Zastaw na prawach – wzór umowy z omówieniem

Zastaw na prawach jest ograniczonym prawem rzeczowym. Służy do zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności.

Zastaw na prawach daje wierzycielowi uprawnienie zaspokojenia się z prawa oddanego w zastaw przez dłużnika. W sytuacji, kiedy dłużnik nie wykonał świadczenia na rzecz wierzyciela, zaspokojenie roszczeń wierzyciela może nastąpić poprzez sprzedaż prawa w drodze egzekucji sądowej bądź poprzez przejęcie udziałów przez wierzyciela.

Stronami prawa zastawu są zastawnik (wierzyciel) oraz zastawca (dłużnik).

Zastaw może być ustanowiony na podstawie:

  • umowy między właścicielem przedmiotu zastawu a wierzycielem. Aby umowa była skuteczna, w chwili podpisania umowy konieczne jest przeniesienie praw na wierzyciela. Umowa o ustanowienie zastawu powinna być zawarta na piśmie z datą pewną, chociażby umowa o przeniesienie prawa nie wymagała takiej formy.
  • ustawy – zastaw powstaje z mocy samego prawa.

Zastaw wygasa z chwilą wygaśnięcia wierzytelności. Zastaw wygasa również w sytuacji, gdy przeniesiono wierzytelność z wyłączeniem zastawu.

 

Podstawa prawna:

  •  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 9).

 

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.