Wypadek przy pracy – rodzaje świadczeń

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa rodzaje świadczeń jakie przysługują poszkodowanemu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jak również warunki nabywania prawa do tych świadczeń.

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ponadto na takiej samej zasadzie traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 •  w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Dodatkowe okoliczności wymienia art 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym.

Z jakich świadczeń można skorzystać?

Poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy może skorzystać z następujących świadczeń:

 • ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje zasiłek chorobowy,
 • ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne,
 • ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje zasiłek wyrównawczy,
 • ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie,
 • członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty przysługuje jednorazowe odszkodowanie,
 • ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • ubezpieczonemu, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje renta szkoleniowa,
 • członkowi rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje renta rodzinna,
 • sierocie zupełnej przysługuje dodatek do renty rodzinnej,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Polecane wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – czym jest i jak ją założyć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych. Zasady jej powstania i funkcjonowania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanego k.s.h.) oraz Kodeks cywilny (dalej zwany k.c.). Kto może założyć Spółkę z o.o. Zgodnie z art. 151 k.s.h. spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób. Wspólnikiem spółki może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, (np. spółka jawna, spółka akcyjna, a także inna spółka z o.o.). Spółki z o.o., natomiast utworzyć nie może spółka cywilna, gdyż nie posiada ona zdolności prawnej. Co więcej, art. 151 § 2 k.s.h. stanowi, że spółka z o.o. nie może być utworzona, jeżeli jej jedynym wspólnikiem jest jednoosobowa spółka z o.o. Kiedy Spółka z o.o. nabywa osobowość prawną? W chwili zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Natomiast spółka „właściwa” powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy miejscowo dla siedziby spółki. Z tą samą chwilą Spółka z o.o. nabywa osobowość prawną. Przesłanki powstania Spółki z o.o. Zgodnie z przepisami art. 163 k.s.h., do założenia Spółki z o.o. spełnione muszą zostać  łącznie następujące przesłanki: zawarcie umowy spółki; wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego; powołanie zarządu; ustanowienie innych organów, jeśli taki obowiązek nakłada k.s.h. wpis do rejestru. Zawarcie umowy spółki Przepis art. 157 normuje, iż umowa spółki powinna określać: firmę i siedzibę spółki; przedmiot działalności spółki; wysokość kapitału zakładowego; czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział; liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Firma spółki czy jej nazwa  może być dobrana dobrowolnie. Musi jednakże być ona unikalna i dostatecznie odróżniać spółkę od innych podmiotów. Dodatkowo firma na końcu nazwy musi posiadać dodatek „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Siedzibą spółki, zgodnie z art. 41 k.c., jest miejscowość, w której przebywał będzie organ zarządzający spółki. Siedziba spółki ma wpływ na właściwość sądu rejestrowego, urzędu skarbowego oraz oddziału ZUS. Zmiana siedziby (nie chodzi tu o zmianę adresu) wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Przedmiot działalności spółki możemy ustalić na podstawie klasyfikacji PKD. Przepisy prawa nie ograniczają liczby rodzajów działalności, które można zawrzeć w umowie spółki. Jedynie we wpisie do rejestru należy podać jedynie 10 wybranych rodzajów działalności, w jeden wiodący. Wysokości kapitału zakładowego spółki, jest ustalana wg. liczby i wartości udziałów. Z kolei udziały te należy rozdzielić pomiędzy wspólników. Art. 154 k.s.h. stanowi minimalną wysokość kapitału zakładowego i wynosi on 5 tys. zł. Przy czym jeden udział nie może być niższy niż 50 zł. Udziały w kapitale zakładowym mogą być o równej wartości, wtedy też kapitał dzieli się na udziały o jednakowej wartości; oraz o nierównej, wówczas wspólnicy posiadają po jednym udziale o różnej wartości. Czas trwania spółki można oznaczyć przez wskazanie określonej daty (np. 05 maja 2020 r.), terminu (np. za 5 lat) lub zdarzenia, które ma powodować rozwiązanie umowy spółki (np. zakończenie budowy). W momencie nadejścia zdarzenia następuje otwarcie likwidacji spółki. Jeżeli zarząd spółki zdecyduje o przedłużeniu umowy spółki, powinni oni wydać stosowną uchwałę przed otwarciem likwidacji. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wyjątek stanowi art. 1571. § 1, który mówi, że umowa spółki może zostać zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy Wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego Kapitał zakładowy można pokryć wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Zgodnie z art. 158. § 1. jeżeli wkładem do spółki ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (tzw. aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu. Powinna zawierać także osobę wspólnika, a także liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Powołanie zarządu Przepisy art. 18 k.s.h. statuują, iż członkiem zarządu, komisji rewizyjnej albo rady nadzorczej może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Może być to więc osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Nie może natomiast pełnić tej funkcji osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko ochronie informacji; wiarygodności dokumentów; mieniu; obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Wpis do rejestru Po zawarciu umowy spółki zawiązana zostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Zarząd ma obowiązek zgłosić taką spółkę do KRS. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia spółki do rejestru jest wniesienie przez wszystkich wspólników całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w przewidzianej formie. Spółkę należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. W przypadku przekroczenia tego terminu umowa spółki ulega rozwiązaniu. Opłata od wniosku o rejestrację spółki z o.o. wynosi 500 zł. Dodatkowe 100 zł  kosztuje ogłoszenie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wpis do rejestru, sąd rejestrowy potwierdza przysłanym na adres spółki odpisem postanowienia o wpisie. Wraz ze wpisem nadany zostaje numerem KRS. [informacja]Podstawa prawna: ustawę z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (U nr 94, poz. 1037). ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (U nr 16, poz. 93).[/informacja] Polecane wzory pism: Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. Umowa spółki cywilnej - wzór Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. Uchwała o likwidacji spółki z o.o. Aneks do umowy spółki cywilnej - Wystąpienie wspólnika Aneks do umowy spółki cywilnej - Zmiana udziałów

Służebność drogi koniecznej

Zgodnie z art. 145 § 1 k.c. w przypadku, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej, tzw. drogi koniecznej. Powyższy przepis przewiduje możliwość ustanowienia prawa do przejazdu i przechodu przez grunty sąsiada. Ustanowienie służebności drogi jest konieczne, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Przy czym pamiętać należy, że właściciel nieruchomości obciążonej ową służebnością może z tego tytułu żądać wynagrodzenia, które przysługuje mu także wówczas, gdy nie poniósł on żadnej szkody w związku z ustanowieniem służebności. Służebność drogi koniecznej - kiedy może być ustanowiona? Kodeks cywilny daje nam prawo do ustanowienia służebności nie tylko w sytuacji, kiedy nieruchomość w ogóle nie ma dostępu do drogi publicznej lub do należących do niej budynków gospodarskich, ale także, wtedy gdy dostęp istnieje, jednakże jest on silnie nieodpowiedni. Przyjąć należy, że dostęp do nieruchomości uznać możemy za nieodpowiedni, jeżeli z drogi nie da się korzystać tak, aby możliwy był przejazd i przechód przez każdą osobę oraz pojazd o każdej porze roku. [uwaga]Czytaj też: Służebność przesyłu – bezprawnie postawiony słup energetyczny[/uwaga] Służebność drogi koniecznej - zasady ogólne Przy ustanowieniu drogi koniecznej art. 145 § 3 k.c. nakazuje uwzględniać interes społeczno-gospodarczy. Należy to rozumieć jako przeprowadzenie drogi koniecznej w taki sposób, aby nie doprowadzić do przyszłych konfliktów sąsiedzkich oraz by nie utrudniać sąsiadowi korzystanie z jego nieruchomości. Co do zasady koszty niezbędne do urządzenia i przebiegu drogi koniecznej powinien ponieść zainteresowany jej ustanowieniem, tak by ciężar przejazdu przez sąsiednią działkę nie był zbyt dotkliwy dla sąsiada. W myśl art. 626 k.p.c. służebność drogi koniecznej jest ustanawiana orzeczeniem sądowym w postępowaniu nieprocesowym. Dodatkowo może być ustanowiona w umowie między właścicielem nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej i właścicielem nieruchomości, przez którą będzie prowadzić droga. [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).[/informacja] Polecane wzory pism: Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej wzór Umowa służebności drogi WZÓR Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR