Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika – Uzasadnienie

Jak napisać uzasadnienie do zmiany godzin pracy na wniosek pracownika? System i rozkład czasu pracy powinny zostać ustalone odpowiednio w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie lub w obwieszczeniu. Czasami rozkład czasu pracy uwzględnia się także w umowie zawartej z pracownikiem lub sporządza się go na bieżąco, na konkretny okres rozliczeniowy lub na miesiąc i przekazuje pracownikowi z wyprzedzeniem.

Możliwe jest również ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika. Jak przygotować skuteczne pismo dotyczące zmiany godzin pracy? poniżej znajdziesz gotowe do wypełnienia wzory pism:

Zmiana godzin pracy z woli pracownika

Pracownik może złożyć wniosek o zmianę godzin pracy, czyli prośbę o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, powinien przygotować w tym celu formalne podanie, czyli wniosek w formie pisemnej.

Zmiana rozkładu czasu pracy jest dopuszczalna, o ile nowy rozkład ustalony dla pracownika pozostanie zgodny z wymaganiami danego systemu czasu pracy. Zatem pracodawca może przystać na prośbę pracownika i zmienić jego rozkład czasu pracy, o ile wyraża taką wolę i ma taką możliwość

Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika polega najczęściej na przesunięciu godziny rozpoczynania pracy i jej kończenia. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy można przesunąć zarówno na wcześniejsze, jak i na późniejsze.

Niekiedy dla pracownika ustala się także tak zwany ruchomy czas pracy, czyli przedział godzinowy, w którym pracownik może rozpocząć pracę. Wniosek o zmianę rozkładu czasu pracy może dotyczyć też zmiany dni świadczenia pracy, o ile jest to rozwiązanie dopuszczalne w danym zakładzie pracy i pracodawca wyrazi na to zgodę. 

Czy pracodawca musi zgodzić się na prośbę pracownika?

Prośba o zmianę godzin pracy nie jest dla pracodawcy wiążąca. Nie ma on obowiązku akceptowania takiej prośby – to od jego woli zależy, czy wyrazi zgodę na zmianę rozkładu czasu pracy. Taka decyzja zawsze powinna być dobrze przemyślana.

W końcu to obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o to, by zakład pracy dobrze funkcjonował, a także, aby pracownik wykonywał swoje zadania tak, jak należy. Z tego względu przed wydaniem zgody na zmianę rozkładu czasu pracy przełożony bierze pod uwagę wszystkie te czynniki. 

Zasadniczo, wniosek pracownika nie zobowiązuje pracodawcy do zmiany jego rozkładu czasu pracy, jednak w przypadku rodzica dziecka niepełnosprawnego (np. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) sprawa ta wygląda nieco inaczej.

Jeżeli wnioskodawca spełnia wymagania określone w przepisach kodeksu pracy,  jego prośba o zmianę godzin czasu pracy jest dla pracodawcy wiążąca. Może on odrzucić ją tylko w uzasadnionych przypadkach i powinien wyjaśnić swoją decyzję pracownikowi.

Co więcej, przepisy wyliczają, jakie przyczyny pozwalają pracodawcy odrzucić wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko niepełnosprawne. Są to wyłącznie argumenty powiązane:

  • z rodzajem wykonywanej pracy,
  • z organizacją pracy w zakładzie.

Zmiana godzin pracy ze względu na dziecko

Jak zostało wspomniane, w szczególnej sytuacji są ci pracownicy wnioskujący o zmianę rozkładu czasu pracy, którzy swoją prośbę uzasadniają koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem, wymagającym takiej opieki ze względu na swój stan zdrowia.

Takim pracownikom przysługuje możliwość wnioskowania o zmianę organizacji czasu pracy, a także:

  • zmiany formy świadczenia pracy z pracy na miejscu na telepracę, czyli pracę z domu,
  • ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy,
  • ustalenia ruchomego czasu pracy,
  • ustalenia przerywanego czasu pracy, przy czym przerwa w świadczeniu pracy nie może przekraczać 5 godzin na dobę (czas tej przerwy nie wlicza się do czasu pracy, ale uprawnia do wynagrodzenia należnego za czas przestoju).

Jak napisać wniosek o zmianę godzin pracy?

Zmiana godzin czasu pracy może zostać wprowadzona tylko na pisemny wniosek pracownika. Pismo tego typu musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym dane pracownika oraz opis interesującego go rozwiązania – wskazanie, w jakich godzinach chciałby pracować.

Najważniejsze jest jednak uzasadnienie zmiany godzin pracy na wniosek pracownika, ponieważ to od użytych argumentów zależy w dużej mierze to, czy pracodawca wniosek zaakceptuje.

Najczęściej pracownicy przygotowują wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dojazd, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem (odbieranie dziecka z przedszkola) czy stan zdrowia.

Zmiana godzin rozpoczynania i kończenia pracy może rozwiązywać problem kiepskiego połączenia komunikacyjnego, umożliwiać rodzicowi odwożenie i odbieranie dziecka ze szkoły czy przedszkola, a także przyjmowanie leków czy posiłków o zaleconych przez lekarza porach. 

Przygotowując uzasadnienie wniosku o zmianę rozkładu czasu pracy, należy pamiętać, aby ująć w swoim piśmie przyczyny obiektywnie ważne – takie, które faktycznie mogą przekonać pracodawcę do tego, że zmiana godzin świadczenia pracy będzie dla pracownika dużym ułatwieniem i nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanej przez niego pracy. 

Jak ustala się indywidualny rozkład czasu pracy?

Indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się wyłącznie na wniosek pracownika, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatem pracownik może rozpoczynać i kończyć pracę w innych godzinach czy w innych dniach tygodnia, o ile zmiany te mieszczą się w ramach obowiązującego systemu czasu pracy.

Nowy rozkład godzin nie może kolidować z przepisami dotyczącymi norm czasu pracy czy minimalnych odpoczynków dobowych i tygodniowych.

Niedopuszczalne jest również dokonanie zmian, które naruszałyby przepisy związane z ograniczeniami czasu pracy względem danej kategorii pracowników, na przykład kobiet w ciąży, które nie mogą pracować w porze nocnej.

Jeśli pracodawca wyraża zgodę na zmianę godzin pracy, ustala z pracownikiem nowy grafik na czas określony lub nieokreślony.

Zmiany przełożony może wprowadzić do obowiązującego regulaminu pracy, przy czym wtedy wejdą one w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Postanowień dotyczących nowego rozkładu czasu pracy nie wprowadza się do umowy o pracę – wystarczający jest wniosek pracownika i zgoda pracodawcy.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 142. – Indywidualny rozkład czasu pracy – Kodeksu pracy:

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

Pracodawca ma prawo, by odmówić uwzględnienia wniosku pracownika, jeśli indywidualny czas pracy kolidować będzie z organizacją pracy w zakładzie pracy bądź z rodzajem pracy wykonywanej przez tego pracownika. Wyjątkiem jest sytuacja rodzica dziecka niepełnosprawnego, gdzie godziny pracy dostosować można do wymagań i potrzeb dziecka.

Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy, aby wywołał oczekiwane skutki, powinien być sporządzony prawidłowo i powinien zawierać szereg niezbędnych informacji. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, pobierz przygotowany przez nas wzór wniosku, który znajdziesz na samej górze.

Inne przepisy, które warto znać:

Art. 150. – Ustalenie systemu i rozkładu czasu pracy – Kodeks pracy.

§ 1.Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2-5 oraz art. 139 § 3 i 4.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jak poprosić o podwyżkę wynagrodzenia? jak napisać wniosek o podwyżkę?

Podwyżkę trzeba dla siebie wywalczyć W niektórych firmach otrzymanie podwyżki jest czymś szczegółowo uwarunkowanym. Dobrym przykładem będzie tutaj podwyżka po okresie próbnym - jeśli pracownik sprawdza się na danym stanowisku, podpisuje z pracodawcą nową umowę na czas określony lub nieokreślony, przewidującą wyższe niż na okresie próbnym wynagrodzenie. Innym przykładem, kiedy nie trzeba martwić się o podwyżki, jest obowiązywanie w zakładzie pracy planu podwyżkowego. W takiej sytuacji podwyżki przyznawane są najczęściej po osiągnięciu określonego celu, na przykład wzrostu sprzedaży o oznaczony procent.  W wielu przedsiębiorstwach sytuacja pracowników nie jest jednak tak komfortowa. Każdy z nich o podwyżkę musi walczyć - samodzielnie lub grupowo. Prośba o podwyższenie pensji jest uzasadniona, jeśli pracownik zwiększył swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności, a nadal otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak w dniu zatrudnienia. [uwaga]Wzory pism o podwyżkę, które mogą Ci się przydać: Wniosek o podwyżkę inflacja wzór Podanie o podwyżkę inflacyjną wzór Zbiorowe podanie o podwyżkę wzór Prośba o podwyżkę wzór Wzór podania o podwyżkę wynagrodzenia przed emeryturą[/uwaga] Jak rozmawiać z szefem o podwyżce? Perspektywa rozmowy o podwyżce jest dla wielu osób na tyle stresująca, że przygotowując się do niej, próbują analizować każdy przykład rozmowy o podwyżce, aby wiedzieć, co powiedzieć, a przede wszystkim jak zareagować na słowa przełożonego. Z pewnością jest to lepsze rozwiązanie niż przeprowadzenie z szefem takiej rozmowy przypadkiem, na korytarzu. Jak zacząć rozmowę o podwyżkę? Najlepiej nie od kwestii związanych z finansami, ale od kwestii związanych z rozwojem pracownika i jego planami dotyczącymi firmy.  Ważny jest też wybór dobrego momentu na przeprowadzenie takiej rozmowy, czyli: moment po osiągnięciu dużego sukcesu, np. zakończenie ważnego projektu, który przyniósł duże zyski,  moment, w którym pracownik przejmuje nowe obowiązki, np. po innym pracowniku, moment przed przyjęciem trudnego projektu, kiedy podwyżka ma pełnić rolę motywacyjną, moment, kiedy firma jest w dobrej sytuacji finansowej, na koniec roku finansowego, kiedy planowany jest budżet na kolejny okres i można uwzględnić w nim podwyżki. Co ciekawe, eksperci wskazują nawet najlepszy dzień tygodnia i porę dnia na przeprowadzenie rozmowy o podwyżce - to piątek rano.  Co mówić, a czego nie mówić podczas rozmowy o podwyżce? Rozmowa o podwyżce jest bardzo trudna i bardzo stresująca. Im lepiej pracownik przygotuje się do niej, tym lepiej na niej wypadnie. Oczywiście, najprościej jest przygotowane argumenty przelać na papier, czyli przygotować wniosek o podwyżkę wynagrodzenia, który przełożony przeczyta samodzielnie. [rada]Mimo to warto wiedzieć, jakich słów używać, aby w trakcie rozmowy z szefem - również po złożeniu wniosku - nie popełnić żadnej gafy.[/rada] Jakich argumentów użyć? Argumenty, które przemawiają za przyznaniem podwyżki pracownikowi to: rozwój pracownika, zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, które przekładają się na zyski dla firmy - pracownik jest dla przełożonego ważny, niezastąpiony,  sukcesy pracownika - dzięki umiejętnościom, wiedzy zaangażowaniu udało się osiągnąć cele, które realnie wpłynęły na kondycję finansową firmy, pracownik wyróżnia się na tle innych, nie wykonuje jedynie podstawowych zadań, ale też te bonusowe, zwiększenie ilości obowiązków/odpowiedzialności - w parze z większą liczbą obowiązków i dużą odpowiedzialnością powinna iść też podwyżka wynagrodzenia, lepsze kwalifikacje - pracownik nie powinien porównywać się do wszystkich innych pracowników, a jedynie do tych pracujących na takim samym stanowisku, a wtedy może podkreślić, że odznacza się od nich wyższymi kwalifikacjami,  awans - awans to dodatkowe obowiązki i większa odpowiedzialność, dlatego podwyżka powinna towarzyszyć każdej takiej zmianie stanowiska. Niekiedy dobrym argumentem w rozmowie z przełożonym o podwyżce jest wskazanie na wyższe zarobki pracowników w innych firmach na tym samym stanowisku. Sugeruje to poniekąd, że pracownik mógłby zrezygnować i przenieść się do pracy w innym miejscu, choć nie stanowi bezpośredniej groźby zwolnieniem. Chodzi bardziej o wykazanie, że gdyby szef musiał zatrudnić na dane stanowisko nową osobę, musiałby zapłacić jej znacznie więcej.  Jak ustalić wysokość podwyżki wynagrodzenia? W trakcie rozmowy z pracodawcą trzeba być przygotowanym także na podanie konkretnej kwoty podwyżki. Informację tego typu warto zawrzeć również w swoim wniosku o podwyżkę. Należy podejść do tego tematu racjonalnie. Dwukrotne podwyższenie stawki wynagrodzenia zwykle nie wchodzi w grę. Bezpieczną opcją jest podwyżka procentowa rzędu 10-20%. [uwaga]A jakich argumentów nie używać podczas rozmowy z pracodawcą o podwyżce?[/uwaga] Poruszając temat podwyżki, należy zachować spokój. Najlepiej w trakcie takiej rozmowy trzymać się faktów i konkretów, nie kierując się emocjami. Korzystnie jest też unikać samego słowa podwyżka, zastępując je na przykład pensją dostosowaną do obowiązków czy nowych kompetencji. Zakazane argumenty to te związane: z sytuacją rodzinną pracownika, z krytyką innych pracowników i zaniżaniem ich kwalifikacji, z osobistą sytuacją finansową.   Do rozmowy o podwyżce najlepiej przygotować się z perspektywy pracodawcy i przedstawiać swoje argumenty tak, aby wynikały z nich korzyści nie dla pracownika, lecz dla firmy. Udzielenia podwyżki nie wolno uzależniać też od kontynuowania pracy na danym stanowisku, choć równocześnie pracownik nie może zbyt łatwo dać się „zbyć” pracodawcy - pokaże wtedy, że nie jest dostatecznie zmotywowany. W chwilach zwątpienia warto przypomnieć sobie, że duże osiągnięcia, doskonalone umiejętności i realizacja wielu obowiązków zasługują na nagrodę w postaci adekwatnej pensji.  Pismo ułatwi sprawę W niektórych firmach wniosek o podwyżkę dla pracownika w formie pisemnej to konieczność. Część zakładów pracy formalizuje bowiem takie procedury i wymaga od pracowników składania oficjalnych wniosków o podwyżkę. Jednak nawet jeśli taka forma nie jest dla osób zatrudnionych obowiązkowa, to warto wziąć ją pod uwagę, ponieważ w dużym stopniu stanowi ona ułatwienie dla pracowników, którzy obawiają się rozmowy o podwyżce ze swoim szefem. [rada]Po pierwsze, złożenie takiego pisma jest o wiele mniej stresujące. Po drugie, pozwala lepiej przygotować argumenty przemawiające za podwyżką i ująć w swojej prośbie wszystkie istotne kwestie, ubierając je we właściwe słowa.[/rada] Nawet jeśli pracodawca później wezwie pracownika na rozmowę, większą część takiej konwersacji pracownik będzie miał już z głowy - może po prostu powtórzyć to samo, co zawarł w swoim wniosku. Poza tym, pismo zdecydowanie trudniej będzie pracodawcy po prostu zignorować.  Do przygotowania prośby o podwyższenie wynagrodzenia można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku podanie o podwyżkę. Gotowy druk jeszcze bardziej uprości pracownikowi to zadanie, dzięki czemu nie straci on motywacji i nie podda się jeszcze przed podjęciem pierwszej próby rozmowy.  Podsumowując Rozmowa z szefem na temat podwyżki wynagrodzenia to dość mocno stresujący moment, bo ciężko tak naprawdę przewidzieć reakcję szefa i związaną z tym niezręczność. Zdecydowanie prościej jest wystosować do szefa lub przełożonego prośbę o podwyższeniu wynagrodzenia, którą przemyślanie uzasadnimy. Dla ułatwienia Ci sporządzenia skutecznego pisma, dotyczącego podwyżki wynagrodzenia w danej firmie, przygotowaliśmy kilka wzorów pism, które pobierzesz na samej górze i które znacznie ułatwią Ci przygotowanie odpowiedniej prośby. [informacja]Pamiętaj: każdy pracodawca lub mieć świadomość, że jego pracownikowi zależy nie tylko na wysokości wynagrodzenia, ale także na dobru firmy i rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków![/informacja] Warto więc podczas rozmowy o podwyżkę lub w piśmie o podwyżkę wspomnieć swoje działania na rzecz rozwoju firmy, warto też porównać się z innymi pracownikami na podobnym stanowisku, by uwypuklić naszą osobę. Warto też iść na kompromisy, czyli negocjować podwyżkę z przełożonym bądź właścicielem, jeśli to, co zaproponowaliśmy, nie jest do przyjęcia przez drugą stronę...

Dokumenty potrzebne do rozwodu – lista

Rozwód - jakie papiery? Papiery rozwodowe to przede wszystkim - choć nie tylko - pozew rozwodowy z załącznikami. W pozwie rozwodowym powinno znaleźć się uzasadnienie wniosku, czyli opis historii małżeństwa z podaniem przyczyny rozwodu. Sąd orzeknie rozwód, jeśli ustali, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, dlatego to właśnie na ten fakt powinien wskazywać pozew rozwodowy.  Pozew jest pismem procesowym. Ma ściśle określoną formę i elementy, które muszą w nim wystąpić. Pozew rozwodowy inicjuje postępowanie rozwodowe. Dalszy przebieg sprawy rozwodowej zależy w głównej mierze od tego, co znajdzie się w jego uzasadnieniu. [informacja]Natomiast treść pozwu będzie różna w zależności od tego, czy jest to pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie.[/informacja] Pozew rozwodowy powinien uwzględniać następujące elementy: dane osobowe stron, oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, wskazanie, czy powód wnosi o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie,  żądanie powoda,  uzasadnienie pozwu rozwodowego (opis historii małżeństwa), załączniki do pozwu o rozwód, podpis powoda. Wśród załączników niezbędnych przy każdym pozwie rozwodowym wylicza się między innymi: odpis aktu małżeństwa, potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (600 zł). Niektóre osoby do pozwu będą dołączały także: ugodę majątkową (odpis), odpis aktu urodzenia dziecka (aktów urodzenia dzieci), wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej (jeśli powód jest do tego uprawniony). [uwaga]Pisma, które mogą Ci się przydać: Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wzór Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór Pozew o rozwód bez orzekania o winie WZÓR z dziećmi Pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy wzór[/uwaga] Dokumenty potrzebne do rozwodu bez orzekania o winie Rozwód bez orzekania o winie to najprostsze i najszybsze rozwiązanie. Nic więc dziwnego, że powód nie musi przygotowywać w takim przypadku zbyt wielu dokumentów. To, co potrzebne do rozwodu bez orzekania o winie, to jedynie: pozew rozwodowy, odpis aktu małżeństwa.  Opcjonalnie - jeśli małżonkowie takową zawarli - do pozwu rozwodowego powinni dołączyć odpis małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy).  W procesie rozwodowym bez orzekania o winie jedna strona ma status powoda, a druga pozwanego, ale nie ma to żadnego znaczenia, a wynika jedynie z kwestii proceduralnych. [pomoc]Żaden z małżonków nie zostaje uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, a postępowanie kończy się zazwyczaj po pierwszej rozprawie.[/pomoc] Dokumenty potrzebne do rozwodu z orzeczeniem o winie Pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest bardziej skomplikowany. Ma też inny charakter, ponieważ poza wskazaniem, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego, wykazuje też, że winę za ten stan rzeczy ponosi drugi małżonek. To, co potrzebne do rozwodu z orzeczeniem o winie, to zatem nie tylko odpis aktu małżeństwa, ale również cały materiał dowodowy, który potwierdza winę drugiego małżonka. Takim materiałem dowodowym mogą być: bilingi telefoniczne, wydruki rozmów, zdjęcia, dokumenty medyczne i tak dalej.  Poza tym rozwód z orzekaniem o winie może wiązać się też z wnioskowaniem o alimenty (pozew o alimenty na żonę). Warunkiem ich uzyskania jest pogorszenie się sytuacji finansowej powoda po rozwodzie.  Dokumenty rozwodowe w przypadku małżeństwa z dziećmi Jakie dokumenty do rozwodu są potrzebne, kiedy małżeństwo ma małoletnie dzieci? W tym przypadku sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ strony muszą ustalić między sobą wszystkie kwestie związane z ich wychowaniem. [rada]Do pozwu rozwodowego dołącza się odpisy aktów urodzenia dzieci, a także dokument zawierający ustalenia związane ze sprawowaniem nad nimi opieki.[/rada]  Co ważne, kwestie te można rozstrzygnąć przed sądem lub pozasądowo, a ustalenia opisać w pozwie rozwodowym. Wśród tych ustaleń najważniejsze jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: który z rodziców będzie wykonywał władzę rodzicielską, z kim (gdzie) będą mieszkały dzieci po rozwodzie, jak będą wyglądały kontakty dzieci z rodzicami po rozwodzie, jaką kwotę alimentów rodzice ustalili na wychowanie dzieci.  Ustalenia te można zawrzeć w dokumencie określanym jako porozumienie rodzicielskie. Taką umowę zawiera się pozasądowo, co pozwala w pełni samodzielnie podjąć wszystkie istotne decyzje związane wychowaniem wspólnych dzieci.  Jeśli jednak rodzice nie są zgodni co do tych kwestii, do pozwu o rozwód dołączać będą między innymi wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej czy żądanie zasądzenia alimentów wraz z dokumentacją, która potwierdza wysokość kosztów utrzymania dziecka.  Skąd wziąć papiery rozwodowe? Podstawowe dokumenty rozwodowe to pozew rozwodowy, który powód - jeden z małżonków - przygotowuje samodzielnie lub z pomocą prawników, a także odpis aktu małżeństwa, który można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego. USC rejestruje urodzenia, małżeństwa i zgony, dlatego, jeśli wśród niezbędnych papierów rozwodowych jest też odpis aktu urodzenia dziecka, to warto wnioskować o jego wydanie w tym samym czasie. Wnioski o odpis aktu stanu cywilnego dostępne są na miejscu w USC. W treści wniosku zainteresowany zaznacza, czy chce odebrać odpis osobiście w formie papierowej, pocztą czy w formie elektronicznej. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Jeśli z wnioskiem występuje inna osoba niż ta, której dotyczy dany akt stanu cywilnego, to obowiązkowe jest dołączenie do niego dokumentu, który potwierdza interes prawny zainteresowanego w otrzymaniu takiego odpisu. Dodatkowe pisma nie są potrzebne, jeśli akt dotyczy zainteresowanego, jego małżonka, rodzeństwa, wstępnych lub zstępnych.  Opłaty za wydanie aktu stanu cywilnego wynoszą: 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego, 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego. [paragraf]Na wydanie odpisu czeka się do 7 dni, jeśli jest on już w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego.[/paragraf] Jak złożyć papiery rozwodowe Dokumenty wymagane do rozwodu składa się w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile jeden z nich nadal mieszka w danym okręgu. W przeciwnym razie dokumenty należy złożyć w sądzie odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Gdyby zaś nie dało się takiego miejsca ustalić, powód powinien złożyć komplet dokumentów rozwodowych w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.  Pozew rozwodowy wraz z całą potrzebną dokumentacją można złożyć: osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego, listem poleconym za potwierdzeniem nadania. [informacja]Jeden dodatkowy egzemplarz, czyli odpis pozwu rozwodowego i wszystkich niezbędnych załączników warto zostawić też dla siebie.[/informacja] Należy pamiętać, że powód nie ma obowiązku doręczania pozwu drugiemu małżonkowi. Papiery rozwodowe wnosi się do sądu - sąd sam wysyła odpowiednie pismo do pozwanego, czyli drugiego z małżonków. Po złożeniu pozwu druga strona ma 14 dni na ustosunkowanie się do pozwu, czyli udzielenie odpowiedzi na pozew rozwodowy. Przed upływem tego terminu sąd nie ogłosi daty pierwszej rozprawy. Kilka słów na koniec Chcąc złożyć pozew rozwodowy, powód (czyli osoba inicjująca sprawę rozwodową) musi złożyć sam pozew rozwodowy oraz odpis pozwu rozwodowego razem z załącznikami, ponieważ sąd musi wysłać przedmiotowy odpis pozwu rozwodowego do drugiego małżonka, by ten mógł ustosunkować się do pozwu. Co więcej, przy składaniu pozwu o rozwód (bez względu na to, czy jest to pozew o rozwód z orzeczeniem o winie bądź pozew o rozwód bez orzekania o winie), należy wnieść opłatę sądową w kwocie 600 zł. Opłata sądowa powinna być uiszczona osobiście w kasie sądu lub przelana na konto bankowe sądu.