Rezygnacja ze stanowiska pracy wzór

16.00 

Jak napisać rezygnację ze stanowiska pracy? Generalnie pracownik zawsze ma możliwość zrezygnowania z zajmowanego stanowiska pracy. Aby to uczynić, powinien wystąpić z pisemną prośbą w tej sprawie do swojego pracodawcy.

Ponieważ rodzaj zajmowanego stanowiska to część warunków świadczenia pracy, zmiany w tym zakresie można dokonać tylko poprzez porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające. W obu przypadkach ostateczna decyzja o zmianie stanowiska pracy leży po stronie pracodawcy. Jak napisać rezygnację ze stanowiska pracy?

Aby uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji – którą pobierzesz u góry↑

Jak zrezygnować ze stanowiska pracy?

Stanowisko pracy, miejsce świadczenia pracy, czy wymiar czasu pracy – to warunki pracy, które ustala się obowiązkowo w umowie o pracę. Do zmian w tym zakresie nie może dojść więc nieformalnie. Pracownik musi pamiętać, że rezygnacja ze stanowiska pracy powinna przyjmować postać pisemnego oświadczenia.

Aby dopełnić formalności związane ze zmianą warunków pracy, strony mogą zawrzeć porozumienie zmieniające (zmieniające warunki umowy). Jest to aneks do umowy o pracę, który dotyczy w tym przypadku zajmowanego stanowiska.

To rozwiązanie jest dostępne w przypadku obopólnej zgody stron, czyli w sytuacji, kiedy pracodawca zgadza się na rezygnację pracownika z pełnienia danej funkcji.

Jeśli pracodawca nie zgadza się na zmianę stanowiska pracy przez pracownika, ten może dążyć do zmiany w zakresie warunków umowy poprzez jej rozwiązanie, czyli wypowiedzenie dotychczasowych warunków umowy i zawarcie umowy nowej, dotyczącej pracy na innym stanowisku. Takie wypowiedzenie nazywa się wypowiedzeniem zmieniającym.

Jeżeli pracodawca nie przystanie również na takie rozwiązanie, umowa o pracę zakończy się wraz z upływem okresu wypowiedzenia, którego długość uzależniona jest od okresu zatrudnienia.

Krótko mówiąc, jeśli brak jest zgody pracodawcy na rezygnację pracownika ze stanowiska pracy, to podwładny może jedynie całkowicie z niej zrezygnować, zachowując przy tym obowiązujący go okres wypowiedzenia.

Rezygnacja z zajmowanego stanowiska w ramach porozumienia zmieniającego

Zrezygnowanie z zajmowanego stanowiska i zawarcie porozumienia zmieniającego to najprostsze rozwiązanie w sytuacji, kiedy pracownik chce zmienić swoje stanowisko.

Co ważne takie porozumienie można zawrzeć nie tylko w odniesieniu do zmiany stanowiska na niższe, ale też na stanowisko równorzędne lub wyższe.

Jedynym warunkiem zawarcia porozumienia zmieniającego jest wyrażenie zgody na zmianę stanowiska pracy przez obie strony umowy o pracę.

Jeśli więc z wnioskiem w tej sprawie występuje pracownik, a pracodawca wyraża zgodę na zmianę, najprościej będzie zawrzeć aneks do umowy.

Rezygnacja ze stanowiska pracy w ramach wypowiedzenia zmieniającego

Jeśli oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska pracy spotka się ze sprzeciwem pracodawcy, pracownik może doprowadzić do zmiany warunków świadczenia pracy za sprawą wypowiedzenia zmieniającego.

Co prawda, częściej rozwiązanie to stosowane jest przez pracodawców, którzy chcą zdegradować pracowników lub obniżyć ich wynagrodzenie za pracę. Jednak podwładny również może skorzystać z takiego sposobu zmiany stanowiska.

Wypowiedzenie zmieniające to wypowiedzenie dotychczasowych warunków świadczenia pracy i zaproponowanie zawarcia umowy o pracę na innych warunkach.

Po złożeniu takiego wypowiedzenia możliwe są dwa scenariusze:

 • pracodawca zgodzi się na wypowiedzenie warunków umowy i wprowadzenie nowych, a zmiany wejdą w życie wraz z upływem okresu wypowiedzenia lub wcześniej, jeśli strony zawrą porozumienie,
 • pracodawca nie zgodzi się na wypowiedzenie warunków umowy i ulegnie ona całkowitemu rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Jak napisać rezygnację ze stanowiska pracy?

Ponieważ dobrowolna rezygnacja ze stanowiska pracy zdarza się stosunkowo rzadko, wielu pracowników zastanawia się jak napisać rezygnację ze stanowiska pracy. Darmowy wzór rezygnacji ze stanowiska pracy może okazać się w tym przypadku nie najlepszym rozwiązaniem.

Łatwo jest bowiem popełnić z nim błąd w postaci złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, zamiast oświadczenia woli o rezygnacji ze stanowiska pracy. W konsekwencji może dojść do tego, że pracodawca źle odbierze intencje pracownika i rozwiąże z nim umowę, zamiast zawrzeć porozumienie zmieniające.

Rezygnacja ze stanowiska pracy powinna przyjmować postać pisma urzędowego. Dobrze jest przygotować ją w formie druku z własnoręcznym podpisem, pamiętając o poprawności językowej i odpowiednim układzie strony.

Pismo w takiej sprawie powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • nagłówek,
 • oświadczenie o rezygnacji z zajmowanego stanowiska pracy z prośbą o zmianę stanowiska/przywrócenie na poprzednie stanowisko,
 • uzasadnienie,
 • podpis.

Jakie mogą być powody rezygnacji ze stanowiska? W domyśle rezygnacja ze stanowiska to prośba o powrót na stanowisko niższe, sprzed awansu lub na stanowisko równorzędne, zajmowane poprzednio.

Taka zmiana może być umotywowana przede wszystkim:

 • zbyt dużą ilością obowiązków,
 • zbyt dużą odpowiedzialnością,
 • dużą ilością nadgodzin,
 • licznymi wyjazdami służbowymi i delegacjami,
 • brakiem czasu dla rodziny,
 • brakiem czasu dla siebie (na własny rozwój, pasje, hobby),
 • pogorszeniem stanu zdrowia fizycznego,
 • pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego (wpływ stresu).

Jak widać, argumentów, które powinny przekonać pracodawcę do zmiany stanowiska pracy pracownika, jest całkiem sporo. W takich okolicznościach przełożony powinien wyrazić więc zgodę na rezygnację podwładnego z pełnionej funkcji.

Pomoc związków zawodowych w zmianie stanowiska pracy

Pracownik, który chce zrezygnować z zajmowanego stanowiska pracy, ma możliwość skorzystania z pomocy związków zawodowych. Wypowiedzenie umowy o pracę czy wypowiedzenie warunków pracy wręcz powinien skonsultować z taką organizacją.

Związki zawodowe w ciągu 5 dni zajmują stanowisko w takich sprawach, popierając pracownika lub negując jego rezygnację. Jeśli postanowią poprzeć pracownika, wystąpią w jego imieniu z propozycją zawarcia porozumienia zmieniającego do pracodawcy.

Związki zawodowe będą również broniły pracownika, jeśli ten przedłoży im propozycję wypowiedzenia zmieniającego stanowisko z podaniem „ważnych przyczyn”.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze stanowiska pracy wzór