Zatrudnienie Ukraińców – jak pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Aktualna sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna. Agresja ze strony rosyjskiej stawia obywateli Ukrainy przed wieloma tragicznymi wyborami – pozostać na miejscu i bronić ojczyzny lub uciekać do państw ościennych i ratować życie swoje i swoich bliskich. Na sytuację zbrojną u naszych wschodnich sąsiadów nie mamy realnego wpływu, możemy jednak pomóc tutaj, na naszym własnym podwórku. Jedną z form pomocy jest zdecydowanie się na zatrudnienie Ukraińców. Będzie to nie tylko pomoc, ale również duża korzyść dla obu stron. Zatrudniony otrzyma środki na utrzymanie siebie i swoich bliskich, pracodawca solidnego pracownika.
Zatrudnienie Ukraińców

Jak wskazuje Polska Agencja Prasowa – Polska jest gotowa na zatrudnienie Ukraińców w liczbie ponad 500 tys. ich obywateli. Warto jednak pamiętać, że zdecydowana większość osób poszukujących pracy będą stanowiły kobiety, gdyż większość młodych mężczyzn zostało na Ukrainie broniąc jej niepodległości.

Zatem pracodawcy planujący zatrudniać na stanowiskach predysponowanych dla kobiet, chcąc pomóc powinni zastanowić się nad skierowaniem swoich ogłoszeń wobec obywateli Ukrainy.

Ogłoszenie o pracę

Chcąc zatrudnić obywatela Ukrainy pracodawca powinien skierować swoje kroki ku Powiatowemu Urzędowi Pracy. W instytucji tej istnieje możliwość opublikowania ogłoszeń o pracę. Dodatkowo pracownicy urzędów będą mogli pomóc pracodawcom, jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy formalne.

W celu zgłoszenia oferty pracy, pracodawca powinien przygotować następujące informacje:

  • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej;
  • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
  • ogólny zakres obowiązków;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy;
  • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto;
  • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej;
  • wskazania w przedmiocie oczekiwań wobec kandydatów do pracy, w szczególności wymagania dotyczące poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języka polskiego oraz/lub języków obcych. 

W treści oferty warto podkreślić, iż oferta ta kierowana jest do obywateli Ukrainy. Jest to o tyle istotne, że wówczas pracownicy urzędów pracy będą mieli jasność, iż pracodawcy zależy na zatrudnieniu konkretnych osób – tutaj pracowników pochodzenia ukraińskiego.

Aby zwiększyć dostępność oferty pracy, urzędy świadczą pomoc przy tłumaczeniu jej treści na język ukraiński. Warto z tego skorzystać.

Zobacz także: Co składa się na cenę profesjonalnego tłumaczenia prawniczego? 

Zatrudnienie Ukraińców a oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy

Na chwilę obecną polski ustawodawca nie dostosował jeszcze omawianej kwestii do sytuacji jaka rozgrywa się na terenie Ukrainy. W dalszym ciągu pracodawców dotyczy obowiązek uzyskania zezwolenie na pracę. Spełniając jednak pewne przesłanki, zatrudnienie może odbywać się w tzw. procedurze uproszczonej, czyli w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy pracodawca uzyska w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na swoją siedzibę. Dopiero po wpisaniu przez urząd wspominanego oświadczenia do ewidencji oświadczeń, zatrudniony obywatel ukrainny będzie mógł legalnie podjąć pracę. Wpisu oświadczenia należy dokonywać w formie elektronicznej na stronie www.praca.gov.pl.

Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wzór oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego stanowią załączniki nr 16 i 17 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Powiatowy Urząd Pracy rejestruje oświadczenia w ciągu 7 dni. Wpis można przedłużać bezpośrednio po zakończeniu ważności poprzedniego dokumentu

Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia został wydłużony do 24 miesięcy. Aktualnie nie obowiązuje również przepis o 12. miesięcznym okresie rozliczeniowym, dzięki czemu można przedłużyć pracę cudzoziemcowi na podstawie kolejnego oświadczenia. Okres ten obejmuje wykonywanie pracy u wszystkich pracodawców, na rzecz których miała ona miejsce w tym okresie.

Zatrudnienie Ukraińców a praca sezonowa

Warto pamiętać, że praca wykonywana na oświadczenie nie może być pracą uznaną przez przepisy prawa za pracę sezonową. Praca ta wymaga uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. Jest ona najczęściej wykonywana w takich sektorach gospodarki jak: rolnictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, rybactwo, łowiectwo i leśnictwo.

Szczegóły dotyczące prascy sezonowej zostały określone w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Obowiązki pracodawcy

Najważniejszą informacją dla nowozatrudnionych pracowników jest to, że wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od wysokości wynagrodzenia polskich obywateli wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Oznacza to, że pracodawca nie może zatrudnić Ukraińca oferując mu niższą stawkę, niż robiłby to względem Polaków.

Pracodawca ma również obowiązek informacyjny. Podmiot, który zatrudnił obywatela Ukrainy, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, ma obowiązek pisemnego powiadamia właściwego PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Z kolei, jeśli cudzoziemiec nie stawi się w wyznaczonym terminie u pracodawcy i nie podpisze stosownej umowy o pracę lub zlecenia, podmiot zatrudniający jest zobowiązany – w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia pracy wpisanej w oświadczeniu – poinformować o tym fakcie PUP

Co, jeżeli urząd odmówi?

W przypadku otrzymania decyzji odmownej w przedmiocie wpisu oświadczenia do ewidencji pracodawca ma możliwość zaskarżenia decyzji.

Odwołanie należy złożyć do ministra właściwego ds. pracy, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania (niewydania) decyzji odmownej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie złożenia oświadczenia znajdują się na stronie biznes.gov.pl

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Co składa się na cenę profesjonalnego tłumaczenia prawniczego? Zobaczmy!

Tłumaczenia prawnicze – o tym, jakie dokumenty i treści trafiają w ręce specjalistów Prawo jako gałąź nauki ukształtowała się dopiero na początku XIX wieku, ale istniało ono już od najdawniejszych czasów. Jednym z najbardziej znanych systemów prawa na świecie jest pochodzący z XVIII wieku p.n.e. kodeks Hammurabiego. Jego twórcą był słynny król z Babilonu i twórca państwa starobabilońskiego, który panował aż 43 lata. [reklama-ads] Z przywołanego tu Kodeksu Praw pochodzi słynna zasada „oko za oko, ząb za ząb”. W artykule 196 jest napisane „jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu”, a w punkcie 200 czytamy o tym, że „jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu”. Hammurabi i starożytny Babilon wydają się nam odległe, ale tłumaczenia tekstów prawniczych i prawnych obejmują również tego rodzaju dokumenty. Zawodowi tłumacze pracują nie tylko z umowami handlowymi, pismami procesowymi, decyzjami administracyjnymi czy z polisami ubezpieczeniowymi, ale i z podręcznikami akademickimi, artykułami naukowymi czy regulacjami prawnymi. Wystarczy zapoznać się na przykład z usługą tłumaczeń prawniczych biura tłumaczeń Supertłumacz, aby uzmysłowić sobie różnorodność przekładów z dziedziny prawa. Tłumaczenie prawnicze – sprawdzamy, co składa się na cenę przekładu wykonanego przez profesjonalistę [reklama-ads] Nie ma dwóch takich samych zleceń, stąd tak zwane uniwersalne stawki są fikcją. Należy je traktować jedynie jako orientacyjny koszt usługi. Profesjonalistów poznasz po tym, że zanim przejdą do kwestii pieniędzy, najpierw poproszą cię o przedstawienie materiałów, które potrzebujesz przetłumaczyć. Warto wiedzieć, co składa się na cenę tłumaczenia prawniczego wykonanego przez profesjonalistów. Przede wszystkim koszt przekładu to suma wielu elementów zlecenia. Bierze się tu pod uwagę między innymi język, rodzaj i objętość dokumentu, specjalizację tekstu czy termin realizacji. Coraz częściej klienci mają wymagania wykraczające poza standardową usługę – np. proofreading czy lokalizacja – co także ma przełożenie na cenę. Nie zapominajmy też o indywidualnych stawkach specjalistów. Jeżeli zależy ci na tym, aby poznać konkretną cenę – wybierz kilku fachowców i poproś ich o wycenę. W ten sposób uzyskasz informacje z pierwszej ręki. Standardowy czas oczekiwania na przedstawienie kosztu usługi jest krótki – na przykład we wspomnianej firmie wynosi maksymalnie 30 minut. Zobacz także: Co składa się na cenę profesjonalnego tłumaczenia prawniczego?  Tłumaczenia dokumentów prawniczych a tłumacz i jego kompetencje zawodowe [reklama-ads] Specjalistyczne tłumaczenia prawnicze z angielskiego czy z innego języka obcego często dotyczą prawa i pokrewnej mu dziedziny lub zupełnie innej branży. Czasem chodzi o tematykę związaną z finansami, a czasem z medycyną. Ważne jest, aby znaleźć tłumacza, który będzie tym właściwym specjalistą. Większość fachowców – w biurach tłumaczeń i tych pracujących jako freelancerzy – ma strony internetowe, które służą także jako portfolio zawodowe. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego specjalisty dobrze zrobić research i zapoznać się z ofertami kilku ekspertów, aby przekazać tłumaczenia prawnicze w ręce tego z nich, który ma właściwe kompetencje do wykonania zlecenia. [reklama-ads]

W czym może nam pomóc kancelaria adwokacka?

Kancelaria adwokacka - pomoc w wielu sytuacjach Kancelaria adwokacka to miejsce, w którym spotkać można specjalistów z różnych dziedzin prawa. Zwykle z ich pomocy korzystają osoby, którym potrzebna jest jednorazowa pomoc prawna lub które poszukują osoby do reprezentowania ich przed sądem. [reklama-ads] Współpraca z profesjonalistą na każdej płaszczyźnie to gwarancja prawidłowo przygotowanej dokumentacji procesowej oraz bardzo duże szanse na wygranie sprawy. Jakie usługi oferuje kancelaria adwokacka? Kancelaria adwokacka prowadzi pomoc prawną w różnych dziedzinach prawa. Korzystając z pomocy doświadczonego, prawnika można wiele dowiedzieć się o procedurach, dokumentach czy postępowaniu w poszczególnych sytuacjach. Przy każdej sprawie warto skorzystać z pomocy adwokata, by dowiedzieć się, jakie stanowisko prezentować, jakie należy wypełnić czynności czy jakie wnioski należy przygotować. Kancelaria prawna może reprezentować interesy klienta we wszystkich rodzajach spraw przed sądami wszystkich instancji. Oznacza to, że można zwrócić się do niej praktycznie z każdym problemem związanym z prawem. Doświadczony specjalista z pewnością rozwieje wszystkie wątpliwości i poinstruuje co do kolejnych kroków, zachowując przy tym najwyższy poziom usług, zgodnie ze standardami wynikającymi z zasad etyki zawodu adwokata oraz obowiązującymi przepisami prawa. [reklama-ads] Przykładem spraw, w których kancelaria adwokacka może udzielić profesjonalnej pomocy, są między innymi sprawy: rodzinne - ustalenie alimentów, rozwody, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi; administracyjne - dotyczące prawa budowlanego, postępowań przed inspekcją nadzoru budowlanego czy pozwoleń budowlanych; gospodarcze - dotyczące przede wszystkim obsługi prawnej przedsiębiorstw; karne - obejmujące obronę skazanego lub też osoby poszkodowanej. Najlepsza kancelaria adwokacka - jak ją znaleźć? Współpraca z kancelarią adwokacką wiąże się z powierzeniem jej swoich spraw i obdarzenie adwokata dużym zaufaniem. Warto jednak korzystać z takiej pomocy, zwłaszcza gdy nie ma się wiedzy na temat swoich praw czy ich egzekwowania. [reklama-ads] Szukanie najlepszej kancelarii prawnej zwykle rozpoczyna się w Internecie, warto też wziąć pod uwagę polecenia bliskich osób. W pierwszym przypadku dobrze jest zapoznać się z opiniami klientów na temat wybranej kancelarii, po czym można już ze spokojem oddać w jej ręce prowadzenie sprawy lub też skorzystać z jej porad tudzież innych usług prawniczych. Artykuł partnera