Pozwolenie na broń. Czy dla każdego?

Pozwolenie na broń. Czy dla każdego?

Pozwolenie na broń jest urzędowym dokumentem wymaganym od posiadacza broni. Pozwolenie zostaje wydawane – przez odpowiednie władze – na wniosek osoby zainteresowanej, pod warunkiem spełnienia przez nią niezbędnych ustawowych przesłanek.

Pozwolenie na broń jest wydawane na podstawie ustawy z 21 maja 1999 o broni i amunicji. Przepisy ustawy określają nabywanie, posiadanie, przechowywanie, zbywanie i deponowanie broni i amunicji; a także przywóz ich z zagranicy, przewóz przez terytorium kraju i wywóz za granicę; a także zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców, wydawanie pozwoleń na broń, cofanie ich oraz zasady funkcjonowania strzelnic.

Czym jest broń – definicja

Zgodnie z art. 4 ustawy za broń należy rozumieć:

 1. broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;
 2. broń pneumatyczną;
 3. miotacze gazu obezwładniającego;
 4. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
  1. broń białą w postaci:
   • ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni;
   • kastetów i nunczaków;
   • pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału;
   • pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy;
  2. broń cięciwową w postaci kusz;
  3. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Kto wydaje pozwolenia na broń?

Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy pozwolenie na broń palną i amunicję do tej broni, co do zasady wydaje właściwy komendant wojewódzki Policji. Właściwość miejscowa ustalana jest ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanego lub siedzibę zainteresowanego podmiotu. W przypadku żołnierzy zawodowych, pozwolenie wydaje właściwy komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Dla kogo pozwolenie na broń? 

Pozwolenie na broń zostanie wydane zainteresowanemu, jeżeli nie stanowi on zagrożenia dla samego siebie, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowo zainteresowana osoba musi właściwie uzasadnić wniosek i przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy za ważną przyczynę posiadania broni uważa się w szczególności:

 1. dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia:
  • stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;
 2. dla pozwolenia na broń do celów łowieckich:
   posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
 3. dla pozwolenia na broń do celów sportowych:
  • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim;
  • posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji;
  • posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego;
 4. dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych:
  • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych;
  • zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej w/wskazanego stowarzyszenia;
 5. dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich:
  • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;
 6. dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych:
  • udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;
 7. dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych:
  • posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim;
  • udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich;

Charakter pozwolenia na broń.

W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.

Właściwy organ Policji może w wydanym pozwoleniu ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia. Potwierdza się to w legitymacji posiadacza broni. Co do zasady zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.

Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych, oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony.

Pozwolenie na broń palną bojową wydane w celach ochrony osobistej, czy ochrony osób i mienia jest jednocześnie pozwoleniem na broń gazową i alarmową.

Jakie dokumenty powinny zostać załączone do podania o wydanie pozwolenia na broń?

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń znajdziecie tutaj. Do podania o wydanie pozwolenia na broń załączone powinno zostać:

 1. orzeczenia: lekarskie i psychologiczne, z których wynika, że dana osoba może dysponować bronią w myśl ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji;
 2. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 242 zł.
 3. fotografia o wymiarach 3×4 cm.

Z obowiązku złożenia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencji Wywiadu; Służby Kontrwywiadu Wojskowego; Służby Wywiadu Wojskowego; Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Biura Ochrony Rządu; Straży Granicznej; Służby Celnej; Służby Więziennej oraz funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową. Owi funkcjonariusze dostarczają stosowne zaświadczenie z miejsca pracy.

 

Źródło: 

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549).

Autor: Radosław Pilarski, aplikant adwokacki