Bez kolejki do lekarza. Dla kogo uprawnienia w przychodni i szpitalu?

Mimo, iż opłacanie składek NFZ jest obowiązkowe, to nie można jednoznacznie stwierdzić, że dostęp do służby zdrowia jest ogólnodostępny, a co najważniejsze, że jest przystępny. Długie kolejki w przychodniach i wielomiesięczne oczekiwania na zabiegi, sprawiają, iż wiele osób decyduje się na korzystanie z usług komercyjnej i odpłatnej służby zdrowia. Są jednak grupy osób, które zostały ustawowo uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością ogólną. Bez kolejki do lekarza. Kto i w jakich sytuacjach może skorzystać z tego uprawnienia? Na to pytanie odpowiemy w poniższym artykule.
Bez kolejki do lekarza

Materię omawianych uprawnień reguluje przepis art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nim, bez kolejki do lekarza mają prawo się udać:

 • kobiety w ciąży;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepów,
 • świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Oprócz osób wskazanych w art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, poza kolejnością przyjmowani są także pacjenci w sprawach nagłych. Chodzi o sytuacje, w których istnieje konieczność natychmiastowego udzielenia im pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Pacjenci ci są przyjmowani niezwłocznie, przed pacjentami oczekującymi zgodnie z listą – również przed tymi uprawnionymi.

Warto mieć na uwadze, że Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, na mocy ustawy o refundacji leków, mają prawo do bezpłatnego – do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji leków – zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe.

W jakim terminie osoby upragnione powinny zostać przyjęte do lekarza?

Co do zasady osoba rejestrująca wizytę w przychodni lub szpitalu, po okazaniu ważnego dokumentu, powinna zostać przyjęta do lekarza jeszcze tego samego dnia. W przypadku natomiast, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznaczany jest inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Warto pamiętać, że przyjęcie w dniu zgłoszenia, nie oznacza, iż osoba uprawniona ma pierwszeństwo przed wszystkimi pajetami oczekującymi do lekarza danego dnia. „Pisząc” prościej, że ma pierwszy numerek do lekarza i wchodzi od razu po rejestracji do gabinetu.

Termin przyjęcia poza kolejnością oczekujących odnosi się do wpisu na listę pacjentów danego dnia, nie ma już zastosowania do kolejności osób oczekujących tego dnia na wizytę.

Niedopuszczalne są sytuacje, w których osoba uprawniona odsyłana jest przez pracownika rejestracji do lekarza celem uzyskania zgody na udzielenie wspomnianych świadczeń.

Jak udokumentować uprawnienie?

Pacjent chcący skorzystać ze swojego uprawnienia, w czasie rejestracji, powinien okazać odpowiedni dokument.

Potwierdzeniem uprawnień są:

 • Legitymacja Inwalidy Wojennego i Wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS;
 • Legitymacja Osoby Represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu Rw-52;
 • Legitymacja Kombatanta wydawana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 • Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża;
 • Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydana przez Ministra Zdrowia.

Wyłączenia

Nie w każdym przypadku osoby uprawnione mogą korzystać z ustawowego przywileju. Istnieje szereg wyłączeń, przez które uprawnieni będą musieli „czekać w kolejce” zgodnie z ogólnymi zasadami przyjęć. Wyłączenie przepisów dotyczących listy oczekujących odnosi się w szczególności do:

 • osób objętych planem leczenia, czyli kontynuujących proces leczniczy, wymagających okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia (np. kolejnych wizyt, badań);
 • osób podlegających obowiązkowemu leczeniu na podstawie decyzji sądu;
 • osób przyjmowanych w ramach świadczeń pohospitalizacyjnych;
 • osób, które są wpisywane na krajowe listy oczekujących na przeszczep komórek, tkanek i narządów;
 • osób objętych diagnostyką i leczeniem onkologicznym (zastosowanie mają wówczas przepisy dot. kart DiLO.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510).
 • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844).

Podobne wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Krajowy Rejestr Sądowy – ochrona podmiotów działających w zaufaniu do KRS

W ochronie zainteresowanych osób trzecich przed skutkami powyżej wskazanych zaniedbań ustawa o krajowym rejestrze sądowym (dalej jako ustawa o KRS) wprowadziła przepisy, ustanawiające ochronę osób trzecich działających w zaufaniu do KRS. Powyższa instytucja zobowiązuje podmioty wpisane do rejestru do każdorazowego aktualizowania zmian swoich danych. Wniosek o dokonanie zmian powinien zostać złożony w ciągu 7 dni. [reklama-ads] Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje od 1 stycznia 2001 roku. Jest on prowadzony przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, tzw. sądy rejestrowe. Dodatkowo rejestr KRS prowadzony przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W skład KRS wchodzą trzy typy rejestrów: rejestr przedsiębiorców; rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami (działającymi na zasadach non profit, np. stowarzyszenia, fundacje); rejestr dłużników niewypłacalnych. Ochrona osób trzecich działających w zaufaniu do KRS Ochronę osób trzecich działających w zaufaniu do KRS zapewnia art. 14 ustawy o KRS. Zgodnie z tym przepisem podmioty będące zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie mogą powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do rejestru lub które zostały z niego wykreślone. Celem tego uregulowania jest zapewnienie ochrony osobom trzecim przed pogorszeniem się ich sytuacji, wskutek nierzetelnego działania podmiotów wpisanych do KRS. [reklama-ads] W działaniu osób trzecich bardzo istotna jest dobra wiara. W dobrej wierze jest każda osoba, która nie mogła znać danych niewpisanych do rejestru lub tych już nieaktualnych, mimo jej starannego działania. Dobra wiara w przypadku KRS jest domniemana. Można ją obalić jedynie poprzez udowodnienie, że osoba trzecia wiedziała o istnieniu danych niewpisanych lub wykreślonych z rejestru bądź wprawdzie nie wiedziała, lecz braku wiedzy w tym zakresie nie można uznać za usprawiedliwiony w danych okolicznościach sprawy. Ciężar dowodu spoczywa na podmiocie rejestrowym. Powyższe oznacza, że ochrona osób trzecich dotyczy jedynie osób działających w zaufaniu do rejestru. Ustawa nie chroni osób działających w złej wierze, tj. takich, które wiedziały, że wpisane dane są nieaktualne lub nieprawdziwe, lub miały możliwość tę wiedzę powziąć. Domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w KRS Przepis art. 17 ustawy o KRS stanowi, iż dane ujawnione w rejestrze korzystają z tzw. domniemania prawdziwości. Przyjmuje się, że wpisy znajdujące się rejestrze są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. [reklama-ads] Domniemanie to zobowiązuje sądy rejestrowe do czuwania nad przestrzeganiem wykonywania obowiązków rejestrowych przez podmioty wpisane do rejestru. Oznacza to, że jeżeli sąd uzna, że wniosek o wpis do KRS jest obowiązkowy i nie został złożony pomimo upływu terminu, ma prawo do zastosowania środków przymuszających wobec podmiotów obowiązanych do określonych działań. Sąd posiada również uprawnienia do badania zgodności z prawem pod względem formy i treści dokumentów dołączonych do wniosku. Sąd bada również prawdziwość danych wskazanych we wniosku identyfikujących podmiot oraz ich zgodność z rzeczywistym stanem, jeżeli powziął w tym zakresie uzasadnione wątpliwości. Odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w KRS Zgodnie z art. 18 ustawy o KRS, podmioty wpisane do rejestru są odpowiedzialne za prawdziwość danych znajdujących się w rejestrze. Podmioty te są więc zobligowane do zadbania, aby informacje znajdujące się w KRS były zgodne z rzeczywistością. Każdy podmiot rejestrowy ma obowiązek zgłosić każdą zmianę swoich danych w przeciągu 7 dni. Jest to o tyle ważne, gdyż każda czynność dokonana przez osobę trzecią, która działała w dobrej wierze, nie zostanie unieważniona ze względu na nieaktualne lub nieprawdziwe dane w KRS, nawet jeżeli nie wynikało to z winy podmiotu rejestrowego. Co więcej, z art. 17 § 2 ustawy o KRS wynika, że nawet jeżeli do rejestru wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub wpisano dane nieprawdziwe mimo nieskładania odpowiedniego wniosku, podmiot rejestrowy nie będzie mógł zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe nie z jego winy, gdyż jego winą jest niedokonanie kontroli wpisu w KRS i niewystąpienie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. [reklama-ads] Odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji zawartych w KRS Za szkodę wynikającą z nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji znajdujących się w rejestrze odpowiada podmiot, którego dane się tam znajdują. Przepis art. 18 ustawy o KRS mówi wprost, że podmiot wpisany do KRS ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną: zgłoszeniem nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek; niezgłoszeniem danych, które podlegały obowiązkowemu wpisowi do rejestru w terminie wyznaczonym przez ustawę. Oznacza to, że podmiot rejestrowy ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania sprzeczne z ustawą o KRS, o ile spowodowały one szkodę u osoby trzeciej. Co istotne podmiot ten jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka. Przy czym nie poniesie on odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobie trzeciej, jeżeli wystąpiły one wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności. [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 986).[/informacja] [reklama-ads] Podobne wzory pism: Wniosek o przyspieszenie zmiany w KRS wzór Wniosek o zaliczenie opłaty sądowej KRS wzór Pismo przewodnie do KRS wzór Wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS wzór

Prawo do integralności utworu – ochrona osobistych praw autorskich

Co jeżeli jednak uznasz, że dzieło nie spełnia wszystkich twoich wymagań i potrzebne będzie naniesienie stosownych zmian? Jeżeli chciałbyś dokonać zmian w utworze, każdorazowo powinieneś zwrócić się do twórcy o pozwolenie na naniesienie modyfikacji. Gwarantuje to prawo do integralności utworu. Prawo do integralności utworu Prawo do integralności utworu zostało uregulowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako u.p.a.). Nabywcą w rozumieniu u.p.a. jest osoba, która nabyła autorskie prawa majątkowe, uzyskała zezwolenie lub licencję na korzystanie z utworu, oraz ta, która odziedziczyła owe prawa autorskie. [reklama-ads] Należy mieć na uwadze, że prawo do integralności utworu nigdy nie wygasa i pozostaje przy twórcy na zawsze. Zgodnie z art. 35 u.p.a. korzystanie z dzieła przez jego nabywcę nie może godzić w słuszne interesy twórcy. Oznacza to, że prawo nabywcy do swobodnego ingerowania w treść utworu zostaje ograniczone. W judykaturze oraz doktrynie przyjmuje się, że prawo do integralności utworu jest wynikiem emocjonalnego związku autora ze swoim dziełem, przez co jego osobiste prawa do stworzonego dzieła muszą podlegać zaostrzonej ochronie. Co więcej, prawo to nie pozwala na zrzeczenie się lub zbycie przez twórcę swoich osobistych prawa autorskich. Naruszenie prawa do integralności utworu Naruszeniem prawa do integralności utworu są wszelkie zachowania, które mogą wypaczać sens dzieła, nadmierne uwypuklać tylko jeden jego aspekt utworu itd., co z kolei może doprowadzić do naruszenia więzi między twórcą a jego działem. Oznacza to, że do naruszenia osobistego prawa autorskiego może dojść wskutek dokonania zmian w dziele, pominięcia jego części, wprowadzenia dodatków lub uzupełnień oraz nierzetelnego wykonania utworu. W przypadku naruszenia osobistych praw autorskich twórcy ma on prawo do tzw. nadzoru autorskiego. Nadzór autorski uprawnia twórcę do wezwania nabywcy do zaniechania naruszenia. Jeżeli jednakże okaże się ono bezskuteczne, autor wówczas może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia określonego w umowie. Ograniczenia Pomimo prawa do integralności utworu, będącego zasadą generalną, wskazać należy, że nie każda zmiana będzie stanowiła naruszenie osobistych praw autorskich twórcy. Nabywca ma prawo do drobnych modyfikacji treści lub formy dzieła. Przy czym zmiany te są dozwolone pod warunkiem, że spowodowane są oczywistą koniecznością, a autor nie miałby uzasadnionych podstaw do sprzeciwienia się im. W niektórych przypadkach także celowe ośmieszenie cudzego utworu lub wypaczenie jego wymowy nie będzie naruszeniem. Przy czym chodzi tu głównie o sytuacje, w których dany utwór jest inspiracją dla stworzenia parodii, pastiszu czy satyry. [reklama-ads] Zgoda autora na ingerowanie w jego utwór Zgodnie z u.p.a. naniesienie zmian w utworze za każdym razem wymaga pozwolenia. Zgoda twórcy może zostać wyrażona na trzy sposoby. Pozwolenie może zostać zawarte w umowie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich, może zostać udzielone na prośbę nabywcy w formie oddzielanego oświadczenia wydanego po zawarciu umowy, jak również zgoda może zostać wydana po dokonaniu już zmian w dziele. [rada] Zgoda na naniesienie modyfikacji do utworu, nie oznacza, że nabywca może zmienić całe dzieło bez żadnych konsekwencji. Autor wciąż ma prawo do wystąpienia z roszczeniem do nabywcy o zaprzestanie naruszenia jego dzieła. Jeżeli ingerencja w utwór będzie zbyt istotna i spowoduje zerwanie lub co najmniej osłabienie więzi twórcy z utworem, to zarzut naruszenia osobistych praw autorskich będzie skuteczny.[/rada] [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).[/informacja] [reklama-ads] Polecane wzory pism: Umowa wydawnicza wzór Umowa licencyjna o rozpowszechnianie filmu wzór Umowa licencji na znak towarowy i know-how Umowa licencyjna wzór Umowa sublicencyjna wzór Umowa o wykonanie strony Internetowej wzór