Pokwitowanie pieniężne – wzór

16.00 

Pokwitowanie pieniężne jest potwierdzeniem przyjęcia świadczenia pieniężnego przez wierzyciela. Jest swoistym zabezpieczeniem przez ewentualnymi przyszłymi roszczeniami. Stanowi dowód wykonania zobowiązania i zwolnienia z długu. Może być także potwierdzeniem uiszczenia przedpłaty oraz spłaty raty kredytu, pożyczki pieniężnej lub alimentów.

O pokwitowanie pieniężne możemy domagać się zawsze, gdy jednym z elementów umowy jest pieniądz i niemożliwe jest otrzymanie faktury lub paragonu fiskalnego.

Uprawnienie to jest wskazane bezpośrednio w art. 462 § 1 – dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że strony umówiły się inaczej.

Z pokwitowaniem wiążą się też korzystne dla dysponującej nim osoby domniemania dotyczące zapłaty odsetek czy spełnienia wcześniejszych świadczeń okresowych.

Pokwitowanie pieniężne powinno być sporządzone na piśmie, powinno także zawierać datę i miejsce spełnienia świadczenia, kwotę świadczenia, a także własnoręczny podpis wierzyciela.

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z art. 462 §2 k.c. dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie (innej niż pisemna, np. w postaci aktu notarialnego), pod warunkiem że ma w tym interes prawny.

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pokwitowanie pieniężne – wzór