Jednolity Plik Kontrolny – wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Od 1 stycznia 2018 roku Jednolity Plik Kontrolny jest obowiązkiem wszystkich przedsiębiorców. Do 25 lutego 2018 roku także mikroprzedsiębiorcy (firmy zatrudniające do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie) po raz pierwszy musieli złożyć JPK VAT do systemu Ministerstwa Finansów.
Jednolity Plik Kontrolny - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Jednolity Plik Kontrolny jest odpowiedzią MF wobec dotychczasowych praktyk nieuczciwych przedsiębiorców. Ministerstwo chcąc uszczelnić polski system podatkowy od początku bieżącego roku wprowadziło obowiązek składania JPK VAT również dla tych najmniejszych firm (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze).

Czym dokładnie jest Jednolity Plik Kontrolny? Jaka jest jego struktura? Kto i od kiedy jest zobowiązany do jego przekazywania? W końcu jakie są kary za nieprzestrzeganie obowiązków z nim związanych? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

JPK reguluje art. 193a §1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej jako o.p.). Przepisy te zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2016 roku, jednakże obejmowały tylko część czynnych podatników VAT. Od 1 stycznia 2018 roku dotyczą wszystkie podmioty.

Jednolity Plik Kontrolny to plik zawierający informacje z ksiąg i dokumentów księgowych prowadzonych za pomocą programów komputerowych, przekazywany do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Obowiązek przygotowania ksiąg i dowodów księgowych w postaci JPK tyczy się tych podmiotów, które prowadzą szeroko rozumianą księgowość przy użyciu programu komputerowego.

Jaki jest cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Zasadniczym celem JPK jest usprawnienie działania organów podatkowych, skrócenie kontroli podatkowej oraz zapobieganie wyłudzeniom VAT oraz innym oszustwom podatkowym. Dzięki JPK organy podatkowe mogą w szybki sposób przeprowadzić czynności sprawdzające i kontrolne.

Dostęp do uporządkowanych danych pozwala łatwiej ustalić nieprawidłowości. JKP przyśpiesza również potwierdzanie prawidłowości rozliczeń.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego nie jest wyłącznie usprawnieniem działania fiskusa. Ma także działać na korzyść przedsiębiorców. JKP skraca czas kontroli skarbowej, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą zmniejszyć koszty związane z taką kontrolą.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą odejść od prowadzenia księgowości w formie papierowej. Jednocześnie dostęp do danych w formie wirtualnej umożliwia szybką analizę działalności firmy.

Struktury i terminy do złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednolity Plik Kontrolny ma postać pliku XML i składa się ze struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.

Aktualnie JPK składa się z siedmiu struktur:

*Podane terminy dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Duży przedsiębiorca ma obowiązek składania wszystkich rodzajów JPK regularnie co miesiąc.  

JPK_VAT dot. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT – przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć  do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

JPK_KR dot. ksiąg rachunkowych – przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć na żądanie urzędu skarbowego w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Termin nie może być krótszy niż 3 dni liczony od dnia doręczenia wezwania;

JPK_WB dot. wyciągów bankowych – przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć na żądanie urzędu skarbowego w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Termin nie może być krótszy niż 3 dni liczony od dnia doręczenia wezwania;

JPK_MAG dot. stanu magazynowego – przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć na żądanie urzędu skarbowego w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Termin nie może być krótszy niż 3 dni liczony od dnia doręczenia wezwania;

JPK_FA dot. faktur VAT – przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć na żądanie urzędu skarbowego w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Termin nie może być krótszy niż 3 dni liczony od dnia doręczenia wezwania;

JPK_PKPiR dot. podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów – przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć na żądanie urzędu skarbowego w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Termin nie może być krótszy niż 3 dni liczony od dnia doręczenia wezwania;

JPK_EWP dot. ewidencji przychodów przedsiębiorców korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć na żądanie urzędu skarbowego w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Termin nie może być krótszy niż 3 dni liczony od dnia doręczenia wezwania;

Struktury każdego z takich plików posiada obligatoryjne elementy, takie jak:

 • nagłówek, tj. dane identyfikacyjne przedsiębiorcy;
 • część merytoryczna – zawiera informacje dot. zdarzeń gospodarczych;
 • część weryfikacyjna – obszar bliku posiadający informację podlegające kontroli;
 • część ewidencyjna sprzedaży/zakupu VAT;
 • numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 • dane kontrahenta;
 • numery dowodów sprzedaży/zakupu;
 • data wystawienia dowodu sprzedaży/zakupu;
 • data sprzedaży – jest to część obligatoryjna, o ile różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży;

Czytaj też: Nadpłata VAT

Informacje praktyczne

Jednolity Plik Kontrolny można przekazać do Urzędu Skarbowego za pomocą rządowych systemów informatycznych (https://e-dokumenty.mf.gov.pl/index.html) przy użyciu podpisu elektronicznego lub Elektronicznej skrzynki podawczej tzw. ePUAP, a także w biurze podawczym na pendrivie, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.

Należy pamiętać, że informatyczne nośników danych muszą być zgodne z przepisami Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia nośnik danych powinien:

 • być oznakowany w sposób pozwalający na jednoznaczną jego identyfikację;
 • być przystosowany do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;
 • być dostosowany do przechowywania w temperaturze 18–22oC przy wilgotności względnej 40–50%;
 • zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.

Jaka kara grozi za niezłożenie JPK w terminie?

Nieuzasadnione niezłożenie Jednolitego Pliku Kontronego do organu podatkowego, mimo obowiązkowi podatkowemu lub wezwaniu, może zostać potraktowane jako naruszenie obowiązków podatkowych.

Podatnik, który nie złożył w terminie we właściwym urzędzie właściwego pliku podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych (aktualnie kwota do 4 200 zł).

Niezłożenie JPK w prawidłowej formie, terminie bądź zawarcie w nim danych niezgodnych ze stanem faktycznym może zostać potraktowane nawet jako wykroczenie skarbowe (kara do 42 000 zł) lub przestępstwo skarbowe (kara nawet do 20 160 000 zł).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.0.800).
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. 2016 poz. 932).
Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

więcej porad

Rower – jak się nim poruszać, aby nie otrzymać mandatu

Rower jest środkiem lokomocji dostępnym dla każdego. Osoby pełnoletnie nie potrzebują żadnych dokumentów potwierdzających ich umiejętności (prawo jazdy, karta rower), aby wsiąść na rower. Dzieci natomiast po skończeniu 10 lat mogą postarać się o wyrobienie karty rowerowej. Dokument ten wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły, po zakończeniu kuru i zdaniu egzaminu. Karta rowerowa jest ważna, aż do skończenia przez dziecko 18. roku życia. [reklama-ads] Do jazdy na rowerze należy przygotować się jeszcze przed jego użyciem Rower, aby był przygotowany do ruchu drogowego musi posiadać niezbędne elementy wyposażenia. Niezbędnym wyposażeniem każdego pojazdu są światła. W przypadku rowerzysty, światła te muszą być włączone podczas jazdy w czasie od zmierzchu do świtu, w warunkach złej widoczności, oraz w tunelu. Światło nie może być zamontowane powyżej 1,5 m ponad drogą (obowiązuje bezwzględny zakaz używania lamp czołowych montowanych na kasku lub bezpośrednio na głowie kierowcy). Pojazd cyklisty powinien być wyposażony w: lampkę przednią białą lub żółtą o świetle ciągłym lub migającym; światło tylne czerwone lub czerwony odblask. Co ważne, na stałe do roweru przymocowane musi być jedynie tylne czerwone światło odblaskowe. Inne wymagane lampy, jeżeli nie są wymagane (np. w czasie dnia) nie muszą być zamontowane. Poza światłami przepisy wymagają wyposażenia roweru w: co najmniej jeden sprawny hamulec; sygnalizator ostrzegawczy (np. dzwonek, trąbka rowerowa) o nieprzeraźliwym dźwięku. [rada] Najprawdopodobniej od 2019 roku rząd wprowadzi obowiązek jazdy na rowerze w kasku dla dzieci do ukończenia 14 roku życia.[/rada] [reklama-ads] Bezpieczna jazda, czyli jaka? Przepisy o ruchu drogowym zabraniają jazdy na rowerze bez trzymania rąk na kierownicy, czyli tzw. „jazdy bez trzymaki”. Kierownicę należy trzymać co najmniej jedną ręką (np. w czasie sygnalizowania skrętu). Co więcej rowerzysta obowiązany jest do stałego trzymania nóg na pedałach. Podczas jazdy nie wolno korzystać z absorbujących uwagę urządzeń elektronicznych. Możemy rozmawiać przez telefon wyłącznie za pomocą zestawu głośnomówiącego. Na rower z małym dzieckiem Rowerzyście wolno przewozić dziecko do lat 7 na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przewożenia pociechy w specjalnym foteliku. Fotelik można zamontować z przodu, tj. między kierownicą a siodełkiem lub z tyłu, tj. na bagażniku. Drugim sposobem jest dołączenie do roweru przyczepki, w której można umieścić dziecko. Należy jednak pamiętać, że długość roweru z przyczepką nie może przekraczać 4 metrów. Co więcej przewożąc dziecko w przyczepce możemy korzystać jedynie ze ścieżki rowerowej lub jezdni. Jazda po chodniku jest zabroniona i zagrożona mandatem. Na rower po piwku Obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy rowerem w stanie nietrzeźwości. Rowerzystów obowiązują takie same normy jak kierowców pojazdów mechanicznych. Zgodnie z definicją Kodeksu karnego, stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: [reklama-ads] stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo; obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Natomiast stan wskazujący na użycie alkoholu, zgodnie ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to stan kiedy: stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ albo; obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3. Wsiadając na rower po pijaku ryzykujemy ukaraniem nas mandatem lub grzywną. Natomiast jeżeli w stanie nietrzeźwości spowodujemy wypadek, możemy zostać ukarani nawet karą pozbawienia wolności. W obecnym stanie prawnym jazda po alkoholu na rowerze nie jest jednoznaczna z utratą prawa jazdy. Jednakże jeżeli sąd uzna to za właściwe, może nam je odebrać. [uwaga]Czytaj też: Obowiązkowe wyposażenie auta[/uwaga] Gdzie możemy poruszać się rowerem? Na wstępie należy sobie przyswoić, że rowerzystów obowiązuje ściśle określona hierarchia dróg, którymi mogą się poruszać. Jeżeli istnieje wybór, pierwszym wyborem rowerzysty powinna być droga dla rowerów. Jeżeli jej nie ma, następną jest droga dla rowerów i pieszych. Kolejno wybieramy pobocze, a dopiero na końcu jezdnie. [reklama-ads] Jazda jezdnią jest możliwa wyłącznie w przypadku gdy wcześniej wymienione trasy są niedostępne. Trzeba więc pamiętać, że niebieski znak drogowy z białym rowerem nakazuje – a nie sugeruje – poruszanie się konkretnie częścią drogi. Droga rowerowa Jak to zostało wyżej wskazane, pierwszym możliwym wyborem powinna być zawsze droga rowerowa (czy też ścieżka rowerowa). Na ścieżki te nie mają wstępu pojazdy silnikowe, natomiast piesi tylko w przypadku gdy przy drodze nie ma chodnika lub pobocza. Na drodze przeznaczonej dla rowerzystów, to rowery mają pierwszeństwo. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, które poruszają się na wózkach po drogach dla rowerów – osoby te mają zawsze pierwszeństwo i należy na nich szczególnie uważać. Drogi łączone dla pieszych i rowerów, jak je rozpoznać? Coraz częściej w dużych miastach pojawiają się drogi łączone – dla pieszych i rowerzystów.  Drogi te najczęściej oznaczone są znakiem łączonym „droga dla pieszych” i „droga dla rowerów”. Jeżeli symbole pieszego i roweru oddzielone są poziomą kreską, oznacza to, że jedni i drudzy mogą poruszać się na całej szerokości drogi. W tym wypadku zawsze to piesi mają pierwszeństwo i jadąc rowerem należy zachować ostrożność oraz nie rozpędzać się do znaczonych prędkości. [rada]Na drogach dla rowerów i dla pieszych, to piesi maja pierwszeństwo.[/rada] Jeśli natomiast symbole oddzielone są kreską pionową, oznacza to droga została podzielona na oddzielne ścieżki dla rowerów i pieszych. W takiej sytuacji każdy z uczestników powinien poruszać się po swojej stronie. [reklama-ads] Co, kiedy ścieżka rowerowa przebiega przez skrzyżowanie dla pojazdów mechanicznych? Kierowca samochodu (lub motocykla) zbliżający się do przejazdu dla rowerzystów (np. skręcając w ulicę przez którą przebiega ścieżka rowerowa) musi ustąpić pierwszeństwa rowerzystom znajdującym się na ścieżce. Analogicznie jak w przypadku pasów, na przejeździe dla rowerów kierowcom nie wolno wyprzedzać innych pojazdów. Jezdnia Kiedy nie ma ścieżki rowerowej, rowerzysta ma obowiązek poruszania się po poboczu drogi. Jeżeli owego pobocza również nie ma, cyklista może włączyć się do ruchu na jezdni. Jadąc po ulicy, należy trzymać się blisko prawej krawędzi pasa ruchu. Po zasygnalizowaniu chęci skrętu w lewo, możemy dopiero zjechać do osi jezdni. [rada]Aktualne przepisy pozwalają na jazdę dwóch rowerzystów obok siebie, o ile taka jazda nie utrudnia ruchu innym pojazdom.[/rada] Zorganizowane grupy kolarzy powinny natomiast pamiętać, że kolumna nie może posiadać więcej niż 15 rowerzystów. Samochody wyprzedzając rowerzystów muszą zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. Nie wolno też wjeżdżać między jadące w kolumnie rowery. Rowerzyści z racji gabarytów swoich pojazdów, otrzymali znaczne przywileje w stosunku do kierujących pojazdami mechanicznymi. Cyklistom wolno wyprzedzać inne pojazdy z ich prawej strony. Co więcej cyklistom, o ile znajduje się stosowne wyłącznie (biały prostokątny znak z napisem „nie dotyczy” i symbolem roweru), wolno jeździć pod prąd na drogach jednokierunkowych. Chodnik [reklama-ads] Jazda po chodniku jest zakazana. Jednakże od tego zakazu istnieją wyjątki. Kodeks drogowy dopuszcza korzystanie z chodnika w przypadku kiedy: dorosłemu rowerzyście towarzyszy dziecko do 10 roku życia na własnym rowerze; jeśli na jezdni, wzdłuż której się porusza się rowerzysta dopuszczono prędkość większą niż 50 km na godzinę (znak ograniczenia wskazuje na prędkość wyższą niż 50). Dodatkowo  chodnik musi być szeroki na co najmniej dwa metry; pogoda ogranicza widoczność (mgła) lub utrudnia poruszanie się (śnieg, deszcz). Przejście dla pieszych Jeżeli wzdłuż przejścia dla pieszych nie znajduje się wyznaczona ścieżka rowerowa, cyklista nie może przejeżdżać przez jezdnię. Korzystając z pasów rowerzysta powinien zsiąść z roweru i przeprowadzić pieszo pojazd na drugą stronę. Parkowanie roweru Chcąc zaparkować nasz dwukołowiec, możemy to zrobić na chodniku, o ile szerokość pozostawiona dla pieszych wynosi co najmniej 1,5 metra i nie utrudnia im ruchu (należy pamiętać o wózkach inwalidzkich i dziecięcych). [rada]Parkowanie na drogach rowerowych jest całkowicie zabronione.[/rada] [uwaga]Czytaj też: Usuwania pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane[/uwaga] Kary dla rowerzystów nie stosujących się do przepisów [reklama-ads] Podkreślenia wymaga fakt, że interwencji wobec naruszających przepisy mogą podejmować się nie tylko policjanci, ale także strażnicy miejscy. za brak uprawnień do kierowania rowerem grozi nam mandat w wysokości 100 zł. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że odpowiedzialności za wykroczenia nie ponoszą osoby, które nie ukończyły 17 lat – tak więc mandat grozi jedynie 17-latkom; za nieuzasadnioną jazdę rowerem po chodniku możemy otrzymać mandat w wysokości 50 zł; za przejazd rowerem po przejściu dla pieszych grozi mandat do 200 zł; za jazdę w stanie spożycia alkoholu (od 0,2‰ do 5‰) grozi mandat w kwocie od 300 zł do 500 zł; z kolei za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰) mandat wyniesie bezwzględnie 500 zł; za brak przedniego światła pozycyjnego (po zmroku) i tylnego odblaskowego otrzymamy mandat w wysokości 50 zł; za brak przynajmniej jednego sprawnego hamulca i dzwonka zapłacimy karę 50 zł; za naruszenie obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na specjalnym siodełku grozi mandat 50 zł; za jazdę poza drogą dla rowerów lub wyznaczonym pasem dla rowerów, jeśli taki jest w kierunku jazdy kierowcy kara to 50 zł; za nieustąpienie miejsca pieszym na drodze dla rowerów i pieszych grozi mandat 50 zł; za nieopuszczenie śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku, otrzymamy mandat w wysokości 50 zł; za jazdę poza drogą dla rowerów lub wyznaczonym pasem dla rowerów, jeśli taki jest w kierunku jazdy kierowcy, otrzymamy karę 50 zł; za jazdę rowerem obok innego uczestnika ruchu utrudniającą poruszanie się innym uczestnikom ruchu, zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 200 zł; za trzymanie telefonu komórkowego w ręce w czasie jazdy, otrzymamy karę w kwocie 200 zł; za czepianie się innych pojazdów podczas jazdy rowerem grozi mandat 100 zł; za zaparkowanie roweru w niedozwolonym miejscu - usuniecie roweru wynosi 100 zł, zaś każda doba przechowywania to 15 zł. [reklama-ads] [informacja]Podstawa prawna: ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (U.2017.0.1260). rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (U. 2003 nr 32 poz. 262). ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2017.0.2204). ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U.2018.0.618). ustawa z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.0.487).[/informacja]

Compliance dla producentów i importerów

Compliance, czyli… nie ma jednoznacznego tłumaczenia compliance w języku polskim. Możemy go jednak rozumieć jako „politykę zgodności” lub „zgodność”. W praktyce oznacza to, że produkt, jaki przedsiębiorca chce wprowadzić do obrotu musi być zgodny z normami europejskimi. Aby tak było należy przeprowadzić proces compliance umożliwiający m.in. zredukowanie do minimum ryzyka powstania nieprawidłowości związanych np. z niedopuszczeniem wyrobu do sprzedaży. Co zatem zrobić, by  zapobiec takim sytuacjom? Bądź compliant. [reklama-ads] Praktyka zgodności Dokumentacja – przygotowana z należytą starannością, zindywidualizowana, sporządzona po szczegółowej analizie, testach i badaniach laboratoryjnych - może okazać się kluczem do sukcesu dla compliance’owego przedsiębiorcy. Co powinno wchodzić w jej skład? Szczegóły poniżej: ekspertyza (status prawny produktu), regulacje dotyczące bezpieczeństwa wyrobu, zalecenia dotyczące badań technicznych (laboratoryjnych), umowy (m. in. powierzenia np. pomiędzy producentem a dystrybutorem), zestawienie dotyczące wszystkich obowiązków producenta/ importera, certyfikat CE. …,bo warto! Czemu warto zainwestować w compliance produktowy? „Procedury nie tylko usprawniają procesy wewnątrz organizacji, one przede wszystkim zapewniają ochronę. Stwarzają domniemanie dopełnienia wszelkich obowiązków, zabezpieczają towary jako takie przed potencjalną konfiskatą. Chronią dobre imię firmy – markę, wprowadzając w życie politykę społecznej odpowiedzialności” - mówi Zuzanna Wiśniewska, założycielka Compliant Product – firmy świadczącej usługi prawnej z zakresu compliance. [reklama-ads] Co więcej, wdrożeniowa konsekwencja popłaca - buduje ona długoterminową i stabilną wartość przedsiębiorstwa, pozwala także na realizację celów biznesowych w sposób zrównoważony. Poprawnie wdrożony compliance może też pozwolić w zminimalizowaniu lub uniknięciu ryzyka związanego z naruszeniem unijnych norm, co zdecydowanie wpływa na pozytywny wizerunek firmy. Pozwoli także na uniknięcie horrendalnych kar finansowych nakładanych przez UE. Unijne sKARcenie Nieprzestrzeganie unijnych wymogów pociąga za sobą niezwykle dotkliwe kary dla przedsiębiorcy, który często na pierwszym planie stawia szybki zysk zapominając o tym, że inwestycja w compliance nie jest zbędnym wydatkiem, lecz inwestycją. Przekonał się o tym m.in. niemiecki producent samochodów - firma Volkswagen, kiedy to w sposób intencjonalny godziła w środowisko naturalne, manipulując parametrami spalin w silnikach diesla, naruszając tym samym unijne przepisy. 15 mld dolarów kary finansowej wymierzonej przez sąd w San Francisco, utrata zaufania klientów, spadek sprzedaży aut, reputacja w rozsypce – to zapewne tylko część strat poniesionych przez koncern motoryzacji w „aferze spalinowej”. Warto także wspomnieć, że kary mogą wynosić około 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym – czym zatem w porównaniu do tego jest koszt poniesiony na wdrożenie compliance…? [reklama-ads] Przezorny zawsze ubezpieczony Warto być mądrym przed szkodą. Jak pokazuje praktyka, zapobiegać jest niejednokrotnie łatwiej (i taniej) niż naprawiać, co dodatkowo wskazywałoby na zasadność stosowania procedur minimalizujących ryzyko nieprzemyślanych decyzji, a co za tym idzie zaprzyjaźnienie się z compliancem produktowym. Pamiętajmy, że zgodny w tym wypadku znaczy bezpieczny, a jak mawia polskie porzekadło przezorny zawsze ubezpieczony. Studentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, specjalistka ds. ochrony danych osobowych z dwuletnim doświadczeniem, obecnie młodszy prawnik zajmujący się compliancem w firmie Compliant Product.