Pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy – wzór

16.00 

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy? Pozew o rozwód doprowadzi do rozwiązania związku małżeńskiego pod warunkiem spełnienia się zasadniczych warunków, jakimi są zupełny i trwały rozkład pożycia związku małżeńskiego. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwód zostanie orzeczony przez sąd, jeżeli zajdą konieczne przesłanki, zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

Pozew o rozwód powinien zawierać opis okoliczności faktycznych, które przekonają sąd o słuszności żądań powoda. Pozytywnymi warunkami dopuszczalności rozwodu, jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Negatywne przesłanki natomiast występują, gdy:

  • na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci;
  • orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli powyższe przesłanki nie będą przemawiały za rozwodem, sąd nie ma obowiązku rozwiązania małżeństwa stron.

Określenie sądu i wskazanie wydziału

Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla okręgu, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Pod warunkiem jednak, że w tym okręgu nadal stale przebywa chociaż jedno z nich.

Jeśli żadne z małżonków nie mieszka w tym okręgu, wtedy właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy nie można ustalić miejsca jego zamieszkania – właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

Właściwość sądowa dla sprawy o rozwód jest tzw. właściwością wyłączną, co oznacza, że małżonkowie nie mogą jej zmienić umową. Właściwymi wydziałami dla pozwów o rozwód, są wydziały cywilne sądów okręgowych.

Określenie stron postępowania

Wnoszący pozew, tj. Powód musi wskazać dane, które w sposób jednoznaczny pozwolą sądowi go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

W pozwie należy także wskazać dane Pozwanego – jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – nie jest konieczne podanie numer PESEL Pozwanego.

Określenie wysokości opłaty od pozwu

Opłatę od pozwu, w kwocie 600 zł, ustalono na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Określenie rodzaju pozwu

W tytule pisma należy określić rodzaj pozwu o rozwód, tj. czy pozew będzie zawierał wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego z orzeczeniem winy czy też bez orzekania o winie.

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

Podobne wzory pism: Pozew o rozwód bez orzekania winy wzór

Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy – wzór