Umowa zrzeczenia się współwłasności samochodu – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak wygląda zniesienie współwłasności samochodu i jak sporządzić umowę zniesienia współwłasności Wielu młodych kierowców decyduje się na korzystanie z samochodu wraz ze współwłaścicielem. Pozwala to bowiem uniknąć wysokich kosztów ubezpieczenia, które wynikają z braku doświadczenia za kierownicą.

Współwłasność samochodu pozwala młodemu, niedoświadczonemu kierowcy korzystać z wypracowanych zniżek drugiego, bardziej doświadczonego kierowcy, co przekłada się na obniżenie wysokości polisy OC. Co natomiast w momencie, kiedy kierowcy chcą zrezygnować ze współwłasności?

Aby tego dokonać, należy sporządzić umowę zniesienia współwłasności samochodu, której wzór znajduje się u góry.

Czym jest zniesienie współwłasności samochodu?

Współwłasność samochodu polega na tym, że pojazd ma więcej niż jednego właściciela – najczęściej dwóch. Dochodzi do tego zazwyczaj w sytuacji, kiedy młody kierowca kupuje swój pierwszy samochód i chce skorzystać ze zniżki wypracowanej przez bardziej doświadczonego kierowcę.

W takim przypadku wiele osób zawiera umowę kupna sprzedaży i rejestruje pojazd na siebie oraz na członka rodziny czy małżonka.

Współwłasność samochodu niesie za sobą zarówno korzyści, jak i problemy. Niekorzystna jest na przykład sytuacja, kiedy młody kierowca powoduje wypadek, co prowadzi do utraty wypracowanych zniżek OC. Aby tego uniknąć, wystarczy jednak znieść współwłasność samochodu.

Jak znieść współwłasność samochodu?

Zniesienie współwłasności samochodu może nastąpić na kilka sposobów, ale najprościej jest zawrzeć umowę zrzeczenia się praw do części pojazdu przez współwłaściciela. Umowa zrzeczenia się współwłasności samochodu może przyjmować zwykłą formę pisemną, w której ujęte zostaną następujące elementy:

 • dane każdego współwłaściciela, w tym imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania,
 • dane pojazdu, w tym model, marka, numer VIN i numer rejestracyjny,
 • oznaczenie wysokości udziałów, z których rezygnuje współwłaściciel,
 • oznaczenie kwoty wartości udziałów, z których rezygnuje współwłaściciel,
 • podpisy współwłaścicieli.

Zrzeczenie się współwłasności samochodu polega w praktyce na zbyciu udziałów należących do współwłaściciela na rzecz właściciela pojazdu poprzez sprzedaż lub darowiznę. Co ważne, takiej czynności towarzyszy obowiązek odprowadzenia podatku PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% wartości pojazdu.

Z obowiązku zapłaty zwolnione są tylko te osoby, które umowę zniesienia współwłasności samochodu zawierają z członkiem najbliższej rodziny, czyli:

 • z małżonkiem, małżonką,
 • z dzieckiem, wnukiem, prawnukiem,
 • z matką, ojcem, babcią, dziadkiem, prababcią, pradziadkiem,
 • z pasierbicą czy pasierbem,
 • z siostrą, z bratem,
 • z macochą, z ojczymem.

Jeśli umowa zniesienia współwłasności samochodu zawarta z członkiem najbliższej rodziny obejmuje kwotę nieprzekraczającą 9637 zł, to nie trzeba zgłaszać jej do urzędu skarbowego. Natomiast przy darowiźnie czy sprzedaży udziałów wyższej wartości, należy taką transakcję zgłosić w terminie 6 miesięcy.

Nie ma znaczenia, kto ma większe udziały we własności samochodu.

Zgłoszenie zniesienia współwłasności

Do przygotowania umowy zniesienia współwłasności strony mogą wykorzystać gotowy wzór umowy zrzeczenia się współwłasności samochodu. Jak natomiast zgłosić zniesienie współwłasności pojazdu? Po sporządzeniu umowy między współwłaścicielami, należy udać się – wraz z tą umową – do wydziału komunikacji.

Właściciel pojazdu ma 30 dni na złożenie wniosku o zniesienie współwłasności samochodu.

Do pisma powinien dołączyć:

 • ważne ubezpieczenie OC,
 • kartę pojazdu,
 • dowód rejestracyjny.

W dowodzie rejestracyjnym wpisani są wszyscy współwłaściciele samochodu, ale nie oznacza to, że po zniesieniu współwłasności zawsze trzeba wyrabiać nowy dokument.  Jeśli właściciel pojazdu znajduje się na pierwszym miejscu na liście współwłaścicieli, to wydział komunikacji jedynie wykreśli z tej listy współwłaściciela, który zbył swoje udziały.

W przypadku, kiedy to ten współwłaściciel jest wpisany na pierwszym miejscu w dowodzie rejestracyjnym, konieczne okazuje się wyrobienie zupełnie nowego dokumentu.

Sądowe zniesienie współwłasności pojazdu

Wzór umowy zrzeczenia się samochodu znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy współwłaściciele są zgodni co do zawarcia umowy zniesienia współwłasności. Nie zawsze jednak sprawy tego typu da się załatwić polubownie. Co w przypadku, kiedy współwłaściciel samochodu nie zgadza się na oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu?

W takiej sytuacji każdy ze współwłaścicieli samochodu może wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności auta. Proces ten wiąże się jednak z kosztami i może trwać bardzo długo. Należy pamiętać przy tym, że przez cały ten czas samochód musi posiadać ważną polisę OC czy badania techniczne.

Sądowe zniesienie współwłasności samochodu może odbywać się na różne sposoby. Sąd wskazuje zazwyczaj jednego właściciela pojazdu, nakazując mu przy tym zapłatę pieniężnej rekompensaty dla drugiego współwłaściciela. Dotychczasowa wysokość udziałów obowiązuje więc do czasu, aż jeden ze współwłaścicieli ureguluje należności wobec drugiego.

Jak znieść współwłasność w przypadku śmierci współwłaściciela pojazdu?

Do zniesienia współwłasności pojazdu może dojść także w przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli samochodu. Nie zawsze śmierć współwłaściciela skutkuje jednak zniesieniem współwłasności, ponieważ jeżeli zmarły współwłaściciel samochodu pozostawił testament, to jego udziały dziedziczyć będzie osoba wskazana w dokumencie.

Natomiast w przypadku braku takiego dokumentu, część udziałów zmarłego może trafić do spadkobiercy wskazanego przez sąd. Również w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie umowa zniesienia współwłasności samochodu, którą trzeba będzie zawrzeć z nowym współwłaścicielem samochodu.

Czy należy poinformować ubezpieczyciela o zniesieniu współwłasności pojazdu?

Zniesienie współwłasności pojazdu w dużej mierze wiąże się z ubezpieczeniem samochodu. Jednak nawet jeśli tak nie jest, fakt zniesienia współwłasności należy zgłosić nie tylko w wydziale komunikacji, ale również w towarzystwie ubezpieczeniowym. Właściciel samochodu ma na to 14 dni.

Zmiana właściciela pojazdu ma wpływ na wysokość ubezpieczenia. Ubezpieczyciel z reguły dokonuje zatem rekalkulacji składek, czyli ponownego wyliczenia kosztów zakupu polisy. Jeśli ze współwłasności samochodu rezygnuje bardziej doświadczony kierowca, to składka OC z reguły wzrasta.

Jak usunąć współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego?

Aby wycofać się ze współdzielenia auta i wykreślić drugiego współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego należy w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia i podpisania umowy zniesienia współwłasności samochodu należy udać się do Wydziału Komunikacji i wypełnić wniosek o zniesienie współwłasności samochodu, razem z umową zniesienia współwłasności auta należy zabrać:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • ubezpieczenie OC.

Jeśli usunięty współwłaściciel pojazdu znajduje się na pierwszym miejscu w dowodzie rejestracyjnym, konieczne będzie wydanie nowego dowodu rejestracyjnego auta. Jeśli jednak wykreślony współwłaściciel znajduje się na drugim lub kolejnym miejscu – nastąpi jedynie wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego przez pracownika wydziału komunikacji.