Rozdzielność majątkowa w małżeństwie – wzór

16.00 

Rozdzielność majątkowa pociąga za sobą ustanie wspólności majątkowej małżonków. Od momentu ustanowienia rozdzielności każdy z małżonków posiada udział w majątku, który kiedyś był objęty wspólnością. Ten udział staję się składnikiem osobistego majątku każdego z małżonków.

Rozdzielność majątkowa daje każdemu z małżonków prawo do samodzielnego zarządzania swoim majątkiem. Wszystko, co nabędzie w przyszłości, będzie należało tylko do jego indywidualnego majątku. Co ważne: wprowadzając rozdzielność majątkową, przestajemy odpowiadać za długi drugiego małżonka.

Rozdzielność majątkowa nie wpływa na inne wzajemne prawa i obowiązki stron. Małżonkowie w dalszym ciągu są zobowiązani do wzajemnej pomocy, zarówno tej emocjonalnej, jak i finansowej.

Rozdzielność majątkową – elementy pozwu

Określenie sądu

Sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy o ustalenie rozdzielności majątkowej jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa.

Jeśli nie można na tej podstawie określić sądu rejonowego, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdy mimo wszystko nie uda się określić sądu, należy kierować do sądu miejsca zamieszkania strony powodowej.

Właściwymi wydziałami dla przedmiotowego pozwu jest wydział rodzinny właściwego sądu rejonowego.

Określenie stron postępowania

Strona Powodowa jest zobowiązana wskazać swoje dane, które w sposób jednoznaczny pozwolą sądowi ją zidentyfikować, tj. należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

W piśmie należy wskazać także dane pozwanego – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Numer PESEL może zostać również wskazany, jednakże nie ma takiego wymogu.

Opłata od pozwu

Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlega opłacie sądowej stałej, której wysokość wysokości 200 zł.

Określenie rodzaju pisma

W tym miejscu należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

W uzasadnieniu należy określić datę zawarcia związku małżeńskiego stron oraz dołączyć do pozwu odpis aktu małżeństwa. Jeśli strony są w posiadaniu małoletnie dzieci, należy to zaznaczyć.

Następnie należy opisać okoliczności, na podstawie których sąd powinien ustanowić rozdzielność małżeńską i je uzasadnić (ustanowienie rozdzielności może nastąpić tylko z ważnych powodów). Należy pamiętać, że jeżeli do pozwu dołączamy wnioski dowodowe (również dot. świadków), należy wskazać, na jakie okoliczności wnioski mają być przeprowadzone.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

Podobne wzory pism:

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie – wzór