Wniosek o odrzucenie spadku – wzór z omówieniem

Za darmo!

Odrzucenie spadku jest instytucją, która w prosty sposób pozwala uniknąć długów spadkowych – spadkobierca, który odrzuca spadek, traktowany jest tak jakby nie dożył jego otwarcia (dnia śmierci spadkodawcy).

Odrzucony udział spadkowy kolejno przypada dzieciom spadkobiercy, o ile miał je w momencie otwarcia spadku. Jeśli natomiast spadkobierca ustawowy nie miał zstępnych spadek przypada pozostałym spadkobiercom ustawowym. Oświadczenia dot. odrzucenie spadku należy złożyć w terminie 6 miesięcy. Termin liczy się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o podstawie dziedziczenia.

ELEMENTY OŚWIADCZENIA

Określenie sądu

Sądem właściwym dla złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku jest sąd rejonowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.

Jednakże zgodnie z art. 640 §1 k.p.c. „Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku”. Oznacz to, że wyżej wskazany sąd lub Notariusz przekażą złożone oświadczenie do właściwego sądu spadku.

Właściwym wydziałem w sprawach związanych z przyjęciem spadku albo jego odrzuceniu jest wydział cywilny.

Określenie stron

Uczestnik jest zobowiązany wskazać swoje dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Wskazanie sygnatury sprawy

Jeżeli jest takowe prowadzone, to należy wskazać sygnaturę akt sprawy pod którą prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo, że prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

 

Źródło: www.znajdzparagraf.pl/porady-prawne/