Prośba o przesunięcie terminu operacji wzór

16.00 

Jak napisać prośbę o przesunięcie terminu operacji? Terminy planowanych operacji z reguły okazują się bardzo odległe, dlatego wielu pacjentów staje przed problemem konieczności ich przesunięcia. Prośba o przesunięcie terminu operacji może dotyczyć zarówno przyspieszenia tego terminu, jak i jego przełożenia na później.

Jak napisać taki wniosek? aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby o przesunięcie terminu operacji, którą pobierzesz powyżej.

Jak ustalane są terminy operacji?

Przed zapisaniem pacjenta na listę oczekujących, chory jest poddawany badaniom i ocenie jego stanu zdrowia. Większość szpitali publicznych dzieli swoich pacjentów na przypadki pilne, wymagające niezwłocznego wykonania zabiegu oraz przypadki stabilne, czyli tych chorych, którzy mogą bezpiecznie poczekać na swoją kolej. Niekiedy wyróżnia się też trzecią kategorię pacjentów – mianowicie przypadki onkologiczne.

Chory nie ma obowiązku zajmowania miejsca w kolejce oczekujących w szpitalu zgodnym z jego miejscem zamieszkania czy zameldowania. Może znaleźć taką placówkę, w której na daną operację czeka się zaledwie kilka dni.

Nigdy nie powinien zajmować jednak dwóch kolejek jednocześnie – jest to wręcz niemożliwe, ponieważ niezbędne skierowanie do szpitala odzyska dopiero po zrezygnowaniu z miejsca zajętego w pierwszej kolejce.

Czy można zmienić termin operacji?

Większość operacji planowanych wiąże się z wielomiesięcznym oczekiwaniem. W tym czasie w życiu pacjenta może wiele się zmienić i nierzadko okazuje się, że jest on zmuszony wnioskować o przesunięcie terminu zabiegu. Podanie o przesunięcie terminu operacji może dotyczyć zarówno przyspieszenia terminu operacji, jak i jej przełożenia na kolejny dostępny termin.

Pismo do dyrektora szpitala o przyspieszenie operacji składać będzie ten pacjent, którego stan uległ znacznemu i gwałtownemu pogorszeniu. Jeśli choroba zaczęła postępować szybciej, niż przewidywano, ubezpieczony ma wręcz obowiązek zgłosić to lekarzom i poddać się ponownym badaniom, ocenie i kwalifikacji.

O pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta może świadczyć nasilający się ból i brak reakcji na silne leki przeciwbólowe czy rehabilitację. W takich przypadkach przygotowując wniosek o przesunięcie terminu operacji, chorzy powołują się zwykle nie tylko na utrudniający codzienne funkcjonowanie ból, ale również na:

  • uniemożliwienie samodzielnego poruszania się/przemieszczania,
  • uniemożliwienie wykonywania pracy zarobkowej.
Oczywiście, zmiana terminu operacji przez pacjenta może dotyczyć również przesunięcia tego terminu na późniejszy. Dzieje się tak w przypadkach, kiedy w życiu chorego występują tak zwane „zdarzenia losowe”, na przykład wypadek, nieplanowany wyjazd za granicę (np. służbowy), choroba zakaźna i tak dalej.

Większość szpitali zastrzega w takich sytuacjach prawo do wnioskowania o zmianę terminu operacji w ciągu 7 dni od wyznaczonej daty zabiegu. Oznacza to, że pacjent powinien złożyć stosowny wniosek niezwłocznie po tym, jak dowie się, że nie będzie mógł stawić się w placówce w wyznaczonym dniu i godzinie.

Jak zmienić termin operacji?

Zmiana terminu przyjęcia do szpitala jest możliwa, ale wymaga sporządzenia pisemnego wniosku w tej sprawie. Podanie kieruje się do dyrektora placówki, ordynatora lub kierownika oddziału.

W dokumencie muszą pojawić się przede wszystkim dane osobowe pacjenta, w tym jego numer PESEL, umożliwiający identyfikację ubezpieczonego. Konieczne jest także odpowiednie umotywowanie wniosku oraz dołączenie do niego dokumentów, które potwierdzają wykorzystane argumenty.

Jeśli wniosek dotyczy przyspieszenia terminu operacji, chory powinien wskazać w nim, że jego stan zdrowia znacząco pogorszył się od momentu dokonywania poprzedniej kwalifikacji pacjentów.

Może uzasadnić swoje pismo nie tylko nasileniem się objawów czy pojawieniem się objawów nowych, ale również wpływem pogarszającego się stanu zdrowia na codzienne życie – trudnościami z poruszaniem się i samoobsługą, czy uniemożliwieniem wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej.

Z kolei w przypadku wniosku o przełożenie operacji, na przykład o kilka dni do przodu, pacjent powinien wyjaśnić w swoim podaniu przyczyny niestawiennictwa w szpitalu w wyznaczonym terminie. Może powołać się w tym celu na zdarzenia losowe, niezależne od niego, takie jak: chociażby wypadek czy choroba – w przypadku choroby powinien dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie.

Jak rozpatrywane są wnioski o zmianę terminu operacji?

Wniosek o przesunięcie terminu operacji – odpowiednio uzasadniony i złożony w terminie wymaganym przez szpital – powinien zostać rozpatrzony pozytywnie. Będzie skutkował zatem „przesunięciem” pacjenta w kolejce na najbliższe wolne miejsce, czyli najbliższy wolny termin. Jeśli chory nie złożyłby takiego wniosku, zostałoby to potraktowane jako całkowita rezygnacja z zabiegu i chory „wypadłby” z kolejki.

Natomiast pismo o przyspieszenie operacji – odpowiednio umotywowane – skutkuje wezwaniem pacjenta na kolejne badania i dokonaniem ponownej oceny jego stanu, aby zakwalifikować go jako przypadek pilny.

Jeśli okazałoby się, że stan zdrowia ubezpieczonego wymaga błyskawicznego przeprowadzenia zabiegu, zostałby on skierowany na operację w najbliższym dostępnym terminie.

Zsumowanie informacji

Jako pacjent masz prawo przesunąć termin zaplanowanej operacji, możesz więc złożyć podanie o przyspieszenie terminu zabiegu operacyjnego, jak i opóźnienie jego wykonania – wszystko zależy od okoliczności, w jakich się znajdujesz.

I tak jak w przypadku innych próśb kierowanych do szpitala, pozytywne rozpatrzenie wymaga zgody jego dyrektora.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o przesunięcie terminu operacji wzór