Czyste Powietrze 2019 – zasady dofinansowania

Od 21 stycznia 2019 roku został wznowiony nabór wniosków do programu Czyste Powietrze. W jego ramach każdy mieszkaniec Polski ma szanse na dofinansowanie do wymiany pieca i instalacji centralnego ogrzewania, wykonania ocieplenia domu, wymiany okien oraz drzwi czy też montażu baterii słonecznych. Kto i w jakiej wysokości może liczyć na dotację? Sprawdź w poniższym artykule.
Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest prowadzony przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Program rozpoczął się w 2018 roku, wznowiono ją 21stycznia 2019 roku i ma trwać w trybie ciągłym do jej zakończenia w 2029 roku.

Jak zapewnia rząd Czyste Powietrze to kompleksowy program, mający na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te mają pomóc nie tylko chronić środowisko, lecz także zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy. Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co w ramach dofinansowania?

Program przewiduje zwrot poniesionych kosztów modernizacji domu do 90 proc. Maksymalny koszt remontu, od którego liczona jest dotacja, to 53 tys. zł, przy czym jeżeli koszty inwestycji przekroczą ową kwotę, dodatkowe koszty mogą zostać sfinansowane środkami z pożyczki również udzielonej przez WFOŚ. Minimalny koszt dofinansowania wynosi 7 tys. zł.

Osoby starające się o dofinansowanie, uzyskane kwoty mogą przeznaczyć na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe);
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę okien i drzwi;
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej);
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania, terminy i wnioski

Przewidziane formy dofinansowania to:

 • dotacja, lub
 • pożyczka.

Program rozpoczął się w 2018 roku i będzie realizowany do 2029 roku. Podpisywanie umów z beneficjentami dofinansowania będzie trwało do 31 grudnia 2027 roku. Prace objęte umową muszą przy tym zakończyć się do 30 czerwca 2029 roku

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, wnioski są oceniane na bieżąco. Wnioski przyjmują i rozpatrują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski mogą zostać wypełnione w formie elektronicznej bądź papierowej. Szczegółowe informacje o trybie składania wniosków zamieszczone na stronach internetowych właściwych terytorialnie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

O dofinansowanie można się ubiegać zarówno dla budynków istniejących oraz dla budynków nowo budowanych (warunkiem jest aby decyzja o dofinansowaniu została wydana przed zakończeniem budowy domu).

Warunki dofinansowania oraz maksymalne kwoty jego elementów

Podstawowe warunku dofinansowania:

 • maksymalne koszty inwestycji, od których liczona jest wartość dotacji to 53 tys. zł.;
 • minimalne koszty inwestycji, od których liczona jest wartość dotacji to 7 tys. zł.;
 • oprocentowanie zmienne pożyczki nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie;
 • okres spłaty pożyczki – 15 lat;
 • karencja w spłacie – nie dłuższa niż do zakończenia realizacji inwestycji;
 • okres realizacji przedsięwzięcia do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie (maksymalny termin to 30 czerwca 2029 roku);
 • dofinansowaniu podlegają inwestycje rozpoczęte do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz niezakończone przed dniem otrzymania decyzji o dofinansowaniu.

Maksymalne kwoty dofinansowania

Maksymalne kwoty dofinansowania poszczególnych elementów inwestycji:

 • audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięcia – do 1 000 zł;
 • dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniem – do 1 000 zł;
 • dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepła – do 1 000 zł;
 • ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – do 500 zł;
 • docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące (dot. m2 pow. przegrody) – do 150 zł;
 • wymiana stolarki zewnętrznej – okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych (dot. m2 pow.) – do 700 zł;
 • wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowych (dot. m2 pow.) – do 2 000 zł;
 • węzeł cieplny – do 10 000 zł;
 • kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin – do 20 000 zł;
 • kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin – do 10 000 zł;
 • system ogrzewania elektrycznego – do 10 000 zł;
 • kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej – do 15 000 zł;
 • pompy ciepła powietrzne – do 30 000 zł;
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody – do 45 000 zł;
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – do 15 000 zł;
 • wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła – do 10 000 zł;
 • kolektory słoneczne – do 8 000 zł;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna (koszt instalacji za 1KWp wynosi 6 000 zł) – do 30 000 zł;
 • przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa (wyłącznie w przypadku podłączenia nowego źródła) – do 30 000 zł;
 • przyłącze cieplne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) – do 10 000 zł;
 • przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) – do 8 000 zł.

Dofinansowanie a dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

Grupa Kwota miesięcznego dochodu na osobę Dotacja Pożyczka
I do 600 zł do 90 % do 10 %
II od 601 do 800 zł do 80 % do 20 %
III od 801 do 1 000 zł do 70 % do 30 %
IV od 1 001 do 1 200 zł do 60 % do 40 %
V od 1 201 do 1 400 zł do 50 % do 50 %
VI od 1 401 do 1 600 zł do 40 % do 60 %
VII powyżej 1 601 zł do 30 % do 70 %

Osiem kroków do dofinansowania

Aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca powinien przejść przez poniższe osiem kroków:

 1. Zapoznać się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
 2. Zbadać stan budynku – chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
 3. Wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie – należy pamiętać o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).
 4. Po złożeniu wniosku dokonana zostanie ocena wniosku zakończona podjęciem decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.
 5. Wnioskodawca podpisze umowę o dofinansowanie – WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 6. Złożyć wniosek o płatności – środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
 7. Zakończenie przedsięwzięcia – wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat.
 8. Rozliczenie przedsięwzięcia – nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WFOŚiGW.

 

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.