Jak wziąć kredyt przez Internet?

Obecnie coraz popularniejszą praktyką pożyczania pieniędzy jest kredyt przez Internet. Bez wychodzenia z domu w kilka dni, a nawet godzin  możemy mieć pożyczone pieniądze na naszym koncie. Często zastanawiamy się jednak, czy to bezpieczne? Na szczęście proces zaciągania takich kredytów uregulowany jest w polskim prawie.

Ustawa – Prawo bankowe  określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków. Z ustawy tej wynika również jak ma być skonstruowana umowa zawierania kredytu, także na odległość.

Jakie warunki powinny zostać spełnione?

Pierwszą i podstawową zasadą na podstawie, której możemy wziąć kredyt rzez Internet jest złożenie przez kredytobiorcę kompletnego wniosku o kredyt. Zaciągający musi spełniać określone w regulaminie banku warunki udzielania kredytów. Należy przedstawić stosowne dokumenty, oraz wnieść określone opłaty i prowizje. Taki wniosek można złożyć drogą elektroniczną poprzez stronę  internetową, a nawet drogą telefoniczną. Pamiętamy jednak, że bank ma prawo odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Kto może zaciągnąć kredyt przez Internet?

Kredyt może otrzymać osoba fizyczna mająca status rezydenta. Co istotne, jeśli potencjalny  kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim musi on uzyskać pisemną zgodę współmałżonka na zaciągniecie kredytu. Jeśli bank posiada wątpliwości co do identyfikacji kredytobiorcy, ma prawo odmówić realizacji dyspozycji.

Ile można otrzymać?

Maksymalna kwota jaką można uzyskać uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej. Forma udzielenia kredytu, pisemna lub elektroniczna uzależniona jest od rodzaju kredytu i jego wysokości. Zwykle jeśli chcemy otrzymać wyższą kwotę konieczna będzie pisemna forma. Jest to jednak zależne od wymagań danego banku.

Jak wygląda proces udzielenia takiego kredytu?

Zawarcie umowy kredytowej drogą telefoniczną musi być uprzedzone identyfikacją kredytobiorcy i aktywacją kanałów dostępu. Następnie, tak jak zostało to powyżej opisane klient składa wniosek o kredyt, po czym bank określa warunki udzielenia kredytu lub na tym etapie odrzuca wniosek.

Jeśli wniosek zostaje zaakceptowany bank przesyła klientowi warunki udzielenia kredytu drogą elektroniczną. Warto zaznaczy, że oferta którą przedstawia bank na swojej stronie www jest wiążąca. Taka oferta nie podlega negocjacjom. Aby oferta została przyjęta konieczna jest  akceptacja kodem SMS lub hasłem jednorazowym. Co jest jednoznaczne ze  złożeniem oświadczenia woli o zawarciu umowy o kredyt z bankiem. W takiej sytuacji bank jest zobowiązany przesłać kredytobiorcy pisemne potwierdzenie udzielenia kredytu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy kredytu.

Umowa zawarta przez telefon

Jeśli zawieramy umowę kredytową drogą telefoniczną, dowodem zawarcia takiej umowy kredytu jest nagranie rozmowy z przedstawicielem banku. Nagranie takie może zostać później wykorzystana w celach dowodowych, np. jeśli kredytobiorca uchyla się od spłaty.  Bank niezwłocznie po zawarciu umowy w formie nagrania i utrwaleniu rozmowy telefonicznej przesyła klientowi warunki udzielenia kredytu w formie elektronicznej. Stanowi to potwierdzenie zawarcia umowy kredytu. Kredytobiorca ma obowiązek zatwierdzenia takiego twierdzenia w terminie 7 dni licząc od dnia jej zawarcia. Dopiero po otrzymaniu zatwierdzenia Bank uruchomi kredyt. Następnie bank wysyła klientowi pisemne potwierdzenie udzielenia Kredytu w ciągu 7 dni licząc od daty zawarcia umowy kredytu. Taka umowa również jest traktowana przez strony jak umowa zawarta w formie pisemne.

Wypowiedzenie umowy kredytu

Pamiętajmy, że bank może wypowiedzieć umowę kredytu. Może się tak stać w następujących przypadkach:

  • kredytobiorca naruszył postanowienia umowy kredytu, Regulaminu udzielania kredytów dla osób fizycznych,
  • gdy informacje, oświadczenia i dokumenty przedstawione w Banku w celu uzyskania kredytu dotyczące sytuacji osobistej i majątkowej Kredytobiorcy są fałszywe lub niekompletne,
  • kredytobiorca utracił zdolność kredytową.

Również klient ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny,  w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Ponadto bank jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, doręczyć kredytobiorcy podpisany przez strony egzemplarz umowy.

 

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.