Jak zgłosić nielegalną działalność do urzędu skarbowego? wzór donosu

Jak zgłosić nielegalną działalność do urzędu skarbowego? Zgłoszenie nielegalnej działalności do urzędu skarbowego to nic innego jak donos na firmę, która łamie przepisy. Najczęściej, donos tego typu związany jest z naruszeniem przepisów prawa celnego lub podatkowego.

Nierzadko również zgłoszenie nielegalnej działalności dotyczy sytuacji, w której ktoś czerpie zyski, nie odprowadzając od nich należnego podatku dochodowego. Jak napisać donos do urzędu skarbowego na nielegalnie działającą firmę?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu do Urzędu Skarbowego na nielegalną działalność <– który pobierzesz poniżej:

Komu przysługuje donos do US?

Donos do US ma na celu uniemożliwienie wskazanemu podmiotowi czerpania zysków z nielegalnej działalności. Z reguły, takie zawiadomienie do fiskusa składane jest ze względu na chęć odwetu czy wyeliminowania konkurencji. Często więc donos składają na siebie wzajemnie przedsiębiorcy, pracodawcy i pracownicy, a nawet sąsiedzi.

Zgodnie z przepisami, prawo złożenia donosu do US posiada każda osoba, która ma w tym swój interes. Interesu tego nie trzeba w żaden sposób udowadniać. Warto pamiętać jednak, że donos do US nie może być anonimowy, ponieważ taki pozostanie bez rozpatrzenia. Wymagane dane to imię, nazwisko, adres zamieszkania.

Przedmiot donosu do US

Zgłoszenie nielegalnej działalności to nie jedyny „temat” donosu do Urzędu Skarbowego, choć bardzo popularny. Zgłoszenia tego typu najczęściej dotyczą bowiem uzyskiwania dochodów – z różnych źródeł – bez odprowadzania z tego tytułu należnego podatku dla fiskusa.

W praktyce donos do US odnosi się z reguły do:

 • niewydawania paragonów,
 • nielegalnego wynajmu mieszkania,
 • pracy na czarno – prowadzenia działalności niezarejestrowanej lub świadczenia pracy bez umowy.

Do czego prowadzi złożenie donosu do US?

Osoba składająca donos do US ma zazwyczaj jeden cel – uniemożliwienie zgłaszanemu podmiotowi dalszego wzbogacania się poprzez prowadzenie nielegalnej, niezgodnej z prawem działalności.

Tak naprawdę, złożenie donosu do fiskusa skutkuje w pierwszej kolejności przeprowadzeniem kontroli, która ma wykazać, czy dany podmiot faktycznie złamał prawo. Kontrola z urzędu, przeprowadzona na skutek donosu, weryfikuje prawdziwość takiego zgłoszenia.

Jak łatwo się domyślić, informacje zawarte w donosie stanowią już pewien materiał dowodowy dla urzędu. Pismo tego typu z pewnością powinno wskazywać także dane podmiotu, który ma zostać skontrolowany lub przynajmniej miejsce prowadzenia nielegalnej działalności.

Donos do urzędu skarbowego

Odpowiedź na pytanie „gdzie zgłosić nielegalną firmę?” jest prosta – jeśli firma nie jest zarejestrowana i/lub nie odprowadza podatku, można donieść na nią do organu, który taki podatek pobiera, czyli do urzędu skarbowego. Drugie istotne pytanie brzmi: jak napisać donos do urzędu skarbowego?

Jak zostało wspomniane, taki dokument nie może być anonimowy. Co prawda, fiskus niekiedy sprawdza także anonimy, ale pismo imienne jest dla niego bardziej wiarygodnym źródłem informacji. Co więcej, na taki donos urząd powinien odpowiedzieć, również pisemnie, informując zgłaszającego o sposobie rozwiązania przedstawionego problemu.

Poza tym fiskus może wystąpić do składającego donos o dodatkowe informacje czy wyjaśnienia, które będą pomocne w sprawie. Jeśli więc autorowi zależy na faktycznym załatwieniu takiego problemu, powinien przygotować pismo, które będzie zawierało przynajmniej jego podstawowe dane osobowe i dane kontaktowe.

Drugim ważnym elementem takiego pisma jest opis całej sytuacji, która podlega zgłoszeniu. Warto dążyć do tego, żeby sprawa była opisana konkretnie, ze szczegółami, a także poparta odpowiednimi dowodami. Im bardziej zwięzłe i czytelne pismo, tym wiarygodniej zaprezentuje się przed urzędnikami.

Ogólny schemat donosu do US prezentuje się następująco:

 • miejsce, data sporządzenia dokumentu,
 • dane autora pisma,
 • dane odbiorcy – naczelnika US,
 • treść: wstęp, rozwinięcie i uzasadnienie, dowody,
 • podpis.

Pismo można przygotować w oparciu o wzór donosu do urzędu skarbowego, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Dowodami w sprawie będą między innymi zdjęcia czy zeznania świadków, które najlepiej wylistować pod treścią donosu i dołączyć do tego dokumentu (zapakować w jedną kopertę).

Jak złożyć donos do urzędu skarbowego? Pismo można zanieść do jednego z oddziałów osobiście lub wysłać pocztą na adres urzędu, najlepiej listem poleconym.

Kary za nielegalną działalność

Składając donos do US, warto wiedzieć, jakie kary grożą podmiotom prowadzącym nielegalną działalność. Karom podlega między innymi niepłacenie składek, niepłacenie podatku VAT, niepłacenie podatku dochodowego czy nieprowadzenie wymaganej prawem dokumentacji.

W zależności od skali i wielkości wykroczenia – podmiotowi może grozić kara mandatu, obowiązku zapłaty zaległości wraz z odsetkami czy poważniejsze sankcje gospodarcze.

Najczęściej, kiedy urząd skarbowy wykrywa przychody, od których zgłoszony podmiot nie odprowadzał podatków, karą jest obowiązek uregulowania takich należności wraz z odsetkami.

Natomiast niewystawianie faktur może zostać potraktowane jako wykroczenie lub przestępstwo – w zależności od tego, na jaką wysokość strat podmiot naraził urząd skarbowy.

Bardzo dotkliwe są też kary za niepłacenie składek ubezpieczeniowych. W takim przypadku przedsiębiorca z reguły zostaje zobligowany do:

 • uregulowania zaległych płatności za okres od momentu rozpoczęcia działalności,
 • zapłacenia odsetek od zaległości,
 • zapłacenia dodatkowej kary w wysokości 100% zaległości.

Za prowadzenie firmy niezarejestrowanej w CEIDG – jeśli nielegalna działalność gospodarcza jest objęta takim obowiązkiem –  oraz za brak dokonania aktualizacji w rejestrze w wymaganym terminie 7 dni od zaistnienia zmian grozi z kolei kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności.

Czy da się dowiedzieć, kto wniósł donos do US?

Wiele osób obawia się złożyć donos do US zawierający dane osobowe z uwagi na zagrożenie ze strony podmiotu zgłaszanego fiskusowi.

Należy wiedzieć jednak, że urząd nie może ujawnić danych skarżącego.

W przypadku wszczęcia postępowania na skutek donosu, ani strony tego postępowania, ani żaden z jego uczestników – nie mają dostępu do informacji, od kogo pochodzi skarga. Urzędy skarbowe zatajają wszelkie tego typu informacje i dostęp do nich mają jedynie pracownicy urzędu skarbowego.

Kilka słów na koniec

Podmioty prowadzące nielegalną działalność, dopuszczają się najróżniejszych naruszeń przepisów prawa podatkowego, a także naruszeń przepisów prawa celnego. Najczęstszym jednak nadużyciem obowiązków przedsiębiorcy jest naruszenie prawa podatkowego, a więc np.:

 • niepłacenie VAT-u,
 • niepłacenie składek ZUS,
 • nieodprowadzanie podatku dochodowego,
 • nieaktualizowanie wpisu w CEIDG,
 • brak prowadzenia odpowiednich dokumentacji,
 • niezarejestrowanie działalności i funkcjonowanie w szarej strefie.

Każda osoba, która wie o takiej działalności, powinna zgłosić ją, czego skutkiem będzie kontrola funkcjonariusza krajowej administracji skarbowej, który sprawdzi zgłoszony podmiot, celem potwierdzenia zarzutów, które znalazły się w skardze.

Dostępny jest także Krajowy Telefon Interwencyjny KAS, jednak złożenie skargi poprzez ten środek komunikacji jest mało efektywny, bo skargi często przepadają bez odpowiedzi i jakichkolwiek działań kontrolnych ze strony urzędów celno skarbowych.

Różne drogi komunikacji zapewniają anonimowe przekazanie informacji dotyczących nielegalnej działalności gospodarczej. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego donosu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz na samej górze.

Donosy na nielegalną działalność powinny trafiać bezpośrednio do organów skarbowych:

 • Izb administracji skarbowej,
 • Urzędów skarbowych
 • i Urzędów celno-skarbowych.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jak napisać podanie o pracę po przejściu na emeryturę – wzór

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu - opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę <-- które pobierzesz tutaj. Dorabianie na emeryturze Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych każdy emeryt ma prawo dorabiać do swojego świadczenia, jednak jeśli pobiera on wcześniejszą emeryturę - nie osiągnął ustawowego wieku emerytalnego - to jest objęty limitem dorabiania. Limit dorabiania to 70% średniego wynagrodzenia. Jeśli emeryt przekroczy tę kwotę, jego emerytura zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Jeżeli zaś jego zarobki będą wyższe o 130%, to emerytura zostanie zawieszona. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia co roku jest inna. GUS podaje ją w kwocie brutto za poprzedni kwartał. Limit dorabiania nie obowiązuje w przypadku pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, czyli: 60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn. Takie osoby mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń, jeśli chodzi o kwotę wynagrodzenia. Jak wrócić do pracy na emeryturze? Aby móc pracować na emeryturze, należy najpierw przejść na emeryturę, czyli złożyć stosowny wniosek w ZUS. W tym celu ubezpieczony musi przedstawić jednak świadectwo pracy, a to oznacza, że powinien zakończyć trwający stosunek pracy z pracodawcą - choćby na jeden dzień. [rada]By otrzymać świadczenie emerytalne, trzeba dostarczyć do ZUS świadectwo pracy od dotychczasowego pracodawcy, a także wyrejestrować się z ubezpieczenia społecznego ZUS.[/rada] Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: [paragraf]Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. (art. 103a) [/paragraf] Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić: w drodze wypowiedzenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron, wraz z upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. Osoba przechodząca na emeryturę może złożyć stosowne zawiadomienie o osiągnięciu wieku emerytalnego, a wraz z nim podanie o pracę na emeryturze. Ma jednak również możliwość wystąpienia z takim pismem później i nie musi podejmować pracy na emeryturze w tym samym zakładzie. Jak napisać podanie o przyjęcie do pracy na emeryturze? Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę to podanie o charakterze oficjalnym. Dokument powinien zawierać kilka wymaganych elementów, jak: data i miejsce sporządzenia, dane wnioskodawcy (pracownika), dane odbiorcy pisma (pracodawcy), treść prośby o ponowne zatrudnienie, uzasadnienie, podpis. Jak napisać podanie o pracę po przejściu na emeryturę? Taki wniosek warto przede wszystkim odpowiednio uzasadnić. Aby pracodawca chciał nadal kontynuować współpracę z byłym pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny, należy podkreślić w nim, że: wnioskodawca dysponuje dużą wiedzą i doświadczeniem, wnioskodawca chce dalej rozwijać swoją karierę, poszerzać horyzonty, wnioskodawcy zależy na utrzymaniu relacji społecznych ze współpracownikami. [uwaga]Pismo w sprawie pracy na emeryturze były pracownik może przygotować w oparciu o nasz wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę.[/uwaga] Ponowne zatrudnienie emeryta a składki Osoba uprawniona do świadczeń emerytalnych, która chce podjąć pracę na emeryturze, musi wyrejestrować się z ubezpieczenia, aby otrzymywać jednocześnie emeryturę i wynagrodzenie za pracę. Jednak ponowne zatrudnienie pracownika po przejściu na emeryturę wiąże się z koniecznością zgłoszenia go do ubezpieczeń tak jak każdego innego pracownika - w terminie 7 dni. Pracodawca odprowadza za pracownika emeryta: składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeśli pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w przypadku gdy pracownik nie ukończył 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn. Praca na emeryturze a rodzaj umowy Emeryt może dorabiać na emeryturze na różne sposoby. Co ciekawe, niektóre z nich nie mają wpływu na zawieszenie świadczenia w przypadku pobierania wcześniejszej emerytury, a są to przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania pracy nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. umowy o dzieło, ale także zyski z tytułu wynajmu czy dzierżawy. Najczęściej emeryt podpisuje jednak umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Warto pamiętać, że umowy terminowe z jednym pracownikiem są limitowane. Można zawrzeć ich maksymalnie 3, a każda kolejna będzie już umową na czas nieoznaczony. Limity dotyczą także czasu - umowy zawarte na czas określony mogą obejmować okres maksymalnie 33 miesięcy. Jeśli więc pracodawca nie wykorzystał tych limitów, zatrudniając pracownika-emeryta, to może zaproponować mu zawarcie umowy na czas określony. W uzasadnionych przypadkach ma też możliwość przekroczenia tych limitów, o ile sam zgłosi taki fakt do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 5 dni (inaczej będzie to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które grozi karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł). Rozwiązanie umowy z pracownikiem emerytem Umowę z pracownikiem emerytem rozwiązuje się na takich samych zasadach, jak umowy zawarte z każdym innym pracownikiem (tym, który nie nabył jeszcze praw do emerytury). [pomoc]Obie strony mogą złożyć więc wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia. Mają też prawo zakończyć współpracę za porozumieniem stron w dowolnie ustalonym terminie.[/pomoc] Ile wynosi okres wypowiedzenia w przypadku emeryta? Należy wiedzieć, że nie ma znaczenia, na jak długo pracodawca zatrudnił taką osobę, ani jaki rodzaj umowy z nią podpisał, ponieważ w celu ustalenia obowiązującego okresu wypowiedzenia pod uwagę bierze się cały okres zatrudnienia pracownika - również sprzed przejścia na emeryturę. Nawet jeśli emeryt podpisze więc umowę na czas określony na zaledwie 6 miesięcy, to i tak będzie dysponował aż 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Podsumowanie Po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku emerytalnego, prawo do emerytury zostaje automatycznie zawieszone, jeśli ubezpieczony znajduje się w stosunku pracy (przy czym wysokość zarobków nie ma tu najmniejszego znaczenia). Prawo do emerytury zostanie odwieszone dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Aby więc otrzymywać jednocześnie emeryturę i wynagrodzenie od poprzedniego pracodawcy, warto choćby na jeden dzień zwolnić się u dotychczasowego pracodawcy, złożyć podanie o ponowne zatrudnienie i zatrudnić się ponownie. [pomoc]Jako pracownik możesz złożyć wypowiedzenie umowy z dotychczasowym pracodawcą za porozumieniem stron.[/pomoc] Co bardzo ważne: żadne przepisy prawa nie regulują okresu przerwy w zatrudnieniu, aby otrzymać świadczenie emerytalne w przypadku kontynuowania zatrudnienia. Inne polecane wzory pism: Podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę Wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron Zaproszenie na emeryturę wzór

Zakaz zbliżania się – jak uzyskać – jak wycofać i jak przedłużyć?

[pomoc]Dodatkowo w poniższym artykule znajdziesz odnośniki do 3 wzorów pism: Wzór wniosku o zakaz zbliżania się Wzór wniosku o przedłużenie zakazu zbliżania się Wzór wniosku o uchylenie zakazu zbliżania się.[/pomoc] Co oznacza zakaz zbliżania? Co to jest zakaz zbliżania? O zakaz zbliżania można się ubiegać, kiedy dana osoba jest zagrożona poczynaniami innej, jest to środek karny, który jest uregulowany w kodeksie karnym. Celem takiej sankcji jest ochrona ofiary przed przemocą i skutkami jej eskalacji. Zakaz jest często stosowany w przypadkach przemocy domowej, kiedy zachodzi podejrzenie, że krzywdzeni są członkowie rodziny albo partner. Zakaz może być wydany na określony czas albo do odwołania. Sąd wydaje zakaz zbliżania między innymi w takich wypadkach jak: Stalking, jest to zachowanie polegające na śledzeniu, nękaniu i prześladowaniu innej osoby. Stalker może wysyłać niepożądane wiadomości, e-maile, wykorzystywać do nękania ofiary nowoczesne technologie, GPS i oprogramowanie do monitorowania ofiary, nękać w internecie, grozić, wyśmiewać i szantażować. Prześladowanie, które może mieć formy fizyczne i psychiczne, obejmuje ono różnego rodzaju zachowania mające na celu zastraszenie jakiejś osoby. Do prześladowania można zaliczyć szykany w pracy, odrzucenie przez kolegów, zastraszanie i przemoc fizyczną. [informacja]Wniosek o zakaz zbliżania się może ubiegać się każda osoba, która jest narażona na przemoc albo zagrożenie przemocy ze strony innej osoby.[/informacja] Zakaz może określać konkretne miejsca, takie jak np. miejsce pracy, miejsce zamieszkania, szkoła albo konkretne formy kontaktowania się takie jak korespondencja czy też kontaktowanie się za pomocą komunikatorów elektronicznych. Jeśli osoba, której dotyczy zakaz - nie przestrzega go, mogą grozić jej surowe kary, obejmują one wysokie grzywny, kary ograniczenia wolności oraz karę pozbawienia wolności. Kiedy zakaz zbliżania się dotyczy kontaktów z matką z dzieckiem, trzeba pamiętać, że skazanemu nie wolno z nią rozmawiać, spotykać się i utrzymywać jakichkolwiek kontaktów. Tego rodzaju zakaz nie oznacza zakazu kontaktowania się z dzieckiem. Można wówczas kontaktować się z rodziną wspólnymi znajomymi i przyjaciółmi dziecka. Jeśli niebezpieczeństwo zagraża również dziecku, należy złożyć wniosek o zakaz zbliżania się do dziecka. [pomoc]Odległość, na jaką nie wolno się zbliżać powinna być wyrażona w metrach, jeżeli osoba skazana jej nie przestrzega, trzeba od razu informować policję, wówczas policja ma obowiązek aresztować taką osobę.[/pomoc] Jak napisać wniosek o zakaz zbliżania się? Wniosek o zakaz zbliżania się można złożyć na różnych etapach postępowania przygotowawczego, a także w trakcie sprawy karnej prowadzonej przez sąd. Może on zostać złożony na piśmie albo dodany ustnie do protokołu w trakcie takich sytuacji jak: składanie zgłoszenia o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury albo Komisariatu Policji, w czasie trwania postępowania sądowego niezależnie od tego, czy ofiara jest świadkiem, czy występuje w roli oskarżyciela, w czasie prowadzonego postępowania przygotowawczego, na etapie mowy końcowej. Przygotowany przez nas wzór wniosku o zakaz zbliżania powinien mieć formę pisma urzędowego. Z tego względu powinny w nim znajdować się takie dane jak: adres Prokuratury albo Sądu, dane osoby składającej wniosek, jeśli sprawa ma nadaną sygnaturę, należy ją umieścić, zwięźle sformułowane zdanie "wnoszę o zastosowanie w stosunku oskarżonego/podejrzanego środka karnego/zapobiegawczego w postaci zakazu zbliżania się", odpowiednie uzasadnienie w postaci opisu sytuacji, jaka miała miejsce, interwencji policji czy też założonej procedury Niebieskiej Karty. W składanym wniosku można wskazać bezpieczną odległość, jaka powinna być zachowana, należy ją podać szczegółowo w metrach. Podanie takiej odległości jest ważne szczególnie w sytuacji, kiedy taka osoba mieszka w bliskiej okolicy od ofiary. Wniosek powinien być podpisany własnoręcznym podpisem, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba wnioskująca jest reprezentowana przez pełnomocnika. Jeśli oskarżony dopuścił się przestępstwa wobec dziecka, sąd powinien natychmiast orzec zakaz zbliżania się. Sprawa jednak może przedłużać się w czasie, jeśli prowadzone postępowanie przygotowawcze jest skomplikowane. Zakaz zbliżania się do dziecka Opiekun dziecka może złożyć wniosek o zakaz zbliżania się do dziecka do prokuratora, który nadzoruje postępowanie. W piśmie warto opisać zaistniałe wydarzenia, a także podać obawy dotyczące dopuszczania się przez sprawcę wywierania fizycznej i psychicznej presji na dziecku. Zanim zapadnie wyrok skazujący prokurator na podstawie zgromadzonych dowodów może postanowić o zakazie zbliżania się albo nakazać dozór policyjny oskarżonej osoby bądź też areszt tymczasowy. Zakaz zbliżania się za groźby karalne nie może być orzeczony na dłuższy okres, niż wynosi prawomocny wyrok. Prokurator ma obowiązek określić dokładną odległość, jaką osoba podejrzana powinna zachować. Tego typu zakaz pozwala ofierze na prowadzenie normalnego i bezpiecznego trybu życia. Jak napisać wniosek o przedłużenie zakazu zbliżania się? Zastanawiając się jak załatwić zakaz zbliżania się bądź jego przedłużenie, warto wiedzieć, że warto w tym celu udać się na odpowiedni Komisariat Policji albo do Prokuratury w momencie, kiedy taki zakaz jeszcze obowiązuje. Można wówczas złożyć zastrzeżenie w stosunku do kończącego się zakazu zbliżania. Wniosek o przedłużenie zakazu zbliżania się należy złożyć do organów, które obecnie zajmują się daną sprawą, ale zazwyczaj taki wniosek jest składany do sądu rejonowego. W dokumencie należy zawrzeć uzasadnienie, że sprawca w dalszym ciągu jest zagrożeniem dla wnioskodawcy. W celu przedłużenia zakazu zbliżania się można wypełnić przygotowany przez nas wzór takiego wniosku. Warto wiedzieć, że wniosek o przedłużenie zakazu zbliżania się jest rozpatrywany w trybie natychmiastowym, w terminie do trzech dni. Jak wycofać zakaz zbliżania się? Zastanawiasz się jak cofnąć zakaz zbliżania się? Aby wycofać zakaz, należy złożyć wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się do prokuratora, który prowadzi postępowanie. We wniosku można wskazać, że doszło do pogodzenia się stron, wówczas sprawa może zostać umorzona bez wyroku wskazującego. Można wypełnić nasz gotowy wzór wniosku o uchylenie zakazu zbliżania się. W uzasadnieniu warto podkreślić, że zakaz zbliżania się w chwili obecnej jest niepotrzebny i utrudnia prowadzenie wspólnych przedsięwzięć. Składając taki wniosek do prokuratora, można jednocześnie złożyć pismo z wycofaniem zeznań z prośbą o odstąpienie od ukarania. [rada]Takie pismo może zawierać podobne uzasadnienie jak wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się. Trzeba także pamiętać, że prokurator nie musi pozytywnie odnosić się do takiego wniosku, jeśli zostanie on odrzucony, postępowanie będzie toczyć się dalej z urzędu.[/rada] Wniosek dotyczący zakazu zbliżania się może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu. W sprawach, w których przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego, cofnięcie zakazu zbliżania jest skuteczne tylko wtedy, kiedy nie sprzeciwi się oskarżyciel publiczny. Cofnięcie wniosku w takim wypadku oznacza umorzenie postępowania, a ponowne złożenie wniosku o zakaz zbliżania się jest w takiej sytuacji niemożliwe. Z reguły powodem wniosku o uchylenie zakazu zbliżania się jest pojednanie z osobą pokrzywdzoną, często powodem jest chęć dalszego wspólnego zamieszkiwania, z tego względu ważne jest oświadczenie osoby pokrzywdzonej, która wnosi o zniesienie kary. Sądowy zakaz zbliżania się jest jednym ze sposobów zapobiegania przemocy domowej, a także innym rodzajom agresji. Przemoc może wywoływać poważne następstwa u ofiary: zaburzenia emocjonalne, problemy finansowe, izolację społeczną, depresję, a nawet myśli samobójcze. W niejasnych sytuacjach warto skontaktować się z prawnikiem, który wyjaśni możliwe rozwiązania tej sytuacji. Słowem podsumowania Do sądowego ustanowienia zakazu zbliżania może dojść także w sytuacji, gdy oskarżony popełnił jedno z przestępstw: przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, przestępstwo obyczajowości na szkodę małoletniego, lub inne umyślne przestępstwo z użyciem przemocy. Oprócz zakazu w postaci zbliżania się osoba pokrzywdzona może wnioskować o zakaz kontaktowania się. A na czym polega zakaz kontaktowania się? Zakaz kontaktowania się polega na wydaniu zakazu nawiązywania jakiejkolwiek formy kontaktu z określoną osobą. Zakaz taki może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się na Policję lub do innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu, lub kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego. Co, jeśli osoba, wobec której orzeczono zakaz w postaci zbliżania się - łamie zakaz zbliżania? wtedy sąd może orzec o aresztowaniu takiej osoby i skazaniu jej na karę więzienia.