, terminy i wnioski [reklama-ads] Przewidziane formy dofinansowania to: dotacja, lub pożyczka. Program rozpoczął się w 2018 roku i będzie realizowany do 2029 roku. Podpisywanie umów z beneficjentami dofinansowania będzie trwało do 31 grudnia 2027 roku. Prace objęte umową muszą przy tym zakończyć się do 30 czerwca 2029 roku Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, wnioski są oceniane na bieżąco. Wnioski przyjmują i rozpatrują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski mogą zostać wypełnione w formie elektronicznej bądź papierowej. Szczegółowe informacje o trybie składania wniosków zamieszczone na stronach internetowych właściwych terytorialnie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. O dofinansowanie można się ubiegać zarówno dla budynków istniejących oraz dla budynków nowo budowanych (warunkiem jest, aby decyzja o dofinansowaniu została wydana przed zakończeniem budowy domu). [uwaga]Czytaj też: Dopłaty bezpośrednie dla rolników[/uwaga] Warunki dofinansowania oraz maksymalne kwoty jego elementów [reklama-ads] Podstawowe warunku dofinansowania: maksymalne koszty inwestycji, od których liczona jest wartość dotacji to 53 tys. zł.; minimalne koszty inwestycji, od których liczona jest wartość dotacji to 7 tys. zł.; oprocentowanie zmienne pożyczki nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie; okres spłaty pożyczki - 15 lat; karencja w spłacie - nie dłuższa niż do zakończenia realizacji inwestycji; okres realizacji przedsięwzięcia do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie (maksymalny termin to 30 czerwca 2029 roku); dofinansowaniu podlegają inwestycje rozpoczęte do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz niezakończone przed dniem otrzymania decyzji o dofinansowaniu. Maksymalne kwoty dofinansowania Maksymalne kwoty dofinansowania poszczególnych elementów inwestycji: [reklama-ads] audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięcia - do 1 000 zł; dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniem - do 1 000 zł; dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepła - do 1 000 zł; ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna - do 500 zł; docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące (dot. m2 pow. przegrody) - do 150 zł; wymiana stolarki zewnętrznej - okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych (dot. m2 pow.) - do 700 zł; wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowych (dot. m2 pow.) - do 2 000 zł; węzeł cieplny - do 10 000 zł; kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin - do 20 000 zł; kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin - do 10 000 zł; system ogrzewania elektrycznego - do 10 000 zł; kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej - do 15 000 zł; pompy ciepła powietrzne - do 30 000 zł; pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody - do 45 000 zł; instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - do 15 000 zł; wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła - do 10 000 zł; kolektory słoneczne - do 8 000 zł; mikroinstalacja fotowoltaiczna (koszt instalacji za 1KWp wynosi 6 000 zł) - do 30 000 zł; przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa (wyłącznie w przypadku podłączenia nowego źródła) - do 30 000 zł; przyłącze cieplne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) - do 10 000 zł; przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) - do 8 000 zł. Dofinansowanie a dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy Grupa Kwota miesięcznego dochodu na osobę Dotacja Pożyczka I do 600 zł do 90 % do 10 % II od 601 do 800 zł do 80 % do 20 % III od 801 do 1 000 zł do 70 % do 30 % IV od 1 001 do 1 200 zł do 60 % do 40 % V od 1 201 do 1 400 zł do 50 % do 50 % VI od 1 401 do 1 600 zł do 40 % do 60 % VII powyżej 1 601 zł do 30 % do 70 % Osiem kroków do dofinansowania [reklama-ads] Aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca powinien przejść przez poniższe osiem kroków: Zapoznać się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru. Zbadać stan budynku - chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia. Wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie – należy pamiętać o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód). Po złożeniu wniosku dokonana zostanie ocena wniosku zakończona podjęciem decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. Wnioskodawca podpisze umowę o dofinansowanie - WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Złożyć wniosek o płatności - środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie. Zakończenie przedsięwzięcia - wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat. Rozliczenie przedsięwzięcia - nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WFOŚiGW. [reklama-ads]