Wniosek o odrzucenie spadku – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Odrzucenie spadku (zrzeczenie się spadku) jest instytucją, która w prosty sposób pozwala uniknąć długów spadkowych – spadkobierca, który odrzuca spadek, traktowany jest tak, jakby nie dożył jego otwarcia (dnia śmierci spadkodawcy).

Odrzucony udział spadkowy kolejno przypada dzieciom spadkobiercy, o ile miał je w momencie otwarcia spadku. Jeśli natomiast spadkobierca ustawowy nie miał zstępnych, spadek przypada pozostałym spadkobiercom ustawowym. Oświadczenia dot. odrzucenia spadku należy złożyć w terminie 6 miesięcy. Termin liczy się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o podstawie dziedziczenia.

Elementy oświadczenia

Określenie sądu

Sądem właściwym dla złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku jest sąd rejonowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.

Jednakże zgodnie z art. 640 §1 k.p.c. „Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem, lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku”. Oznacza to, że wyżej wskazany sąd lub Notariusz przekażą złożone oświadczenie do właściwego sądu spadku.

Właściwym wydziałem w sprawach związanych z przyjęciem spadku albo jego odrzuceniu jest wydział cywilny.

Określenie stron

Uczestnik jest zobowiązany wskazać swoje dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Wskazanie sygnatury sprawy

Jeżeli jest takowe prowadzone, to należy wskazać sygnaturę akt sprawy, pod którą prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo że prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).

Podobne wzory pism:

Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o odrzucenie spadku – wzór