Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać wniosek o otwarcie testamentu? Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu składa do sądu spadkobierca albo wykonawca ostatniej woli spadkodawcy. Celem wniosku jest umożliwienie sądowi otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu należy złożyć podczas postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Wniosek może być także złożony przed postępowaniem w sprawie – wtedy wszczyna on owo postępowanie, jednakże w tym wypadku niezbędne jest dołączenie  aktu zgonu spadkodawcy.

Elementy wniosku

Określenie sądu

Zgodnie z przepisem art. 628 k.p.c. wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, do sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku).

W braku powyższych podstaw wniosek składa się do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Wskazanie wydziału

Właściwymi wydziałami dla wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu jest wydział cywilny sądu.

Określenie uczestników postępowania

Wnioskodawca, składając wniosek do sądu o otwarcie testamentu, jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny zidentyfikować jego osobę oraz osoby uczestników postępowania.

Należy wskazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL, natomiast w przypadku uczestników podanie numeru PESEL nie jest obowiązkowe.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo że prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).

Podobne wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu – wzór