Sprzedaż online a działalność gospodarcza

Sprzedaż online jest aktualnie najczęściej wybieraną formą handlu. Dzięki ogólnemu dostępowi do Internetu, przedsiębiorca jest w stanie dotrzeć do konsumentów w każdym zakątku Polski. Warto jednak pamiętać, że handel w sieci nie jest anonimowy i wymagania stawiane wobec sprzedawców są takie same - a w niektórych przypadkach nawet bardziej restrykcyjne - jak przy sprzedaży stacjonarnej. Jakie obowiązki stawiane są przed osobami chcącymi prowadzić sklep internetowy? O tym poniżej.
sprzedaż online

Sklep internetowy może prowadzić każdy. Polskie prawo nie stawia większych ograniczeń co do podmiotów chcących rozpocząć sprzedaż online. Podejmując się jednak takiego zajęcia, należy pamiętać o założeniu działalności gospodarczej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach rejestracja firmy nie będzie wymagana. Firma z kolei wiąże się z koniecznością uiszczania podatku dochodowego oraz – w przeważających sytuacjach – także podatku od towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Warto zatem zastanowić się jaka forma działalności będzie najlepszym rozwiązaniem przy danej kategorii oferowanych produktów, jaki system podatkowania będzie odpowiadał wymaganiom przedsiębiorcy, oraz czy warto decydować się na opłacanie ZUS.

Sprzedaż online a rejestracja działalności

Zasadniczo sprzedaż towarów lub usług online będzie wiązała się z koniecznością rejestracji przedsiębiorstwa. Wyjątek stanowi działalność nierejestrowana (o której poniżej). Handel można prowadzić w niemalże każdej dostępnej w polskim systemie prawnym formie. Może być to jednoosobową działalność gospodarcza, spółka cywilna lub któraś ze spółek prawa handlowego. Wyjątek stanowi spółka partnerska, która została przeznaczona do prowadzenia wyłącznie ustawowo określonych aktywności zawodowych, tzw. wolnych zawodów (np. notariuszy, architektów, adwokatów, lekarzy itd.).

Jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę cywilna należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Spółki prawa handlowego rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Rejestrując działalność gospodarczą należy wskazać przeważający rodzaj wykonywanej działalności, tzw. PKD. Dla sklepów internetowych najczęściej będzie to PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana jest nazywana również działalnością gospodarczą „na próbę”. Jest to forma prowadzenia firmy, która nie wymaga od przedsiębiorcy rejestracji działalności do czasu osiągniecia określonego ustawą limitu przychodów. Działalność ta pozwala zatem sprawdzić, czy na rynku będzie popyt na oferowane przez przedsiębiorcę towary lub usługi.

Działalność nierejestrowana może być prowadzona w przypadku, gdy przychód w skali miesiąca nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku jest to 1 505 zł (1/2 z 3010 zł brutto). Drugim warunkiem jest brak wykonywania działalności gospodarczej w trakcie ostatnich 60 miesięcy (5 lat).

Jeżeli w ciągu danego miesiąca przedsiębiorca przekroczy wyżej wskazany próg przychodu, ma obowiązek dokonania rejestracji firmy w terminie 7 dni, licząc od dnia przekroczenia limitu przychodów.

Rodzaje opodatkowania

Założenie przedsiębiorstwa wiąże się także z wyborem formy opodatkowania. Jest to istotne, gdyż system podatkowy nie pozwala na zmianę formy w trakcie roku podatkowego (kalendarzowego). Dokonując decyzji warto się zatem porządnie zastanowić. Przedsiębiorcy stawiający na sprzedaż online mogą wybrać spośród trzech form opodatkowania:

  • podatek według skali podatkowej;
  • podatek liniowy;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Skala podatkowa

Skala podatkowa jest podstawowym (domyślnym) rodzajem opodatkowania. Jest to tzw. opodatkowanie na zasadach ogólnych. Jej wyboru nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, jest on ustanawiany niejako z automatu. W tej formie opodatkowania wysokość podatku dochodowego jest zależny od wysokości osiągniętego w ciągu roku dochodu:

  • do 120 000 zł stawka wynosi 17%;
  • powyżej 120 000 zł stawka wynosi 32%.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych pozwala na obniżanie podatku dzięki możliwości ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że dokonując zakupu towarów lub usług związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorca może je odliczyć od osiągniętego przychodu pomniejszając tym samym swój dochód (przychód – koszty = dochód). Dodatkowym plusem jest także kwota wolna od podatku, która w roku 2022 wynosi 30 000 zł.

Podatek liniowy

Podatek liniowy pozwala z kolei na opodatkowanie dochodów jedną stawą podatku. Podatek ten wynosi 19%. Wyższość tej formy opodatkowania nad skalą podatkową uwidacznia się w momencie, gdy podatnik osiąga dochód przekraczający 120 000 zł – wówczas nie jest zmuszony do płacenia 32%, a w dalszym ciągu do 19%.  

Podatek liniowy również jest liczony od dochodu co znaczy, że możliwe jest odliczanie kosztów od osiągniętych przychodów. Wyłączona jest natomiast możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania. W tym wypadku wysokość podatku oblicza się na podstawie przychodu przedsiębiorcy. Nie ma zatem możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu

Ryczałt ewidencjonowany nie jest rodzajem podatku dochodowego. Wylicza się go od przychodów.

Mimo powyższego, sprzedawcy internetowi bardzo często korzystają z tej formy opodatkowania, bowiem w przypadku PKD 47.91.Z, czyli sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ryczałt wynosi 3%. Warto jednak pamiętać, że przy handlu towarami o wysokiej wartości zakupu od producenta lub importera i niskich marżach, taka forma opodatkowania może stać się nieopłacalna. Ryczałt będzie najbardziej korzystny przy wysokich przychodach i niskich kosztach.

Co z podatkiem VAT?

Rejestracja przedsiębiorcy jako czynnego podatnika VAT nie zawsze będzie wymagana. Bowiem zwolnieni od podatku są przedsiębiorcy u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie działalności w trakcie roku podatkowego, sprzedaż jest zwolniona z podatku, jeżeli przewiduje on, iż wartość sprzedaży do końca roku podatkowego, w którym rozpoczął działalność, nie przekroczy takiego limitu. W niektórych wypadkach jednak zwolnienie zostaje wyłączone, a VAT należy opłacać już od pierwszej zarobionej złotówki. Będzie tak m.in. przy obrocie towarami objętymi akcyzą czy wyroby z metali szlachetnych.

Nierejestrowanie się jako VATowiec jest szczególnie korzystne wówczas, gdy koszty prowadzenia działalności są niskie, gdy przedmiotem sprzedaży są towary własnej produkcji, a do ich produkcja nie są używane drogie materiały, jak również w przypadku, gdy oferta kierowana jest wyłącznie do osób prywatnych, które nie będą „wymagały” faktury VAT (osoby fizyczne nie mogą odliczyć podatku naliczonego od podatku należnego).

Dołączenie do czynnych podatników VAT będzie zatem opłacalne, gdy firma będzie generowała wysokie koszty, np. gdy będzie wymagała dużych nakładów na rozwój lub, gdy sklep będzie oferował towary pozyskiwane od zewnętrznych dostawców.

Przedsiębiorca a ZUS

Obowiązek opłacania składek społecznych i zdrowotnych obowiązuje w przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, komandytowej lub jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZUS nie jest wymagany natomiast przy spółce komandytowo-akcyjnej, akcyjnej, prostej spółce akcyjnej, a także wieloosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto pamiętać, że decydując się na dołączenie do płatników ZUS, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania ze składek preferencyjnych. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Co dalej?

Polityka prokonsumencka zostaje cały czas rozwijana. Nie ma zatem co liczyć na poluzowanie wymogów formalnych stawianych przed przedsiębiorcami. Jeżeli zatem chcesz uniknąć problemów prawnych i wydatków z tym związanych, skorzystaj z naszych usług. Pomagamy przedsiębiorcom w zakładaniu biznesów i ich rozwoju. Tworzymy umowy gospodarcze, regulaminy i polityki RODO dostosowane indywidualnie pod każdego klienta.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia zarówno strony znajdzparagraf.pl, jak również naszych socialmediów – profilu na Facebooku i Instagramie.

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.