Miejsce pobytu małoletniego dziecka – wzór z omówieniem

16.00 

Jak napisać wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka? Miejsce pobytu małoletniego dziecka znajduje się w miejscu zamieszkania jego rodziców. Jeżeli małoletni ma jednego rodzica albo rodzice nie żyją razem, miejsce ustala się według zamieszkania tego rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska.

W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, miejsce pobytu małoletniego dziecka jest w miejscu zamieszkania tego rodzica, u którego dziecko przebywa na stałe.

W sytuacji, gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, miejsce jego zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy orzeka w kwestii zamieszkania dziecka również wtedy, gdy rodzice samodzielnie nie mogą dojść do porozumienia.

Z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka może wystąpić każdy z rodziców lub opiekunów małoletniego:

  • wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce,
  • wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy ojcu.

Określenie sądu

Sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, a jeżeli miejsce to nie było wcześniej ustalone – sąd właściwy dla miejsca jego pobytu.

Wskazanie wydziału

Właściwymi wydziałami dla wniosku jest wydział rodzinny sądu rejonowego.

Określenie stron postępowania

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać swoje dane, które w sposób jednoznaczny pozwolą sądowi go zidentyfikować, czyli swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

W piśmie należy wskazać także dane uczestnika – jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Numer PESEL może zostać również wskazany, jednakże nie ma takiego wymogu.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Miejsce pobytu małoletniego dziecka – wzór z omówieniem