Jak wyrobić paszport dla dziecka bez zgody ojca?

Jak wyrobić paszport dla dziecka bez zgody ojca? Wniosek o wydanie paszportu w imieniu małoletniego rodzice powinni podpisać wspólnie. Jeśli jeden z opiekunów nie wyraża zgody na wyrobienie takiego dokumentu dla małoletniego dziecka, drugi opiekun musi wnioskować o wydanie zastępczej zgody do sądu. Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka, rozpatrzony pozytywnie, pozwala matce lub ojcu dziecka udać się do organu paszportowego i uzyskać potrzebny dokument. 

Aby ułatwić Ci sporządzenie wniosku o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wydanie paszportu a istotne sprawy dziecka

Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka, sprawowanie pieczy nad jego osobą, zarządzanie jego majątkiem i reprezentowanie małoletniego. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom do momentu, kiedy dziecko osiąga pełnoletniość.

Choć matka i ojciec mogą samodzielnie sprawować władzę rodzicielską nad dzieckiem, to pewne decyzje mają obowiązek podejmować wspólnie. Jeśli nie są w stanie porozumieć się co do tak zwanych istotnych spraw dziecka, rozstrzygnięcie musi wydać sąd opiekuńczy. 

Istotne sprawy dziecka dotyczą takich kwestii, jak leczenie małoletniego, wybór szkoły, wybór zawodu, wybór miejsca stałego pobytu czy właśnie wyrobienie paszportu. Standardowo, procedura wnioskowania o paszport dla małoletniego nie jest skomplikowana.

Rodzice podpisują taki dokument i udają się z nim do organu paszportowego.

Kiedy jednak jedno z nich nie wyraża zgody na wydanie paszportu, urząd odmawia wyrobienia dokumentu. Jak więc uzyskać paszport dla dziecka, jeśli ojciec dziecka nie może lub nie chce podpisać wniosku paszportowego?

Wyrobienie paszportu na pisemną zgodę ojca

Brak podpisu ojca na wniosku paszportowym nie musi być spowodowany brakiem zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka. Czasami zdarza się, że jeden z opiekunów przebywa na przykład za granicą i nie może podpisać takiego dokumentu.

W takiej sytuacji jego zgoda może zostać wyrażona na piśmie. Podpis ojca na zgodzie musi jednak zostać zatwierdzony przez notariusza, konsula lub urzędnika punktu paszportowego.

Z takim pismem oraz z podpisanym przez siebie wnioskiem paszportowym matka dziecka może udać się do urzędu i otrzymać dokument, o który wnioskuje. 

Wyrobienie paszportu bez zgody ojca

Paszport dla dziecka bez zgody ojca można wyrobić tylko w ściśle określonych okolicznościach. Organ paszportowy przyjmie wniosek bez podpisu obojga rodziców, jeśli:

 • ojciec dziecka (lub matka dziecka) nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • ojciec dziecka ma odebrane prawa rodzicielskie,
 • ojciec dziecka ma ograniczone prawa rodzicielskie, przy czym muszą one zostać ograniczone właśnie w tym konkretnym zakresie. 

Jeśli zachodzi jedna z tych okoliczności, matka dziecka może udać się do urzędu z wnioskiem paszportowym i dokumentami, które potwierdzają stan faktyczny, na przykład z aktem zgonu ojca dziecka. 

Jak wyrobić paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica?

Jeżeli nie mają miejsca wyliczone wyżej okoliczności, czyli ojciec dziecka jest znany i żyje, a także posiada pełnię praw rodzicielskich, a przy tym zwyczajnie nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka, matka nie ma innego wyjścia, jak wyrobienie paszportu dla dziecka bez zgody ojca na drodze sądowej.

Aby tego dokonać, musi wnieść do sądu wniosek o wydanie zgody (zastępczej) na wydanie paszportu dla małoletniego lub złożyć wniosek o odebranie praw rodzicielskich drugiemu rodzicowi (ewentualnie o ich zawieszenie lub ograniczenie w tym zakresie).

Wniosek do sądu o zgodę na paszport dla dziecka będzie uzasadniony nie tylko wtedy, kiedy ojciec odmówi wydania zgody na wyrobienie dokumentu, ale także w przypadku, kiedy matka dziecka nie ma kontaktu z drugim opiekunem.

Jeśli ojciec przebywa za granicą i nie kontaktuje się z rodziną, niemożliwe jest uzyskanie jego zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka.

W takiej sytuacji matka powinna przemyśleć rozwiązanie w postaci odebrania lub ograniczenia władzy rodzicielskiej przysługującej ojcu – w przeciwnym razie nie będzie w stanie samodzielnie decydować o ważnych sprawach dziecka, na przykład o jego ewentualnym leczeniu. 

Wniosek do sądu o wydanie paszportu dla dziecka

Jak wyrobić paszport dla dziecka bez zgody ojca? Matka małoletniego dziecka, która nie jest w stanie uzyskać zgody ojca na wyrobienie paszportu dla dziecka, powinna przygotować do sądu wniosek o wydanie zgody zastępczej.

Takie pismo należy kierować do sądu opiekuńczego. Wniosek musi zawierać:

 • dane rodziców,
 • dane dziecka,
 • oznaczenie sądu,
 • żądanie wnioskodawcy,
 • uzasadnienie.

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł. Potwierdzenie uiszczenia takiej opłaty matka musi dołączyć do wniosku, tak samo jak odpis aktu urodzenia dziecka. 

Jak uzasadnić wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego? W piśmie można powołać się na następujące argumenty:

 • dziecko jest zainteresowane podróżami,
 • matka chce zabierać dziecko na wakacje za granicę,
 • podróżowanie za granicę będzie miało korzystny wpływ na rozwój dziecka. 

Po otrzymaniu takiego wniosku sąd przeprowadzi postępowanie, w ramach którego przesłucha oboje rodziców i wyda prawomocne orzeczenie. Z odpisem tego orzeczenia matka dziecka może udać się do organu paszportowego, aby uzyskać paszport dla małoletniego dziecka. 

Dlaczego ojciec odmawia zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka?

Kiedy ojciec dziecka nie zgadza się na wyrobienie paszportu dla dziecka, najczęściej tłumaczy swoje stanowisko obawą o to, że matka dziecka wywiezie je za granicę na stałe. Jednak posiadanie paszportu dla małoletniego nie sprawi, że uprowadzenie dziecka za granicę stanie się legalne.

O uprowadzeniu mówimy bowiem w sytuacji, kiedy jeden z rodziców przewozi dziecko do innego kraju bez zgody drugiego opiekuna, któremu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej. 

Zatem w sytuacji, kiedy ojciec dziecka realnie obawia się takiego scenariusza, należy uświadomić mu, że posiadanie paszportu przez małoletniego nie „zalegalizuje” uprowadzenia.

Niestety jednak bardzo często uzasadnienie odmowy strachem to jedynie sposób na utrudnienie matce swobodnego decydowania o sprawach dziecka po rozstaniu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej – wniosek o odszkodowanie

Jak uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma - przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do spółdzielni o odszkodowanie za zalane mieszkanie, który pobierzesz poniżej: [product id="19227"] Kiedy spółdzielnia jest odpowiedzialna za zalanie mieszkania? Wiele osób zastanawia się, czy spółdzielnia odpowiada za zalanie mieszkania w bloku. Należy wiedzieć zatem, że podmiotem odpowiedzialnym za takie zdarzenie może być: właściciel lokalu, jeśli doszło do uszkodzenia poziomej instalacji wodnej, czyli elementów przed zaworami odcinającymi, jeśli doszło do awarii urządzeń jak pralka czy zmywarka, jeśli nie zakręcił kranu czy nie zamknął okna w trakcie ulewy, sąsiad z piętra wyżej, jeśli to u niego doszło do jednej z wymienionych wyżej sytuacji, administracja budynku, jeśli do wycieku doszło w obrębie części wspólnych, jak dach czy pionowe instalacje wodne i kanalizacyjne. Zatem zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej będzie wynikiem zaniedbania zarządcy budynku, który odpowiada za stan techniczny dachu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w jej części pionowej. Dokładne „granice” takiej odpowiedzialności powinny zostać określone w regulaminie spółdzielni mieszkaniowej. Jak uzyskać odszkodowanie od spółdzielni mieszkaniowej za zalanie? Odpowiedzialność spółdzielni za zalanie mieszkania to kwestia, którą można ustalić w trakcie sporządzania protokołu zalania. Należy wiedzieć jednak, że niezależnie od ustalonej samodzielnie przyczyny zalania, spółdzielnia powinna zostać o nim poinformowana. Przesłanie pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania skutkuje wizytą jej pracowników w lokalu. Pracownicy spółdzielni powinni towarzyszyć właścicielowi mieszkania w trakcie sporządzania protokołu szkody. Protokół z zalania mieszkania potwierdza odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej za szkody wynikłe z zalania mieszkania oraz opisuje zakres tych szkód, dlatego dokument należy sporządzić przy świadku - pracowniku spółdzielni. Druk uwzględnia: datę zalania, adres zalanego lokalu, dane osobowe właściciela mieszkania, opis szkody, oszacowanie strat, ustalenie przyczyny zalania mieszkania (to leży po stronie spółdzielni mieszkaniowej), dane spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej, która ponosi odpowiedzialność za zalanie, podpis administratora budynku. Dokument ma bardzo istotne znaczenie w procesie dochodzenia wypłaty odszkodowania, po które poszkodowany może zgłosić się zarówno do ubezpieczyciela spółdzielni, jak i do własnego ubezpieczyciela. Drugie towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić poszkodowanemu należne środki. Następnie wystąpi o ich zwrot do ubezpieczyciela podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za zalanie. Zawiadomienie spółdzielni o zalaniu Większość wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wymaga złożenia zawiadomienia o zalaniu mieszkania w formie pisemnej. Informacja na ten temat powinna zostać ujęta w regulaminie spółdzielni/wspólnoty. Dokument potwierdza bowiem, że właściciel lokalu zawiadomił o zdarzeniu zarządcę budynku. Co ważne, pismo z zawiadomieniem może być równocześnie wnioskiem o wypłatę odszkodowania za zalanie, jeśli to właśnie zarządca ponosi za nie odpowiedzialność. Pismo można przygotować jednak także osobno, wykorzystując wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej o odszkodowanie za zalanie. Pismo z żądaniem odszkodowania sporządza się na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Z kolei sposób naprawienia szkody reguluje art. 363 Kodeksu cywilnego, w brzmieniu: [paragraf]§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.[/paragraf] Poszkodowany może zatem żądać od spółdzielni przywrócenia stanu poprzedniego - przeprowadzenia remontu w mieszkaniu - lub wypłaty odszkodowania. Roszczenie tego typu można skierować jednak jedynie do zarządcy, ponieważ ubezpieczyciel ma jedynie obowiązek wypłaty odszkodowania (nieprzywrócenia stanu poprzedniego). Procedura uzyskania odszkodowania za zalanie Odszkodowanie za zalanie mieszkania będzie należało się właścicielowi lokalu, jeśli po wystąpieniu takiego zdarzenia postąpi zgodnie z procedurą opisaną w warunkach polisy. Najczęściej procedura ta wygląda następująco: Poszkodowany powinien powstrzymać szkodę, czyli zapobiec rozprzestrzenianiu się szkód poprzez zatamowanie wycieku, jeśli to możliwe i na ile to możliwe bez narażania własnego zdrowia i życia. Poszkodowany powinien udokumentować szkody - zrobić zdjęcia, filmy, sporządzić protokół szkody w obecności świadka. Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do ubezpieczyciela - zwykle w terminie do 3 dni. Szkodę można zgłosić przez telefon, mailowo czy pocztą. W zgłoszeniu należy opisać przebieg zdarzenia ze szczegółami. Poszkodowany powinien czekać na kontakt ze strony ubezpieczyciela. Nie może jednak naprawiać szkody na własną rękę - ubezpieczyciel może przysłać swojego rzeczoznawcę, który oceni wymiar szkód. Procedurę zgłaszania szkody i wypłaty odszkodowania za zalanie określa OWU polisy ubezpieczeniowej. Warto dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, zarówno przy podpisywaniu umowy, jak i w momencie, kiedy dojdzie już do zalania. Jak wygląda likwidacja szkody po zalaniu? Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela (własnego lub spółdzielni), należy oczekiwać wizyty rzeczoznawcy towarzystwa ubezpieczeniowego. Podczas takiej wizyty sporządzony zostanie protokół szkód. Rzeczoznawca ustali też przyczyny zalania i podmiot odpowiedzialny za zdarzenie. W celu ułatwienia oszacowania strat warto przygotować na czas takiej wizyty rachunki i faktury za zniszczone sprzęty i meble. Udokumentowane koszty pomagają dokonać wyceny, która finalnie nie okaże się zaniżona przez ubezpieczyciela. Przyspieszają także całą procedurę. Warto wiedzieć również, że na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ma 30 dni. Informację o przyznaniu świadczenia poszkodowany otrzymuje jednak znacznie wcześniej - kilka dni po oględzinach. Zalane mieszkanie - podsumowanie Co robić gdy mieszkanie zostało zalane? Właściciel mieszkania w przypadku zalania mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej powinien zwrócić się z pismem do zarządcy budynku, w którym to poinformuje zarządcę o zajściu, wymieni szkody powstałe z tego tytułu, a także zażąda zadośćuczynienia w postaci odszkodowania. Oczywiście w takich sytuacjach warto zawsze posiadać swoje własne ubezpieczenie mieszkania, które pokryje poniesione straty w wyniku zalania mieszkania. Niestety nie wszyscy lokatorzy czy właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych decydują się na wykup własnej polisy mieszkaniowej. [paragraf]Ubezpieczenie mieszkania nie jest przecież wcale takie drogie, bo obecnie jest to koszt około 150 zł na rok. Co więcej, ubezpieczenie nieruchomości chroni lokatora nie tylko od zalania, ale także o szeregu innych zdarzeń, jak kradzieże, zniszczenie sprzętu, zbicie szyby, następstwo warunków atmosferycznych, itd.[/paragraf] W przypadku winy spółdzielni mieszkaniowej zawsze najważniejsze jest, by szybko zgłosić zalanie mieszkania sąsiadowi oraz spółdzielni mieszkaniowej. Sąsiad będzie mógł choć trochę przygotować się do zalania mieszkania, a spółdzielnia mieszkaniowa szybko wyśle na miejsce hydraulika.

Jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości? 

Jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości? Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy pośrednictwa – który pobierzesz poniżej: [product id="16396"] Czym jest umowa pośrednictwa nieruchomości? Aby odpowiedzieć na pytanie: “jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości?”, należy ustalić, czym formalnie jest taka umowa. W ramach umowy pośrednictwa nieruchomości pośrednik zobowiązuje się dokonywać dla zamawiającego czynności, które zmierzają odpowiednio do kupna lub sprzedaży nieruchomości (zawarcie umowy notarialnej). Zamawiającym może być więc zarówno właściciel nieruchomości, jak i osoba, która szuka nieruchomości na sprzedaż. Jeśli umowa dojdzie do skutku, zamawiający ma obowiązek zapłacić pośrednikowi ustalone wynagrodzenie. [pomoc]Ustawa o gospodarce nieruchomościami jasno wskazuje, że pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to odpłatna usługa, która polega na dążeniu do zawarcia przez inne osoby umowy kupna lub sprzedaży nieruchomości. Umowa dotyczyć może m.in.: nabycia bądź zbycia spółdzielczego własnościowego prawa, lub innej nieruchomości.[/pomoc] Umowa o świadczenie usług Jak widać, umowa pośrednictwa nieruchomości nosi znamiona umowy o świadczenie usług - jest więc umową cywilnoprawną. Takie umowy zawiera się zgodnie z zasadą swobody umów, dlatego strony mogą dowolnie ustalić między sobą między innymi wysokość wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży czy zakupie nieruchomości. Zgodnie z przepisami, umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami musi przyjmować formę pisemną lub elektroniczną, pod rygorem nieważności. Przepisy mówią również o tym, kto może zostać pośrednikiem nieruchomości. Jest to zabronione między innymi dla osób, które były karane. Poza tym pośrednik nieruchomości ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem. Umowę ubezpieczenia dołącza - również obowiązkowo - do umowy pośrednictwa. [rada]Ciekawostka - pośrednik w obrocie nieruchomościami musi powiadomić klienta o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia bądź o zmianach, jakie zaszły w obecnej umowie ubezpieczenia.[/rada] Pośrednik musi świadczyć swoje usługi: z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze standardami zawodowymi pośredników, zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Rodzaje umów pośrednictwa nieruchomościami Warto wspomnieć też, że istnieje kilka rodzajów umów pośrednictwa nieruchomościami. Wyróżnia się: umowę otwartą, umowę na wyłączność, umowę na zasadach wyłączności typu bezpośredniego. Jeśli strony zawierają umowę otwartą pośrednictwa sprzedaży, zamawiający ma prawo podpisać taki dokument z kilkoma innymi podmiotami. Kontrakt tego typu zwykle obowiązuje do momentu znalezienia nabywcy. Co ważne, przy takiej umowie wynagrodzenie dla pośrednika płaci i kupujący, i sprzedający. Natomiast umowa pośrednictwa na wyłączność polega na tym, że zamawiający zobowiązuje się w niej nie powierzać innym czynności zmierzających do zbycia nieruchomości. Krótko mówiąc, nie może korzystać w tym samym czasie z usług kilku pośredników. Taką umowę zawiera się zwykle na czas określony. Jeśli sprzedający dokończy transakcję bez udziału pośrednika, ten będzie miał prawo ubiegać się o odszkodowanie. [informacja]Ostatni rodzaj umowy - umowa pośrednictwa bezpośrednia - jest to rodzaj umowy na wyłączność, w której wynagrodzenie dla pośrednika płaci tylko sprzedający.[/informacja] W jaki sposób można zerwać umowę pośrednictwa nieruchomości? Zerwanie czy wycofanie się z umowy pośrednictwa to nic innego, jak wypowiedzenie umowy pośrednictwa. Aby wypowiedzieć umowę zawartą z pośrednikiem, należy przygotować pisemne wypowiedzenie, czyli jednostronne oświadczenie woli, które nie wymaga uzyskania akceptacji drugiej strony. Wypowiedzenie umowy pośrednictwa dopuszczają przepisy Kodeksu cywilnego. Poza tym takie rozwiązanie muszą przewidywać też zapisy samej umowy. Do przygotowania wypowiedzenia kupujący lub sprzedający może wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenie umowy z biurem nieruchomości. Co ważne, umowę tego typu wolno jest wypowiedzieć nawet bez ważnego powodu, ponieważ umowa pośrednictwa opiera się na stosunku wzajemnego zaufania. Wypowiedzenie umowy z biurem nieruchomości przebiega na różne sposoby, w zależności od tego, czy umowa została zawarta na czas określony, czy nieokreślony. Jeśli mamy do czynienia z umową na czas określony, rozwiązanie takiej umowy następuje dopiero po upływie terminu, na jaki została ona zawarta. W przypadku takiej umowy wcześniejsze wycofanie się ze współpracy dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy. W przypadku wątpliwości, czy wskazane naruszenia są „rażące” sprawę rozstrzyga sąd. Warto mieć na uwadze, że przedterminowe wypowiedzenie umowy pośrednictwa może wiązać się z karami umownymi. Z kolei umowę pośrednictwa zawartą na czas nieokreślony można zerwać w każdym czasie, jednak z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres ten może ustalać sama umowa, a jeśli tak nie jest, trzeba ustalić go na podstawie obowiązujących przepisów. [uwaga]Należy wiedzieć, że każdą umowę pośrednictwa sprzedaży z biurem nieruchomości da się rozwiązać też w dowolnym momencie za porozumieniem stron - dotyczy to zarówno umów terminowych, jak i tych zawartych na czas nieokreślony.[/uwaga] Jak wygląda zaś wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność? Do umów tego typu stosuje się takie same zasady, jak do wypowiadania umów zawartych na czas określony (najczęściej są to umowy terminowe ze wskazanym okresem karencji). Oznacza to, że można wypowiedzieć je tylko w ściśle określonych warunkach. Warto wspomnieć też, że od umowy zawartej poza biurem pośrednika można również odstąpić - w terminie 14 dni od jej podpisania. Jak napisać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pośrednictwa? Wypowiedzenie umowy pośrednictwa nieruchomości to oświadczenie woli. Takie oświadczenie musi przyjmować formę pisemną. Dokument powinien uwzględniać: datę i miejsce sporządzenia, dane sprzedającego lub kupującego nieruchomość, treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, podpis wypowiadającego umowę. Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia, jeśli dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony. W przypadku umowy terminowej należy powołać się w nim na istotne naruszenie zasad kontraktu czy inne przewidziane w zapisach umowy okoliczności. [rada]Wypowiedzenie umowy pośrednictwa nieruchomości wywołuje skutek z chwilą doręczenia, czyli w momencie, kiedy zamawiający doręczy je osobiście lub w chwili, kiedy zostanie odebrane po nadaniu pisma listem poleconym.[/rada] Kilka słów na koniec W przypadku umowy pośrednictwa zawartej na czas określony umowa pośrednictwa wygasa, gdy termin wskazany w umowie pośrednictwa upłynie, lub gdy doszło do rażącej niedbałości ze strony pośrednika nieruchomości. Natomiast jeśli doszło do zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na czas nieokreślony, umowę można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia (art. 365 Kodeksu cywilnego).