Zatrudnienie Ukraińców – jak pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Aktualna sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna. Agresja ze strony rosyjskiej stawia obywateli Ukrainy przed wieloma tragicznymi wyborami – pozostać na miejscu i bronić ojczyzny lub uciekać do państw ościennych i ratować życie swoje i swoich bliskich. Na sytuację zbrojną u naszych wschodnich sąsiadów nie mamy realnego wpływu, możemy jednak pomóc tutaj, na naszym własnym podwórku. Jedną z form pomocy jest zdecydowanie się na zatrudnienie Ukraińców. Będzie to nie tylko pomoc, ale również duża korzyść dla obu stron. Zatrudniony otrzyma środki na utrzymanie siebie i swoich bliskich, pracodawca solidnego pracownika.
Zatrudnienie Ukraińców

Jak wskazuje Polska Agencja Prasowa – Polska jest gotowa na zatrudnienie Ukraińców w liczbie ponad 500 tys. ich obywateli. Warto jednak pamiętać, że zdecydowana większość osób poszukujących pracy będą stanowiły kobiety, gdyż większość młodych mężczyzn zostało na Ukrainie broniąc jej niepodległości. Zatem pracodawcy planujący zatrudniać na stanowiskach predysponowanych dla kobiet, chcąc pomóc powinni zastanowić się nad skierowaniem swoich ogłoszeń wobec obywateli Ukrainy.

Ogłoszenie o pracę

Chcąc zatrudnić obywatela Ukrainy pracodawca powinien skierować swoje kroki ku Powiatowemu Urzędowi Pracy. W instytucji tej istnieje możliwość opublikowania ogłoszeń o pracę. Dodatkowo pracownicy urzędów będą mogli pomóc pracodawcom, jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy formalne.

W celu zgłoszenia oferty pracy, pracodawca powinien przygotować następujące informacje:

  • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej;
  • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
  • ogólny zakres obowiązków;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy;
  • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto;
  • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej;
  • wskazania w przedmiocie oczekiwań wobec kandydatów do pracy, w szczególności wymagania dotyczące poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języka polskiego oraz/lub języków obcych. 

W treści oferty warto podkreślić, iż oferta ta kierowana jest do obywateli Ukrainy. Jest to o tyle istotne, że wówczas pracownicy urzędów pracy będą mieli jasność, iż pracodawcy zależy na zatrudnieniu konkretnych osób – tutaj pracowników pochodzenia ukraińskiego.

Aby zwiększyć dostępność oferty pracy, urzędy świadczą pomoc przy tłumaczeniu jej treści na język ukraiński. Warto z tego skorzystać.

Zobacz także: Co składa się na cenę profesjonalnego tłumaczenia prawniczego? 

Zatrudnienie Ukraińców a oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy

Na chwilę obecną polski ustawodawca nie dostosował jeszcze omawianej kwestii do sytuacji jaka rozgrywa się na terenie Ukrainy. W dalszym ciągu pracodawców dotyczy obowiązek uzyskania zezwolenie na pracę. Spełniając jednak pewne przesłanki, zatrudnienie może odbywać się w tzw. procedurze uproszczonej, czyli w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy pracodawca uzyska w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na swoją siedzibę. Dopiero po wpisaniu przez urząd wspominanego oświadczenia do ewidencji oświadczeń, zatrudniony obywatel ukrainny będzie mógł legalnie podjąć pracę. Wpisu oświadczenia należy dokonywać w formie elektronicznej na stronie www.praca.gov.pl.

Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wzór oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego stanowią załączniki nr 16 i 17 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Powiatowy Urząd Pracy rejestruje oświadczenia w ciągu 7 dni. Wpis można przedłużać bezpośrednio po zakończeniu ważności poprzedniego dokumentu

Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia został wydłużony do 24 miesięcy. Aktualnie nie obowiązuje również przepis o 12. miesięcznym okresie rozliczeniowym, dzięki czemu można przedłużyć pracę cudzoziemcowi na podstawie kolejnego oświadczenia. Okres ten obejmuje wykonywanie pracy u wszystkich pracodawców, na rzecz których miała ona miejsce w tym okresie.

Zatrudnienie Ukraińców a praca sezonowa

Warto pamiętać, że praca wykonywana na oświadczenie nie może być pracą uznaną przez przepisy prawa za pracę sezonową. Praca ta wymaga uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. Jest ona najczęściej wykonywana w takich sektorach gospodarki jak: rolnictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, rybactwo, łowiectwo i leśnictwo.

Szczegóły dotyczące prascy sezonowej zostały określone w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Obowiązki pracodawcy

Najważniejszą informacją dla nowozatrudnionych pracowników jest to, że wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od wysokości wynagrodzenia polskich obywateli wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Oznacza to, że pracodawca nie może zatrudnić Ukraińca oferując mu niższą stawkę, niż robiłby to względem Polaków.

Pracodawca ma również obowiązek informacyjny. Podmiot, który zatrudnił obywatela Ukrainy, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, ma obowiązek pisemnego powiadamia właściwego PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Z kolei jeśli cudzoziemiec nie stawi się w wyznaczonym terminie u pracodawcy i nie podpisze stosownej umowy o pracę lub zlecenia, podmiot zatrudniający jest zobowiązany – w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia pracy wpisanej w oświadczeniu – poinformować o tym fakcie PUP

Co jeżeli urząd odmówi?

W przypadku otrzymania decyzji odmownej w przedmiocie wpisu oświadczenia do ewidencji, pracodawca ma możliwość zaskarżenia decyzji.

Odwołanie należy złożyć do ministra właściwego ds. pracy, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania (nie wydania) decyzji odmownej.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie złożenia oświadczenia znajdują się na stronie biznes.gov.pl

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.