Skarga na orzeczenie referendarza sądowego – wzór

17.00 

Referendarz sądowy otrzymał kompetencje pozwalające mu w niektórych sprawach wydawać decyzje sądowe, tym samym odciążając sędziów.

Skarga na orzeczenie referendarza rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie. Skarga na orzeczenie referendarza przysługuje od orzeczeń nieprawomocnych i sąd rozpoznaje ją jako organ pierwszej instancji.

Skarga na orzeczenie referendarza przysługuje nam na wydane przez niego:

  • orzeczenia co do istoty sprawy,
  • orzeczenia kończące postępowanie,
  • określone orzeczenia z art. 394 KPC,
  • orzeczenia co do nadania klauzuli wykonalności,
  • orzeczenia co do stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty,
  • orzeczenia co do wydania określonego zaświadczenia (art. 7958 KPC).

Wniesienie skargi skutkuje utratą mocy orzeczenia wydanego przez referendarza.

Skargę należy wnieść w terminie tygodniowym, licząc od dnia doręczenia postanowienia referendarza. Przepisy szczególne mogą wskazywać inny termin.

Elementy pisma

Określenie sądu

Zgodnie z przepisem art. 39822 Kodeksu postępowania cywilnego skargę wnosi się do sądu, w którym wydano zaskarżone orzeczenie.

Określenie stron postępowania

Należy wskazać strony postępowania, jednakże w piśmie, które nie inicjuje danej sprawy, nie ma potrzeby wskazywania miejsca zamieszkania ani numeru PESEL stron, gdyż dane te znajdują się już w aktach sprawy.

Podanie sygnatury sprawy

Należy podać sygnaturę akt sprawy pierwotnej, czyli tej, w ramach której zostało wydane zaskarżane orzeczenie.

Opłata sądowa

Wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

W sytuacji, w której wniosek pierwotny nie podlegał opłacie zgodnie z art. 14 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jeżeli w konkretnej sprawie nie przewidziano opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej, pobiera się opłatę podstawową w wysokości 30 złotych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785 z późn. zm.).

Podobne wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego – wzór