Podanie o wznowienie studiów – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Jak napisać podanie o wznowienie studiów? Wznowienie, czyli reaktywacja studiów, to ponowne wpisanie studenta na listę studentów po wykreśleniu z niej jego nazwiska. Takie rozwiązanie możliwe jest po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, a także po zaliczeniu pierwszego semestru w przypadku studiów drugiego stopnia.

Wznowić naukę na studiach można także w celu przystąpienia do obrony pracy dyplomowej. W każdym z tych przypadków konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego pisma, jakim jest podanie o wznowienie studiów, które należy skierować do dziekana uczelni. Jak takie podanie napisać?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz powyżej.

Kto może wznowić naukę na studiach?

Wniosek o wznowienie studiów może złożyć student, który został wykreślony z listy studentów z własnej woli lub z własnej winy, na przykład z powodu niezaliczenia egzaminów czy dużej liczby nieobecności.

Podanie o przywrócenie na listę studentów ma szansę zostać rozpatrzone pozytywnie, jeśli student:

 • ukończył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich,
 • ukończył co najmniej pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.
Poza tym konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku – od wykreślenia studenta z listy studentów nie może minąć więcej niż 3 lata, przy czym czas ten liczony jest od daty zakończenia niezaliczonego semestru.

Do kogo należy skierować podanie o wznowienie studiów?

Podanie o wykreślenie z listy studentów kierowane jest do dziekana danego wydziału, dlatego również podanie o ponowne przyjęcie na uczelnię należy kierować do dziekana. Zasada ta dotyczy jednak pierwszego skreślenia z listy.

W przypadku kolejnej takiej sytuacji drugie podanie o wznowienie studiów należy kierować już do rektora, przy czym dziekan i tak pośredniczy w całej procedurze.

W praktyce student zawsze składa tego typu pisma w dziekanacie odpowiednim ze względu na wydział, do którego przynależy jego kierunek studiów. Następnie pismo jest przekazywane odpowiednio do dziekana czy rektora.

Czy dziekan musi zaakceptować wniosek o wznowienie studiów?

Podczas gdy wniosek o wykreślenie z listy studentów jest oświadczeniem jednostronnym – uczelnia nie może odmówić uwzględnienia woli wnioskodawcy, który rezygnuje ze studiów – tak już podanie o wznowienie nauki na uczelni nie musi spotkać się z akceptacją dziekana.

Władze uczelni podejmują decyzję w takiej sprawie na podstawie:

 • dotychczasowego przebiegu studiów,
 • postępów w nauce,
 • częstotliwości powtarzania semestrów.
Jedyne, co może zrobić student, aby zwiększyć swoje szanse na wznowienie studiów, to solidne uzasadnienie własnego wniosku. Później pozostaje mu już tylko czekać na odpowiedź z dziekanatu, ewentualnie sporządzić odwołanie od decyzji dziekana.

Na czym polega wznowienie studiów?

Wielu studentów zastanawia się, jak w praktyce wygląda proces wznowienia studiów. Czy uczelnia przywraca studenta na ten sam etap nauki, na jakim był, kiedy zrezygnował ze studiów lub gdy został wydalony z uczelni?

Jeśli dziekan wyrazi zgodę na reaktywację studiów, to:

 • student, który nie zaliczył semestru, zostanie przywrócony na studia na semestr następujący po tym semestrze, który zaliczył w całości (ostatni przed skreśleniem),
 • student, który nie obronił pracy dyplomowej lub w ogóle jej nie złożył, zostanie przywrócony na ostatni semestr studiów.

Semestry, które student zalicza warunkowo, nie są w tym przypadku uznawane za faktycznie zaliczone, dlatego, kiedy reaktywuje on studia, musi ponownie zaliczyć poprzednie egzaminy.

Wznowienie studiów na obronę

Jeśli student nie złożył i nie obronił pracy dyplomowej, również może wnioskować o reaktywację studiów. Dotyczy to tych osób, które właśnie z powodu niezłożenia pracy w terminie zostały wykreślone z listy studentów.

Podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej można wnieść w ciągu 3 lat, licząc od daty skreślenia z listy. Później nie będzie to możliwe, chyba że równocześnie student złoży też wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dziekan przywróci studenta na ostatni semestr studiów, co pozwoli mu złożyć pracę dyplomową i podejść do egzaminu dyplomowego pod okiem nowego promotora.

Jak napisać podanie o wznowienie studiów?

Podanie o reaktywację studiów nie jest pismem skomplikowanym. Musi zachowywać jednak formę przyjętą dla podań oficjalnych, dlatego najłatwiej jest przygotować je w oparciu o nasz wzór podania o wznowienie studiów, który uwzględnia m.in.:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane studenta wraz z numerem albumu i oznaczeniem kierunku, roku i semestru studiów,
 • dane adresata wniosku – dziekana – i uczelni,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść z uzasadnieniem,
 • podpis studenta.
Przy wypełnianiu druku należy zachować ostrożność i unikać błędów, w tym nawet literówek – zwłaszcza w tytule, imieniu i nazwisku dziekana. Najważniejszym elementem pisma jest jednak część z uzasadnieniem wniosku, od której w głównej mierze zależy, jak zostanie on rozpatrzony.

Jak napisać uzasadnienie wniosku o wznowienie studiów?

W każdym indywidualnym przypadku uzasadnienie wznowienia studiów może brzmieć zupełnie inaczej. Student powinien postarać się jednak o solidne argumenty, zwłaszcza jeśli został wykreślony z listy studentów z własnej winy.

Dobry przykład uzasadnienia wznowienia studiów w pierwszej kolejności odnosi się do przyczyny wykreślenia studenta z listy, jeśli:

 • student zrezygnował sam, warto nawiązać do powodu rezygnacji i wykazać, dlaczego ten już nie obowiązuje,
 • uczelnia wyrzuciła studenta, warto sprawdzić, czy procedura odbyła się zgodnie z regulaminem uczelni i innymi przepisami,
 • student został wydalony z własnej winy, może wyjaśnić powody swoich zaniedbań i spróbować się usprawiedliwić, np. trudną sytuacją osobistą, rodzinną.

W dalszej części uzasadnienia student może napisać, dlaczego zależy mu na kontynuacji nauki, a także jakie wartości wniesie na uczelnię. Duże szanse na ponowne przyjęcie mają osoby ambitne i aktywne, które angażują się w życie studenckie, biorą udział w różnego typu wydarzeniach lub same je organizują.

We wniosku nie warto jednak kłamać ani naciągać faktów – dziekan może zweryfikować argumenty studenta, a wtedy przekreśli to jego szanse na reaktywację studiów.

Podsumowując

Wiesz już, jak przebiega wznowienie studiów, jednak aby do niego doszło, należy sporządzić pismo w formie podania, w którym poprosimy o wpisanie nas z powrotem na listę studentów uczelni. Jak już pewnie zauważyliście, jeśli chodzi o wznowienie studiów uzasadnienie gra bardzo ważną rolę i warto do takiego uzasadnienia należycie się przygotować.

Pismo z prośbą, by kontynuować naukę na studiach, składa się za pośrednictwem dziekana, a następnie czeka się na rozpatrzenie wniosku. Im lepiej sporządzimy takie pismo, tym większe będą szanse na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Uzasadnienie podania o wznowienie studiów można przedstawić w formie odwołania od decyzji o wykreśleniu studenta z listy studentów na uczelni, warto wtedy wyjaśnić przyczyny własnych zaniedbań, które spowodowały wydalenie nas ze studiów.

Ze złożeniem podania można zaczekać do momentu, w którym możliwe będzie kontynuowanie nauki wraz z rozpoczęciem semestru.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o wznowienie studiów – wzór