Skutki ogłoszenia upadłości – oddłużenie niesie za sobą konsekwencje

Ogłoszenie upadłości ma to do siebie, że - podobnie jak każda czynność dokonywana przed sądem - niesie za sobą szereg konsekwencji. Nie tylko dla osoby, która zgłasza upadłość, ale również dla czynności, które podejmuje w trakcie postępowania. Oczywistym następstwem upadłości jest oddłużenie dłużnika. Istnieją jednak także takie skutki ogłoszenia upadłości, które mogą stać się ciężarem dla upadłego. Należy jednak pamiętać, że upadłość nie ma jedynie funkcji oddłużeniowej, ale również, a może przede wszystkich, funkcję windykacyjną.
Skutki ogłoszenia upadłości

W poprzednim artykule „Jak wyjść z długów? Kilka słów o zgłoszeniu upadłości” mogliście zapoznać się z ogólnymi negatywnymi konsekwencjami upadłości. Tym razem przedstawione zostaną szczegółowe skutki ogłoszenia upadłości, jakie za sobą pociąga ta decyzja, jak chociażby wpływ upadłości na spadek otrzymany przez upadłego czy też na sytuację majątkową małżeństwa dłużnika.

Skutki ogłoszenia upadłości a spadek nabyty przez upadłego po ogłoszeniu upadłości

Spadek  – który po ogłoszeniu upadłości został nabyty przez upadłego – wchodzi w skład masy upadłości. Wiąże się to również z tym, że po ogłoszeniu upadłości, każda czynność, która ma na celu zbycie spadku, jest nieważna.

Oczywiście istnieją przypadki, o których warto pamiętać, aby wyłączyć spadek z masy upadłości. Są to sytuacje, gdy m.in. w skład spadku wchodzą składniki majątkowe, które są trudno zbywalne lub niekorzystne dla postępowania i takie, które są wątpliwe co do istnienia lub samej możliwości ich wykonania.

Po wyłączeniu spadku wymieniony spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przykład znajdziesz na stronie polskich konsulatów: https://www.gov.pl/web/niemcy/odrzucenie-lub-przyjecie-spadku.

O czym musisz pamiętać, składając wniosek? Zgodnie z art. 123 ustawy – Prawo upadłościowe (dalej jako p.u.) oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli zostało złożone po ogłoszeniu upadłości.

Stosunki majątkowe dla małżeństwa upadłego

W tym przypadku mamy do czynienia z konsekwencjami takimi jak:

 • z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa (art. 124 ust. 1 p.u.).
 • w sytuacji, gdy małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny (art. 124 ust. 1 p.u.). Małżonek upadłego może w tej sytuacji dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi (art. 124 ust. 3 p.u.);
 • domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa (art. 124 ust. 4 p.u.);
 • do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską. Nie dotyczy to wyłączenie jednak przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 124 ust. 5 p.u.).
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 125 ust. 1 p.u.).
 • po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości (art. 125 ust. 2 p.u.). 
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie wówczas, gdy umową majątkową ograniczono wspólność majątkową (art. 126 p.u.).

Skutki ogłoszenia upadłości a zobowiązania upadłego

Ogłoszenie upadłości wobec zobowiązań upadłego może mieć dwojakie skutki. Skutki ogłoszenia upadłości będą różne, w zależności od tego czy:

 1. ogłoszono upadłość z likwidacją majątku lub czy
 2. ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu.

Jakie są zasady wspólne?

Z cech wspólnych obu rodzajów postępowań, należy wskazać, iż w obu przypadkach nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub na wypadek ogłoszenia upadłości, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły (art. 83 p.u.)

Z kolei, umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną (art. 84 ust. 2 p.u.), za wyjątkiem umowa ustanawiającej zabezpieczenia finansowe na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, która dla swojej skuteczności wobec masy upadłości nie wymaga zachowania formy pisemnej z datą pewną (art. 84 ust. 3 p.u.).

Zawarcie układu w upadłości

Ogłoszenie upadłość z możliwością zawarcia układu charakteryzuje się w szczególności tym, iż:  

 • od dnia ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o umorzeniu postępowania, upadły albo zarządca nie mogą spełniać świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa  są objęte układem (art. 88 p.u.)
 • w czasie trwania postępowania aż do jego umorzenia lub zawarcia układu albo zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, wynajmujący lub wydzierżawiający, bez zgody rady wierzycieli, nie może wypowiedzieć umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo upadłego. Układ może ustanowić zakaz wypowiedzenia tych umów do czasu wykonania układu (art. 90 ust. 1 p.u.).

Likwidacja majątku w upadłości

Skutki ogłoszenia upadłości z likwidacją majątku są m.in. takie, że:

 • zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości (art. 91 ust. 1 p.u.)
 • zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił (art. 91 ust. 2 p.u.)
 • z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do dnia ogłoszenia upadłości.
 • jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej nie zostały wykonane w całości lub w części, syndyk może wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić (art. 98 ust. 1 p.u.).
 • jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości upadły był stroną umowy innej niż umowa wzajemna, syndyk może od umowy odstąpić, chyba że ustawa przewiduje inny skutek (art. 98 ust. 1a p.u.).
 • na żądanie drugiej strony złożone w formie pisemnej z datą pewną, syndyk w terminie trzech miesięcy oświadczy na piśmie, czy od umowy odstępuje, czy też żąda jej wykonania. Niezłożenie w tym terminie oświadczenia przez syndyka uważa się za odstąpienie od umowy (art. 98 ust. 3 p.u.).
 • druga strona, która ma obowiązek spełnić świadczenie wcześniej, może wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, do czasu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wzajemnego. Prawo to drugiej stronie nie przysługuje, jeżeli w czasie zawarcia umowy wiedziała lub wiedzieć powinna o istnieniu podstaw do ogłoszenia upadłości (art. 98 ust. 4 p.u.).
 • zastrzeżone w umowie sprzedaży na rzecz sprzedawcy prawo własności nie wygasa z powodu ogłoszenia upadłości nabywcy, jeżeli jest skuteczne wobec jego wierzycieli według przepisów Kodeksu cywilnego (art. 101 ust. 1 p.u.).
 • umowa agencyjna wygasa z dniem ogłoszenia upadłości jednej ze stron (art. 103 ust. 1 p.u.). 
 • w razie upadłości dającego zlecenie agent ma prawo dochodzić w postępowaniu upadłościowym swojej wierzytelności powstałej z tytułu straty poniesionej wskutek wygaśnięcia umowy (art. 103 ust. 2 p.u.).
 • pobranie z góry przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości czynszu najmu rzeczy ruchomej za czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia upadłości, nie zwalnia najemcy od obowiązku zapłaty czynszu do masy upadłości (art. 106 p.u.).
 • z dniem ogłoszenia upadłości umowa kredytu wygasa, jeżeli przed tym terminem kredytodawca nie przekazał środków pieniężnych do dyspozycji upadłego. Kredytodawca może dochodzić naprawienia szkody w postępowaniu upadłościowym, zgłaszając te wierzytelności sędziemu-komisarzowi.
 • w razie ogłoszenia upadłości korzystającego z rzeczy na podstawie umowy leasingu syndyk może, za zgodą sędziego-komisarza, wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

Przykładów z zakresu upadłości jest o wiele, wiele więcej. W przypadku wystąpienia problemów finansowych, w których popadasz w spiralę zadłużenia, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnych pełnomocników, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości bądź nad restrukturyzacją – nie wahaj się i pozwól dobrać dla siebie odpowiednie rozwiązania. Zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów w tej tematyce.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228).

Podobne wzory pism:

Katarzyna Baryn
CEO Smart Business, Prawnik Biznesu, Compliance Officer i Inspektor Ochrony Danych.

W swojej pracy koncentruje się na rozwoju CSR, wsparciu strategicznych celów Twojego biznesu, mediacjach biznesowych i etyce. Wraz ze Smart Business poszerzam horyzonty w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, Prawa IT, compliance oraz RODO, prowadząc ogólnodostępne szkolenia i social media tytułowane tym zagadnieniom.

https://www.facebook.com/SBusinessPlan
https://www.facebook.com/SBusinessRODO
https://www.instagram.com/smartbusinesspl/

więcej porad

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – jak tego dokonać?

W przeważającej ilości przypadków Polacy, którzy zdecydowali się na zakup własnych „czterech kątów”, dokonali tego, posiłkując się kredytem hipotecznym. Na szczęście sprzedaż mieszkania z hipoteką nie jest zabroniona i może tego dokonać każdy właściciel tego rodzaju nieruchomości. [reklama-ads] Wynika to z faktu, iż pomimo zabezpieczenia spłaty zobowiązania wpisem hipotecznym na rzecz banku, to kredytobiorca jest właścicielem nieruchomości już od samego początku (mimo braku całościowej spłaty kredytu). Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – wymagane dokumenty W pierwszej kolejności, aby w ogóle móc wystawić ogłoszenie o sprzedaży mieszkania, jego właściciel powinien posiadać informacje o stanie zadłużenia nieruchomości. W celu uzyskania takich danych należy udać się do oddziału banku, który obsługuje kredyt na mieszkanie. Bank wydaje kredytobiorcy dokumentacje wraz z opinią w przedmiocie warunków spłaty zobowiązania. W treści owego zaświadczenia o stanie zadłużenia bank przedstawia takie dane jak:: dane kredytobiorcy; wysokość kwoty kredytu hipotecznego, wraz z odsetkami, prowizjami i opłatami; numer rachunku do spłaty wierzytelności; termin spłaty kredytu (harmonogram spłaty). [rada]Przyszły sprzedawca powinien wystąpić również o promesę, czyli oświadczenie banku, że zgodzi się on na wykreślenie hipoteki po uregulowaniu kredytu. Promesa, co do zasady, jest ważna 30 dni od daty wystawienia.[/rada] Zazwyczaj do otrzymania wyżej wskazanej promesy, konieczne będzie przedstawienie kredytodawca przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Umowa ta może zostać sporządzona w formie pisemnej, pisemnej z notarialnie potwierdzonymi podpisami, lub tez w formie aktu notarialnego. [reklama-ads] [rada]Nie należy się obawiać kosztów sporządzenia umowy przedwstępnej u notariusza. Co do zasady, w razie następczego podpisania umowy przyrzeczonej u tego samego notariusza, taksa notarialna opłacona za umowę przedwstępną, zostanie zaliczona na poczet umowy głównej. [/rada] Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – jak wygląda procedura? Na dobrą sprawę, sama procedura sprzedaży nieruchomości z obciążeniem hipotecznym nie powinna przysporzyć sprzedawcy zbyt dużo kłopotów. Całą procedurę możemy streścić do sześciu kroków: 1 krok – sprzedawca udaje się do placówki banku będącego kredytodawcą, w celu uzyskania zaświadczenia na temat aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami; 2 krok  - sprzedawca wystawia ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – poszukiwania kupca może podjąć się na własną rękę lub powierzyć to zadanie agencji nieruchomości; 3 krok – po znalezieniu kupca, strony spisują przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości;   4 krok – sprzedawca uda się do banku z wnioskiem o wydanie bankowej promesy w przedmiocie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości; 5 krok – strony zawierają umowę sprzedaży nieruchomości – umowa ta musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego; 6 krok – sprzedawca ponownie udaje się do banku z wnioskiem o wydanie zgody na zwolnienie hipoteki – pismo to należy przekazać kupującemu nieruchomość.   [reklama-ads] Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym w walucie obcej – czy możliwe? Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym w walucie obcej jest jak najbardziej możliwa. Jednakże należy mieć na uwadze, iż bank przeliczy zobowiązanie kredytobiorcy po aktualnym kursie walutowym. Może się też zdarzyć tak, że bank pozwoli klientowi spłacić dług bezpośrednio w walucie kredytowania. [reklama-ads] Co z odsetkami kredytowymi i innymi opłatami? Jak wiadomo banki nie działają pro bono, często nie działają nawet zgodnie z prawem konsumenckim, toteż kredyt hipoteczny obłożony jest wysokimi odsetkami. A co dzieje się z tymi odsetkami przy sprzedaży nieruchomości przed spłaceniem kredytu? W sytuacji sprzedaży nieruchomości obciążanej hipoteką bank dokonuje proporcjonalnej redukcji odsetek (oraz innych kosztów, jeżeli takie istnieją). Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem, dla kredytobiorcy znaczy tyle, co wcześniejsza spłata kredytu. Niektóre instytucje przewidują w takim wypadku prowizję za wcześniejszą spłatę. Jeżeli wiec mieszkanie zostanie sprzedane (tj. spłacone) przed upływem 3 lat, bank może naliczyć opłatę, nie wyższą, niż 3% spłacanej kwoty. Kiedy sprzedawca zapłaci podatek dochodowy? [reklama-ads] Decydując się na sprzedaż nieruchomości z kredytem, trzeba pamiętać, że fiskus nie śpi. Jeżeli sprzedaż mieszkania nastąpi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, urząd skarbowy będzie domagał się zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%.  Jak sama nazwa wskazuje, chodzi tu o dochód, czyli zysk, tak więc podstawę opodatkowania wyliczamy poprzez odjęcie od przychodu kosztów jego uzyskania.  Obowiązku podatkowego można uniknąć, jeżeli środki pozyskane ze sprzedaży mieszkania, sprzedawca przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Urząd Skarbowy za takie cele uznaje również spłatę kredytu bankowego na zakup własnego mieszkania. Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym a MdM W trakcie trwania programu "Mieszkanie dla Młodych" wiele młodych osób, przy pomocy rodziców, decydowało się na zakup mieszkania. Niejednokrotnie później się okazywało, iż spłata takiej nieruchomości przewyższa możliwości rzeczonej młodej osoby. Co w takiej sytuacji? Czy takie mieszkanie można sprzedać? [reklama-ads] Owszem, można sprzedać, można też je wynająć. Jednakże trzeba najpierw odczekać okres 5 lat od dnia podpisania umowy o kredyt hipoteczny z pomocą MDM. Złamanie przepisów regulujących program MdM jest jednoznaczne z koniecznością zwrotu dotacji. Kwota wymagana do zwrotu zostaje ustalona po przeliczeniu proporcjonalnego niekorzystania z lokum w stosunku do okresu 5 lat. Wysokość zwrotu ustalana jest na podstawie iloczynu kwoty dofinansowania oraz wskaźnika stanowiącego iloraz liczby miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60 odnoszącej się do 60 miesięcy trwania okresu ochronnego.  [pomoc]Przykład: Pan Jan kupił mieszkanie przy pomocy programu MdM. Po 3 latach od zakupu Pan Jan stracił pracę i okazało się, że nie stać go na utrzymanie nieruchomości. Pan Jan zdecydował się sprzedać mieszkanie. Sprzedaż nastąpił po 3 latach od podpisania umowy o kredyt hipoteczny z pomocą MDM. Oznacza to, że Pan Jan będzie musiał zwrócić 40% wartości otrzymanej dotacji (5 lat = 60 miesięcy; 3 lata = 36 miesięcy; 60 – 36 = 24; 24*100%/60 = 40%).[/pomoc] Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym - reasumując [reklama-ads] Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym w swojej mechanice nie jest nazbyt skomplikowane. Dodatkowo bank, mając na uwadze złą sytuację materialną kredytobiorcy, będzie bardziej preferował jednorazową spłatę kredytu, przy mniejszym zarobku, aniżeli większy dochód obwarowany wysokim ryzykiem. Problemem może okazać się znalezienie kupca. Rynek nieruchomości jest przesycony, przez co wybór ogromny. Aby kupiec zdecydował się na mieszkanie zabezpieczone kredytem, najprawdopodobniej sprzedawca będzie musiał sporo opuścić z ceny. Z drugiej jednak strony, ceny nieruchomości przez ostatnie lata wywindowały. Dzięki czemu obecne 10 letnie mieszkania potrafią przebijać ceną dawne lokale deweloperskie. Tak więc sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem, niekiedy może przynieść sprzedawcy zysk. Podobne wzory pism: Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z zaliczką Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z zadatkiem Przedwstępna umowa sprzedaży gruntu WZÓR Przedwstępna umowa sprzedaży domu Przedwstępna umowa sprzedaży lokalu użytkowego Protokół zdawczo odbiorczy po sprzedaży mieszkania WZÓR Aneks do umowy kupna sprzedaży

Układ z wierzycielami – długi konsumenckie

Układ z wierzycielami, tak samo, jak ogłoszenie upadłości, pozwala dłużnikowi uzyskać oddłużenie, jednakże tutaj istnieje szansa na zachowanie majątku. Pozwala także uniknąć potrąceń z wynagrodzenia czy też uzyskiwanych świadczeń socjalnych. [reklama-ads] Dodatkowo posiada tą przewagę nad pozasądową próbą porozumienia z wierzycielami, iż postępowanie to gwarantuje ochronę przed egzekucją od chwili otwarcia postępowania. Powyższe powinno przekonać każdego dłużnika, do tego aby przynajmniej spróbował przeprowadzić postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. [paragraf]Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zostało uregulowane w art. 491[25] – 491[38] ustawy – Prawo upadłościowe.[/paragraf] Układ z wierzycielami - kto może poddać się procedurze? Analogicznie do postępowania upadłościowego – przepisy dotyczące układu z wierzycielami nie wskazuje katalogu podmiotów, które mogą skorzystać z omawianej instytucji. Należy jednak uznać, iż z uwagi na nazwę instytucji oraz umiejscowienia jej w ustawie, adresatami omawianych przepisów są te same osoby, co upadłości konsumenckiej. Należy więc uznać, iż postępowanie układowe może być zastosowane wobec: osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej; osób fizycznych, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej (zawieszenie działalności gospodarczej nie pozbawia przymiotu przedsiębiorcy i nie pozwala na zawarcie omawianego układu z wierzycielami); osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, o ile jego prowadzenie nie jest działalnością zarobkową dającą się zakwalifikować jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego (działanie pod firmą); wspólników spółek osobowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, o ile nie prowadzą oni działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek niezależnie od działalności spółki; wspólników spółek partnerskich, o ile nie prowadzą oni działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek niezależnie od działalności spółki. [reklama-ads] Układ z wierzycielami a niewypłacalność Aby móc wszcząć postępowanie układowe, dłużnik musi charakteryzować się trwałą niewypłacalnością. Przesłankę niewypłacalności należy rozumieć jako utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Chodzi przy tym o niewypłacalność w znaczeniu „pieniężnym” (np. brak wykonania umówionego zlecenia nie może stanowić o niewypłacalności). Tym, co odróżnia konsumenckie postępowanie układowe od konsumenckiego postępowania upadłościowego w kwestii niewypłacalności, to pierwsze jest przeznaczone przede wszystkim dla osób posiadających stałe dochody na poziomie średniej krajowej lub wyższe. Ma to na celu stworzeniu u wierzycieli przekonania, iż istnieją co najmniej minimalne szanse na pełne zaspokojenie wierzytelności. [rada]Przesłanką otwarcia postępowania, zgodnie z art. 491[25] ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe, jest pozytywna prognoza co do pokrycia kosztów postępowania oraz faktyczne możliwości dłużnika do wykonania układu (tj. spłacenia długów).[/rada] Otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Ustawodawca przewidział dwa sposoby otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Pierwszym z nich jest otwarcie postępowania na wniosek, który może złożyć wyłącznie dłużnik. [reklama-ads] Drugim jest otwarcie postępowania w drodze skierowania przez sąd, w razie złożenia przez dłużnika wniosku o upadłość konsumencką, o ile dłużnik nie oświadczył, iż nie wyraża zgody na skierowanie do próby układowej. Skierowanie dłużnika przez sąd do próby układowej nie jest jednak możliwe, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości złożył wierzyciel w sytuacji określonej przez art. 8 i 9 ustawy – Prawo upadłościowe (wniosek dotyczący byłego przedsiębiorcy w okresie roku od wykreślenia z CEIDG albo zaprzestania działalności). Zgodnie z akapitami poprzednimi, niedopuszczalne będzie skierowanie do próby układowej osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne, jeżeli jest ona przedsiębiorcą w rozumieniu prawa cywilnego oraz osób będących wspólnikami spółek osobowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem bądź wspólnikami spółek partnerskich, gdyż osoby te nie mogą złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Osoby te mogą jednak samodzielnie złożyć wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Układ z wierzycielami a wniosek [reklama-ads] Zgodnie z art. 491[25] ust. 4 ustawy – Prawo upadłościowe, wniosek w przedmiocie otwarcia postępowania układowego musi zostać złożony na specjalnym formularzu. Jego treść z kolei jest analogiczna do formularza zawierającego wniosek o ogłoszenie upadłości (z niewielkimi zmianami). Wzór formularza został określony przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (Dz.U. 2020 poz. 507). Wraz z wnioskiem należy uiścić zaliczkę na wydatki postępowania. Nieopłacony wniosek skutkuje jego zwrotem. Kwota zaliczki powinna odpowiadać wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 grudnia 2020 roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r. wyniosło 5.484,07 zł. Dodatkowym obowiązkowym elementem wniosku są wstępne propozycje układowe, które mają na celu umożliwienie lub ułatwienie, zaspokojenia wierzycieli przez dłużnika. Podstawowymi propozycjami układowymi są: [reklama-ads] odroczenie terminu wykonania zobowiązania; rozłożenie zobowiązania na raty; zmniejszenie wysokości zobowiązania. Właściwe i przemyślane przygotowanie propozycji układowych ma kluczowe znaczenie dla skutecznego przeprowadzenia procedury układowej. Z uwagi na fakt, iż to dłużnik jest stroną i (co do zasady) inicjatorem postępowania układowego, zachowuje on pełną kontrolę nad sposobem restrukturyzacji swojego zadłużenia. W postępowaniu upadłościowym to sąd i syndyk decydują o masie upadłościowej oraz planie spłat dłużnika. Konsekwencje postępowania układowego – co zyskuje dłużnik? Konsumenckie postępowanie układowe jest dosyć świeżą propozycją ustawodawcy, przez co rzadko używaną. Błędnie, gdyż posiada ona kilka cech bardzo pozytywnych z punku widzenia dłużnika. Układ z wierzycielami nie prowadzi do ogłoszenia upadłości, przez co dłużnik dostaje szanse spłacenia swoich długów, bez konieczności likwidacji całego swojego majątku. Ważki dla dłużnika może okazać się również fakt, iż z chwilą otwarcia postępowania, zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne. Wyjątkiem są postępowania egzekucyjne skierowane do przedmiotu zabezpieczenia, np. hipoteki, jednak i w tym wypadku sąd może na okres 3 miesięcy zawiesić takie egzekucje. [reklama-ads] Zgromadzenie wierzycieli – jak wygląda? Termin zgromadzenia wierzycieli wyznaczany zostaje przez nadzorcę sądowego, w porozumieniu z dłużnikiem. Zgromadzenie wierzycieli nie może odbyć się później niż trzy miesiące od dnia otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, a w przypadku, w którym to sąd inicjuje postępowanie układowe – cztery miesiące. Termin ten ma charakter prekluzyjny, co oznacza, iż niezachowanie go powoduje w każdym przypadku konieczność umorzenia postępowania o zawarcie układu. Nadzorca sądowy zawiadamia wierzycieli o terminie i miejscu zgromadzenia za pośrednictwem operatora pocztowego - przesyłką poleconą, odpowiednio za potwierdzeniem odbioru albo za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, co najmniej dwa tygodnie przed dniem zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem nadzorca doręcza również propozycje układowe. Posiedzenie zgromadzenia wierzycieli odbywa się pod przewodnictwem nadzorcy sądowego, który obowiązany jest pilnować, aby z przebiegu zgromadzenia sporządzony został protokół przedstawiający treść zawartego układu oraz informacje o wierzycielach głosujących za układem lub przeciwko niemu.  [rada]Co do zasady, układ nie może zostać zawarty na okres dłuższy niż 5 lat. Okres dłuższy jest możliwy, jeśli zadłużenie obejmuje na przykład kredyt zabezpieczony hipotecznie.[/rada] Po przeprowadzeniu posiedzenia, nadzorca sądowy, obowiązany jest przedstawić sądowi – w terminie dwudziestu jeden dni od dnia posiedzenia zgromadzenia wierzycieli – wniosek o zatwierdzenie zawartego układu lub wniosek o umorzenie postępowania w razie niezawarcia układu. [reklama-ads] Jeżeli układ zostanie zatwierdzony, dochodzi do etapu jego wykonania. Na tym etapie dłużnik ma obowiązek przekazywać nadzorcy sądowemu środki, które ten będzie następnie wypłacał wierzycielom. Nadzorca będzie również zobowiązany przedkładać do sądu odpowiednie sprawozdania. Wykonaniu układu oznacza dla dłużnika całkowite oddłużenie. [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228). ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (Dz.U. 2020 poz. 507).[/informacja] Podobne wzory pism: Wniosek o zawarcie ugody z wierzycielem wzór Ogłoszenie upadłości na wniosek wierzyciela