Pozew o zapłatę – wzór z omówieniem

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać pozew o zapłatę? pozew o zapłatę jest instrumentem Kodeksu cywilnego, który służy wierzycielowi w przypadku kiedy zawiodą wszelkie inne sposoby porozumienia się z dłużnikiem.

Pozew o zapłatę możemy wnieść w trybie postępowania zwykłego, nakazowego, upominawczego oraz uproszczonego.

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym należy wnieść w sytuacji, gdy Powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 • dokumentem urzędowym;
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Sąd wydaje nakaz zapłaty również: 

 • przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości;
 • na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli Powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
 • jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym wnosi się w przypadku, gdy Powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Pozew o zapłatę w tym trybie może być również skierowane drogą elektroniczną do Sądu Rejonowe Lublin-Zachód w Lublinie.

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym 

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym wnosi się w sprawach o:

 • roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
 • zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat
  z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym należy złożyć w sądzie na urzędowym formularzu. Pozew wnosi się zawsze do sądu rejonowego.

Czytaj też: Pozew wzajemny wzór

Pozew o zapłatę – elementy pisma

Określenie sądu i wskazanie wydziału

Właściwość sądu, do którego należy wnieść pozew, określają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ogólnymi zasadami właściwości miejscowej, pozew należy wytaczać przed Sąd, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania.

Przepis art. 16 Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia domniemanie właściwości rzeczowej sądu rejonowego w każdej sprawie, chyba przepisy szczególne stanowią inaczej.

Zaś przepis art. 17 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000,00 zł. Tak więc pozew o zapłatę kwoty powyżej 75 tys. zł należy kierować do sądu okręgowego.

Należy pamiętać, że w niektórych przepisach regulujących tzw. postępowania odrębne (m.in. postępowanie w sprawach gospodarczych, czy w sprawach prawa pracy) wprowadzono rozwiązanie odwrotne, a więc zasadę, iż właściwy jest sąd okręgowy,a dopiero w wypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie – sąd rejonowy.

Właściwymi wydziałami dla pozwów o zapłatę są wydziały cywilne sądów.

Określenie stron postępowania

Wnoszący pozew, tj. Powód musi wskazać dane, które w sposób jednoznaczny pozwolą sądowi go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

W pozwie należy także wskazać te dane dłużnika, tj. Pozwanego – jego imię
i nazwisko oraz adres zamieszkania. Numer PESEL Pozwanego musi zostać wskazany wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Wskazanie kwoty dochodzonej pozwem

Należy wskazać wysokość dochodzonej do Pozwanego kwoty wierzytelności. Kwotę wartości przedmiotu spory należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Opłata od pozwu

Zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej jako k.s.c.u.) wnosząc pozew do sądu, należy uiścić stosowną opłatę, gdyż nieprawidłowe opłacenie lub nieopłacenie pozwu wiąże się z jego odrzuceniem. Zgodnie z art. 11 tejże ustawy, opłata może być stała, stosunkowa albo podstawowa.

Opłatę stałą, zgodnie z art. 12 zd. 1 k.s.c.u., pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe (czyli o zapłatę) w postępowaniu zwykłym i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie może być ona niższa niż 30,00 zł oraz wyższa niż 100.000,00 zł.

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata ta wynosi 30,00 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Należy pamiętać, że postępowania nakazowe i upominawcze rządzą się odmiennymi zasadami niż te podane powyżej.

postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą, zgodnie z tabelą kwot opisaną w art. 28 k.s.c.u.:

 • wartość przedmiotu umowy do 2.000,00 zł generuje opłatę stałą w wysokości 30,00 zł;
 • wartość przedmiotu umowy od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł to 100,00 zł;
 • wartość przedmiotu umowy od 5.000,00 zł do 7.500,00 zł – 250,00 zł;
 • wartość przedmiotu umowy powyżej 7.500,00 zł to 300,00 zł.

W postępowaniu nakazowym od pozwu pobiera się czwartą część opłaty, natomiast trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, przy czym opłata nie może wynosić mniej niż 30,00 zł.

W postępowaniu upominawczym pozew musi być opłacony w pełnej wysokości, z tym że sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pozwu w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty.

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).,
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785 z późn. zm.).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (1)

1 komentarz

Pozew o zapłatę – wzór z omówieniem
 1. Szybko i sprawnie! dziękuję