Pozwolenie na broń palną – wzór z omówieniem

Pozwolenie na broń palną jest urzędowym dokumentem wymaganym od posiadacza broni. Pozwolenie zostaje wydawane – przez odpowiednie władze – na wniosek osoby zainteresowanej, pod warunkiem spełnienia przez nią ustawowych niezbędnych przesłanek.

Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy pozwolenie na broń palną i amunicję do tej broni, co do zasady wydaje właściwy komendant wojewódzki Policji. Właściwość miejscowa ustalana jest ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanego lub siedzibę zainteresowanego podmiotu. W przypadku żołnierzy zawodowych, pozwolenie wydaje właściwy komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

  1. ochrony osobistej;
  2. ochrony osób i mienia;
  3. łowieckich;
  4. sportowych;
  5. rekonstrukcji historycznych;
  6. kolekcjonerskich;
  7. pamiątkowych;
  8. szkoleniowych.

Właściwy organ Policji może w wydanym pozwoleniu ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia. Potwierdza się to w legitymacji posiadacza broni. Co do zasady zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.

 

Źródło: https://www.znajdzparagraf.pl/porady_prawne/pozwolenie-na-bron-czy-dla-kazdego/