Wyjazd służbowy – wzór polecenia z omówieniem

Wyjazd służbowy wiąże się z wydatkami na które możemy zaliczyć takie koszty jak: koszt przejazdów; koszt dojazdów środkami komunikacji miejscowej; koszt noclegów; koszt innych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb oraz diety.

Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości potwierdzonej biletami lub fakturami. Pracodawca może również wyrazić zgodę na wyjazd służbowy pracownika przy użyciu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości i stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr, tj.:

  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3– 0,5214 zł;
  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika pow. 900 cm3– od 0,5214 zł do 0,8358 zł;
  • dla motocykla – 0,2302 zł;
  • dla motoroweru – 0,1382 zł.

Zwrot kosztów noclegu w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie przysługuje pracownikowi w wysokości rzeczywiście opłaconej, potwierdzonej rachunkiem (maksymalnie 600 zł).

 

W przypadku nieposiadania przez pracownika rachunku kosztów noclegu, przysługuje mu zwrot zryczałtowanej kwoty w wysokości 150% diety (1,5x 30 zł = 45 zł).

 

Dieta przysługująca pracownikowi w czasie podróży wynosi 30 zł za dobę podróży.

 

Do formularza delegacji pracownik powinien załączyć wszelkie rachunki potwierdzające wydatki poniesione przez pracownika podczas podróży, bądź/oraz zaznaczyć należne diety oraz kwoty objęte ryczałtami.


Źródło: znajdzparagraf.pl/porady-prawne