Wzór skargi na pielęgniarkę

Kategorie: , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Skarga na pielęgniarkę znajduje zastosowanie, kiedy z powodu niewłaściwego zachowania pielęgniarki prawo pacjenta do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający. Złożenie skargi służy nie tylko zadośćuczynieniu osobie pokrzywdzonej, ale przede wszystkim poprawie świadczenia usług medycznych w danej placówce.

Zatem składając skargę na pielęgniarkę, pacjent wpływa na poprawę sytuacji wszystkich świadczeniobiorców. Jak złożyć skargę i jak ją napisać?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi – którą pobierzesz u góry↑

Czego może, a czego nie powinna dotyczyć skarga na pielęgniarkę?

Skarga na personel medyczny może dotyczyć łamania lub naruszania praw pacjenta. Te wyliczają między innymi takie akty prawne jak Konstytucja, Polska i Europejska Karta Praw Pacjenta oraz ustawa o prawach pacjenta. Najważniejsze przepisy wskazują na takie prawa świadczeniobiorców jak:

 • prawo do równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
 • prawo do intymności i poszanowania godności,
 • prawo do pozyskiwania informacji o stanie własnego zdrowia,
 • prawo do wyrażenia zgody/niewyrażenia zgody na wykonanie zabiegu,
 • prawo do ochrony informacji o stanie zdrowia,
 • prawo do dodatkowej opieki bliskiej osoby lub opieki duszpasterskiej.

Jeśli te prawa nie są respektowane, nie tylko przez lekarzy, ale też przez pielęgniarki, pacjent może złożyć skargę do jednego z podmiotów nadzorujących pracę personelu medycznego. Skarga nie powinna dotyczyć natomiast osobistego zachowania pielęgniarki.

Nie można napisać więc, że dana osoba była nieuprzejma czy też oschła w kontaktach z pacjentem. Nie stanowi to bowiem podstawy wszczęcia wobec niej postępowania wyjaśniającego.

Gdzie złożyć skargę na pielęgniarkę?

Wielu pacjentów zastanawia się, gdzie złożyć skargę na pielęgniarkę. Warto podkreślić zatem, że każda jednostka służby zdrowia, która współpracuje z NFZ – ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu informacji o dniach i godzinach przyjmowania skarg.

Skargę można złożyć więc ustnie, ale często wygodniej jest złożyć ją pisemnie, żądając przy tym również pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia.

Zatem jak złożyć skargę na pielęgniarkę? Skargi na niewłaściwe zachowanie personelu medycznego – pielęgniarki, rejestratorki, lekarzy – składa się u bezpośredniego przełożonego pracownika.

W przychodni jest to kierownik placówki, a w szpitalu ordynator. Pacjentom przysługuje też prawo do wniesienia skarg bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia, do oddziału właściwego ze względu na miejsce działania placówki.

Skarga na personel medyczny może trafić też do biura Rzecznika Praw Pacjenta. Ten organ ma bowiem przede wszystkim:

 • czuwać nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • udzielać odpowiedzi na skargi i pytania,
 • przeprowadzać interwencje w przychodniach i szpitalach,
 • wskazywać tryb postępowania w przypadku naruszenia praw pacjenta.

Jeśli doszło do wykonywania praktyki medycznej bez należytej staranności, do popełnienia błędów w leczeniu, postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu (pielęgniarki, położnej, lekarza) to pacjent może złożyć skargę również do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który funkcjonuje przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

Co ważne, jeśli skarga na pielęgniarkę łączy się też z zamiarem uzyskania odszkodowania, pacjent powinien zwrócić się z tą sprawą do dyrektora placówki i do firmy ubezpieczającej placówkę z wnioskiem o wypłatę finansowego zadośćuczynienia.

Każda placówka NFZ musi wykupywać bowiem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Zatem pacjent ma prawo uzyskać od kierującego placówką informacje dotyczące nazwy i adresu firmy ubezpieczeniowej. Potrzebne informacje otrzyma również od właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak napisać skargę na pielęgniarkę?

Jak zostało wspomniane, skarga na pielęgniarkę może zostać złożona ustnie lub pisemnie. Z pewnością łatwiej jednak jest przygotować ją w formie dokumentu, zwłaszcza jeśli pacjent zdecyduje się wypełnić wzór skargi na pielęgniarkę. Taki druk wystarczy przesłać później listem poleconym lub dołączyć do wiadomości e-mail.

Skarga do NFZ na pielęgniarkę – ale też skarga na pielęgniarkę do innego organu nadzorującego – powinna zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osobowe i kontaktowe skarżącego,
 • dane podmiotu, do którego jest kierowana,
 • dane świadczeniodawcy (pielęgniarki lub pielęgniarza), którego skarga dotyczy,
 • opis zdarzenia.
W przypadku składania skargi za poszkodowanego inna osoba upoważniona musi dołączyć do dokumentu pisemne pełnomocnictwo nadane przez osobę poszkodowaną.

Czym skutkuje złożenie skargi na pielęgniarkę?

Jeśli skarga na pielęgniarkę okaże się zasadna, organ rozpatrujący pismo pacjenta będzie w stanie ukarać ją karą nagany, upomnienia, grzywny, a także zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu, ograniczenia praw do wykonywania zawodu, a nawet całkowitym odebraniem praw do wykonywania zawodu.

Kara uzależniona jest jednak od przewinienia takiej osoby. Jeśli zaś sprawa jest bardzo poważna, dochodzi do natychmiastowego zawieszenia pielęgniarki w pracy na czas wyjaśnienia sytuacji.

Zsumowanie informacji

Procedury rozpatrywania skarg i wniosków składanych przez niezadowolonych pacjentów są dość jasne i czytelne. Oczywiście przyjmujący skargę pracownicy NFZ nie mają uprawnień, by podejmować się oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarza czy pielęgniarę – w sprawach skarg są do tego powołane odpowiednie organy w NFZ i/lub jednostki Izby Lekarskiej.

Do złożenia skargi polecamy przygotowany przez nas wzór, który można pobrać na samej górze artykułu. Wzór skargi wystarczy jedynie wypełnić odpowiednimi danymi.

Każdy pacjent w procesie leczenia ma pełne prawo do korzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, dostępu do informacji i dokumentacji medycznej (gotowy do pobrania wniosek o wydanie dokumentacji medycznej <– pobierzesz tutaj.).

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wzór skargi na pielęgniarkę
 1. bardzo dobrze opracowana skarga, obszerna w treść, dziękuję bardzo, polecam wzór