Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego

Zdarza się, ze kobieta, która przebywa na urlopie macierzyńskim wyraża chęć wcześniejszego powrotu do pracy. Czy może to zrobić? Na jakich zasadach może mieć miejsce rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?

Ustawa – Kodeks pracy wskazuje, że pracownikowi, w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu przysługuje od do 37 tygodni (w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie) urlopu. Przed porodem wykorzystać można dodatkowo 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Natomiast po porodzie przysługuje urlop macierzyński, który był niewykorzystany przed porodem.

Kiedy można wrócić i na jakich zasadach?

Jednak po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pracownica może zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy.

Muszą zostać jednak spełnione pewne przesłanki:

  • Część urlopu, która pozostała musi zostać wykorzystana przez ojca dziecka,
  • Przez ten czas osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Prawa i obowiązku ojca

Ojcu, który wychowuje dziecko przysługuje, jeśli matka zrezygnowała z urlopu macierzyńskiego prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną. Tym samym on pobiera zasiłek macierzyński przez pozostałą część czasu.

Jeśli natomiast pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, chce z niego zrezygnować. Pozostałą część urlopu, wraz z zasiłkiem macierzyńskim może wykorzystać jeśli nie ojciec – inny członek najbliższej rodziny.

Formalności

Aby powrócić do pracy pracownica powinna złożyć pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego. Musi to nastąpić w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Kto i kiedy może za darmo wchodzić do muzeum?

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje kilku grupom osób. Według wyżej wymienionego rozporządzenia są to: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczyciele i kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, osoby pobierające rente socjalną, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), osoby fizyczne odznaczone odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej"; kombatanci. Kto jest zwolniony z opłat? Za darmo do muzeum wejdą: osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"; pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); posiadacze Karty Polaka, dzieci do lat 7. Dokumenty Ulga lub zwolnienie z opłaty przysługuje po okazaniu: legitymacji szkolnej, studenckiej, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta; legitymacji emeryta-rencisty; legitymacji dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; legitymacji służbowej przysługujące osobom, o których mowa w § 1 pkt 3 i § 2 pkt 2; legitymacji poświadczającej przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 1 pkt 4 i § 2 pkt 1; zaświadczenia lub legitymacji potwierdzającej uprawnienia kombatanckie; legitymacjj Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS; Karty Polaka; dokumentu potwierdzającego wiek. Ważny dokument Osoba uprawniona do ulgi lub zwolnienia powinna okazać przy wejściu ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.   [informacja]Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.[/informacja]

Dodatki do wynagrodzeń

Jeśli pracujemy w porze nocnej za każdą godzinę pracy przysługuje nam dodatek w wysokości 50 proc. stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia. Warunki szkodliwe, a dodatki do wynagrodzeń Osobie wykonującej pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych przysługuje dodatek w wysokości do 25 proc. stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia za każdą godzinę faktycznie przepracowaną w tych warunkach. Wysokość dodatku, a dodatki do wynagrodzeń Dodatek do wynagrodzenia może wynosić: • za pierwszy stopień szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 10 proc. stawki, • za drugi stopień szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 12 proc. stawki, • za trzeci stopień szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 14 proc. stawki, • za czwarty stopień szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 16 proc. stawki, • za pięty stopień szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 20 proc. stawki, • 6) za pracę w warunkach niebezpiecznych – 25 proc. stawki. Dodatek do wynagrodzenia tylko za największe obciążenie W przypadku równoczesnego występowania uprawnień do więcej niż jednego dodatku z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, stosuje się jeden korzystniejszy dodatek. Jednak dodatek z tytułu pracy w warunkach niebezpiecznych przysługuje niezależnie od dodatku z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Godziny nadliczbowe Pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości określonej w k.p. Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy wynagradzani są za pracę poza normalnymi godzinami pracy na zasadach określonych w k.p. Jednak pracownikom za usuwanie awarii wykonywane poza ustalonymi godzinami pracy - zamiast dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych może być przyznany ryczałt, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zasady ustalania i wypłacania ryczałtu określa się w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Dodatek funkcyjny Pracownikowi przysługuje dodatek funkcyjny jeżeli zatrudniony jest na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem składającym się co najmniej z trzech osób.