Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu? Opinia o dziecku przedszkolnym przygotowywana jest przez opiekuna grupy najczęściej na wniosek rodziców, celem złożenia informacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jak łatwo się domyślić, opinie tego typu dotyczą zwykle dzieci z różnego typu problemami rozwojowymi, wymagającymi dodatkowej opieki i wdrożenia specjalistycznych zajęć. Jakie informacje powinna zawierać przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opinii o dziecku przedszkolnym, który pobierzesz powyżej.

Opinia o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opinia o dziecku przedszkolnym najczęściej wystawiana jest na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przepisy określają, jakie informacje powinien zawierać taki dokument, jednak nie narzucają żadnego odgórnie obowiązującego wzoru opinii.

O wystawienie opinii na temat ucznia można wnioskować do dyrektora placówki, do nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z dzieckiem, na przykład do logopedy.

Odbiorca wniosku ma obowiązek przygotować opinię w terminie 7 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. Z wnioskiem może wystąpić zarówno rodzic dziecka, jak i dyrektor placówki.

Informacja o funkcjonowaniu dziecka w grupie przedszkolnej powinna uwzględniać:

 • informację o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • informacje o możliwościach psychofizycznych dziecka,
 • informacje o mocnych stronach i uzdolnieniach dziecka,
 • informacje o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu,
 • informacje o działaniach podjętych do tej pory przez nauczycieli, wychowawców, specjalistów,
 • opis form udzielonej pomocy,
 • opis efektów działań (udzielonej pomocy),
 • oznaczenie czasu udzielania pomocy.

W przypadku uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym wystawia się wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.

Co ważne, przepisy wskazują, jakie dane powinna zawierać informacja o funkcjonowaniu dziecka 3-letniego, 4-letniego i 5-letniego w przedszkolu, ale zarówno poradnia psychologiczno-pedagogiczna, jak i wnioskodawca mogą poprosić wychowawcę czy innego nauczyciela o ujęcie w opinii dodatkowych informacji, niezbędnych dla całościowej oceny funkcjonowania małego ucznia w grupie.

Informacja o dziecku do sądu

Informacja wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu może zostać wystawiona również na potrzeby sądu rodzinnego. Placówki oświatowe mają obowiązek współpracować z takimi instytucjami i organami państwowymi, dlatego nie mogą odmówić wystawienia opinii o uczniu.

Przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu do sądu najczęściej ma związek z ustaleniem, który z rodziców powinien sprawować nad małoletnim opiekę. Z tego względu informacja dla sądu odnosi się również do relacji dziecka z rodzicami. Może wskazywać na to:

 • który z rodziców przyprowadza, odbiera dziecko,
 • który z rodziców interesuje się postępami dziecka, problemami dziecka w przedszkolu,
 • który z rodziców przychodzi na spotkania z rodzicami (zebrania),
 • który z rodziców przychodzi na szkolne przedstawienia i tak dalej.
Nie bez znaczenia będą też informacje dotyczące troski o dziecko, czyli dbania o jego higienę, czystą odzież, odzież adekwatną do pogody czy do okazji.

Jakie informacje musi zawierać opinia o dziecku przedszkolnym?

Opinia o dziecku przedszkolnym nie jest dokumentem sformalizowanym, a jej treść każdorazowo uzależniona jest od sytuacji małego ucznia, a także od celu wystawienia dokumentu. Każda opinia powinna zawierać jednak:

 • datę i miejsce wystawienia,
 • dane placówki oświatowej,
 • dane dziecka, którego dotyczy opinia,
 • informację o celu wystawienia dokumentu (na czyj wniosek, po co),
 • dane osoby wystawiającej opinię.

Na początku każdej opinii o uczniu następuje jego przedstawienie, czyli podanie imienia i nazwiska oraz wieku dziecka, a także danych na temat grupy, do której należy oraz okresu pobierania nauki w danej placówce.

Po tych wstępnych informacjach wystawiający opinię może przejść do kolejnych istotnych kwestii, w tym między innymi do mocnych i słabych stron ucznia.

O czym może informować opinia o dziecku przedszkolnym?

Podczas gdy opinia o uczniu szkoły podstawowej może odnosić się już do poziomu wiedzy dziecka i jego wyników w nauce, tak opinia o dziecku w wieku przedszkolnym sprowadza się przede wszystkim do opisu:

 • umiejętności dziecka,
 • sposobu zachowania się dziecka,
 • relacji dziecka z rówieśnikami,
 • poziomu rozwoju dziecka (fizycznego, psychicznego),
 • reakcji na upomnienia, polecenia, krytykę.

Przykładowe pozytywne sformułowania, jakie mogą pojawić się w treści takiej opinii to między innymi:

 • dziecko przebywa w przedszkolu od godziny… do godziny …
 • dziecko bez lęku rozstaje się w rodzicem,
 • dziecko lubi zabawy na świeżym powietrzu,
 • dziecko nie ma problemu z przestrzeganiem zasad,
 • dziecko zapamiętuje teksty piosenek i rymowanki,
 • dziecko chętnie uczestniczy w ćwiczeniach logopedycznych,
 • dziecko estetycznie wykonuje prace plastyczne,
 • dziecko jest sprawne ruchowo,
 • dziecko rozróżnia kolory,
 • dziecko potrafi opowiadać historie prostymi zdaniami,
 • dziecko dobrze liczy do 10,
 • dziecko zna figury geometryczne,
 • dziecko lubi bawić się zabawkami,
 • dziecko dobrze rozpoznaje emocje innych dzieci,
 • dziecko jest samodzielne,
 • dziecko chętnie angażuje się w aktywności grupowe,
 • dziecko reaguje na polecenia nauczyciela.

Z kolei przykładowe negatywne informacje o dziecku, jakie często trafiają do takich opinii, mogą mówić między innymi o tym, że uczeń:

 • ma problemy w poruszaniu się,
 • nieprawidłowo trzyma długopis, kredki,
 • niechętnie bierze udział w zabawach z innymi dziećmi,
 • niestarannie wykonuje prace plastyczne,
 • szybko się męczy,
 • ma wolne tempo pracy,
 • ma duże trudności ze skupieniem się,
 • łatwo się rozprasza,
 • w aktywnościach grupowych przyjmuje jedynie rolę obserwatora,
 • woli bawić się samotnie,
 • nie przestrzega reguł przedszkolnych,
 • na upomnienia reaguje płaczem,
 • nie lubi sprzątać po sobie zabawek,
 • nie nawiązuje kontaktów z rówieśnikami,
 • jest niesamodzielny,
 • nie reaguje na polecenia,
 • nie respektuje poleceń,
 • wymaga wielokrotnego powtarzania mu poleceń,
 • oczekuje zachęt nauczyciela,
 • nie odpowiada na pytania.
Konkretne informacje do opinii o dziecku przedszkolnym uzależnione będą przede wszystkim od dziecka, którego dotyczy dokument, a także od celu, w jakim został on przygotowany.

Kilka słów na koniec

Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu potrzebna jest najczęściej, gdy dziecko ze względu na różne problemy, z jakimi się boryka, trafi do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Oczywiście pobyt dziecka w przedszkolu nie jest niczym złym, wręcz odwrotnie – uczęszczanie do przedszkola to szansa na rozwój sfery kontaktów społecznych, które niezbędne są w dorosłym życiu.

Opinia o dziecku w grupie przedszkolnej dotyczy różnych kwestii, takich jak wykonywanie poleceń, kontakty z innymi dziećmi, zabawy, zaangażowanie dziecka różne formy wychowania przedszkolnego, a nawet kwestie żywieniowe.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu
 1. Wzór dokumentu dość pomocy, polecam, szybka wysyłka na maila. Pozdrawiam G.R.