Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór

16.00 

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły to możliwość, przysługująca osobie zatrudnionej na podstawie mianowania. Przeniesienia do innej szkoły dokonuje dyrektor tej placówki, do której nauczyciel ma być przeniesiony. Wcześniej jednak zasięga on opinii organu prowadzącego i uzyskuje zgodę dyrektora szkoły, w której pracuje pedagog. 

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły nie musi zostać zaakceptowana przez dyrektora placówki, w której aktualnie zatrudniony jest pedagog. Taka decyzja zależy bowiem od jego dobrej woli. Jeśli dyrektor odmówi, procedura dobrowolnego przeniesienia zostanie zakończona.

Nauczyciel nadal może zmienić jednak miejsce pracy – składając wypowiedzenie zmieniające.

Wzór prośby nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wystarczy wypełnić swoimi danymi osobowymi, oznaczeniem placówki, do której pedagog chce się przenieść i odpowiednim uzasadnieniem. Najczęściej stosowane w takim przypadku argumenty to między innymi zmiana miejsca zamieszkania. 

Szersze opracowanie

Jak napisać skuteczną prośbę nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły? Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może na własną prośbę lub z urzędu zostać przeniesiony do innej szkoły – w tej samej lub w innej miejscowości, na takie samo lub na inne stanowisko.

Rozwiązanie to jest regulowane przez przepisy karty nauczyciela. Jak przebiega proces przeniesienia nauczyciela na jego prośbę? i jak sporządzić stosowne pismo w tej sprawie?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby nauczyciela zatrudnionego o przeniesienie do innej szkoły, który pobierzesz na samej górze.

Przeniesienie nauczyciela w przepisach

Wątek przeniesienie nauczyciela art.18 KN warto poznać szczegółowo. Przepis ten brzmi następująco:

1.  Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

2.  Przeniesienie nauczyciela z urzędu, w trybie określonym w ust. 1, do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem:

1) zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem;

[…]

4.  Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.  Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.

Najważniejsze informacje, jakie należy pozyskać z przytoczonego artykułu to:

 1. Wniosek o przeniesienie może złożyć nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania (do 2019 roku również na podstawie umowy o pracę).
 2. Nauczyciel może zostać przeniesiony na własny wniosek lub z urzędu, ale za jego zgodą.
 3. Przeniesienie może dotyczyć szkoły w tej samej lub w innej miejscowości, tego samego lub innego stanowiska.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za przeniesienie  nauczyciela jest dyrektor szkoły zatrudniającej, czyli dyrektor szkoły, do której nauczyciel chce się przenieść.
 5. Nauczyciel może przenieść się do innej szkoły za zgodą nauczyciela zatrudniającego oraz po zawiadomieniu organu prowadzącego szkołę.

Jak wygląda procedura przeniesienia nauczyciela krok po kroku?

Procedura przeniesienia nauczyciela do innej szkoły przebiega nieco inaczej w przypadku, kiedy wniosek o przeniesienie składa sam nauczyciel oraz gdy to dyrektor występuje z taką inicjatywą. Pierwszy etap procedury przeniesienia może wyglądać więc następująco:

 1. Dyrektor szkoły, do której nauczyciel chce się przenieść, zwraca się do dyrektora zatrudniającego z zapytaniem o możliwość przeniesienia

lub

 1. Dyrektor zatrudniający zwraca się z zapytanie do dyrektora szkoły, do której nauczyciel ma zostać przeniesiony, z zapytaniem o taką możliwość.

Jeśli zachodzi ta sytuacja, kolejne kroki nie mają miejsca, ponieważ wniosek dyrektora o przyjęcie nauczyciela do innej szkoły jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przeniesienie nauczyciela przez dyrektora zatrudniającego. Ten etap procedury może zakończyć się, jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie.

Jeśli jednak podanie o przeniesienie do innej szkoły składa nauczyciel, to niezbędna jest zgoda dyrektora zatrudniającego. W przypadku uzyskania takiej zgody procedura toczy się dalej, ale jeśli dyrektor odmówi wyrażenia zgody na przeniesienie nauczyciela, nie będzie ono możliwe.

W przypadku uzyskania zgody dyrektora zatrudniającego na przeniesienie, dyrektor szkoły przyjmującej nauczyciela zasięga opinii swojego organu prowadzącego. Po wypełnieniu tego obowiązku kierujący placówką informuje o przeniesieniu nauczyciela i dyrektora szkoły zatrudniającej  – przekazuje dekret przeniesienia, w którym uwzględnione zostają następujące informacje:

 • oznaczenie trybu przeniesienia – na wniosek nauczyciela,
 • oznaczenie miejsca przeniesienia i stanowiska, na które przeniesiony zostaje nauczyciel,
 • wskazanie na fakt uzyskania zgody organu prowadzącego i dyrektora szkoły, w której obecnie jest zatrudniony nauczyciel,
 • oznaczenie okresu przeniesienia – na czas określony lub na czas nieokreślony od konkretnej daty.
Na koniec dyrektor szkoły, w której nauczyciel był wcześniej zatrudniony, przekazuje drugiej szkole akta osobowe nauczyciela i pozostałą dokumentację związaną z jego stosunkiem pracy. Do czynności przekazania akt często sporządzane jest pismo przewodnie.

Jak wygląda wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły?

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły to pismo o charakterze formalnym. Ważne jest zatem, aby dokument zawierał określone elementy. Wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły powinien uwzględniać między innymi:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane wnioskującego nauczyciela,
 • dane dyrektora placówki (tej, do której nauczyciel chce się przenieść, ponieważ to on zwraca się z wnioskiem do dyrektora zatrudniającego o zgodę na przeniesienie),
 • treść wniosku podzieloną na wstęp, rozwinięcie i zakończenie ze wskazaniem, z której do której szkoły chce przenieść się nauczyciel oraz z jakiego stanowiska na jakie stanowisko,
 • uzasadnienie,
 • podpis wnioskującego nauczyciela.

Podanie nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wymaga uzasadnienia. Argumentem przemawiającym za przeniesieniem może być na przykład przeprowadzka nauczyciela do miejscowości, w której znajduje się szkoła. Od użytych argumentów zależeć będzie, czy dyrektor wyrazi zgodę na przeniesienie i przeprowadzi procedurę w imieniu nauczyciela.

Warto wspomnieć również, że chociaż zgodnie z przepisami przeniesieniem nauczyciela do innej szkoły zajmuje się dyrektor kierujący drugą placówką, to wniosek o przeniesienie nauczyciel w praktyce składa zwykle nie do niego, lecz do dyrektora zatrudniającego.

Takie rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, w której dyrektor odmawia przeniesienia po zaangażowaniu w sprawę dyrektora kierującego tą placówką, do której nauczyciel chce się przenieść. Dyrektor zatrudniający może bowiem nie wyrazić zgody na przeniesienie między innymi z powodu braków kadrowych.

Podstawa prawna – Karta nauczyciela.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór