Wyjazd służbowy – wzór polecenia

16.00 

Wyjazd służbowy wiąże się z wydatkami, na które możemy zaliczyć takie koszty jak: koszt przejazdów, koszt dojazdów środkami komunikacji miejscowej, koszt noclegów, a także koszt innych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb oraz diety.

Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości potwierdzonej biletami lub fakturami. Pracodawca może również wyrazić zgodę na wyjazd służbowy pracownika przy użyciu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy.

Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości i stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr, tj.:

  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3– 0,5214 zł;
  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika pow. 900 cm3– od 0,5214 zł do 0,8358 zł;
  • dla motocykla – 0,2302 zł;
  • dla motoroweru – 0,1382 zł.

Czytaj też: Delegacje służbowe

Zwrot kosztów noclegu w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie przysługuje pracownikowi w wysokości rzeczywiście opłaconej, potwierdzonej rachunkiem (maksymalnie 600 zł).

 

W przypadku nieposiadania przez pracownika rachunku kosztów noclegu przysługuje mu zwrot zryczałtowanej kwoty w wysokości 150% diety (1,5x 30 zł = 45 zł).

 

Dieta przysługująca pracownikowi w czasie podróży wynosi 30 zł za dobę podróży.

 

Do formularza delegacji pracownik powinien załączyć wszelkie rachunki potwierdzające wydatki poniesione przez pracownika podczas podróży bądź/oraz zaznaczyć należne diety, oraz kwoty objęte ryczałtami.

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
  • ozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wyjazd służbowy – wzór polecenia