Rodzicielski plan wychowawczy – wzór z omówieniem

Rodzicielski plan wychowawczy to porozumienie dot. sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie.

Plan wychowawczy tworzy się w celu uzgodnienia kontaktów dziecka z rodzicami  w czasie trwania sprawy rozwodowej, jak i po rozwodzie. Uwzględnia się w nim wszystkie prawa rodziców oraz określa harmonogram spotkań. Można ustalić go przed rozwodem i dołączyć do pozwu rozwodowego lub uzgodnić go w czasie mediacji. Plan wychowawczy można również uzyskać w skutek wydania wyroku sądu rozwodowego lub rodzinnego nakazującego ustalenie porozumienia między rodzicami.

Prawidłowo sporządzony plan wychowawczy powinien obejmować szczegółowo opisane kontakty między rodzicami a dzieckiem. Powinien określać harmonogram spotkań w dni powszednie oraz w weekend, a także  porozumienie co do sposobu spędzania ferii letnich i zimowych.

Ważny jest terminarz wykonywania kontaktów w święta, urodzin oraz innych ważne uroczystości rodzinnych. Plan powinien precyzyjnie określać dni i godziny spotkań; sposób kontaktów (osobisty, telefoniczny, za pośrednictwem portali i aplikacji społecznościowych, listowny); kwestie obecności osób trzecich podczas spotkań, a także sposób odbierania dziecka z miejsca jego zamieszkania.

Warto zawrzeć w nim także ustalenia co do wykształcenia dziecka, jego leczenia oraz uczestnictwa w dodatkowych zajęcia pozalekcyjnych.

Ważnym aspektem planu jest również sposób podejmowania decyzji w przypadkach nagłych i losowych, w sytuacjach które mogą bezpośredniego zagrożenia zdrowiu i życiu dziecka.

Źródło: znajdzparagraf.pl/porady-prawne.