Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka – wzór

16.00 

Jak prawidłowo napisać wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dziecko do osiągnięcia pełnoletniości musi pozostawać pod opieką rodziców.

Na czas trwania procesu o rozwód czy separację, warto zabezpieczyć więc miejsce pobytu dziecka, składając w tej sprawie odpowiedni wniosek do sądu. Zarówno rodzice, jak i sąd powinni mieć na celu przede wszystkim dobro małoletniego dziecka, dlatego wniosek zostanie rozpatrzony w taki sposób, aby było to korzystne właśnie dla małoletniego dziecka. 

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy jego konstruowaniu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Po co składa się wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka?

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka składa się w przypadku rozwodu czy separacji. Ponieważ takie sprawy sądowe mogą toczyć się miesiącami czy nawet latami, konieczne jest ustalenie, kto będzie w tym czasie sprawował opiekę nad dziećmi, a także jak często będą one widywały się z drugim opiekunem.

Co ważne, wniosek o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem może złożyć zarówno matka dziecka, jak i ojciec małoletniego dziecka.

Wniosek zostanie rozpatrzony przez sąd, który zadecyduje o stałym miejscu zamieszkania dziecka na podstawie obiektywnych dowodów, a także opinii samego nieletniego. 

Czym jest miejsce pobytu dziecka?

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie „jak zabezpieczyć miejsce pobytu dziecka?”, warto wyjaśnić, czym – zgodnie z przepisami – jest miejsce pobytu dziecka, czyli jego miejsce stałego zamieszkania. 

Art. 26 Kodeksu cywilnego mówi, że miejscem zamieszkania małoletniego jest miejsce zamieszkania jego rodziców lub:

 • tego rodzica, któremu przysługuje wyłączna władza rodzicielska,
 • tego rodzica, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom, mieszkającym osobno, to miejscem zamieszkania dziecka jest dom tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

W przypadku, kiedy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. W praktyce taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy rodzice rozwodzą się lub pozostają w separacji, a jednocześnie nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii.

Wtedy jedno z nich – to, które chce, aby dziecko mieszkało właśnie z nim – powinno wnieść do sądu wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania.

Takie zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka to tymczasowe ustalenie miejsca pobytu dziecka przez sąd, czyli wskazanie, gdzie dziecko ma przebywać w trakcie postępowania sądowego, aż do wydania wyroku.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka?

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce lub ojcu powinien przede wszystkim uprawdopodobnić konieczność ustalenia miejsca pobytu małoletniego. Oznacza to, że należy napisać w nim, iż:

 • rodzice nie mieszkają ze sobą,
 • rodzice nie są zgodni w kwestiach wspólnej opieki i miejsca zamieszkania dziecka.

Wniosek o zabezpieczenie pobytu dziecka przy matce lub ojcu powinien zawierać:

 • określenie rodzaju pisma,
 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane – sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka,
 • dane stron – matki, ojca i dziecka.

Pismo powinno określać sposób, w jaki sąd ma zabezpieczyć miejsce pobytu dziecka – przy matce czy przy ojcu – oraz zawierać uzasadnienie takiego żądania, czyli uprawdopodobnienie roszczenia.

W tej części wniosku rodzic powinien wskazać na fakt, że zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka pozwoli zapewnić małoletniemu odpowiednią ochronę aż do wydania wyroku w sprawie oraz wyjaśnić, dlaczego to właśnie wnioskodawca powinien zajmować się dzieckiem w tym okresie.

Uzasadnieniem mogą być między innymi:

 • opis sytuacji finansowej wnioskodawcy,
 • opis kontaktów wnioskodawcy z dzieckiem,
 • opis cech charakteru dziecka i rodzica,
 • opis predyspozycji wychowawczo-opiekuńczych rodzica.

Za zamieszkaniem dziecka z matką czy ojcem mogą przemawiać też kwestie techniczne, związane z interesem małoletniego dziecka, jak fakt, że dom wnioskodawcy znajduje się blisko szkoły dziecka. 

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka?

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas postępowania składa się jednocześnie z wnioskiem o ustalenie miejsca takiego pobytu (przy matce, czy przy ojcu). Pismo należy wnieść do sądu rejonowego, który zajmuje się sprawą rozwodową czy sprawą o separację.

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka podlega opłacie stałej w kwocie równej 100 zł.

Oba wspomniane pisma można zawrzeć też bezpośrednio w pozwie rozwodowym lub wnieść osobno – po złożeniu pozwu lub w trakcie trwania rozprawy.

Jak sąd rozpatruje wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka sąd powinien rozpatrzyć bezzwłocznie, czyli nie później niż w ciągu jednego tygodnia. Jeśli wyrok w takiej sprawie sąd zdecyduje się wydać podczas rozprawy, to jej termin powinien zostać wyznaczony nie później niż na miesiąc od dnia złożenia pisma.

Jeśli składający wniosek rodzic posiada pełnię praw rodzicielskich, a drugi opiekun ma ograniczone, zawieszone czy odebrane prawa rodzicielskie, sąd przystanie na wniosek pierwszego rodzica i wskaże jego miejsce zamieszkania jako miejsce pobytu dziecka.

W przypadku, gdy rodzice posiadają takie same prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej, sąd będzie kierował się dobrem małoletniego.

Oznacza to, że na wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka sąd przeprowadzi wywiad środowiskowy, zbada zgromadzone dowody i uwzględni wolę dziecka, jeśli jego wiek pozwala na określenie własnego stanowiska w takiej sprawie.

Warto pamiętać, że orzeczenie w przedmiocie miejsca zamieszkania dziecka nie jest wydawane przez sąd raz na zawsze, czyli do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, można wnioskować o ponowne ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.

Dotyczy to przede wszystkim pogorszenia sytuacji finansowej rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem. Ponieważ dla sądu najważniejsze jest dobro małoletniego, pod uwagę brana będzie zarówno sytuacja finansowa i materialna opiekuna, jak i jego sytuacja życiowa i rodzinna. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.