Umowa sprzedaży – wzór z omówieniem

Umowa sprzedaży to umowa o charakterze wzajemnym i zobowiązującym. Jest to umowa cywilnoprawna, zobowiązująca sprzedawcę do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy. Natomiast kupującego zobowiązuje do zapłacenia ustalonej należności i odebrania rzeczy.

Umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego, art. 535 – 555. Umowa sprzedaży co do zasady nie potrzebuje formy szczególnej. W drobnych sprawach życia codziennego może być zawarta również w formie ustnej.

Ważne! Umowę sprzedaży często błędnie nazywa się umową kupna-sprzedaży. Jest to nazwa nieprawidłowa, nie pojawiająca się w k.c., ani żadnej innej ustawie.

Czytaj też: Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomościami – wzór z omówieniem.

Najważniejszymi elementami umowy sprzedaży, bez których nie mogłaby ona być ważna, jest przedmiot umowy oraz cena. Obligatoryjne elementy umowy to:

  • wskazywanie daty i miejsca zawarcia umowy;
  • określenie strony umowy. Stronami umowy mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także tzw. ułomne osoby prawne. Strony powinny zostać opisane szczegółowo, żeby nie było wątpliwości kogo umowa dotyczy. W przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości, PESEL. W przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, adres siedziby, NIP, KRS oraz określenie osoby reprezentującej stronę;
  • określenie przedmiotu umowy. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko wyłącznie towary dopuszczone do obiegu, tj. rzeczy, energia, prawa majątkowe oraz zespoły rzeczy i praw. Przedmiot umowy powinien być opisany na tyle szczegółowo, aby jego identyfikacja była możliwa, bez żadnych wątpliwości.
  • ustalenie ceny. Sprzedaż jest czynnością odpłatną, dlatego w umowie musi być zawarta określona cena towaru, określona w jednostkach pieniężnych. Brak ceny w umowie sprzedaży oznacza domniemanie, iż jest to umowa darowizny. Natomiast jeżeli zamiast pieniądza, cena będzie określona w rzeczy, kwalifikuje się ją jako umowę zamiany.
  • podpisy stron.

Umowa sprzedaży może także zawierać inne elementy, uznane przez strony przydatne przy realizacji umowy oraz ewentualnych roszczeniach na przyszłość. Umowa może zwierać informacje o zaliczkach czy zadatkach; określenie miejsca i terminu przekazania i odbioru rzeczy; określenie sposobu dostawy oraz zapis gwarancyjny.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.0.459)

 

Autor: Radosław Pilarski