Zmiana terminu operacji przez pacjenta – wzór pisma

Nie od dziś wiadomo, że terminy planowanych operacji w szpitalach publicznych są bardzo odległe. Nie każdy wie jednak, że ma możliwość przełożenia terminu operacji w sytuacji, kiedy nie może stawić się w szpitalu w dniu planowanego zabiegu, lub gdy jego dolegliwość jest na tyle uciążliwa, że pacjent nie może dalej funkcjonować.

Zatem jak zmienić termin operacji? Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy kilka gotowych do wypełnienia wzorów pism, które pobierzesz poniżej:

Co decyduje o terminie operacji?

Pacjenci na listę oczekujących na operację wpisywani są dopiero po przeprowadzeniu badań i po dokonaniu oceny ich stanu zdrowia. Szpitale publiczne z reguły dzielą osoby zakwalifikowane do operacji na:

 • przypadki pilne, czyli wymagające jak najszybszej interwencji chirurgicznej,
 • przypadki stabilne, czyli osoby, które są w stanie bezpiecznie (bez ryzyka utraty życia) poczekać na swoją kolej,
 • przypadki onkologiczne (nie zawsze).

Co ważne, operacja nigdy nie musi być przeprowadzana w szpitalu odpowiednim ze względu na swoje miejsce zamieszkania czy zameldowania (osób chorych nie obowiązuje rejonizacja).

Jeśli zaproponowany termin operacji jest zbyt odległy, chory ma prawo szukać szpitala z krótszym czasem oczekiwania na operację lub zabieg.

Każdy ubezpieczony ma prawo znaleźć taki szpital, w którym kolejka oczekujących na zabieg jest najkrótsza, a różnice w okresie oczekiwania na operację mogą drastycznie różnić się w poszczególnych szpitalach nawet w obrębie jednego województwa. 

Druga ważna zasada mówi o tym, że żaden pacjent nie może zajmować w tym samym czasie dwóch kolejek jednocześnie. Opcję tę wyklucza już sam fakt, że zapis na planowaną operację odbywa się na podstawie skierowania. Jeśli więc ubezpieczony zechce zapisać się do kolejki oczekujących w innej placówce, musi najpierw odzyskać ten dokument z pierwszego szpitala. 

Czy pacjent ma możliwość zmienić termin operacji?

Wielu chorych zastanawia się, czy możliwa jest zmiana terminu operacji przez pacjenta. W trakcie kilku miesięcy czy nawet kilku lat oczekiwania na zabieg w życiu chorego wiele może się zmienić.

Należy wiedzieć więc, że operację da się zarówno przyspieszyć, jak i przełożyć (powyżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór prośby), czyli odwołać pierwotny termin – jeśli chory nie może stawić się w szpitalu w pierwszym terminie – i wyznaczyć termin nowy, najbliższy wolny i odpowiadający choremu. 

Aby zmienić termin zabiegu w szpitalu publicznym, należy skierować pisemną prośbę o przełożenie terminu operacji do dyrektora placówki. Wniosek w tej sprawie musi być jednak bardzo dobrze uzasadniony. W przeciwnym razie pacjent nie może liczyć na zmianę terminu operacji.

Kiedy uzasadniona będzie prośba o przyspieszenie operacji?

Z takim wnioskiem może wystąpić ten ubezpieczony, którego stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu.

Jeśli choroba postępuje szybciej, niż to przewidywano, pacjent wręcz powinien zgłosić się do lekarza prowadzącego i poddać ponownym badaniom oraz ponownej kwalifikacji, która tym razem zakończy się zapisaniem chorego na listę przypadków pilnych.

Zmiana terminu przyjęcia do szpitala na wcześniejszy może zostać uargumentowana:

 • nasilającym się bólem,
 • brakiem reakcji na leki przeciwbólowe,
 • brakiem postępów rehabilitacji,
 • brakiem możliwości samodzielnego poruszania się,
 • brakiem możliwości wykonywania pracy zarobkowej. 

Z drugiej strony, pacjent może wnioskować też o zmianę terminu zabiegu na późniejszy, kiedy z różnych przyczyn nie jest w stanie stawić się w szpitalu na planowanej operacji. Dotyczy to wystąpienia tak zwanych zdarzeń losowych.

Prośba o przesunięcie terminu operacji na późniejszy może zostać uzasadniona:

 • chorobą zakaźną,
 • wyjazdem za granicę, na przykład służbowym,
 • wypadkiem.

Należy pamiętać przy tym, że w większości przypadków zmiana terminu zabiegu w szpitalu możliwa jest pod warunkiem wystąpienia z odpowiednim pismem w tej sprawie w okresie do 7 dni przed wyznaczoną datą zabiegu.

Im wcześniej pacjent złoży jednak stosowny wniosek, tym lepiej – szpital będzie bowiem w stanie znaleźć chorego, który zajmie jego miejsce.

Jak napisać wniosek o zmianę terminu operacji?

Wniosek o zmianę terminu operacji należy kierować do dyrektora, ordynatora lub kierownika szpitala. Wniosek powinien mieć formę pisemną. Należy uwzględnić w nim dane osobowe pacjenta, bez których niemożliwa jest jego identyfikacja – przede wszystkim numer PESEL. Kluczowe jest też uzasadnienie wniosku, czyli wykazanie, dlaczego przyspieszenie lub przełożenie operacji jest konieczne. 

Wniosek o przyspieszenie operacji musi wskazywać na fakt nasilenia się objawów lub na fakt pojawienia się objawów nowych. Warto opisać w nim także wpływ choroby na życie codzienne, na przykład problemy z samoobsługą, czy uniemożliwienie wykonywania pracy zarobkowej.

Wniosek o przesunięcie terminu operacji o kilka dni, tydzień czy miesiąc musi wskazywać natomiast przyczyny braku możliwości stawienia się w szpitalu. Co więcej, przyczyny te należy potwierdzić za pomocą takich dowodów jak zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby zakaźnej czy zaświadczenie od pracodawcy w przypadku wyjazdu służbowego. 

Jak szpital rozpatruje wnioski o zmianę terminu operacji?

Pod warunkiem złożenia prawidłowo uzasadnionego wniosku w terminie, szpital powinien – w miarę możliwości – wyrazić zgodę na prośbę pacjenta i wpisać go na najbliższe wolne miejsce w kolejce. Jeśli chory z obiektywnych przyczyn nie ma możliwości poddania się operacji, szpital powinien przekazać jego termin innemu pacjentowi. 

Warto podkreślić przy tym, że gdyby chory nie złożył takiego wniosku i nie stawiłby się w szpitalu w wyznaczonym terminie, to szpital potraktowałby takie zachowanie jako całkowitą rezygnację z zabiegu i wykreśliłby ubezpieczonego z kolejki oczekujących.

Jeśli pacjent składa wniosek o przyspieszenie operacji, szpital wzywa go na kolejne badania i ponownie ocenia stan zdrowia pacjenta. Jeśli w trakcie badań potwierdzone zostaną argumenty przemawiające za błyskawicznym przeprowadzeniem operacji, pacjent zostanie zakwalifikowany jako przypadek pilny i będzie oczekiwał na zabieg znacznie krócej.

Co zrobić, jeśli szpital nie może przyspieszyć terminu operacji? W takim przypadku warto samodzielnie sprawdzić czas oczekiwania na taki zabieg w innych placówkach i po prostu zmienić kolejkę oczekujących.

Kilka zdań podsumowujących

Jeśli z jakichś przyczyn nie możesz czekać na operację lub zabieg w szpitalu, możesz spróbować przyspieszyć operację, lub zmienić jej datę na później okres – taka procedura polega na przesunięciu terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Szczególnie uzasadniające przyspieszenie operacji jest zagrożenie zdrowia i życia, szpital w takim przypadku powinien jak najszybciej udzielić pacjentowi wymaganej pomocy – jasno o tym wspomina RPP, czyli Rzecznik Praw Pacjenta.

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia ma pod sobą setki lepiej lub gorzej prosperujących szpitali, a pacjent z ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym ma prawo „migrować” między tymi szpitalami w poszukiwaniu placówki realizującej dany zabieg w krótszym czasie.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jakie konsekwencje grożą za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Warto więc bliżej przyjrzeć się temu, jakie są konsekwencje za niezgłoszenie zbycia pojazdu i w jaki sposób nie narazić się na karę finansową ze strony starostwa. A jeśli już doszło do przekroczenia terminu / otrzymania decyzji o nałożeniu grzywny, jak starać się o umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu. Kiedy należy zgłosić zakup lub sprzedaż samochodu? Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawa o ruchu drogowym, właściciel pojazdu ma obowiązek zgłosić zakup lub sprzedaż samochodu w ciągu 30 dni u starosty. Niestety przez długie lata przepis ten pozostawał martwy. Osobom, które kupiły lub sprzedały samochód i nie dochowały wyżej wskazanej powinności, nie groziły żadne sankcje. Sytuacja ta zmieniła się jednak 1 stycznia 2020 roku, kiedy to nastąpiła nowelizacja przepisów. Od tej pory za brak poinformowania starosty w przeciągu 30 dni od nabycia lub sprzedaży pojazdu, grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Zapomniałem zgłosić sprzedaż auta - jakich konsekwencji się spodziewać? Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami zarówno osoba, które nabyła (kupiła) lub zbyła (sprzedała) samochód musi zgłosić ten fakt do wydziału komunikacji, który znajduje się w jej miejscu zamieszkania. Nie spełnienie tego obowiązku w ciągu 30 dni grozi nałożeniem na nią kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Przepisy te dotyczą również ogólnego zbycia się pojazdu, czyli nie tylko sprzedaży, ale na przykład oddania go w formie darowizny. Kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł może być nałożona na osoby, które zakupiły samochód w jednym z państw Unii Europejskiej i nie zarejestrowały tego faktu w Polsce w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Przepisy te nie utrudniają jednak pracy handlarzom samochodowych, sprawdzającym pojazdy do Polski. Jeśli sprzedadzą samochód przed upływem 30 dni od jego sprowadzenia, obowiązek rejestracji przechodzi na nowego właściciela i to właśnie jego dotyczy kara na nieprzerejestrowanie samochodu. Jak zgłosić zbycie samochodu? O zakupie pojazdu zobowiązany jest poinformować starostę zarówno nabywca, jak i sprzedawca, który zbywa się samochodu. Informacja ta powinna być przekazana do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni od momentu sprzedaży, a za niewywiązanie się grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Zgłoszenia tego należy więc dokonać jak najszybciej - osobiście lub przez Internet. Wniosek można złożyć w wydziale komunikacji w miejscu swojego zamieszkania lub za pośrednictwem strony www.gov.pl. Druga opcja jest niezwykle prosta, szybka i zalecana. Wystarczy się zalogować, przejść do zakładki usług dla obywatela, wybrać kategorię kierowcy i pojazdy, zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu oraz przesłać wniosek. Jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? Aby uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, należy postępować zgodnie z kilkoma prostymi zasadami. Jedną z najważniejszych kwestii jest dokonanie zgłoszenia zbycia samochodu w wyznaczonym terminie, do 30 dni od daty sprzedaży lub dokonania darowizny, w wydziale komunikacji. Kolejną istotną kwestią jest przekazanie nowemu właścicielowi dokumentów takich jak: dowód rejestracyjny, książkę pojazdu oraz ubezpieczenie OC. Podczas procedury sprzedaży i kupna samochodu należy również poinformować Krajowy Rejestr Długów o zbyciu się pojazdu, pozbywając się jednocześnie odpowiedzialności za przyszłe koszta związane z jego użytkowaniem przez innego właściciela. Warto też dopilnować tego, aby uzyskać potwierdzenie zgłoszenia zbycia, w formie dokumentu od odpowiednich organów. Umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu Jak w przypadku każdej kary, tak i w momencie nałożenia sankcji za niezgłoszenie zbycia pojazdu, istnieje możliwość ubiegania się o jej umorzenie. Należy w tej sprawie udać się do organu administracyjnego, który karę nałożył, jeszcze przed upływem terminu jej spłaty. Wniosek powinno się złożyć w formie pisemnej z dokładnym uzasadnieniem powodu odwołania. W tym przypadku można powołać się na chorobę, trudne warunki życiowe, błąd notarialny lub nieznajomość procedur prawnych. Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór odwołania od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu: [product id="22530"] Wniosek taki powinien również zawierać najważniejsze dane wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer sprawy. Po wnikliwej analizie przedstawionego uzasadnienia i argumentów decyzję o umorzeniu kary podejmie organ, który ją wydał. Warto jednak pamiętać, że choć pozytywne rozpatrzenie sprawy może mieć miejsce, to w większości przypadków organ administracyjny nakłada sankcję za nieprzestrzeganie przepisów i skutecznie ją egzekwuje. Na podstawie przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, za niezgłoszenie zbycia pojazdu grożą konsekwencję: kary finansowej, odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazd, otrzymywania mandatów przez nowego właściciela za jazdę bez ważnej rejestracji, a także trudności w uzyskaniu ubezpieczenia. To właśnie dlatego należy dopilnować wszystkich niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem zbycia pojazdu.

Jak wynająć mieszkanie dla firmy?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu dla firmy, który pobierzesz poniżej: [product id="14947"] Wynajem mieszkania na cele użytkowe Wynajem mieszkania pod działalność firmy (dokładniej mówiąc wynajem na cele prowadzenia działalności gospodarczej) to popularne rozwiązanie, ponieważ wiąże się z niższymi kosztami niż wynajem powierzchni biurowej. Jak wynająć mieszkanie dla firmy? Nie można skorzystać tutaj z instytucji najmu okazjonalnego, ponieważ istotą takiego najmu nie jest cel mieszkaniowy. Zastosowanie znajduje więc umowa najmu zwykłego, w której określa się dokładnie prawa i obowiązki stron, a nawet to, który z podmiotów jest odpowiedzialny za wyposażenie i dostosowanie lokalu do działalności firmy.  Przy umowie najmu na cele użytkowe nie stosuje się przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów. Oznacza to, że prawa najemcy i wynajmującego nie są przez nie chronione, a zastosowanie znajdują przede wszystkim zapisy uwzględnione w samej umowie najmu. Wynajem mieszkań dla firm w przypadku wynajmu na cele użytkowe dotyczy prowadzenia działalności w wynajmowanym lokalu. W praktyce oznacza to, że mieszkanie zamieni się na przykład w sklep, sekretariat, biuro obsługi klientów, biuro rachunkowe, gabinet prezesa czy pomieszczenie socjalne. [rada]Jeśli żadne z pomieszczeń nie zostanie przeznaczone na cele mieszkalne, wynajem nie będzie podlegał regulacjom, które dotyczą relacji wynajmujący-lokator.[/rada] Forma umowy najmu z firmą Jak zostało wspomniane, wynajem mieszkania dla firmy nie może zostać oparty na umowie najmu okazjonalnego (okolicznościowego), choć takie rozwiązanie wydaje się najkorzystniejsze przynajmniej z punktu widzenia wynajmującego. W przypadku takiego najmu właściciel nieruchomości ma bowiem większe możliwości obrony swoich interesów (może łatwiej pozbyć się nieuczciwego lokatora). Jednak zawarcie umowy najmu okazjonalnego między osobą prywatną a firma jest niemożliwe, ponieważ taki najem dotyczy: najemców, którzy są osobami fizycznymi, najmu na cele mieszkaniowe. Jeżeli właściciel nieruchomości prowadzi własną działalność gospodarczą i wynajmuje lokal firmie, to może zdecydować się na umowę najmu instytucjonalnego. Taka forma umowy jest jednak niedostępna dla osób fizycznych. [informacja]Koniec końców, osoba fizyczna może zawrzeć z firmą tylko tradycyjną umowę najmu, do której nie stosuje przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, a jedynie przepisy kodeksu cywilnego.[/informacja] Dokument musi dokładnie opisywać więc warunki najmu, aby zabezpieczać interes obu stron. Wskazane jest, by umowa przewidywała: konsekwencje nieprzestrzegania postanowień umowy, zobowiązanie najemcy do pokrycia szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lokalu,  zasady podwyższania czynszu najmu. Wynajem mieszkania firmie dla pracowników Mieszkanie prywatne może zostać wynajęte firmie również na cele mieszkaniowe. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy lokal wynajmowany jest dla pracowników przedsiębiorstwa i pełni rolę hotelu pracowniczego lub dodatkowego benefitu, innego niż wynagrodzenie za pracę. Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe oznacza, że w lokalu nie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Wynajem na cele mieszkaniowe to wynajem lokalu, w wyniku którego pracownik lub pracownicy firmy zamieszkają w danym lokalu, zatem powstanie relacja wynajmujący-lokator.  [pomoc]Warto podkreślić, że wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika nadal nie może zostać udokumentowany za pomocą umowy najmu okolicznościowego, ponieważ najemcą nie jest tu osoba fizyczna, lecz firma występująca w imieniu swoich pracowników.[/pomoc] Jak napisać umowę najmu mieszkania z firmą? Tradycyjna (zwykła) umowa najmu lokalu mieszkalnego z firmą musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Warto jednak sporządzić ją bardzo ostrożnie, uwzględniając w niej również dodatkowe uzgodnienia, które pozwolą uniknąć nieporozumień w przyszłości. Zasadniczo, podstawowa wersja takiej umowy składa się z następujących elementów: data i miejsce zawarcia, oznaczenie stron umowy, oznaczenie przedmiotu umowy najmu (adres, opis lokalu), oznaczenie wysokości czynszu i innych opłat, określenie terminów i sposobu płatności, oznaczenie czasu trwania umowy, opis praw i obowiązków stron, określenie warunków wypowiedzenia umowy, podpisy stron. Jeśli umowa najmu z firmą zawierana jest na cele mieszkaniowe, należy koniecznie ująć to w treści dokumentu. Aby umowa dobrze chroniła interesy obu stron, warto uwzględnić w niej również: informacje dotyczące kaucji i sposobu jej rozliczania, informacje dotyczące sposobu korzystania z lokalu, zastrzeżenia dotyczące dokonywania zmian w lokalu. [uwaga]Z reguły, umowa najmu lokalu z firmą zabrania podnajmowania lokalu osobie trzeciej bez zgody właściciela, a także zakazuje przebudowy czy dokonywania samowolnej zmiany przeznaczenia lokalu.[/uwaga] Umowa najmu mieszkania z firmą a VAT Wynajmującego mieszkanie dla firmy często interesuje nie tylko rodzaj umowy, jaką może zawrzeć z przedsiębiorstwem, ale również kwestia podatku. [paragraf]Zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 marca 2011 roku o podatku od towarów i usług, art. 43 ust. 1 pkt, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.[/paragraf] Zatem wynajem mieszkania dla firmy, czyli odpłatne świadczenie usług to czynność zwolniona od podatku pod warunkiem, że: wynajmowana nieruchomość ma charakter mieszkalny wynajem jest dokonywany na własny rachunek wynajem jest dokonywany na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że ze zwolnienia skorzysta ten wynajmujący, którzy swój lokal wynajmuje firmie na cele mieszkaniowe. Umowa najmu mieszkania dla firmy nie będzie zwolniona od podatku VAT, jeśli dotyczy celów użytkowych. Kluczowy w kontekście podatku jest więc cel najmu. Jeśli jest to najem na cele prowadzenia działalności gospodarczej, nie można liczyć na zwolnienie z obowiązku podatkowego. Cel najmu należy wyraźnie określić więc w zawieranej umowie. Podsumowując Jeśli zamierzamy wynająć mieszkanie firmie, warto sporządzić odpowiednią na tę okazję - umowę najmu. Co ważne, jeśli lokal lub mieszkanie zostanie przeznaczone na cele prowadzenia działalności gospodarczej, lub jako dodatkowe miejsce prowadzenia działalności (kolejna filia firmy) - to należy liczyć się z tym, że przedsiębiorca będzie musiał ujawnić w CEiDG adres mieszkania jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W takim mieszkaniu przedsiębiorca (JDG - jednoosobowa działalność gospodarcza) będzie mógł świadczyć usługi, przyjmować klientów i prowadzić biuro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. [paragraf]Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.[/paragraf] Inne podobne wzory pism: Wynajem mieszkania dla firmy wzór umowy Umowa najmu lokalu mieszkalnego wzór Umowa podnajmu mieszkania wzór Umowa podnajmu pokoju w mieszkaniu wzór Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron Zaliczka na wynajem mieszkania wzór Nielegalny wynajem mieszkania DONOS