Rezygnacja z OSP – wzór

Kategorie: , Tag:
(1 opinia klienta)

17.00 

Jak napisać rezygnację z OSP dla członka zarządu, prezesa lub naczelnika? Ochotnicza Straż Pożarna to organizacja pozarządowa, działająca na takich samych zasadach jak stowarzyszenie. Jej regulamin określa, kto może być członkiem OSP, a także, w jakich okolicznościach takie członkostwo wygasa. Jak powinna wyglądać rezygnacja z OSP?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z OSP, który pobierzesz powyżej.

Kto może zostać członkiem OSP?

Członkowie OSP dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

 • osoby posiadające polskie obywatelstwo,
 • cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletni w wieku od 16 do 18 lat, a za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat.

Członek zwyczajny to osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską, a także składa przyrzeczenie o czynnej realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Takie przyrzeczenie zobowiązuje strażaka ochotnika do:

 • bycia zdyscyplinowanym,
 • bycia ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi,
 • godnego reprezentowania ochotniczych straży pożarnych,
 • zachowywania się w sposób godny strażaka.

Z kolei członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która:

 • ukończyła 12. rok życia,
 • uzyskała zgodę opiekunów ustawowych na członkostwo w OSP,
 • złożyła przyrzeczenie.

Co ważne, członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne oraz czynne prawo wyborcze do władz OSP. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą jednak udziału w akcjach ratowniczych.

Ich obowiązki to między innymi:

 • aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
 • przestrzeganie postanowień statutu i uchwał,
 • podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej (udział w szkoleniach),
 • dbanie o mienie OSP,
 • regularne opłacanie składek członkowskich.

Kiedy wygasa członkostwo w OSP?

Jak czytamy w jednym z regulaminów OSP, członkostwo w organizacji ustaje na skutek:

 • wykluczenia lub skreślenia z listy przez zarząd, co ma miejsce w przypadku rezygnacji złożonej na piśmie lub nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek za okres przekraczający 12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia, a także na skutek śmierci członka,
 • wykluczenia członka przez zarząd OSP w przypadku prowadzenia działalności rażąco sprzecznej ze statutem organizacji, popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP, bądź czynu, który godzi w dobre imię OSP.

Co ważne, zanim zarząd OSP podejmie decyzję o wykluczeniu członka, powinien pozwolić mu złożyć wyjaśnienia na piśmie lub wygłosić je na posiedzeniu. Poza tym, od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia członka z listy przysługuje odwołanie.

Można złożyć je w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o wykluczeniu. Skreślony z listy członek OSP musi zwrócić umundurowanie i inne przedmioty należące do OSP – również wtedy, kiedy sam rezygnuje z członkostwa.

Czy można zrezygnować z funkcji członka zarządu OSP?

Rezygnacja z członka zarządu OSP jest możliwa na podstawie jednej z podstawowych cech charakterystycznych stowarzyszenia, czyli dobrowolności. Nikt nie może zmusić danej osoby do bycia członkiem stowarzyszenia ani do rezygnacji z członkostwa. Natomiast dokładne zasady składania rezygnacji określa każdorazowo statut danej organizacji.

Najczęściej, rezygnację składa się na piśmie na ręce organu, który przyjmuje i skreśla z listy członków stowarzyszenia. Zwykle zajmuje się tym zarząd, odpowiadający za ogólne zarządzanie organizacją.

Co ważne, same władze stowarzyszenia, wybierane spośród jego członków, także mają prawo zrezygnować zarówno ze swojej pozycji w OSP, jak i całkowicie z członkostwa w stowarzyszeniu. W pierwszym przypadku będzie to rezygnacja prezesa OSP czy rezygnacja z funkcji naczelnika OSP, natomiast w drugim rezygnacja z OSP ogólna.

Jeśli podmiot nie chce całkowicie zrezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu, powinien wybrać odpowiedni wzór rezygnacji z OSP, a po wypełnieniu złożyć go na przykład na ręce Walnego Zebrania Członków OSP – procedurę znajdziecie w statucie stowarzyszenia.

Zarząd OSP – skład

Zarząd OSP wybiera ze swego grona następujących przedstawicieli:

 • prezesa,
 • naczelnika,
 • dwóch wiceprezesów,
 • sekretarza,
 • skarbnika,

a także opcjonalnie: gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Warto pamiętać, że naczelnik sprawuje w OSP funkcję wiceprezesa.

Wygaśnięcie funkcji członka zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji. Zatem rezygnacja z funkcji prezesa OSP będzie ważna wyłącznie w przypadku złożenia odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej.

Zarząd OSP zajmuje się:

 • realizowaniem uchwał Walnego Zebrania Członków OSP,
 • reprezentowaniem interesów OSP,
 • udzielaniem wyjaśnień organowi nadzorującemu,
 • zawiadomieniem sądu rejestrowego o zmianie statutu, zmianach w składzie zarządu i Komisji Rewizyjnej, np. po rezygnacji członka,
 • opracowywaniem projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP, a także składaniem sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,
 • przyjmowaniem i skreśleniem z listy członków,
 • zaciąganiem w imieniu OSP zobowiązań,
 • przyznawaniem dyplomów, nagród i odznaczeń,
 • organizowaniem drużyn OSP,
 • tworzeniem zespołu ratowniczego,
 • dokonywaniem oceny realizacji powierzonych członkom zadań.
Natomiast prezes zarządu reprezentuje OSP i kieruje jego pracami, dlatego chcąc zrezygnować jedynie z funkcji kierowniczej na takim stanowisku, należy wypełnić wzór rezygnacji z funkcji prezesa OSP.

Kim jest i co robi naczelnik OSP?

Naczelnik OSP najczęściej kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo, wydając polecenia i rozkazy. Wśród jego obowiązków wylicza się:

 • organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowniczego,
 • wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do zadań ratowniczych,
 • czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków,
 • kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • dysponowania sprzętem ratowniczym, a także sprawowanie nadzoru nad jego sprawnością,
 • kierowanie działaniami ratowniczymi,
 • opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz na temat wyposażenia ratowniczego.
Naczelnik przyznaje też wyróżnienia za wzorowe wykonywanie zadań ratowniczych. Może wydać pochwałę ustną, pochwałę w rozkazie, a także wystąpić do zarządu o przyznanie nagrody, nadanie odznaczenia lub odznaki.

Kilka słów na koniec

Zmiany w zarządzie OSP mają charakter ciągły, ktoś ustępuje ze stanowiska (prezes, naczelnik, członek zarządu, skarbnik, sekretarz itd.), a ktoś wstępuje w zamian.

Powody rezygnacji bywają przeróżne, jednak najczęstszym powodem jest brak porozumienia lub jedności z pozostałymi członkami zarządu, czy zbyt duża odpowiedzialność wynikająca z piastowania danego stanowiska.

Aby ułatwić Ci rezygnację z pełnione w OSP funkcji, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji, który pobierzesz na samej górze.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Rezygnacja z OSP – wzór
 1. Pismo kupiłem dziś i jeszcze dziś dostałem je na maila, polecam tego Pana!