Jakie konsekwencje grożą za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Właściciel pojazdu, który zdecydował się na sprzedaż lub kupno samochodu ma obowiązek zgłosić ten fakt do właściwego organu w ciągu 30 dni, pod rygorem nałożenia kary. Zasada ta jest jasno opisana w art. 78 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, jednak kwestia zbycia pojazdu może wprowadzać wiele osób w zakłopotanie.

Warto więc bliżej przyjrzeć się temu, jakie są konsekwencje za niezgłoszenie zbycia pojazdu i w jaki sposób nie narazić się na karę finansową ze strony starostwa. A jeśli już doszło do przekroczenia terminu / otrzymania decyzji o nałożeniu grzywny, jak starać się o umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu.

Kiedy należy zgłosić zakup lub sprzedaż samochodu?

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawa o ruchu drogowym, właściciel pojazdu ma obowiązek zgłosić zakup lub sprzedaż samochodu w ciągu 30 dni u starosty. Niestety przez długie lata przepis ten pozostawał martwy.

Osobom, które kupiły lub sprzedały samochód i nie dochowały wyżej wskazanej powinności, nie groziły żadne sankcje. Sytuacja ta zmieniła się jednak 1 stycznia 2020 roku, kiedy to nastąpiła nowelizacja przepisów.

Od tej pory za brak poinformowania starosty w przeciągu 30 dni od nabycia lub sprzedaży pojazdu, grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Zapomniałem zgłosić sprzedaż auta – jakich konsekwencji się spodziewać?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami zarówno osoba, które nabyła (kupiła) lub zbyła (sprzedała) samochód musi zgłosić ten fakt do wydziału komunikacji, który znajduje się w jej miejscu zamieszkania.

Nie spełnienie tego obowiązku w ciągu 30 dni grozi nałożeniem na nią kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Przepisy te dotyczą również ogólnego zbycia się pojazdu, czyli nie tylko sprzedaży, ale na przykład oddania go w formie darowizny.

Kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł może być nałożona na osoby, które zakupiły samochód w jednym z państw Unii Europejskiej i nie zarejestrowały tego faktu w Polsce w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Przepisy te nie utrudniają jednak pracy handlarzom samochodowych, sprawdzającym pojazdy do Polski. Jeśli sprzedadzą samochód przed upływem 30 dni od jego sprowadzenia, obowiązek rejestracji przechodzi na nowego właściciela i to właśnie jego dotyczy kara na nieprzerejestrowanie samochodu.

Jak zgłosić zbycie samochodu?

O zakupie pojazdu zobowiązany jest poinformować starostę zarówno nabywca, jak i sprzedawca, który zbywa się samochodu. Informacja ta powinna być przekazana do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni od momentu sprzedaży, a za niewywiązanie się grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Zgłoszenia tego należy więc dokonać jak najszybciej – osobiście lub przez Internet. Wniosek można złożyć w wydziale komunikacji w miejscu swojego zamieszkania lub za pośrednictwem strony www.gov.pl.

Druga opcja jest niezwykle prosta, szybka i zalecana. Wystarczy się zalogować, przejść do zakładki usług dla obywatela, wybrać kategorię kierowcy i pojazdy, zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu oraz przesłać wniosek.

Jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Aby uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, należy postępować zgodnie z kilkoma prostymi zasadami. Jedną z najważniejszych kwestii jest dokonanie zgłoszenia zbycia samochodu w wyznaczonym terminie, do 30 dni od daty sprzedaży lub dokonania darowizny, w wydziale komunikacji.

Kolejną istotną kwestią jest przekazanie nowemu właścicielowi dokumentów takich jak: dowód rejestracyjny, książkę pojazdu oraz ubezpieczenie OC.

Podczas procedury sprzedaży i kupna samochodu należy również poinformować Krajowy Rejestr Długów o zbyciu się pojazdu, pozbywając się jednocześnie odpowiedzialności za przyszłe koszta związane z jego użytkowaniem przez innego właściciela.

Warto też dopilnować tego, aby uzyskać potwierdzenie zgłoszenia zbycia, w formie dokumentu od odpowiednich organów.

Umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu

Jak w przypadku każdej kary, tak i w momencie nałożenia sankcji za niezgłoszenie zbycia pojazdu, istnieje możliwość ubiegania się o jej umorzenie. Należy w tej sprawie udać się do organu administracyjnego, który karę nałożył, jeszcze przed upływem terminu jej spłaty.

Wniosek powinno się złożyć w formie pisemnej z dokładnym uzasadnieniem powodu odwołania. W tym przypadku można powołać się na chorobę, trudne warunki życiowe, błąd notarialny lub nieznajomość procedur prawnych. Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór odwołania od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu:

Wniosek taki powinien również zawierać najważniejsze dane wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer sprawy. Po wnikliwej analizie przedstawionego uzasadnienia i argumentów decyzję o umorzeniu kary podejmie organ, który ją wydał.

Warto jednak pamiętać, że choć pozytywne rozpatrzenie sprawy może mieć miejsce, to w większości przypadków organ administracyjny nakłada sankcję za nieprzestrzeganie przepisów i skutecznie ją egzekwuje.

Na podstawie przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, za niezgłoszenie zbycia pojazdu grożą konsekwencję: kary finansowej, odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazd, otrzymywania mandatów przez nowego właściciela za jazdę bez ważnej rejestracji, a także trudności w uzyskaniu ubezpieczenia.

To właśnie dlatego należy dopilnować wszystkich niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem zbycia pojazdu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Zgłoszenie sprzedaży samochodu po terminie – odwołanie

Czy trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu? Przepisy mówią jasno. To, że auto zostało sprzedane - trzeba koniecznie zgłosić w urzędzie komunikacji. W Polsce obowiązek ten wynika z ustawy o transporcie drogowym. Kierowca, który sprzedaje komuś swój pojazd, ma 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży na to, aby zgłosić ten fakt w urzędzie. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia dokonanie zmiany właściciela pojazdu w dokumentach rejestracyjnych pojazdu. Pozwala też na wykreślenie pojazdu ze stanu liczącego się dla ubezpieczyciela, co może być istotne w przypadku wypadku lub kolizji spowodowanej przez nowego właściciela auta. Po trzecie, brak zgłoszenia sprzedaży w urzędzie może skutkować nałożeniem na właściciela pojazdu sankcji finansowych w postaci grzywny. Szukając zatem potwierdzenia, czy trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu - kierowca nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Zdecydowanie należy tego dokonać! Gdzie zgłasza się sprzedaż pojazdu? To, że samochód został sprzedany, trzeba zgłosić w wydziale komunikacji znajdującym się w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub innej jednostce działającej na danym terenie. Aby dopełnić formalności, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji pojazdów oraz przedłożyć niezbędne dokumenty. Do zgłoszenia sprzedaży samochodu konieczny będzie:  oryginał dowodu rejestracyjnego; dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej; umowa kupna-sprzedaży lub inny dokument potwierdzający przeniesienie własności; ważna polisa OC. W przypadku zgłoszenia sprzedaży samochodu przez pełnomocnika należy dodatkowo złożyć uprawniające do załatwienia formalności - pełnomocnictwo. Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub korzystając z możliwości załatwienia formalności przez Internet. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić to założenie profilu zaufanego. Takie udogodnienie sprawia, że łatwiej jest zmieścić się w wymaganym, 30-dniowym terminie, jaki jest przeznaczony na załatwienie wszystkich formalności. Zgłoszenie sprzedaży samochodu po terminie. Jakie grożą za to konsekwencje? Jeśli nie zgłosi się sprzedaży samochodu w terminie 30 dni od daty sprzedaży, grożą za to konsekwencje prawne. Na kierowcę może zostać nałożona grzywna lub mandat karny. Wysokość kary finansowej zależy indywidualnie od każdej sytuacji. Ponadto, zgłoszenie sprzedaży samochodu po terminie, powoduje, że poprzedni właściciel odpowiada wobec nabywcy za wady prawne pojazdu, a także może być zobowiązany do zapłaty kar i odsetek za nieregulaminowe korzystanie z drogi publicznej, gdy nowy właściciel nie zarejestruje pojazdu w terminie.  Czasami urzędy są na tyle skrupulatne, że już za jeden dzień zwłoki potrafią naliczyć karę. Argumentują to tym, że przekroczenie terminu jest uznawane za naruszenie przepisów dotyczących rejestracji pojazdów i może prowadzić do różnych konsekwencji, takich jak na przykład obowiązek zapłaty kary, kłopoty z uzyskaniem OC czy brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Co zrobić, gdy zapominało się o zgłoszeniu sprzedaży auta? Przede wszystkim, aby uniknąć kar finansowych lub innych nieprzyjemnych konsekwencji, należy jak najszybciej dokonać zgłoszenia. Jeśli się tego nie zrobi, to osoba figurująca w dokumentach nadal będzie uważana za jego właściciela, a to może prowadzić do różnych problemów, takich jak konieczność opłacania podatków, czy nałożonych mandatów (np. tych za prędkość, które wysyłane są listownie na adres właściciela pojazdu). Dlatego, jeśli zapomniałeś zgłosić sprzedaży auta, nie odkładaj tego na później i jak najszybciej dokonaj zgłoszenia, aby uniknąć niepotrzebnych problemów w przyszłości. Może jednak zdarzyć się tak, że urząd wyśle do Ciebie pismo z wezwaniem do zapłacenia kary za brak dopilnowania formalności.  Czy wtedy jest możliwe odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? Jeśli otrzymałeś karę za niezgłoszenie zbycia pojazdu, możesz spróbować odwołać się od tej decyzji. Pismo kieruje się wtedy do organu, który nałożył karę. Wzór takiego odwołania pobierzesz poniżej: [product id="22530"] Zazwyczaj jest to starosta lub naczelnik urzędu skarbowego. W odwołaniu należy wyjaśnić swoją sytuację i przedstawić dowody, które mogą pomóc w zmianie decyzji. Na przykład, jeśli niezgłoszenie zbycia pojazdu wynikało z pomyłki lub nieświadomości, warto to podkreślić i przedstawić dokumenty, które to potwierdzają. Warto jednak pamiętać, że odwołanie od kary nie zawsze będzie skuteczne i zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby. Warto jednak mimo wszystko spróbować się odwołać od nałożonej grzywny...

Zmiana terminu operacji przez pacjenta – wzór pisma

Zatem jak zmienić termin operacji? Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy kilka gotowych do wypełnienia wzorów pism, które pobierzesz poniżej: [uwaga] Prośba o przesunięcie terminu operacji - wzór Prośba o przyspieszenie operacji biodra - wzór Wzór pismo do dyrektora szpitala o przyspieszenie operacji - wzór [/uwaga] Co decyduje o terminie operacji? Pacjenci na listę oczekujących na operację wpisywani są dopiero po przeprowadzeniu badań i po dokonaniu oceny ich stanu zdrowia. Szpitale publiczne z reguły dzielą osoby zakwalifikowane do operacji na: przypadki pilne, czyli wymagające jak najszybszej interwencji chirurgicznej, przypadki stabilne, czyli osoby, które są w stanie bezpiecznie (bez ryzyka utraty życia) poczekać na swoją kolej, przypadki onkologiczne (nie zawsze). Co ważne, operacja nigdy nie musi być przeprowadzana w szpitalu odpowiednim ze względu na swoje miejsce zamieszkania czy zameldowania (osób chorych nie obowiązuje rejonizacja). [rada]Jeśli zaproponowany termin operacji jest zbyt odległy, chory ma prawo szukać szpitala z krótszym czasem oczekiwania na operację lub zabieg.[/rada] Każdy ubezpieczony ma prawo znaleźć taki szpital, w którym kolejka oczekujących na zabieg jest najkrótsza, a różnice w okresie oczekiwania na operację mogą drastycznie różnić się w poszczególnych szpitalach nawet w obrębie jednego województwa.  Druga ważna zasada mówi o tym, że żaden pacjent nie może zajmować w tym samym czasie dwóch kolejek jednocześnie. Opcję tę wyklucza już sam fakt, że zapis na planowaną operację odbywa się na podstawie skierowania. Jeśli więc ubezpieczony zechce zapisać się do kolejki oczekujących w innej placówce, musi najpierw odzyskać ten dokument z pierwszego szpitala.  Czy pacjent ma możliwość zmienić termin operacji? Wielu chorych zastanawia się, czy możliwa jest zmiana terminu operacji przez pacjenta. W trakcie kilku miesięcy czy nawet kilku lat oczekiwania na zabieg w życiu chorego wiele może się zmienić. Należy wiedzieć więc, że operację da się zarówno przyspieszyć, jak i przełożyć (powyżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór prośby), czyli odwołać pierwotny termin - jeśli chory nie może stawić się w szpitalu w pierwszym terminie - i wyznaczyć termin nowy, najbliższy wolny i odpowiadający choremu.  Aby zmienić termin zabiegu w szpitalu publicznym, należy skierować pisemną prośbę o przełożenie terminu operacji do dyrektora placówki. Wniosek w tej sprawie musi być jednak bardzo dobrze uzasadniony. W przeciwnym razie pacjent nie może liczyć na zmianę terminu operacji. Kiedy uzasadniona będzie prośba o przyspieszenie operacji? Z takim wnioskiem może wystąpić ten ubezpieczony, którego stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Jeśli choroba postępuje szybciej, niż to przewidywano, pacjent wręcz powinien zgłosić się do lekarza prowadzącego i poddać ponownym badaniom oraz ponownej kwalifikacji, która tym razem zakończy się zapisaniem chorego na listę przypadków pilnych. Zmiana terminu przyjęcia do szpitala na wcześniejszy może zostać uargumentowana: nasilającym się bólem, brakiem reakcji na leki przeciwbólowe, brakiem postępów rehabilitacji, brakiem możliwości samodzielnego poruszania się, brakiem możliwości wykonywania pracy zarobkowej.  Z drugiej strony, pacjent może wnioskować też o zmianę terminu zabiegu na późniejszy, kiedy z różnych przyczyn nie jest w stanie stawić się w szpitalu na planowanej operacji. Dotyczy to wystąpienia tak zwanych zdarzeń losowych. Prośba o przesunięcie terminu operacji na późniejszy może zostać uzasadniona: chorobą zakaźną, wyjazdem za granicę, na przykład służbowym, wypadkiem. Należy pamiętać przy tym, że w większości przypadków zmiana terminu zabiegu w szpitalu możliwa jest pod warunkiem wystąpienia z odpowiednim pismem w tej sprawie w okresie do 7 dni przed wyznaczoną datą zabiegu. [rada]Im wcześniej pacjent złoży jednak stosowny wniosek, tym lepiej - szpital będzie bowiem w stanie znaleźć chorego, który zajmie jego miejsce.[/rada] Jak napisać wniosek o zmianę terminu operacji? Wniosek o zmianę terminu operacji należy kierować do dyrektora, ordynatora lub kierownika szpitala. Wniosek powinien mieć formę pisemną. Należy uwzględnić w nim dane osobowe pacjenta, bez których niemożliwa jest jego identyfikacja - przede wszystkim numer PESEL. Kluczowe jest też uzasadnienie wniosku, czyli wykazanie, dlaczego przyspieszenie lub przełożenie operacji jest konieczne.  Wniosek o przyspieszenie operacji musi wskazywać na fakt nasilenia się objawów lub na fakt pojawienia się objawów nowych. Warto opisać w nim także wpływ choroby na życie codzienne, na przykład problemy z samoobsługą, czy uniemożliwienie wykonywania pracy zarobkowej. Wniosek o przesunięcie terminu operacji o kilka dni, tydzień czy miesiąc musi wskazywać natomiast przyczyny braku możliwości stawienia się w szpitalu. Co więcej, przyczyny te należy potwierdzić za pomocą takich dowodów jak zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby zakaźnej czy zaświadczenie od pracodawcy w przypadku wyjazdu służbowego.  Jak szpital rozpatruje wnioski o zmianę terminu operacji? Pod warunkiem złożenia prawidłowo uzasadnionego wniosku w terminie, szpital powinien - w miarę możliwości - wyrazić zgodę na prośbę pacjenta i wpisać go na najbliższe wolne miejsce w kolejce. Jeśli chory z obiektywnych przyczyn nie ma możliwości poddania się operacji, szpital powinien przekazać jego termin innemu pacjentowi.  Warto podkreślić przy tym, że gdyby chory nie złożył takiego wniosku i nie stawiłby się w szpitalu w wyznaczonym terminie, to szpital potraktowałby takie zachowanie jako całkowitą rezygnację z zabiegu i wykreśliłby ubezpieczonego z kolejki oczekujących. Jeśli pacjent składa wniosek o przyspieszenie operacji, szpital wzywa go na kolejne badania i ponownie ocenia stan zdrowia pacjenta. Jeśli w trakcie badań potwierdzone zostaną argumenty przemawiające za błyskawicznym przeprowadzeniem operacji, pacjent zostanie zakwalifikowany jako przypadek pilny i będzie oczekiwał na zabieg znacznie krócej. [pomoc]Co zrobić, jeśli szpital nie może przyspieszyć terminu operacji? W takim przypadku warto samodzielnie sprawdzić czas oczekiwania na taki zabieg w innych placówkach i po prostu zmienić kolejkę oczekujących.[/pomoc] Kilka zdań podsumowujących Jeśli z jakichś przyczyn nie możesz czekać na operację lub zabieg w szpitalu, możesz spróbować przyspieszyć operację, lub zmienić jej datę na później okres - taka procedura polega na przesunięciu terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego. Szczególnie uzasadniające przyspieszenie operacji jest zagrożenie zdrowia i życia, szpital w takim przypadku powinien jak najszybciej udzielić pacjentowi wymaganej pomocy - jasno o tym wspomina RPP, czyli Rzecznik Praw Pacjenta. [paragraf]NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia ma pod sobą setki lepiej lub gorzej prosperujących szpitali, a pacjent z ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym ma prawo "migrować" między tymi szpitalami w poszukiwaniu placówki realizującej dany zabieg w krótszym czasie.[/paragraf] Podobne wzory pism: Wypis ze szpitala na własne żądanie wzór Podanie o przeniesienie na inny oddział szpitalny Wypis ze szpitala psychiatrycznego na żądanie Wypis ze szpitala psychiatrycznego na prośbę rodziny Skarga na lekarza wzór Skarga na przychodnię wzór Wzór skargi na pielęgniarkę