Skarga na przychodnię – wzór

Kategorie: , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Skarga na przychodnię to nie tylko sposób na dochodzenie własnych praw, ale także podjęcie starań, aby podobna sytuacja nie pojawiła się w przyszłości i nie dotknęła innego pacjenta. Jeśli personel przychodni zachowuje się niewłaściwie, łamiąc przy tym prawa pacjenta, warto zgłosić sprawę do odpowiedniego organu. Jak napisać skargę na przychodnię?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi – którą pobierzesz u góry↑

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta wyliczają: Konstytucja, umowy międzynarodowe, Polska i Europejska Karta Praw Pacjenta oraz ustawy – w tym ustawa o prawach pacjenta. Gwarantują one świadczeniobiorcom prawo do:

 • intymności i poszanowania godności w trakcie wykonywania świadczeń lekarskich,
 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pozyskiwania informacji o stanie własnego zdrowia,
 • równego dostępu do wszystkich świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
 • wyrażenia zgody na wykonanie zabiegów,
 • odmowy wykonania zabiegów,
 • ochrony informacji o stanie zdrowia,
 • dodatkowej opieki bliskiej osoby czy też opieki duszpasterskiej.

Czego może dotyczyć skarga na przychodnię?

Skarga na przychodnię przysługuje każdemu świadczeniobiorcy, jeśli doszło do złamania lub braku poszanowania jego praw, czyli praw pacjenta. W praktyce takie skargi dotyczą więc najczęściej:

 • odmowy zapisu na wizytę lekarską,
 • utrudniania pacjentowi zapisania się do wybranego lekarza,
 • odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego,
 • naruszenia prawa do intymności w trakcie wykonywania świadczenia opieki zdrowotnej,
 • naruszenia prawa do ochrony informacji o stanie zdrowia pacjenta przed osobami trzecimi.

Skarga na przychodnię będzie zasadna, jeśli dojdzie do naruszenia lub złamania praw pacjenta, określonych w przepisach. Nie powinno się składać jej natomiast w przypadku, kiedy pacjent jest niezadowolony z postawy lekarza.

[porada]Skarga na przychodnię będzie więc bezzasadna, jeśli pacjent poskarży się w niej na nieprzyjemny ton głosu lekarza czy innego typu osobiste zachowania.[/porada]

Do kogo skierować skargę na przychodnię?

Skarga na przychodnie NFZ, czyli skarga na pracowników przychodni publicznych, powinna być skierowana do przełożonego członka personelu medycznego, którego dotyczy. Jeśli zatem jest to lekarz pracujący w przychodni, skargę składa się do kierownika placówki. Jeżeli skarga dotyczy lekarza szpitalnego, skargę kieruje się do ordynatora/dyrektora szpitala.

W przypadku skargi na przychodnię pismo należy kierować do tego oddziału NFZ, z którym placówka ma podpisaną umowę. Pokrzywdzony pacjent ma też prawo złożyć skargę na przychodnię do:

 • Rzecznika Praw Pacjenta – gdy zostaną złamane prawa pacjenta, na przykład prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy działającego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej  – gdy doszło do niestarannego wykonywania obowiązków lub zachowania niezgodnego z zasadami etyki lekarskiej,
 • do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych – gdy skarga dotyczy zachowania pielęgniarek lub położnych,
 • do Urzędu Ochrony Danych Osobowych  – gdy doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jak napisać skargę na przychodnię?

Teoretycznie, skarga do NFZ na przychodnie może przyjmować formę ustną, ale większość pacjentów decyduje się złożyć ją pisemnie. Po pierwsze dlatego, że w taki sposób łatwiej jest opisać przykrą zazwyczaj sytuację.

Po drugie dlatego, że składając pismo, pacjent otrzymuje potwierdzenie złożenia swojej skargi, zatem dysponuje odpowiednim dowodem. Skargę można złożyć przy tym listownie lub osobiście, a także za pośrednictwem kanałów internetowych, jak chociażby wiadomość e-mail.

Należy pamiętać przy tym, że aby skarga została rozpatrzona, musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych. Wśród nich wylicza się:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie instytucji, do której jest kierowana,
 • dane skarżącego wraz z danymi kontaktowymi,
 • dane placówki oraz konkretnego lekarza, którego dotyczy skarga,
 • dokładny opis zdarzenia, w tym okoliczności, data i przedmiot sprawy.

Pacjent nie musi składać skargi na przychodnię osobiście. Może zlecić to pełnomocnikowi, ale wtedy konieczne jest dołączenie do skargi dokumentu pełnomocnictwa.

Warto pamiętać, że skarga bez danych osobowych – anonimowa – nie zostanie rozpatrzona. Jej najważniejszym elementem jest natomiast szczegółowy opis sytuacji, w której doszło do złamania lub naruszenia praw pacjenta.

Nie chodzi tu o to, by wskazywać konkretny przepis, ale by przedstawić swój punkt widzenia w dokładny sposób. Warto więc postawić się w sytuacji adresata pisma i wyjaśnić całą sytuację od początku do końca.

Do przygotowania stosownego dokumentu można wykorzystać też gotowy do wypełnienia wzór skargi do NFZ na przychodnie, który znacząco ułatwia sporządzenie pisma, wolnego od błędów i braków formalnych.

Konsekwencje złożenia skargi na przychodnię

Wiedząc już, jak złożyć skargę na przychodnie NFZ oraz w jaki sposób wypełnić wzór skargi do NFZ na przychodnię, warto dowiedzieć się jeszcze, co grozi lekarzom i innym członkom personelu takiej placówki po rozpatrzeniu skargi.

Zanim instytucja wyda wyrok w tego typu sprawie, przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

Czasem może też w trybie natychmiastowym zawiesić lekarza pracującego w przychodni, jeśli sprawa dotyczy poważnych przewinień, a dalsze wykonywanie zawodu może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów.

Kiedy instytucja podejmuje decyzję o zasadności skargi i konieczności ukarania lekarza czy pielęgniarki, może zastosować następujące sankcje:

 • naganę,
 • upomnienie,
 • karę pieniężną,
 • karę ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na wskazany okres – od 6 miesięcy do 2 lat,
 • zakaz pełnienia kierowniczych funkcji w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na wskazany okres -od roku do 5 lat,
 • zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na wskazany okres – od roku do 5 lat,
 • całkowite pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

Co więcej, jeśli zdaniem pacjenta złamanie czy naruszenie jego praw powinno wiązać się z odpowiedzialnością karną, to może on złożyć zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura rozpoczyna śledztwo, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. Śledztwo to może prowadzić do sporządzenia aktu oskarżenia.

Jeżeli zaś pacjent uważa, że należy mu się zadośćuczynienie lub odszkodowanie, może złożyć w tej sprawie wniosek o zadośćuczynienie do sądu cywilnego.

Zsumowanie informacji

W przypadku składania skargi na przychodnię refundowaną z Narodowego Funduszu Zdrowia warto posiłkować się przygotowanym przez nas wzorem skargi, który pobrać można na samej górze strony.

W przypadku naruszenia praw pacjenta warto złożyć skargę do biura rzecznika praw pacjenta lub bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia. Skargi dotyczą najróżniejszych przypadków, jednak większość z nich dotyczy nienależytego wykonywania zadań przez personel przychodni czy np. nieudzielenia świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi.

W przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie do skargi stosownego pełnomocnictwa.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Skarga na przychodnię – wzór
 1. Dziękuję, wszystko okej, przydatne pismo.