Choroba zawodowa

Według ustawy - Kodeks pracy za choroba zawodowa to choroba, wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

Ustawa określa w jakich ramach czasowych rozpoznana może zostać choroba zawodowa. Okazuje się, że rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu. Należy jednak spełnić warunek jakim jest wystąpienie udokumentowanych objawów  w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Analiza przyczyn wypadków i chorób

Pracodawca ma według prawa obowiązek analizowania przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska prac. Na postawie tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze. Ma to na celu zapobieganie występowania tych przyczyn, a  co za tym idzie zmniejszenie liczby zachorowań.

 Przyczyny występowania chorób zawodowych

 Wyróżnia się dwa podstawowe czynniki wpływające na występowanie chorób zawodowych. Są to:

  • czynnik szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy,
  • sposób wykonywania pracy przy wykonywaniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki lub pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy na innej podstawie niż umowa o pracę.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

 

Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.