Jak przyspieszyć przydział mieszkania komunalnego?

Mieszkania komunalne przeznaczone są dla osób, których nie stać na zakup własnej nieruchomości bądź wynajem. Takie lokale należą do zasobów gminy i są przyznawane potrzebującym w trudnej sytuacji materialnej. Od mieszkań socjalnych różnią się przede wszystkim wysokością czynszu, jaki musi uiszczać co miesiąc zajmująca je osoba. Jak wnioskować o przydział mieszkania komunalnego i jak przyspieszyć jego przydział?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu takiego dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego <– który pobierzesz tutaj.

Czym jest mieszkanie komunalne?

Mieszkania komunalne to lokale, które należą do urzędu miasta lub gminy. Są one przeznaczone dla osób zameldowanych w danej miejscowości. Przyznaje się je na wniosek potrzebujących, czyli osób z niskimi dochodami.

Warto wiedzieć, czym lokale komunalne różnią się od lokali socjalnych, również należących do urzędu gminy czy miasta.  Te drugie przyznawane są bowiem osobom w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Najczęściej otrzymują je rodziny wyeksmitowane z poprzedniego mieszkania czy też osoby, których dom uległ zniszczeniu, na przykład na skutek pożaru. Czynsz w lokalach socjalnych jest jeszcze niższy niż czynsz w lokalach komunalnych, ale mieszkania tego typu oferują też niższy standard.

Komu należy się mieszkanie komunalne?

Wniosek o przydział /przyznanie mieszkania komunalnego, mogą złożyć te osoby, które spełniają kryteria określone przez urząd gminy lub miasta. Każda gmina określa takie kryteria samodzielnie, a najczęściej obejmują one:

 • obowiązek zameldowania na terenie gminy,
 • brak praw do innej nieruchomości lub posiadanie nieruchomości zbyt małej w stosunku do potrzeb wnioskodawcy,
 • mieszkanie w bardzo złych warunkach,
 • niski lub przeciętny dochód – próg dochodowy jest wyznaczany indywidualnie przez gminy, które posiadają w swoich zasobach mieszkania komunalne.

Najczęściej próg dochodowy uprawniający do otrzymania lokalu komunalnego to określony procent najniższej emerytury, w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Każdorazowo należy sprawdzić jednak, jakie kryteria obowiązują w danej miejscowości.

Pierwszeństwo do lokalu komunalnego

Komu przysługuje mieszkanie komunalne? Wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego może złożyć każda osoba potrzebująca, jednak pewne grupy wnioskodawców mają większe szanse na jego pozytywne rozpatrzenie. Mowa tu między innymi o:

 • osobach niepełnosprawnych,
 • wychowankach domów dziecka,
 • osobach, które utraciły dom na skutek zdarzenia losowego, jak pożar, zalanie, wichura,
 • osobach mieszkających w altanach na terenie ogródków działkowych,
 • osobach mieszkających w domach przeznaczonych do rozbiórki,
 • ofiarach przemocy domowej.

Takie osoby trafiają na listę oczekujących na przydział mieszkania, ale ich wnioski są traktowane priorytetowo. Mogą liczyć więc na to, że otrzymają lokal wcześniej niż inne osoby potrzebujące.

Jak napisać wniosek o mieszkanie komunalne?

Wniosek o mieszkanie komunalne można złożyć niezależnie od tego, czy gmina dysponuje akurat wolnymi lokalami. Na skutek wniesienia takiego pisma, organ wpisze wnioskodawcę na listę oczekujących. Dokument powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane wnioskodawcy,
 • adres wnioskodawcy,
 • oznaczenie liczby osób w gospodarstwie domowym, wraz z danymi tych osób i określeniem stopnia pokrewieństwa z wnioskodawcą,
 • informacje o tym, czy członkowie rodziny i wnioskodawca uczą się, pracują, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • uzasadnienie mające pomóc w otrzymaniu mieszkania komunalnego,
 • informacje o dochodach, pobieranych zasiłkach,
 • podpis wnioskodawcy.

Wypełniony wniosek o mieszkanie komunalne to nie wszystko. Konieczne jest złożenie go do gminy wraz z następującymi załącznikami:

 • oświadczenie o dotychczasowym miejscu zameldowania,
 • oświadczenie o stanie majątkowym (każdej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego),
 • deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się do urzędu gminy lub miasta w wydziale zajmującym się nieruchomościami, na przykład w wydziale gospodarki mieszkaniowej. Pismo można wnieść w dowolnym momencie.

Po otrzymaniu przydziału mieszkania dochodzi do podpisania najmu mieszkania komunalnego lub mieszkania socjalnego, jest to typowy wzór umowy najmu lokalu stosowany na krajowym rynku najmu.

Uzasadnienie przyspieszenia przydziału mieszkania komunalnego

Warto pamiętać, że konieczne jest także uzasadnienie wniosku o mieszkanie komunalne – jak napisać takie uzasadnienie? Jeśli wnioskodawca spełnia kryteria przyznania mieszkania komunalnego, to musi postarać się „wyróżnić” na tle innych wnioskodawców.

Powinien wykazać, dlaczego jest osobą potrzebującą i dlaczego to właśnie jemu należy się takie mieszkanie komunalne. W tym celu może:

 • powołać się na wysokie koszty wynajmu mieszkania od prywatnego właściciela,
 • powołać się na złą sytuację finansową domowników,
 • powołać się na fakt zaległości czynszowych wobec wynajmującego,
 • opisać zły stan techniczny zajmowanego w danej chwili mieszkania, a także podkreślić, że nie spełnia ono potrzeb rodziny,
 • powołać się na choroby, niepełnosprawność członków rodziny w kontekście złych warunków mieszkaniowych (np. grzyb, pleśń, niedostosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, problemy z ogrzewaniem).

Ile czeka się na mieszkanie komunalne?

Czas oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego zależny jest od stanu zasobów gminy. Każda osoba składająca wniosek jest bowiem wpisywana na listę oczekujących. Czasami na przydział czeka się kilka miesięcy, innym razem nawet kilka lat. Średnio w naszym kraju czas oczekiwania na lokal komunalny wynosi około 3 lata.

Zatem czy da się przyspieszyć taki przydział? Zawsze warto jest postarać się o wcześniejszy przydział mieszkania, kontaktując się w tej sprawie z urzędem gminy czy miasta. Jak przyspieszyć przydział mieszkania komunalnego?

Konieczne będzie złożenie w tej sprawie odpowiedniego pisma (jego wzór pobierzesz tu), w którym wnioskodawca wykaże, że jego sytuacja uległa pogorszeniu lub że zmieniła się na tyle, iż jego wniosek powinien zostać potraktowany priorytetowo.

Do przygotowania odpowiedniego dokumentu w takiej sprawie warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór pisma o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego, który ułatwia sporządzenie skutecznego wniosku.

Argumenty, jakich można użyć – są zależne od okoliczności, ale z reguły dotyczą podniesienia czynszu za wynajmowany lokal, utraty źródeł dochodu, wystąpienia ciężkiej choroby u jednego z domowników, pojawienia się w rodzinie małych dzieci, i tak dalej.

Wykup mieszkania komunalnego

Jak wykupić mieszkanie komunalne? Skoro wiesz już, jak dostać mieszkanie komunalne, warto wspomnieć także o tym, że przydzielone mieszkanie komunalne można wykupić. Koszt wykupu mieszkania komunalnego zależy jednak o długości umowy najmu.

W Polsce bonifikata w niektórych miasta sięga nawet 90%, oznacza to, że mieszkanie komunalne wykupimy za jedynie 10% jego wartości. Jak ustala się wartość mieszkania komunalnego?

Miasto powołuje rzeczoznawcę majątkowego, który sporządza na piśmie opinię dotyczącą wartości nieruchomości, powstaje wtedy operat szacunkowy. Zatem cena nieruchomości, którą najemca zechce wykupić, będzie nie mniejsza niż wartość mieszkania komunalnego określona w operacie szacunkowym.

Słowo końcowe i podsumowanie

O przyznanie mieszkania komunalnego nie jest łatwo, bo po złożeniu wniosku o lokal z zasobów miasta lub gminy, trzeba czekać w długiej kolejce oczekujących na mieszkanie.

Aby przyspieszyć przydział lokalu komunalnego z zasobów gminy, warto złożyć prośbę o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego, którego wzór znajdziesz w naszej bazie pism.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Przydział mobilizacyjny – Odwołanie – wzór

Przydział mobilizacyjny - co to jest? Przydział mobilizacyjny jest to imienne wyznaczenie w czasie trwającego pokoju w kraju pracownika, żołnierzy rezerwy bądź innych osób, które pracują w jednostce wojskowej, jak również u innych pracodawców. Pracownicy czy inne osoby są wskazywane przez WKU, a więc Wojskowy Komendant Uzupełnień, na stanowisko pracownicze, które określone zostało w etacie danej jednostki wojskowej na czas wystąpienia wojny bądź ogłoszenia mobilizacji. Żołnierze rezerwy w pierwszej kolejności powoływani zostają do czynnej służby wojskowej. Zaczynają oni pełnić wiele, różnorodnych funkcji wojskowych bądź obejmować stanowiska służbowe. Żołnierzy powołuje się zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową bądź kwalifikacjami wojskowymi czy indywidualnymi predyspozycjami, które wykazują. [rada]Co więcej, wyróżnić można maksymalny okres przydziału mobilizacyjnego. Dla szeregowych żołnierzy nadanie przydziału mobilizacyjnego może wynosić maksymalnie 15 lat, a dla oficerów czy podoficerów 20 lat. Taka regulacja nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy będzie występować zwiększona potrzeba uzupełnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.[/rada] Jak sprawdzić, czy mam przydział mobilizacyjny? O tym, czy posiadamy obowiązek przydziału mobilizacyjnego, świadczy wystosowana karta mobilizacyjna. Istnieją trzy wzory kart mobilizacyjnych- czerwony, zielony oraz żółty. Przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP nadaje, jak również uchyla WKU, a więc wojskowy komendant uzupełnień, który działa w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej. Obowiązek mobilizacyjny nadawany jest w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, do której nadawana jest karta, ma obowiązek ją przyjąć. Karta mobilizacyjna wyznacza dzień, w którym należy stawić się w jednostce wojskowej. Karta może także zobowiązać do pozostania w gotowości do powołania. Co więcej, przydział mobilizacyjny określa także nazwę lub numer jednostki wojskowej, w której wezwany do służby żołnierz rezerwowy będzie pełnić swoje obowiązki. Przydział mobilizacyjny uchyla oraz nadaje dowódca jednostki wojskowej. Co więcej, przydział mobilizacyjny stwierdza się w rozkazie dziennym. Wzory kart Karta mobilizacyjna zawiera takie elementy jak: Datę wydania, Organ wydający, Dane osobowe powoływanego żołnierza rezerwy, pracownika czy innej powoływanej osoby, która nie jest pracownikiem, Stopień wojskowy, Dane jednostki wojskowej czy komórki organizacyjnej, Przydział mobilizacyjny bądź pracowniczy przydział mobilizacyjny, Termin i miejsce stawienia się w jednostce, Przedmioty codziennego użytku, które należy ze sobą zabrać, Skutki uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, Postępowanie w przypadku zgrubienia karty mobilizacyjnej. Karta mobilizacyjna opatrzona czerwonym paskiem to awizo, które świadczy o powołaniu do czynnej służby. W karcie jest podany termin, w którym adresat powinien stawić się w jednostce wojskowej do odbycia czynnej służby wojskowej. [pomoc]Co więcej, w karcie mobilizacyjnej może być adnotacja, że należy zgłosić się do czynnej służby po otrzymaniu wiadomości o ogłoszeniu mobilizacji, np. w formie komunikatu radiowego, prasowego, telewizyjnego czy w formie obwieszczenia.[/pomoc] Karta mobilizacyjna zielona jest mniej rygorystyczną formą niż forma karty z paskiem w kolorze czerwonym. Pomimo ogłoszenia mobilizacji, zielona karta nie obliguje do natychmiastowego wstawiennictwa do odbywania czynnej służby wojskowej. Konieczności wstawienia się do jednostki wojskowej powstaję dopiero w chwili, gdy posiadacz karty z zielonym pasem otrzyma dodatkową kartę powołania, jak również specjalne powiadomienie. Zawiera ono wówczas informacje o konieczności zgłoszenia się żołnierza rezerwowego do czynnej służby wojskowej. Wyróżnić można jeszcze wzór karty mobilizacyjnej opatrzonej pasem w kolorze niebieskim. To wersja dokumentu, powołującą do przydziału mobilizacyjnego osoby cywilne, które posiadają specjalną kartę do pracy w jednostkach wojskowych w czasie ogłoszenia wojny. Jeśli osoba cywilna otrzyma informację o ogłoszeniu mobilizacji, w takich samych jak wyżej wymienionych formach, wówczas osoba cywilna jest zobowiązana do stawienia się do pracy w wyznaczonej jednostce wojskowej. Osoba cywilna może zostać także zmobilizowana  w formie wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony. Jak odwołać się od karty mobilizacyjnej? Wiele osób zastanawia się, jak zrezygnować z przydziału mobilizacyjnego, nie chcąc wypełniać czynnej służby wojskowej. Zgodnie z art. 59 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osoba, która została wyznaczona do nadania przydziału mobilizacyjnego, zobowiązana zostaje do przyjęcia karty mobilizacyjnej. Niebagatelne znaczenie odgrywa jednak Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej. Zawarte w nim art. 13–15 wskazują, że osobom, które przeznaczone zostały do służby w formacjach obrony cywilnej, nadawane są przydziały tzw. organizacyjno- mobilizacyjne. Na ich podstawie pełni się służbę na stanowiskach, które określone zostały w etatach osobowych tych formacji. W związku z tym, jeśli karta została wydana w celu odbycia służby w formacjach obrony cywilnej, wówczas mamy prawo odmówić jej przyjęcia. Jeśli zaś karta mobilizacyjna wystosowana została na podstawie art. 59 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas wskazana osoba, której nadany został przydział mobilizacyjny, jak również pracowniczy przydział mobilizacyjny, ma obowiązek przyjąć kartę. [informacja]Jak pozbyć się karty mobilizacyjnej? Jeśli odmawiamy przyjęcia karty mobilizacyjnej, osoba, która doręcza nam dokument, zobowiązana jest do sporządzenia stosownej adnotacji, która zawiera informacje o odmowie przyjęcia.[/informacja] Niekiedy w notatce możemy także odnaleźć powód nieprzyjęcia dokumentu, jeśli pod go odbiorca. Taka notatka zawiera datę próby doręczenia, jak również czytelny podpis osoby doręczającej. Słowem podsumowania Nadanie przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego odbywa się za pomocą karty mobilizacyjnej. Przydziały mobilizacyjne, a także pracownicze przydziały mobilizacyjne nadać może lub uchylić wojskowy komendant uzupełnień (WKU), będąc w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej. Przydatne wzory pism: Wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych wzór Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS – wzór

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu - opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji MOPS <-- które pobierzesz tutaj. Dlaczego wniosek do MOPS został odrzucony? Wnioski składane do MOPS rozpatrywane są zazwyczaj w ciągu 30 dni. W uzasadnionych przypadkach ośrodek może przedłużyć ten termin maksymalnie do 60 dni, jeśli sytuacja jest skomplikowana i wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających. [rada]W czasie rozpatrywania pisma warto odbierać telefony z MOPS, gdyż ośrodek może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków lub błędów.[/rada] Wiele osób zastanawia się, dlaczego wniosek złożony na czas został odrzucony przez MOPS. Należy wiedzieć więc, że najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty świadczenia socjalnego to: niespełnienie kryteriów dla danego zasiłku, błąd w formularzu, brak niezbędnych załączników, niedopatrzenie ze strony urzędnika MOPS-u. Zdarza się również, że to pomyłka pracownika MOPS przyczynia się do odrzucenia wniosku przez system. Może on przeoczyć pewne dane, błędnie wykonać obliczenia czy też niepoprawnie wprowadzić informacje. Jeśli doszło do podobnej sytuacji, warto odwołać się od negatywnej decyzji. Pytanie brzmi: gdzie się odwołać od decyzji MOPS? Gdzie odwołać się od decyzji MOPS? Odwołanie od decyzji zasiłku rodzinnego czy 500+ należy złożyć na ręce tego podmiotu, który wydał negatywną decyzję, czyli do MOPS. Pismo można zanieść osobiście lub wysłać pocztą. Należy pamiętać, że chociaż to ośrodek pomocy wypłaca świadczenia socjalne, to o ich przyznaniu decyduje nie MOPS, a ZUS, dlatego odwołanie od negatywnej decyzji kierowane jest właśnie do zakładu ubezpieczeń. Jeśli zainteresowany składa je bezpośrednio, może dokonać tego także w formie ustnej. Wystarczy, że skontaktuje się z organem rentowym za pośrednictwem jednej z jego jednostek organizacyjnych, takich jak: ZUS, KRUS, wojskowe biuro emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. [pomoc]Jeżeli odwołanie za pośrednictwem MOPS czy bezpośrednio w ZUS okaże się nieskuteczne, wnioskodawca może zdecydować się również na odwołanie od decyzji MOPS do SKO (Samorządowego Kolegium Odwoławczego). [/pomoc] W przypadku gdy decyzja wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze również okaże się niesatysfakcjonująca, od niej także można się odwołać - trzecią instancją jest Wojewódzki Sąd Administracyjny. Należy mieć na uwadze, że w zależności od wybranej drogi odwołania - sądowa lub administracyjna - inny będzie termin na złożenie takiego pisma. W przypadku odwołania do ZUS wynosi on 14 dni od dnia otrzymania negatywnej decyzji, a w przypadku wystąpienia na drogę sądową 30 dni. Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS? Wnioskodawcy często nie wiedzą, jak napisać odwołanie od decyzji MOPS. Nie jest to jednak pismo szczególnie skomplikowane, choć powinno zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak: oznaczenie daty i miejsca, dane osobowe wnioskodawcy, dane odbiorcy pisma, oznaczenie zaskarżonej decyzji, odpowiedni tytuł pisma, powód odwołania - roszczenia (żądania), uzasadnienie, załączniki potwierdzające argumenty wykorzystane w uzasadnieniu, podpis. [uwaga]W przygotowaniu pisma, pomocny będzie przygotowany przez nas wzór odwołania od decyzji MOPS.[/uwaga] Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie, to będzie ono różne w zależności od przypadku wnioskodawcy. Kluczowe jest jednak wykazanie, że spełnia on formalne warunki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a odrzucenie jego wniosku spowodowane było błędem czy przeoczeniem. Odwołanie od decyzji 500 + Jak napisać odwołanie od decyzji 500 plus? Takie pismo niczym nie różni się od standardowego odwołania, przy czym w przypadku tego świadczenia nieistotny jest próg dochodowy, zatem błędu w procesie rozpatrywania wniosku należy doszukiwać się na przykład we wprowadzonej dacie urodzenia dziecka, na które należy się świadczenie. Niezależnie od przyczyny odrzucenia wniosku w tej sprawie, jeśli zainteresowany ma pewność, że świadczenie jest mu należne, powinien skorzystać ze standardowej procedury odwoławczej i skierować pismo do SKO za pośrednictwem MOPS. [informacja]Ośrodek pomocy społecznej zapozna się z dokumentami i być może sam podejmie decyzję o uznaniu wniosku. Jeśli tego nie zrobi, przekaże komplet dokumentacji do SKO w ciągu 7 dni.[/informacja] Co ważne, wnioskodawca może wybrać też drugą ścieżkę odwołania - mianowicie odwołanie do Prezesa ZUS. W tym przypadku ma 14 dni na sporządzenie odpowiedniego pisma. Jeżeli prezes nie rozpatrzy odwołania zgodnie z wolą wnioskodawcy, ten może jeszcze odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni. Odwołanie zasiłek rodzinny Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS w sprawie zasiłku rodzinnego? W przypadku tego świadczenia duże znaczenie ma już próg dochodowy, zatem istotne jest nie tylko odpowiednie wypełnienie formularzy, ale również przedstawienie wymaganych dokumentów, np. kopii umowy o pracę czy zaświadczenia o zarobkach. [rada]Jeśli na którymkolwiek etapie wnioskowania popełniono błąd czy niedopatrzenie, ale wnioskodawca wie, że spełnia kryteria określone w przepisach, powinien złożyć odwołanie od decyzji odmownej.[/rada] Również w tym przypadku pismo zaskarżające decyzję wnosi się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierując je odpowiednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub do prezesa ZUS. Należy pamiętać, że każde pismo do ZUS powinno zawierać: oznaczenie rodzaju pisma, oznaczenie tematu wniosku (np. odwołanie w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego), argumenty na poparcie przytoczonych okoliczności, oznaczenie zaskarżonej decyzji, zarzuty wobec decyzji, uzasadnienie odwołania i ewentualne dowody, prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy. *Poza tym, odwołanie musi wskazywać, czy decyzja jest zaskarżana w całości, czy w części.  Jak rozpatruje się odwołanie od decyzji MOPS? Rozpatrując odwołanie od decyzji MOPS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przychylić się do żądań wnioskodawcy i uchylić wcześniejszą decyzję. Czas na rozpatrzenie pisma to 30 dni. Jeśli organ nie skontaktuje się ze skarżącym w tym terminie, można uznać, że pismo zostało rozpatrzone pozytywnie. W przypadku, gdy ZUS nie uzna odwołania, przekazuje swoją decyzję do sądu wraz z uzasadnieniem. Ponownie ma na to nie więcej niż 30 dni, licząc od dnia wniesienia odwołania. Kilka słów na koniec Jak wskazuje Kodeks postępowania administracyjnego, na złożenie odwołania od negatywnej decyzji MOPS mamy 14 dni od momentu otrzymania negatywnej decyzji, czyli 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej. Pisemne odwołanie od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest bezcelowe - bo dzięki niemu bardzo często jesteśmy w stanie wywalczyć świadczenie (np. świadczenie pielęgnacyjne) lub inny zasiłek, o który się staramy. [pomoc]Najczęstszą sytuacją, jaka się zdarza - to odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, które przecież należy się rodzicom niepełnosprawnego dziecka, opiekunowi faktycznemu, osobie spokrewnionej, która opiekuje się osobą, rodzinie zastępczej, a nawet osobie, która zobowiązana jest, by płacić alimenty na niepełnosprawne dziecko.[/pomoc] [paragraf]Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawa z dnia 13 października 1998 roku: o systemie ubezpieczeń społecznych.[/paragraf] Inne podobne wzory pism: Skarga na MOPS wzór Podanie do MOPS o dożywienie Podanie do MOPS o pomoc finansową Przykładowa opinia o uczniu do MOPS Opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPSu Skarga na pracownika socjalnego wzór Wniosek o pomoc finansową do opieki społecznej wzór