Mały podatnik VAT – limit w 2021 roku

Mały podatnik VAT – status ten daje podatnikowi dodatkowe uprawnienia. Jeżeli przedsiębiorca, w skali roku, osiąga stosunkowo niewielki obrót, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Metoda ta polega na odprowadzaniu podatku dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, oraz na odliczaniu podatku należnego po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty.
Mały podatnik VAT

Ustawodawca, regulując omawianą instytucję miał na celu stworzenie ram prawnych umożliwiających złagodzenie obciążeń administracyjnych spoczywających na relatywnie niewielkich podmiotach gospodarczych.

Chodzi głównie o przedsiębiorców wykonujących swoją działalność jednoosobowo. Mały podatnik VAT został zdefiniowany w art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT). Kto może zostać małym podatnikiem? Jakie przywileje przygotował dla niego ustawodawca? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Mały podatnik VAT – kto nim może zostać?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, małym podatnikiem jest podatnik spełniający poniższe przesłanki:

  • wartość sprzedaży (brutto) przedsiębiorstwa podatnika nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro;
  • prowadzone przez podatnika przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zasadniczo, małym podatnikiem VAT jest więc podatnik, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.000 euro.

Należy tutaj wskazać, iż do obliczenia kwoty, której przekroczenie uniemożliwia uzyskanie statusu małego podatnika, nie przyjmuje się wartości darowizn towarów, towarów przekazanych na potrzeby osobiste podatnika lub innych osób, jak również innych świadczeń o charakterze nieodpłatnym.

Oznacza to, że kwota graniczna wynika wyłącznie z rzeczywiście osiągniętego obrotu i nie uwzględnia czynności, które podlegają opodatkowaniu, mimo że nie są związane z osiągnięciem obrotu.

Mały podatnik VAT odnosi się wyłącznie do poprzedniego roku podatkowego. Nie ma znaczenia, że we wcześniejszych latach podatkowych wartość sprzedaży podatnika, przekraczała znacząco, kwotę graniczną.

W drugim punkcie omawianego przepisy ustawa wprowadza wyjątek od powyższej zasady. W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Zdaniem doktryny fakt, iż ustawodawca nie odniósł się do kwestii kumulacji obrotów, należy odczytywać w taki sposób, że jeżeli podatnik świadczy zarówno usługi opisane w pkt a i b, wówczas obydwa elementy wymagają rozdzielnego rozpatrzenia. Toteż jeżeli podatnik przekroczy jedną z kwot granicznych, nie będzie mógł już skorzystać z omawianej instytucji.

Kwota graniczna jest kwotą uwzględniającą kwotę podatku.

Jakie są przywileje małego podatnika?

Ustawa o podatku VAT udziela małemu podatnikowi pewnych uproszczeń w rozliczaniu. Są nią:

  • możliwość skorzystania z metody kasowej rozliczeń oraz
  • możliwość składania deklaracji kwartalnych.

Metoda kasowa polega na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez podatnika dostaw towarów lub świadczenia usług powstaje:

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, o ile dostawa towarów lub świadczenie usług zostało spełnione na rzecz podatnika, który poosiada status czynnego podatnika VAT;
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż czynny podatnik VAT.

O wyborze powyższej formy rozliczania należy powiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego.  Podatnik może zrezygnować z metody kasowej nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego wyłącznie w odniesieniu do tej części.

Odnosząc się do możliwości składania deklaracji kwartalnych, o tym fakcie także należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Oświadczenie składa się na formularzu VAT-R.

Status małego podatnika VAT przysługuje przez cały rok. Oznacza to, że przekroczenie przez przedsiębiorcę kwoty granicznej w danym roku, nie skutkuje utratą statusu małego podatnika w trakcie tego roku.

Status ten może zostać utracony dopiero z dniem 1 stycznia roku kolejnego. Przekroczenie limitu wiąże się jednak z utratą z tym dniem korzyści związanych z tym statusem, tj. prawem do rozliczenia kasowego oraz składania deklaracji kwartalnych.

Mały podatnik VAT – limit 2021

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT uprawnienie małego podatnika VAT zależy od tego, czy podatnik mieści się w określonych przez ustawę kwot granicznych, tj. kwoty 1.200.000 lub 45.000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł.

Zgodnie z powyższym, przeliczając na PLN, kwoty graniczne wynoszą:

  • 1.200.000 euro – 5.418.000 zł;
  • 45.000 euro – 203 000 zł.

Warto podnieść, iż małym podatnikiem może zostać również podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, powyżej wskazanych kwot.

Podstawa podatkowa:

  • ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106).
Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

więcej porad

Świadczenie usług drogą elektroniczną – odpowiedzialność przedsiębiorcy

Wydawać by się mogło, że przy aktualnych możliwościach Internetu, każdy przedsiębiorca powinien znaleźć coś dla siebie. Jednakże należy pamiętać, że wraz z rozwojem technologii, rozwinęły się także mechanizmy ochrony konsumentów. [reklama-ads] Co więcej, istnieją akty prawne, które w sposób szczegółowy regulują świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawstwo w sieci, mimo iż, prostsze niż model tradycyjny, to podlega większemu rygoryzmowi.  Świadczenie usług drogą elektroniczną – jak to rozumieć? Świadczenie usług drogą elektroniczną reguluje ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z nią usługami świadczonymi drogą elektroniczną są wszelkie działania wykonywane na rzecz kontrahenta, których wykonanie następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie tego kontrahenta. Tym, co charakteryzuje omawiany rodzaj usług jest to, iż przy świadczeniu usługi nie może być obecna druga strona transakcji. Dodatkowo przesyłane dane muszą zostać transmitowane za pośrednictwem Internetu. Co istotne zawieranie umów na tradycyjne usługi w postaci elektronicznej wymiany oświadczeń woli, np. przez przesłanie skanów umów mailem, nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną i nie podlega pod wspomnianą ustawę. [rada]Usługi świadczone drogą elektroniczną mogą być zawierane wyłącznie w trybie bezpośredniego połączenia z siecią teleinformatyczną, czyli online. Świadczenie usług w trybie offline nie może być traktowane jako usługa świadczona drogą elektroniczną.[/rada] [reklama-ads] Natomiast pod pojęciem świadczenia usług drogą elektroniczną kryje się wykonanie usług bez jednoczesnej obecności stron, tj. na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Reasumując, aby dana usługa mogła być uznana za świadczoną drogą elektroniczną musi spełniać poniższe przesłanki: wykonanie usługi musi odbywać się na odległość; usługa musi mieć formę przekazu danych za pośrednictwem urządzeń do elektronicznego przetwarzania; świadczenie usługi musi odbyć się na indywidualne żądanie klienta. Jeżeli więc wykonanie usługi polega na wytworzeniu przedmiotu materialnego, czyli takiego, którego nie można zapisać w formie elektronicznych danych, wówczas taka usługa nie może być traktowana jako usługa świadczona drogą elektroniczną. [rada]Usług świadczone drogą elektronicznie mogą być nieodpłatne, np. w ramach udostępniania informacji na portalach internetowych. [/rada] Do usług elektronicznych zaliczane są w szczególności wyszukiwarki Internetowe, komunikatory internetowe, streaming, udostępnianie aplikacji mobilnych, poczta elektroniczna. Które usługi nie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną? [reklama-ads] Nie wszystkie usługi wykonywane na odległość mają charakter elektroniczny. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną mówi wprost, iż za taką usługę nie możemy traktować: przekazu telewizyjnego oraz radiowego; usług telekomunikacyjnych; usług bankomatowych; sprzedaży biletów w automatach, parkometrach; rozrachunków międzybankowych drogą elektroniczną; transakcji odbywających się za pomocą pieniądza elektronicznego. Do usług świadczonych drogą elektroniczną nie należy również wszelki przekaz informacji przesyłanych bez wyraźnego zamówienia i zgody klienta. Chodzi tu więc o popularny SPAM. Z kolei informacje handlowe przesyłane na indywidualne żądanie klienta, zaliczają się do usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługami elektronicznymi nie będą także czynności, które możemy zamówić droga internetową, lecz które ze swojej natury nie mogą być dokonywane w całości za pomocą środków elektronicznych m.in. usługi medyczne wymagające fizycznego badania pacjenta. [uwaga]Czytaj też: Wdrożenie RODO – najczęściej popełniane błędy [/uwaga] Świadczenie usług drogą elektroniczną a obowiązki przedsiębiorcy [reklama-ads] Działanie w sieci charakteryzuje się dużym stopniem anonimowości. A to z kolei wiąże się z zagrożeniem dla potencjalnych klientów przedsiębiorcy. Aby uniknąć bezkarności firm internetowych, ustawa nałożyła na nich szereg obowiązków. Przedsiębiorca świadczący usługi elektroniczne ma obowiązek podania użytkownikom wszelkich informacji o swojej firmie i rodzaju prowadzonej działalności. Wszystkie portale internetowe powinny posiadać regulamin prowadzenia strony i świadczenia usług, politykę prywatności oraz politykę ochrony danych osobowych zgodną z RODO. Przedsiębiorca jest także zobowiązany do zapewnienia zabezpieczenia poufności i integralności przekazywanych danych m.in. przez techniki kryptograficzne. Szczególnej ochronie powinny podlegać wszelkie usługi realizowane przy użyciu danych osobowych klientów, haseł dostępu do profili użytkowników, numerów kart płatniczych oraz wizerunków użytkowników (np. zdjęć). Szczegółowe wskazania o obowiązkach przedsiębiorców są opisane w art. 5 – 11 ustawy. Zgodnie z tymi przepisami usługodawca został zobowiązany do podania w sposób zrozumiały i bezpośredni informacji o: [reklama-ads] firmie, jej siedzibie i adresie; adresach elektronicznych przedsiębiorcy; szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonych drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. Jeżeli usługobiorca przekazuje informacje handlowe, to dane te muszą być wyraźnie wyodrębnione i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, że są to właśnie informacje handlowe. Co więcej informacje muszą zawierać: oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne; wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem ofert; wszelkie dane, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia. [reklama-ads] Świadczenie usług drogą elektroniczną a RODO Żadna działalność w sieci nie może obyć się bez poruszenia kwestii RODO. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną bardzo lakonicznie reguluje zasady ochrony danych klientów i kontrahentów przedsiębiorców działających w sieci. Stąd też sposób ochrony danych należy czerpać właśnie z RODO. Zgodnie z rozporządzeniem każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach świadczenia usługi przez przedsiębiorcę elektronicznego mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przeniesienia swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za usługi świadczone drogą elektroniczną Za bezprawne posługiwanie się informacjami - głównie chodzi tu o dane osobowe - uzyskanymi podczas świadczenia usług drogą elektroniczną, przedsiębiorcą może odpowiadać na podstawie przepisów karnych i cywilnych. Oczywiści jedna ścieżka nie wyłącza drugiej. [reklama-ads] Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za działanie sprzeczne z jej zapisami, przewiduje sankcje w postaci kary grzywny. Grzywna może zostać nałożona na przedsiębiorcę w przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych oraz zakazu przesyłania niezamówionych informacji handlowych bez zgody klienta. Usługodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej również w wypadku kiedy podejmie się bezprawnego przechowywania danych klientów. Z kolei, pociągnięcie przedsiębiorcy do odpowiedzialności cywilnej jest możliwe w każdym wypadku, gdy powierzone mu przez klientów dane zostaną: udostępnione osobom nieupoważnionym; zabrane przez osobę nieuprawnioną; zmienione, uszkodzone, zniszczone, czy w inny sposób utracone. [rada]Przedsiębiorca może się uwolnić od odpowiedzialności karnej, jeżeli po uzyskaniu wiadomości o bezprawności swojego działania, niezwłocznie podejmie działania mające na celu cofnięcie lub zminimalizowanie szkód. [/rada] [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). [/informacja] [reklama-ads]

Biznesplan – jak stworzyć plan działania firmy?

Biznesplan nie stanowi formalnego pisma, które należy formułować na właściwym formularzu przy zachowaniu szeregu wymogów ustawowych. Stanowi bardziej pisemne sprecyzowanie celów biznesowych oraz zaplanowanie działań, mających te cele przybliżyć. [reklama-ads] Nie ma jednej uniwersalnej recepty na idealny biznesplan. Każda gałąź biznesu wymaga innego podejścia. Jednakże można wyróżnić elementy, które będą wspólne dla każdego przedsiębiorstwa. Będą to m.in. analiza możliwości rynkowych oraz konkurencji, porównanie cen oferowanych produktów lub usług do tych istniejących już na rynku, określenie dostawców i odbiorców, czy chociażby określenie zagrożeń dla działalności firmy. Biznesplan – czy aby na pewno potrzebny? Niektórzy ruszają do „boju” bez większego planowania, niektórym z nich nawet to wychodzi. Jednakże najwięksi gracze na rynku zawsze mają plan długoletniego działania. Co więcej, mają również plan B i C, gdyby pierwotny zamysł się nie powiódł. Biznesplan w biznesie nie jest wymogiem. Jest jednak narzędziem, które pozwoli przedsiębiorcy na przeprowadzenie analizy możliwości rynkowych oraz środków umożliwiających osiągnięcie założonych celów w konkretnym otoczeniu biznesowym. Ma za zadanie pokazać wady i zalety planowanej działalności. Bo co jeśli post factum okaże się, że nasz „idealny pomysł na firmę” nie ma realnych szans na powodzenie z powodu barier finansowych, braku odbiorców czy też istnienia ograniczeń prawnych (np. koncesje czy uprawnienia zawodowe)? Sam proces tworzenia planu biznesowego pozwoli przedsiębiorcy na ochłonięcie i spojrzenie chłodnym okiem na realne szanse powiedzenia się biznesu. [reklama-ads] Po co więc tworzyć biznesplan? Minusem tworzenia biznesplanu jest konieczność poświęcenia na to dużej ilości czasu. I na dobrą sprawę, w tym miejscu negatywy się kończą. Im bardziej rozbudowany i szczegółowy projekt działania, tym większa szansa na sukces. Najistotniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie przedsiębiorcy informacji niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji w temacie: czy w ogóle warto zaczynać, a jeżeli tak to jak zrobić to najefektywniej. Co więcej, powzięcie nowych, precyzyjnych danych pozwoli na modyfikacje pierwotnych założeń i tym samym uniknięcie wielu błędów, które mogłyby odbić się niekorzystnie na portfelu inwestora. Przedsiębiorcy to osoby silnie kreatywne, które wpadają na nowy pomysł biznesowy kilkanaście razy na dobę. Spisanie pomysłów na papierze w formie biznesplanu pozwala uporządkować dotychczasowe idee i plany, dobrze je przemyśleć, a następczo skupić się na konkretnym celu. Należy również pamiętać, że w niektórych sytuacjach, biznesplan będzie nieodzowny. Będzie tak w przypadku, gdy przedsiębiorca zamierza sfinansować swoją działalność przy pomocy dotacji lub kredytu. Urzędy oraz banki nie wypłacą środków bez zapoznania się z planem biznesowym przedsiębiorcy. Każda instytucja posiada własne regulacje wewnętrzne, warto więc zapoznać się z indywidualnymi wymogami stawianymi przed beneficjentem, jeszcze przed przystąpieniem do tworzenia biznesplanu. A co w przypadku, gdy firma już działa? Czy warto poświęcać czas na tworzenie planu działania? Oczywiście, że tak. Biznesplan ma za zadanie także pomóc w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki jasno sformułowanym celom oraz dokładnemu określeniu sposobu ich realizacji, z całą pewnością będzie prostsze i efektywniejsze. [reklama-ads] Na początek – pismo przewodnie biznesplanu Dobry biznesplan powinien zaczynać się od pisma przewodniego, tj. streszczenia planu działania. Owe pismo powinno zawierać esencje biznesplanu, najważniejsze fakty i informacje przemawiające za wdrążeniem stworzonego projektu w życie. Pismo przewodnie powinno zawierać niejako „spis treści” całego dokumentu oraz krótkie przedstawienie każdego tematu. W streszczeniu należy wyróżnić takie kwestie jak: idee oraz cele handlowe; nazwę firmy, dane osobowe przedsiębiorcy oraz jego kwalifikacje; określenie branży w której ma działać firma; oferowane produkty lub usługi; określenie odbiorców; korzyści dla odbiorów korzystających z towarów lub usług firmy; wskazanie dostawców; wskazanie konkurencji oraz zagrożeń biznesowych; wskazanie wybranego przez przedsiębiorcę rodzaju marketingu i sposobu sprzedaży; analizy finansowe przedsiębiorstwa - zwięzłe przedstawienie przychodów, kosztów i zysków, które może osiągać firma; prognozy na przyszłość; w przypadku wniosku o kredyt lub dotację – należy wskazać kierunki i wielkości wydatkowania otrzymanych środków. [rada]Sporządzenie pisma przewodniego warto zostawić na sam koniec prac nad dokumentem. Streszczenie musi bowiem zawierać wszystkie kwestie zawarte w biznesplanie, toteż łatwiej dostosować je do sporządzanego planu, niż biznesplan budować ściśle pod streszczenie.[/rada] [uwaga]Czytaj też: Działalność nierejestrowana – kogo dotyczy i co ułatwia?[/uwaga] Tworzymy biznesplan [reklama-ads] Przechodząc do sedna, przedstawimy najważniejsze elementy jakie powinien zawierać biznesplan. Oczywiści w zależności od rodzaju działalności, może być potrzebne poruszenie także innych, specjalistycznych kwestii. My skupimy się na sprawach najistotniejszych, bez których biznesplan nie będzie w sposób właściwy spełniał swojego przeznaczenia. 1.    Idee i cele handlowe przedsiębiorstwa Przed przejściem do konkretów, warto zastanowić się w jaki sposób firma ma funkcjonować na danym rynku. Czy może spełniać jakąś rolę społeczną, np. naukową, informacyjną. Jaki jest pierwszorzędny cel działalności – nie zawsze pieniądze napędzają  przedsiębiorców. Następnie pora zając się sprawami bardziej przyziemnymi, tj. założenia finansowe. Należy wskazać cele handlowe, jakie firma powinna osiągnąć w najbliższych latach. Chodzi tu przede wszystkim o stwierdzenie, czy dana działalność w przeciągu np. 5 lat doprowadzi do zwrotu inwestycji, przejęcia określonego udziału w rynku, czy też osiągnięcia przychodu pozwalającego na nowe inwestycje. Dokładne określenie założeń pozwoli skupić się na danym celu i dążyć do niego, bez podejmowania dodatkowych, nierzadko niepotrzebnych działań. Dodatkowo owy spis pozwoli w przyszłości zweryfikować czy biznes rozwija się zgodnie z pierwotnym zamysłem i czy podjęte działania są adekwatne do potrzeb. 2.     Informacje o przedsiębiorcy Oprócz suchych faktów o przedsiębiorstwie, tj. nazwie przyszłej firmy czy planowanej siedzibie, warto scharakteryzować postać samego przedsiębiorcy. Wskazując dane przedsiębiorstwa, przede wszystkim należy określić: [reklama-ads] firmę (nazwę przedsiębiorstwa); planowaną siedziby firmy; dane kontaktowe przedsiębiorcy. Przechodząc do osoby przedsiębiorcy, tu może być nieco trudniej. Trzeba spojrzeć na siebie krytycznie i wypunktować swoje zalety i wady, przydatne umiejętności oraz obszary, które wymagają poprawy. Do najważniejszych informacji o przedsiębiorcy należą: imię i nazwisko; data urodzenia, PESEL; wykształcenie; kwalifikacje; odbyte kursy i szkolenia; dodatkowe umiejętności, przydatne w prowadzeniu planowanej działalności; doświadczenie zawodowe; motywacje; zainteresowania.  3.     Opis działalności gospodarczej [reklama-ads] Kolejnym punktem biznesplanu jest opis planowanej działalności gospodarczej. W ramach tego punku należy wskazać: formę prawną planowanej działalności; lokalizację lokalu firmy; termin rozpoczęcia działalności; opis oferowanego produktu. Forma prawna Firma musi działać pod konkretną formą prawną. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza (osoba fizyczna), jak również spółka prawa handlowego – osobowa lub kapitałowa (osoba prawna). Lokalizacja lokalu firmy Ten podpunkt będzie istotny, jeżeli przedsiębiorca planuje prowadzić działalność w innym miejscu, aniżeli wskazuje na to siedziba firmy. Warto wskazać również czy lokal przeznaczony do prowadzenia firmy jest własnością przedsiębiorcy, będzie przez niego wynajmowany czy użyczany. Termin rozpoczęcia działalności Termin rozpoczęcia działalności jest ważny, kiedy w grę wchodzi działalność niejako "sezonowa", np. biuro podróży, firma remontowa. Termin rozpoczęcia funkcjonowania może mieć duży wpływ na dobry i zyskowny start, jak również na porażkę firmy na rynku. Opis produktu  [reklama-ads] Działalność gospodarcza siłą rzeczy musi opierać się na sprzedaży towarów lub usług, toteż nie można tworzyć planu działalności bez charakteryzacji oferowanych produktów .   Trzeba dokładnie je opisać, określić ich możliwości, funkcje, zalety i wady. Należy zastanowić się, na czym konkretnie przedsiębiorca chce zarabiać, np. niektóre produkty mogą sprzedawane na granicy opłacalności, za to usługi dodatkowe świadczone obok mogą przynosić wysokie zyski (sprzedaż komputerów za niską cenę, wysoki koszt montażu urządzenia). Dodatkowo warto wskazać powody dlaczego klienci mieliby sięgać po usługi firmy, co wyróżnia jej produkty od innych istniejących na rynku oraz jakie działania zamierza podjąć przedsiębiorca, aby przekonać klientów, iż jego towary/usługi mają przewagę nad konkurencją. [rada]Bardzo ważną daną jest stopień zapotrzebowania na produkt. Jest to informacja, bez której nie powinno się rozpoczynać biznesu. Nawet najlepszej jakości produkt nie ma szans na sprzedaż, jeżeli nie istnieje na niego popyt. Zapotrzebowanie oczywiście można stworzyć, jednak jest to zadanie czasochłonne i wymagające ogromnego nakładu finansowego.[/rada] Jeżeli sprzedaż produktu wymaga koncesji lub pozwolenia, trzeba wskazać rodzaj pozwolenia, okres jego trwania, koszt wydania pozwolenia, oraz jego wpływ na końcową cenę produktu. Dodatkowo, jeżeli firma zamierza obracać towarami z terminami ważności, należy to wskazać. Warto również zastanowić się, jak zminimalizować ryzyko związane z upływem terminu i popsuciem się produktu oraz w jaki sposób przedsiębiorstwo poradzi sobie ze stratami, jakie niesie za sobą upłynięcie terminu przydatności. [reklama-ads] Na końcu należy wskazać na jakim etapie znajduje się oferowany produkt (produkty). Czy będzie on dopiero produkowany przez przedsiębiorcę lub sprowadzany, czy też został już wytworzony i tylko czeka na sprzedaż. 4.     Analiza marketingowa Przeprowadzenie analizy marketingowej ma dać odpowiedź na pytanie: jak dotrzeć do klienta, jak doprowadzić do sprzedaży oraz jak zachować odbiorców? Analiza marketingowa składa się z analizy: rynku; reklamy i promocji; klientów; dostawców; konkurencji; poziomu cen; SWOT (analiza strategiczna). Analiza rynku Analiza rynku polega na zbadaniu rynku docelowego, liczby potencjalnych odbiorców oraz przybliżonej ilości sprzedaży. W pierwszej kolejności należy określić rynek, na jakim ma funkcjonować przedsiębiorstwo. Chodzi o obszar w sensie geograficznym – rynek lokalny danego miasta, gminy, powiatu, województwa, rynek krajowy, europejski, globalny. Przedsiębiorca musi zastanowić się jakie są jego realne możliwości i dostępne środki transferowe. [reklama-ads] Następnie należy oszacować liczbę potencjalnych klientów w skali dnia, miesiąca czy roku. Warto sprawdzić, w jakich porach dnia klienci najchętniej korzystają z danych usług. Dla przykładu salon prasowy najwięcej klientów przyciągnie rano, z kolei bar największe obłożenie ma wieczorem i w nocy. Trzeba zastanowić się również, jak często ludzie odwiedzają dane miejsce. Może mieć to znaczenie w mniejszych miejscowościach. W przypadku restauracji, mniejsza liczba ludności przełoży się na mniejszą liczbę wizyt gości jednocześnie, co może wskazać przedsiębiorcy jak dużego lokalu będzie potrzebował. Określenie zasięgu terytorialnego firmy oraz liczy potencjalnych klientów wprost wskaże na jaką wielkość sprzedaży może liczyć przedsiębiorca. Wystarczy przemnożyć cenę produktu przez szacowaną liczbę sprzedanych produktów. Analiza ta pokaże na jakie zyski może liczyć firma. Analiza reklamy i promocji Tutaj przedsiębiorca powinien skonkretyzować jakie działania promocyjne planuje podjąć. Należy określić środki dostępnej promocji i przybliżyć jaki jest cel każdego ze wskazanych narzędzi reklamowych. Następnie trzeba wskazać te najefektywniejsze w odniesieniu do danego rodzaju działalności oraz określić czas promocji i koszty jej przeprowadzenia. Dla skonkretyzowania planu działania, warto aby przedsiębiorca rozbił poszczególne zamierzone działania reklamowe i wskazał wartość wydatków niezbędnych do ich przeprowadzenia w skali miesiąca. Roczne zestawienie wszystkich wydatków pokaże, jakie realnie należy przeznaczyć środki na reklamę. Analiza klientów [reklama-ads] Analiza klientów ma odpowiedzieć na pytania: do jakiego rodzaju podmiotów ma trafić towar lub usługa firmy? w jaki sposób firma będzie dostarczała klientom towaru lub usługi? w jaki sposób klienci będą płacili za zamówione produkty? Analiza klientów to swoista selekcja rynku zbytu. Przedsiębiorca musi wiedzieć czy zamierza z produktem trafić do osób fizycznych (konsumentów) czy prywatnych (firm). Jest to ważne o tyle, że w relacjach ze wspomnianymi osobami obowiązują inne przepisy prawne. Następnie należy określić w jaki sposób firma będzie dostarczała zakupione produkty – czy będą dostępne w sklepie stacjonarnym, czy internetowych, a może w obu jednocześnie, czy będą sprzedawane bezpośrednio przez przedsiębiorcę czy zostaną zlecone osobom trzecim (pośrednikom). Warto wskazać także rodzaj rozliczania się z klientami. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważna kwestia. Klient chce wiedzieć czy będzie musiał wybrać pieniądze z banku, aby zapłacić, czy wystarczy posiadanie karty płatniczej, a może jest możliwość płatności BLIK. Niektóre firmy korzystają także z możliwości płatności na raty, albo z odroczonego terminu płatności. Analiza dostawców [reklama-ads] W ramach analizy dostawców, przedsiębiorca musi opisać z jakich dostawców będzie korzystał (dane dostawców), jakie mają oni doświadczenie (ile działają na rynku) oraz jakie są opinie na ich temat (można to z łatwością sprawdzić w Internecie). Taka analiza pozwoli na „przesianie” rynku z jednostek o słabej renomie i kiepskiej obsłudze. Kolejno trzeba wskazać warunki płatności dostawcom – sposób zapłaty (w gotówce, przelewem) oraz terminy wymagane przez kontrahentów (np. 14 lub 30 dni od wystawienia faktury). Warto zastanowić się też nad najefektywniejszym i najbardziej opłacalnym sposobem dostaw. Finansowo może mieć duże znaczenie, czy towar będzie dostarczał producent, pośrednik czy też sam przedsiębiorca będzie odbierał produkty. Istotna jest także kwestia częstotliwości dostaw oraz możliwości transportowych (ilości towarów przewożonych w jednej partii) danych dostawców. To wszystko może mieć duży wpływ na ostateczne koszty działalności firmy. Analiza konkurencji Analiza konkurencji ma za zadanie uświadomić przedsiębiorcę jakie są jego szanse na sukces w danej gałęzi biznesowej. W tym celu należy wskazać najważniejszych konkurentów na rynku i określić ich mocne i słabe strony, ich ceny, oferowane usługi dodatkowe, jakość sprzedawanych produktów oraz lata doświadczenia. [reklama-ads] Analiza powinna wskazywać na: liczbę firm wykonywujących podobną działalność; najpoważniejszych konkurentów na rynku; mocne i słabe strony konkurencji. Analiza poziomu cen Na poziom cen wpływają przede wszystkim: konkurencja; klienci; zwyczaje zakupowe; koszty produkcji. Określenie powyższego, pozwoli przedsiębiorcy na określenie adekwatnej ceny produktu. Z kolei odejście od standardowej ceny, ustalonej przez aktualny rynek, może nieść za sobą różnego rodzaju korzyści. Modyfikowanie ceny służy m.in. do: [reklama-ads] wzrostu zysku (w przypadku obniżenia ceny rynkowej); generowania większych przepływów pieniężnych; poprawy rentowności inwestycji; utrzymania stałego narzutu dla wszystkich produktów; przyciągnięcia nowych klientów; wzrostu udziału w rynku; utrzymaniu obecnych klientów poprzez zaoferowanie niższej ceny lojalnym klientom; szybszego wprowadzenia produktu na rynek; cross-sellingu (obniżka cen na jeden towar w celu sprzedaży innych po cenach standardowych); poprawy sprzedaży niszowych produktów (np. tworzenie pakietów z bardziej popularnymi produktami).  Przejście przez powyższe podpunkty pozwoli przedsiębiorcy dobrać właściwą cenę produktu do strategii promocyjnej. Ustalając cenę końcową produktu (brutto) trzeb mieć na uwadze sposób ustalania marży nakładanej na produkt oraz politykę rabatową firmy. Odnośnie polityki rabatowej, przedsiębiorca musi określić czy będzie takową stosował. Jeżeli tak, to powinien wskazać czy będzie stosował rabaty ilościowe, rabaty dla pośredniaków czy rabaty dla stałych klientów oraz określić jakie będą warunku zastosowania danego sposobu rabatowania. [rada]Bardzo ważne jest określenie ceny minimalnej niezbędnej dla osiągnięcia progu rentowności. Należy tu uwzględnić kwestię ewentualnych promocji i rabatów udzielanych kontrahentom i klientom. [/rada] Analiza strategiczna SWOT [reklama-ads] Analiza strategiczna polega na rozważeniu wpływu czynników ekonomicznych, społecznych, etycznych i technologicznych na działalności firmy. Przedsiębiorca powinien zastanowić się ponadto jaka jest możliwość pojawienia się nowej konkurencji i podobnych produktów na rynku. Jaki wpływ na działalność mogą mieć nas czynniki prawne i polityczne. Analiza SWOT polega na wskazaniu przez przedsiębiorcę: mocnych stron (strengths) planowanego biznesu – oryginalność pomysłu, szeroka oferta usług, wysoka jakość produktu, przystępna cena; słabych stron (weaknesses) – nieznana marka, niski budżet firmy, zła lokalizacja firmy; możliwości (opportunities) – możliwość dotarcia do skonkretyzowanych grup odbiorców (np. danej grupy zawodowej), gdzie nie istnieje duża konkurencja; zagrożenia (threats) – zamiary i działania konkurencji.   5.    Plan finansowy Plan finansowy stanowi najważniejszą część biznesplanu. Jak sama nazwa wskazuje mówi o finansach firmy, o przychodach, kosztach i dochodach. Plan finansowy ma za zadanie wskazać przedsiębiorcy czy jego działalność umożliwi zwrot inwestycji oraz po jakim czasie i w jakiej wysokości firma zacznie na siebie zarabiać. Plan finansowy należy sporządzić na pierwsze dwa lata funkcjonowania firmy w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym. W tym punkcie biznesplan powinien określić: [reklama-ads] z jakich źródeł będzie pochodzić finansowanie przedsiębiorstwa; jakie będą przychody i wydatki firmy; jakie firma planuje osiągać zyski. [rada]Plan finansowy powinien zawierać co najmniej dwa różne warianty – optymistyczny i pesymistyczny. Pokaże to przedsiębiorcy oraz ewentualnym inwestorom, ile mogą zyskać przy sprzyjających warunkach, a ile stracić w wypadku negatywnego splotu wydarzeń.[/rada] Prawidłowy plan finansowy powinien obejmować: plan sprzedaży towarów lub usług w przyjętych okresach czasu (np. miesiąc, kwartał, rok). Ustala się w nim wielkość sprzedaży określaną w ilościach produktów oraz wartościach pieniężnych, a także przewidywany wzrost lub spadek sprzedaży w danych okresach; nakłady inwestycyjne - określają wydatki krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe oraz wskazują źródła finansowania (wkład własny, kredyty, dotacje). Nakłady obejmują m.in. zakup towarów, wynagrodzenie pracowników, obciążenia podatkowe, raty kredytowe i leasingowe itd. Planowane wydatki powinny właściwie uzasadnione; bilans - jest to zestawienie stanu posiadania firmy. Składają się na niego aktywa, tj. aktualnie posiadane zasoby (środki pieniężne, maszyny i urządzenia, nieruchomości itd.) oraz pasywa, tj. źródła pozyskania pieniędzy (kredyty, pożyczki, kapitał własny). plan przepływów pieniężnych (cash flow)  - jest to zestawienie wpływów i wydatków pieniężnych netto, w układzie miesięcznym na najbliższe lata. Celem planu jest wskazanie i wyjaśnienie źródeł zwiększenia lub zmniejszenia stanu środków zawartych w bilansie oraz stwierdzenie ile środków i w jakim okresie firma będzie potrzebowała; rachunek zysków i strat –przedstawia wszelkie osiągane przychody i ponoszone koszty pośrednie i bezpośrednie przez przedsiębiorstwo. Celem zestawienia jest ukazanie zdolności firmy do samofinansowania swoich inwestycji. Należy pamiętać, że wszelkie przychody i koszty należy właściwie umotywować; harmonogram realizacji przedsięwzięć – zawiera planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac, opis poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia oraz opis głównych czynników wpływające na realizację poszczególnych elementów planu. 6.    Zarządzanie firmą i kadry [reklama-ads] Jeżeli planowane jest rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, punkt ten jest zbędny. W tej formie działalności wiadomo, że przedsiębiorca jest pracodawcą i pracownikiem w jednej osobie, jak również że ponosi on odpowiedzialność za firmę całym swoim majątkiem. Jeżeli jednak w planach jest założenie przedsiębiorstwa wraz z wspólnikami, która będzie zatrudniała pracowników, warto jest dokładnie unormować tę kwestię. Należy wskazać więc: kto będzie zarządzał firmą; kto będzie reprezentował firmę na zewnątrz; ilu pracowników przedsiębiorstwo będzie zatrudniać; kto i za co będzie odpowiedzialny; kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób, które będą mogły aplikować na dane stanowiska. W przypadku, gdy przedsiębiorca (zarówno osoba fizyczna i prawna) zamierza korzystać z firm zewnętrznych do obsługi księgowej, prawnej czy informatycznej, należy umieść tę informację w omawianym punkcie. Biznesplan – podsumowanie Wskazane w niniejszym artykule aspekty stanowią bazę poprawnie skonstruowanego biznesplanu. Jednakże, w zależności od rodzaju planowanej działalności, biznesplan może zostać rozbudowany i poszerzony o bardziej specjalistyczne wskazania i analizy. W tym wypadku, im więcej danych, tym łatwiej wyciągnąć wnioski czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na powodzenie.  [reklama-ads]