Pozew o rozwód bez orzekania winy – wzór

16.00 

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie? Rozwód bez orzekania winy, czyli rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron, charakteryzuje się tym, iż małżonkowie w jego trakcie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do siebie.

Rozwód bez orzekania winy jest sposobem definitywnego rozwiązania małżeństwa, którego można dokonać wyłącznie przed sądem i jedynie przy spełnieniu zasadniczych i koniecznych warunków, jakimi są zupełny i trwały rozkład pożycia związku małżeńskiego.

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. 

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – elementy pisma 

Określenie sądu i wskazanie wydziału

Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla okręgu, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Pod warunkiem jednak, że w tym okręgu nadal stale przebywa chociaż jedno z nich.

Jeśli żadne z małżonków nie mieszka w tym okręgu, wtedy właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy nie można ustalić miejsca jego zamieszkania – właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

Właściwość sądowa dla sprawy o rozwód jest tzw. właściwością wyłączną, co oznacza, że małżonkowie nie mogą jej zmienić umową.

Właściwymi wydziałami dla pozwów o rozwód są wydziały cywilne sądów okręgowych.

Określenie stron postępowania

Wnoszący pozew, tj. Powód musi wskazać dane, które w sposób jednoznaczny pozwolą sądowi go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

W pozwie należy także wskazać dane Pozwanego – jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – nie jest konieczne podanie numer PESEL Pozwanego.

Określenie wysokości opłaty od pozwu

Opłatę od pozwu, w kwocie 600 zł, ustalono na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Określenie rodzaju pozwu

W tym miejscu należy określić rodzaj pozwu o rozwód, tj. czy pozew będzie zawierał wniosek o  rozwiązanie związku małżeńskiego z orzeczeniem winy czy też bez orzekania o winie.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

Podobne wzory pism: Pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy

Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o rozwód bez orzekania winy – wzór