Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy

Ustawa - Kodeks pracy (dalej k.c.) określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Zgodnie z art. 55 § 11 k.p., pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Innym przypadkiem , gdy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia jest sytuacja, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Wówczas pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Sytuacje w których dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy

Warto w tym miejscu podać kilka sytuacji, w przypadku których można rozwiązać umowę w opisywanym trybie:
• niewypłacenie w terminie wynagrodzenia za pracę, jeżeli uchybienie to nie ma charakteru jednorazowego lub przypadkowego,
• naruszenie przepisów bhp, które stwarza dla pracownika zagrożenie dla życia lub zdrowia,
• powtarzalne naruszanie przepisów o czasie pracy lub urlopach wypoczynkowych, mimo sprzeciwu pracownika,
• naruszanie godności i dobrego imienia pracownika, w szczególności poprzez kilkakrotne nieuzasadnione stosowanie odpowiedzialności porządkowej, bądź stawianie pracownikowi oczywiście bezzasadnych zarzutów, w zakresie sposobu wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych (mobbing),
• powtarzalne, nierówne traktowanie w zatrudnieniu (art.183a k.p.).

Dokumenty

W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Kiedy podjąć decyzję?

Osoba, która zamierza rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy powinna wcześniej zasięgnąć porady prawnej np. u właściwego inspektora pracy. Należy bowiem pamiętać, że bezpodstawne rozwiązanie umowy w tym trybie, nie tylko pozbawi pracownika prawa do żądania odszkodowania. Może także spowodować, że pracodawca zażąda od byłego pracownika odszkodowania. A co warto podkreślić, w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, tenże może dochodzić od pracownika odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art.55 i art. 183a.
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Zameldowanie dziecka nowonarodzonego

Zameldowanie dziecka nowonarodzonego dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowani to, niezależnie czy na pobyt stały, czy czasowy ma miejsce w chwili sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. Co powinno zostać zawarte w takim formularzu meldunkowym? W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się: • nazwisko i imię (imiona); • numer PESEL, o ile został nadany; • datę i miejsce urodzenia; • kraj urodzenia; • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego; • kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; • adres nowego miejsca pobytu stałego; • podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu; • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony. [rada]Jeżeli interesuje Cię jakie prawa przysługują na urlopie macierzyńskim to zapraszam tutaj , lub tutaj jeśli interesuje Cię tematyka urlopu rodzicielskiego.[/rada]   [informacja]Podstawa prawna:  ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.[/informacja]

Szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy

Powyższe rozporządzenie określa szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej "szkoleniem". Jak również zakres szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia, i przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia. Odpowiednie szkolenie Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia. Pracownik powinien otrzymać odpowiednie wskazówki dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Co ma na celu takie szkolenie? Szkolenie musi zapewnić pracownikom: zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracy, poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby mógł bezpiecznie wykonywać pracę, nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, jak również postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Kto może prowadzić szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy? Szkolenie może prowadzić pracodawca, lub na zlecenie pracodawcy jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. Pracodawca, który organizuje i prowadzi szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, musi zapewnić: specjalnie opracowane dla konkretnej grupy programy szkolenia, programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu, jeśli takie szkolenia będą prowadzone, wykładowców i instruktorów, którzy posiadają odpowiedni zasób wiedzy, warunki lokalowe, wyposażenie konieczne do realizacji szkolenia, właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.   [informacja]Podstawa prawna:  rozporządzenie Ministra gospodarki i pracy, z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.[/informacja]