Skarga na orzeczenie referendarza sądowego – wzór z omówieniem

Referendarz sądowy, na mocy ustawy która weszła w życie 1 stycznia 1998r., otrzymał kompetencje pozwalające mu w niektórych sprawach wydawać decyzję sądowe, tym samym odciążając sędziów.

Skarga na orzeczenie referendarza rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie. Skarga na orzeczenie referendarza przysługuje od orzeczeń nieprawomocnych i sąd rozpoznaje ją jako organ pierwszej instancji.

Skarga na orzeczenie referendarza przysługuje nam na wydane przez niego:

  • orzeczenia co do istoty sprawy,
  • orzeczenia kończące postępowanie,
  • określone orzeczenia z art. 394 KPC,
  • orzeczenia co do nadania klauzuli wykonalności,
  • orzeczenia co do stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty,
  • orzeczenia co do wydania określonego zaświadczenia (art. 7958 KPC).

Wniesienie skargi skutkuje utratą mocy orzeczenia wydanego przez referendarza.

Skargę należy wnieść w terminie tygodniowym, licząc od dnia doręczenia postanowienia referendarza. Przepisy szczególne mogą wskazywać inny termin.

ELEMENTY PISMA

Określenie sądu

Zgodnie z przepisem art. 39822 Kodeksu postępowania cywilnego skargę wnosi się do sądu w którym wydano zaskarżone orzeczenie.

Określenie stron postępowania

Należy wskazać strony postępowania, jednakże w piśmie które nie inicjuje danej sprawy nie ma potrzeby wskazywania miejsca zamieszkania ani numeru PESEL stron, gdyż dane te znajdują się już w aktach sprawy.

Podanie sygnatury sprawy

Należy podać sygnaturę akt sprawy pierwotnej, czyli tej w ramach której zostało wydane zaskarżane orzeczenie.

Opłata sądowa

Wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100,00 złotych.

W sytuacji w której wniosek pierwotny nie podlegał opłacie zgodnie z art. 14 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jeżeli w konkretnej sprawie nie przewidziano opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej, pobiera się opłatę podstawową w wysokości 30,00 złotych.

 

Źródło: znajdzparagraf.pl/porady-prawne.