Pozew o zapłatę zadośćuczynienia – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać pozew o zapłatę zadośćuczynienia? Pozew o zapłatę zadośćuczynienia jest roszczeniem pieniężnym, które ma na celu zrekompensować szkodę niemajątkową, tzw. krzywdę.

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia musi wykazywać takie elementy jak winę sprawcy, szkodę niemajątkową oraz związek przyczynowy łączący krzywdę z zachowaniem sprawcy.

Prawo do wypłaty zadośćuczynienia mamy w przypadkach, gdy doszło do:

  • Uszkodzenia ciała; rozstroju zdrowia lub inwalidztwa, a co za tym idzie potrzeby podjęcia leczenia; konieczności zmiany zawodu; niezdolności do pracy całkowitej bądź częściowej; zwiększenia potrzeb życiowych lub zmniejszenia widoków na przyszłość. Do tej grupy zaliczyć możemy również pozbawienie wolności oraz skłonienie podstępem lub gwałtem z wykorzystaniem stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
  • Naruszenie dóbr osobistych. Ustawa cywilna zawiera otwarty katalog, w którym możemy znaleźć takiego rodzaju dobra jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia – elementy pisma

Określenie sądu i wskazanie wydziału

Właściwość sądu, do którego należy wnieść pozew, określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z ogólnymi zasadami właściwości miejscowej, pozew należy wytoczyć przed Sąd, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania.

Właściwość rzeczowa sądu w przypadku żądania zasądzenia zadośćuczynienia będzie zależeć od wartości dochodzonego roszczenia, przy czym w razie jednoczesnego żądania odszkodowania i zadośćuczynienia wartości tych roszczeń będą się sumować.

Przepis art. 16 Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia domniemanie właściwości rzeczowej sądu rejonowego w każdej sprawie, chyba przepisy szczególne stanowią inaczej.

Zaś przepis art. 17 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000,00 zł. Tak więc pozew o zadośćuczynienie, w którym wartość przedmiotu sporu stanowi kwotę wyższą, niż 75 tys. zł należy kierować do sądów okręgowych.

Pozew o zadośćuczynienie jest sprawą z zakresu prawa cywilnego, dlatego też właściwym wydziałem dla tego typu pozwu będzie wydział cywilny.

Określenie stron postępowania

Wnoszący wniosek o zadośćuczynienie, tj. Powód – musi wskazać swoje dane osobowe potrzebne sądowi do jego identyfikacji. Należy w tym miejscu podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

W pozwie należy wskazać również dane Pozwanego – jego imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zamieszkania (siedzibę).

Wskazanie kwoty dochodzonej pozwem

Należy wskazać wysokość dochodzonej od Pozwanego kwoty zadośćuczynienia. Kwotę wartości przedmiotu spory należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Opłata od pozwu

Zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wnosząc pozew do sądu, należy uiścić stosowną opłatę, gdyż nieprawidłowe opłacenie lub nieopłacenie pozwu wiąże się z jego odrzuceniem. Zgodnie z art. 11 tejże ustawy, opłata może być stała, stosunkowa albo podstawowa.

Opłata od pozwu w sprawach dotyczących zadośćuczynienia z uwagi na to, że jest to roszczenie majątkowe, będzie stanowić 5% wartości przedmiotu sporu. W tym wypadku opłata od pozwu będzie wynosiła 25.000,00 zł. 0,05 x 500.000 = 25.000.

Określenie rodzaju pisma

W tym miejscu należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podstawa prawna:

  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785 z późn. zm.).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia – wzór